Lögrétta


Lögrétta - 15.06.1926, Blaðsíða 2

Lögrétta - 15.06.1926, Blaðsíða 2
t LÖGBJUTTA bamvinnahreyíingin veröur ekki talin göxnui meöal neytenda 1 Svipjóo. Samband samvinnuijeiaga Jpeura vai' ekki á atoin sett iyr en 18by og meiiihiuti hulifandi sam- vimiuíjeiaga eru seimia tii komin. Nú eru iylgismenn stefnunnar um 300 Jpús., en voru fyrir stríð 10U pús. ao- eins; er aí því augljóst, að það er fyrst á síöasta ára- tug, aö stefnunni hefur vaxið svo iiskur um hrygg, aó hún hefur getað látiö að mun tii sín taka um hag þjóðar- innar, á þeim sviðum, sem hún hefur stariað. tiii þóte 6teinan sje ung sem siteína, þá á þó samvuman í Svíþjóó langa sögu að baki sjer. Sú saga verður þó eigi aög'ð hjer, aðeins mun reync verða að lýsa nokkuó þroskasógu einstakra samvinnufje- laga og ástandi þeirra nú. Jbau haia, í stuttu máli sagt, vaxið iim á við og út á við með vexti og viðgangi sam- bandsins; fræðslustarfsemi þesis og holl ráð naía eigi lít- ið stuðiað að því, að sttyrkja skiyuiag þeirra og nag, auka fjölda þeirra og meðlimatölu. 1 I árslok 1924 voru í Sambandanu 876 neytenda-fjelög með 292,500 meðlimum. Þetta er að heita má nákvæmlega tala fylgismanna samvinnustefnunnar í landi voru. Að vísu eru ef til vill um 100 ijelög utan Sambandsins, en fje- lög þessi eru næsta soindurleit. Nokkur hlutí þeirra er stoínaður í alveg sjerstöku skyni. Þannig eru nokkur fje- lög meðal þeirra, sem einungis fást við mjóikursölu, og eru þau að vísu gagnleg á sínu takmarkaða sviði, en eigi verður þeim, hvað gegn snertir, jaínað saman við venju- leg neytenda samvinnufjelög. Auk þess eru meðal þess- ara lausa-fjelaga nokkur ijelög stai'fsmanna ýmsra op- inberra stoínana. Þótt fjelög þessi sjeu reist á sam- vinnugrundvelli að svo miklu leyti, ,sem atkvæöisrjett og rjett til hagnaðar snertir, þá verða þau þó ekki talin samvinnuíjelög í venjuiegri merkingu sökum þess, að verksvið þeirra er srvo þröngt. Enn eru meðal þessara lausa-fjelaga nokkur, sem að ööru leyti uppfylla ekki kröíur þær, er samvinnusteínan gerir tii skipulags þeirra. Yíir höfuð að tala eru þessi fjelóg næsta yfirgripsiítil. Tala meðhma er um 20 þús., en hagíræðiiega þýðinga hafa þau fremur htla. Samt sem áður er frá vorri hálfu unnið kappsamiega að því að endurbæta fjelög þessi, svo að þau verði tæk í samband vort. Enda hefur oss þegar tekist að bæta svo skipulag hiima stærri og áhrifameiri fjelaga, sem áður stóðu utan sambandsins; en vjer munum auðvitað reyna að ná í hin hka, sem eftir eru. Þá er dæma skai siamvinnustefnuna í landi voru, verð- ur auðvitað fyrst og fremst að taka tihit til landshátta, sem ávalt munu á nokkurn hátt setja svip á samvinnu- starfsemina. Tvent verður þá að hafa í huga, vilji menn skilja sænsika samvinnu til nokkurrar hlítar. Fyrst og fremst verður að haía það hugfast, nve geyistórt landið sjálft er. Landið er nærri 43% sitærra en allar Bretlands- eyjar, en flæmi þetta er bygt af einum 6 milj. manna, eða töluvert færri mönnum en þeim er búa í London einm saman. Þetta sýnir ljóslega að þjettbýli er eigi nægri eins mikið í Svíþjóð og mörgum öðrum iöndum, og er það þeim mun skiljanlegra, siem menn verða að minnast þess, að þrátt íyrir stóriðnaðinn, er Svíþjóð þó enn landbúnaðar- land, og eigi færri en 48,4% af íbúum hennar lifa á land- búnaði. Enn er þess að gæta um iðnað vom, að hann hefur, ólíkt því sem vjer ætlum að gerist í Bretlandi hinu mikla, að miklu leyti aðsetur sitt í sveit, og kemur það af því að hann er svo bundinn við vatnsorkuna. Afleiðingin af öllu þessu er, að mestur hluti neytendasamvinnufjelaga eru út um sveitir. f lok ársins 1922 voru til dæmis 74% af fjelögum í sveit, afgangurinn í borgum og smærri bæjum. Hjer verður að gæta þess, hvers háttar fólk það er, sem myndar fjelögin. Er þá fyrst að telja verkamenn iðnaðar- ins, sem frá öndverðu hafa borið stefnuna á herðum sjer, þar sem bændur, sem þó eru svo margir að tiltölu, hafa látið hana merkilega afskiftalausa. Þetta kann að þykja kynleg-t, þar sem bændur í grannlöndunum, einkum í Finn- landi og Danmörku, hafa verið brautryðjendur stefnunn- ar í þeim löndum. Það er enganveginn auðskýrt mál, hversvegna bændur vorir hafa snúist svo við hreyfing- unni. Án efa er þó ein orsökin sú, að sænskir bændur eru —a. m. k. í samanburði við danska — svo einangraðir af strjálbýlinu og eiga því erfitt með að sitofna fjelög. En þessi skýring nægir eigi, því finskir bændur hafa átt við nákvæmlega sömu einangrun að búa og hafa þó sýnt sterkan áhuga á sanavinnumálum. Sanni næst mun sú skýring fara, að sænskir bændur, 1 samanburði við danska ög finska, sjeu mjög íhaldssamir. Þeir halda fast í gaml- ar venjur og gamlan hugsunarhátt, tortryggja allar nýj- ungar og vilja sjá hvernig þær reynast, áður en þeir veiti þeim brautargengi. Að rjettri tiltölu við hlutfallstölu beggja stjetta í landinu eru verkamenn því talsvert fleiri í samvinnufje- lögunum en bændur. Frá því fyrir nokkrum árum hefur tala bænda í sam- vinnufjelögunum þó farið ört vaxandi, og engri stjett manna hefur hlutfallslega fjölgað svo öit innan fjelag- anna, sem þeim, Frá 1913 til 1923 fjölgaði bændum þann- ig úr 11.123 upp í 44.881. Þátttaka annara stjetta er sæmilega góð. I árslok 1923 skiftust meðlimir samvinnufjelaga þeirra, er mynda K. F, (Sambands samvinnumanna), eins og sjest á töflu þessari, er sýnir hundraðstölu hverrar stjettar fyrir sig: Iðnaðarmenn og aðrir verkamenn 49.4% Bændur 18.4% Vinnumenn í sveit 5.4% Ilandiðnamenn 8.4% Embættismenn 10.4% Fjelög ýmiskonar 0.9% Aðrir 7.1% 100.0% I þessu sambandi er ekki ómerkilegt af nefna, að hagskýrslur sem nýlega hafa verið gerðar fyrir Neytenda- fjelagið í Stokkhólmi, sýna, að allar stjettir manna í borg- inni taka yfir höfuð að tala hlutfallsilega jafnan þátt í fjelögunum. í þessa átt fer stefnan alstaðar í landi voru, og er það gleðiefni, því í eðli sínu er samvinnan ekki flokks- eða stjettamál, heldur á hún að ná jafnt yfir alla meðborgara. Þessi þróun er þeim mun gleðilegri, siem al- drei hefur orðið vart neins stjettarígs innan stefnunnar í landi voru, heldur hafa allir, án tillits til hagsmuna eig- in stjettar eða pólitísks flokks, getað sameinað sig um starfið í þágu samvinnustefnunnar. Það leiðir af þvi, sem áður er sagt um byggingu landsins og fjölda fjelaganna til sveita, að fjelögin yfir höfuð eru fremur lítil. I árslok var í fjelögum þeim er mynda sambandið K. F. fjelagatala að meðaltali 33,4. Þetta gefur þegar allmikla hugmynd um stærð fjeiaganna, en rjettari verður hún þó þegar menn athuga, að í nálægt V3 af fjelögum K. F. er fjelagatalan minni en 200. Sam- anborið við önnur Norðurlönd hafa sænsku fjelögin sömu sitærð að jafnaði og gerist í þeim. Að vísu er fjelagatal- an að jafnaði hærri í Finnlandi, en í Danmörku og Noregi er hún aftur á móti lægri. 1 þessu sambandi má nefna, að vjer höfum að mestu komist hjá þeirri samanhrúgun fjelaganna, siem valdið hefur ensku samvinnunni svo mik- illar áhyggju. Að vísu hefur svipað komið fyrir hjá oss, en ekki að neinu ráði. Hjá oss hefur ástandið miklu frem- ur verið þannig, að þar sem fleiri en eitt fjelag hefur starfað á sama stað, þá hafa fjelög þesisi verið alt of smá og veik til þess að geta látið nokkuð að marki til sín taka, og afleiðingin hefur þesis vegna verið, að samvinnan hef- ur átt örðugt með að festa þar styrkar rætur. Fjelögin hafa með öðrum orðum verið svo smá, að þau hafa hvorki getað kept innbyrðis nje við verslanir kaupmanna. Frá almennu siamvinnusjónarmiði er þetta auðvitað jafnskað- legt og of mikil samhrúgun fjelaga og því hefur viðleitni vor á síðasta áratug beinst að því að sameina fjelög, sem starfað hafa innan sömu bygðar eða hjeraðs, og höfum vjer jafnframt því reynt að hindra stofnun nýrra fjelaga á stöðum, þar sem annað fjelag með góðu skipulagi hefur verið til í nágrenninu. Hefur þannig alt leitt til þess að draga starfsemina í einn stað. Tala fjelaga vorra minkar ár frá ári, og í raun og veru hafa frá 1917 eigi færri en 123 fjelög hætt sjálfstæðu starfi af því að þeim hefur ver- ið slegið saman við stærri fjelög. Það sýnir sig líka, að af öllum meðlimum samvinnufjelaganna verða þeir æ fleiri og fleiri sem tilheyra hinum stærri fjelögunum. Árið 1910 komu 2/3 meðlima á fjelög, sem höfðu færri meðlimi en 500, nú aftur á móti kemur ekki helm- ingur meðlima á svo smá fjelög. Vöruveltan færist á lík- an hátt smámsaman yfir á hendur stóru íjelaganna. En þótt fjelögin yfir höfuð sjeu smá, eru þó eigi allfá stór fjelög til, jafnvel þótt þau af eðlilegum ásitæðum ekki sjeu svo mörg, eins og gerist í sumum öðrum löndum. I árslok 1924 voru þannig í aambandinu 37 fjelög með meir en 1000 meðlimum. I þessum fjelögum, sem að tölunni til aðeins voru 4,2% af öllum fjelögum í sambandinu, voru þó 35,5 % allra meðlima. Til samanburðar má nefna, að árið 1910 vóru aðeins 20,5% allra meðlima í fjelögum með meir en 1000 mönnum. Sjest því, að hjer stefnir til sam- einingar í stórum fjelögum. Þessii stefna hefur á sein- ustu árum magnast mjög, eins og sjeð verður af því, að jafnvel 1919 komu aðeins 29,9% allra meðlima á þessi stóru fjelög. Af allri verslunarveltunni kom á þennan flokk íjelaga árið 1924 36,6% gagnvart 17,9% árið 1910 og 23,9% árið 1919. Stærst allra fjelaga vorra en Stokkhólmsfjelagið. Það var stofnað árið 1915 með því að slá siaman þrem fje- lögum og hefur það síðan tekið merkilegum framförum á þann mælikvarða, sem hjer er í landi. Áður voru i Stokkhólmi 16 sjálfstæð fjelög, en ekki kvað neitt að þeim nema þesisum þremur. Hin voru öll smáfjelög, sem hímdu án þess nokkrir yrðu þeirra varir í aískektum götum og höfðu enga kosti til þess að geta kept við kaupmenn. Jafnvel þesisi þrjú stærri fjelög voru ekki svo sterk að þau gætu nokkuð að ráði látið til sín taka. Afleiðingin var sú, að starfsemin stóð að mestu í stað. Samanlögð verslunar- velta allra þessara fjelaga var árið 1909 tæp 2(4 miljón kr. og fimm árum síðar, þ. e. 1913 var veltan ekki komin fram úr þessari upphæð. — En eftir að fjelögunum var slegið saman og Stokkhólmsfj elagið tók til tarfa, hófst vaxtaitímabil mikið, sem hefur eigi síður vakið undrun samvinnumanna aí gamla skólanum en óró og igremju i hóp kaupmanna. V. Hugo: VESALINGARNIE. Ráðist var á frönsku brynliðana af fótgönguliði og ridd- araliði, og þeir urðu að snúast öndverðir við öllum átt- um. En hvað hirtu þeir um það? peir voru hvirfilbylur. Hreystinni, sem þeir sýndu, er ekki hægt að lýsa. Til þess að standast svona Frakka, þurfti einmitt svona Eng- lendinga. þetta var ekki lengur höggorustu, þar var stormur, óstjórnlegt æði, hamslaus ofsi, sem hafði gagntekið menn- ina, fárvjðri blikandi sverða. Eftir augnablik voru þessir 1400 lífvarðaniddarar orðnir 800. Ney kom brynliðun- um til hjálpar með kesjumenn Lefebvre-Desnouettes og ríðandi veiðiliðsmenn. Mont-Saint-Jeanshásljettan var unnin, unnin aftur og enn unnin. Brynliðai'nir sneru sjer aftur frá riddaraliðinu og að fótgönguliðinu, eða öllu heldur, öll þessi hræðilega þvaga var svo samþætt, að enginn, sem í henni var, slepti öðrum. Ferhyrningarnir veittu ennþá viðnám. Tólf atlögur voru gerðar á þá. Fjórir hestar voru skotnir undan Ney. Helmingurinn, af brynliðinu lá eftir á hásljettunni. Bardaginn stóð í tvo tíma. Enski herinn var mjög illa leikinn eftir hann. Eng- inn vafi er á því, að ef brynliðarnir hefðu ekki veikst í fyrstu atlögunni vegna óhappsins í gilinu, þá hefðu þeir brotið miðherinn enska á bak aftur og unnið sigur. Clinton, sem hafði verið við Talavera og Badajoz var eins og steini lostinn af að sjá þessar aðfarir, sem þetta frábæra riddaralið gjörði. Wellington, sem hafði nærri því beðið ósigur, dáðist að því eins og hetja. Ilann sagði hálfhátt: „Stórkostlegt!“ Brynliðamir eyddu sjö ferhyrninga af þrettán, tóku eða naglráku sextíu fallbyssur og tóku sex fána, sem færðir voru keisaranum við bóndabæinn Belle-Alliance. Staða Wellingtons var æði ískyggileg. pessi merki- lega orusta var eins og einvígi tveggja særðra, harðsvír- aðra óvina, sem missa alt blóð sitt á meðan þeir eru að verjast og yfirbuga hvor annan. Orustan á hásljettunni hjelt áfram. Wellington fann, að jörðin riðaði undir fótum hans. Brynliðunum hafði ekki tekist að leysa verk sitt af hendi, að brjótast í-gegn- um miðherinn enska. En Engiendingarnir voru svo af sjer gengnir, að ógerningur virtist að ráða bót á því. Blóðbaöið í her þeirra hafði verið hræðilegt. Kempt, sem var fyrir vinstra fylkingararmi heimtaði hjálparlið. „Það er ekki til“, svaraði Wehington; „hann verður að berjast meðan nokkur stendur uppi“. Ney heimtaði nærri því á sömu stundu fótgöngulið af Napóleon. „Fótgöngulið!“ hrópaði hann, „hvaðan ætlast hann til, að jeg taki það? Heldur hann, að jeg geti búið það til?“ — einkennileg til- viljun, sem sýnir greinilega, hvað báðir herirnir voru að- þrengdir. Enski herinn hafði samt sem áður beðið meira tjón. Æðisgengin áhlaupin, sem þessar þungvopnuðu riddarasveitir með járnbrynjum og stálbrjótum höfðu gjört á enska fótgönguliðið, höfðu bugað það. Fáeinir menn umhverfis fána sýndu staðinn,þar sem tvífylki hafði áður staðið; margt herfylkið hafði höfuðsmann eða lautin- ant sem æðsta foringja. Alt lið Wellingtons hafði tíundað. Kerrurnar, hergagnavagnarnir, farangursvagnarnir, flutn- ingsvagnarnir, sem voru fullir af særðum mönnum, höfðu flýtt sjer inn í skóginn, þegar Frakkarnir nálguðust. Hol- lendingarnir báðust griða, þegar franska riddaraliðið rjeð- ist á þá. Frá Vert-Coucon til Groenendael, nærri því eina mílu í áttina til Brússel, var vegurinn þakinn af flótta- mönnum. Óttinn og skelfingin var svo mikil, að hún smit- aði jafnvel Prinsinn frá Condé í Mecheln og Loðvík 18. í Gent. Að undanskildu litlu hj álparliði, sem hafðist við bak við bóndabæinn Mont-Saint-Jean, þar sem sjúkravagn- amir höfðu búið um sig, og Vivian- og' Vandeléur-stór- fylkjunum sem stóðu að baki vinstra fylkingararmi, hafði Wellington ekki meira riddaralið. Fjöldi af skeytastöðvum hafði verið ónýttur. Járnhertoginn var enn stiltur, en varir hans voru teknar að fölna. Klukkan fimm leit Wel- lington á úrið sitt og menn heyrðu hann segja í hálfum hljóðum: „Blúcher eða nóttin!“ Rjett um þetta leyti sást blika á röð af byssustingj- um langt burtu á hæðunum í áttina til Frischemont. Vjer erum komnir að umskiftamótum í þessum risa- leik. Ef smaladrengurinn, sem veitti Búlow leiðsögu, hefði ráðið honum til þess að brjótast í gegnum skóginn gagn- vart Frischemont í staðinn fyrir neðan við Plancenoit, hefði saga nítjándu aldarinnar ef til vill orðið önnur. Na- póleon hefði þá sem sje unnið orustuna við Waterloo. Hvaða vegur sem valinn hefði verið, annar en fyrir neðan Plancenoit, hefði leitt til þess, að prússneski herinn hefði komið að gjá, og yfir liana hefði stórskotaliðið ekki kom- ist og Búlow ekki komið nógu snemma. Einungis einnar stundar töf — prússneski hershöfðinginn Muffling full- yrðir það —, þá hefði Blúcher ekki hitt Wellington; „or- ustan hefði verið töpuð“. Búlow mátti því ekki seinni vera. Annars hafði hann tafist mikið. Hann hafði legið undr vopnum hjá Dion-le- Mont og lagt af stað í dögun, en vegirnir voru ófærir og herdeildir hans sátu fastar í aurnum. Fallbyssurnar sukku upp að hjólnöf. Auk þess hafði hann neyðst til þess að fara yfir Dyle á þröngu brúnni í Wavre; gatan ofan að brúnni var í björtu báli eftir Frakkana, og urðu þeir að bíða þangað til eldurinn var slöktur, sökum þess að stórskotavagnarnir gátu ekki komist milli brennandi húsanna. Þegar hádegi var komið, var framlið Búlows ekki komið lengra en til Chapelle-Saint-Lambert. Hefði orustan byrjað tveimur tímum fyr, hefði henni verið lokið klukkan fjögur, og Blúcher hefði ekki komið fyr en Napóleon var búinn að vinna hana. Um tólfleitið hafði keisarinn komið auga á eitthvað í sjónauka sínum úti við sjóndeildarhring, sem vakti al- hygli hans. „Jeg sje ský þarna útfrá — það lítur út eins og það geti verið hersveitir“, sagði hann. Þá sneri hann sjer að hertoganum frá Dalmatíu og mælti: „Hvað sjáið þjer þarna í áttina til Chapelle-Saint-Lambert, Soult?' Marskálkurinn beindi sjónauka sínum að þessum ákveðna

x

Lögrétta

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögrétta
https://timarit.is/publication/196

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.