Lögrétta


Lögrétta - 15.06.1926, Blaðsíða 3

Lögrétta - 15.06.1926, Blaðsíða 3
LOORJBTTA 8 í öndverðu gengu aðeins 3 fjelög saman til þess að mynda Stokkhólmsíjelagið, en eftir það hefir hvert fje- iagið á fætur öðru ruglað reitum sínum saman við það, svo að nú eru víst aðeins ein tvö fjelög eftir sjálfstæð. Vöxturinn hefur verið skjótur. I árslok 1924 voru með- limir fjelagsins um 23,000, en nú eru þeir 28,000. Sölustöð- um hefur fjölgað að sama skapi, og nú sem stendur hefur fjelagið 131 búð. En jafnframt vextinum hafa menn gef- ið traustleik fjelagsins fullkominn gaum og ávalt reynt að treysta hag þess meir og meir. Stofnfje nemur 1.300.000 kr. og í varasjóði á fjelagið 985.000 kr. Það sýnir og traustleik fjelagsdns að öll innstæða (inventarier) er á jafnaðarreikningum (balanskonto) reiknuð til einnar kr. Sjerkenni á fjelaginu er það, að það heíur eingöngu lagt sig eítir verslun með m a t v ö r u r. Það hefur verið grundvallarregla fjelagsins að reyna að koma hinu full- komnasita skipulagi á þessa mikilvægu verslunargrein, áður byi'jað væi'i á öðrum greinum. Að þessi stefna hafi verið rjett, er engum vafa bundið. Með því að einbeita kröftum sínum, fjárhagslegum og skipulagslegum, á þessu sjerstaka en mjög mikilvæga starfssviði, hefur fjelagið á þeim l'áu árum, er það hefur starfað, í raun og veru unnið sjer forustuna á matvörumarkaði höfuðstaðarins og' brot- ið oddinn af einkasöluskipulagi því, sem einstakir kaup- menn hafa reynt að halda í. Fjelagið heíur og kappkost- að að gera verslanir sínar að verulegum fyrirmyndum. Nærri því hver kjötbúð er útbúin með kæhtækjum og yfir höfuð að tala standa búðir fjelagsins framar öllum öðr- um búðum höfuðstaðarins að snyrtileik og hreinlæti. Þetta hefur mjög aukið þroska fjelagsins og hefur vissu- lega meir en nokkðu annað orðið til þess að draga svo marga að því úr öllum ítjettum, eins og raun hefir á orð- ið. Um framleiðslu fjelagsins er það að segja, að það á eina kjötverksmiðju (charkuterifabrik), sem þó naumast svarai' þörfum fjelgasins lengur. Það sem því verður hendi næst að framkvæma á komandi árum, er að stofna nýtísku framleiðslufyrirtæki, er fullnægt geti stöðugt vaxandi þörfum. Frá byrjun átti fjelagið bakarí, sem þó brátt var ófuljnægjandi, og bygði fjelagið því annað með nýtískusniði, sem er stæjrst allra í höfuðstaðnum og eitt af stærstu bakaríum á landinu. Utan matvöruverslunar- innar hefur fjelagið ekki gert neitt að kalla enn sem kom- ið er. Skóverslun á það eina tveggja ára, en það er líka alt og sumt. Yfir höfuð eru einstök fjelög ekki komin langt inn á svið framleiðslunnar. Veldur því auðvitað smædd þeirra, og það eru einungis nokkur hinna stærri fjelaga, sem hafa getað tekið brauðíramleiðslu og kjötframleiðslu (charkuteri-varor) o. s. frv. í eigin hendur. Árið 1923 höfðu 49 neytendafj elög eigin framleiðslufyrirtæki. Verð framleiðslunnar varð 5,7% af allri verslunarveltu fjelag- anna. Árið 1914 var verð framleiddrar vöru 2,2% allrar veltunnar, og sjest á því framförin þótt hægfara hafi verið. Sje lagt saman verð þeirrar vöru, sem framleidd er í eigin framleiðslutækjum neytenda, í bakara-fjelögum og öðrum framleiðslufj elögum neytenda og í framleiðslu- tækjum K. F., þá verður það alt samanlagt ár 1923 28 miljónir króna eða 11,8% af allri vöruveltunni. Þessi upphæð hefur vaxið þegar fyrir 1924, en hún mun vaxa að e k k i litlu leyti á þesisu ári, sökum vaxtar mj ölf ramleiðslunnar. Eftir skipulaginu má skifta vorum sænsiku fjelögum í tvent. Miklu meiri hluti þeirra, eða smærri fjelögin, hafa skipulag, sem í stórum dráttum er hið sama og tíðkast í enskum fjelögum. Á árlegum aðalfundi fjelagsins kjósa meðlimir venjulega 5 manna nefnd er hafi eftirlit með sitarfseminni. Annars er hún í höndum framkvæmdar- stjóra, sem á að annast starf fjelagsins eftir reglum atjórnarinnai- og samkvæmt ákvörðunum hennar. Stætrstu fjelögin hafa aftur á móti sama skipulag og tíðkast í stórum fjelögum á meginlandi Evrópu. Hvergi er skipulag þetta óblandaðra en í Stokkhólmsfjelaginu. Því er skift í tólf umdæmi eða deildir og eiga meðlimir árlega deildarfund með sjer. Ræða þeir þar skýrslu stjórnarinnar, gera þai' við þær athugasemdir, sem þeim í svipinn þykir við þurfa og láta uppi skoðun sína á til- lögum þeim, sem fram hafa komið af hálfu stjómar eða meðlima og leggja skal fyrir árlegan aðalfund fjelagsins. Hver deild velur 3—5 menn í „meðlimaráð“, eiga þeir að fylgjast með óskum meðlima um búðimar og taka þátt í fræðslustarfseminni innan deildar. Auk þess velur deild- arfundur fulltrúa þá, sem eru 80 að tölu alls, og eiga með sjer aðalfund fjelagsins árlega. Þessi aðalfundur ræðir starfsskýrsluna til loka og ræður fyrirliggjandi málum til lykta. Aðalfundur velur og 15 manna fram- kvæmda-umboðs-ráð (förvaltingsrád). Þetta ráð á að hafa eftirlit með rekstrinum, taka ákvarðanir um öll stæri’i mál og velja s t j ó r n fjelagsins. í s t j ó r n eru 3 menn, forstjórar aðaldeilda fjelagsins. Samkvæmt ákvörðunum umboðs-ráðsins á stjórnin að reka öll dagleg erindi, en er skyld að leggja öll stærri mál undir úrsikurð ráðsins, auk þess sem hún líka vei'ður að leggja gjörðabók sína mán- aðarlega fyrir fund þesis. Sambandi ráðs og stjórnar er ennfremur haldið með undimefndum, sem ráðið skipar, og eiga að hafa á hendi eftirlit með sjerstökum greinum starfsins, svo sem fjármálum, fræðslustarfsemi o. s. frv. — Þetta skipulag, sem eins og áður er sagt, er vanalegt í sitærri fjelögum vorum og er hið sama og tíðk- ast á meginlandi Evrópu, hefur reynst mjög praktiskt og vel lagað til þess að efla starfhæfi stjórnarinnar. Áður en hoi'fið er frá því, að lýsa skipulagi fjelaga vorra, er rjett að minnast nokkuð á endurskoðun vora. Borg'in eilifa Uiiaax ierðauuimuigajL'. El tir Gunnax Ainason frá tíkutustöðum. trii. ----------- VH. Nu liour brátt ao lokum, þótt yimslegt sje enn ótalxo, sem vert væri að nelna, aí því sem Kóm geyrmr. 'i'. d. lætur engin hjá lioa aó skooa þjóöminnismerkiö, þetta marmarabákn, sem reist er tii heiðurs Viktor Emanuel IL og tii minnxngar um sameining Ital- iu. Enn er þaö ekki fullgert, og fagurt er það og verður. þó má sjálfsagt fi-emur setja út á það en ýms listaverk fortíðarinnar. Jeg- kom líka eitt kvöldið í kirkjugarð mótmælenda. Finst mjer það vel ómaksins vert. Hann er hvítur af marmara, og frið- sælli staður mun óvíða finnast. Upp við vegginn í einu horninu er gröf Shelley’s. Á henni er að- eins flöt alvanaleg marmarahella og á hana þetta letrað: P. B. Shelley Cor Cordium Natus IV. Aug. MDCCXCII Obéit VIII. Jul. MDCCCXXII Nothing of him that doth fade But doth suffer a sea-change Into something rich and strange. Óbrotnara getur ekki minnis- mex-ki þessa listaskálds verið. En því meir verður þeim um, er stendur við gröf hans. Einkennilegt og hrífandi er og að líta til kaþólskra kirkjugai'ða eftir að myi'kt er orðið. Þeir minna þá á kaþólskt altari þar sem þúsundir kerta brenna, því lampi logar svo að siegja á hverju leiði. í námunda við Róm eru ýmsir merkir og fagrir staðir. Jeg kom á rjá þeirra. Fyrst fórum við með lest er rekin var með rafmagni, út til Ostia, hins gamla hafnabæjar Róms. Síðan hefur*Tiber hækkað landið sivo mikið, að Ostia stendur nú talsverðan spöl frá hafi. Þar er bæx;inn var, eru nú aðeins rústir á rykugri sljettunni. Vel má enn sjá fyrir húsurn og göt- um. Sumsítaðai' eru leyfar stein- málverka í gólfum. Á einum stað, þar sem að líkindum hefur verið vínkjallari, var þetta greypt: „Sæll er sá á jörðu, sem drekkur nóg“. Og fylgdi því krúsarmynd. Ostia hin nýja, sem sitendur út við Miðjarðai-hafið, er baðstaður. Þar var gptt að una og líta bláan him- inn og blátt hafið, en helsti var það værðarlegt. Við skruppum líka upp til Sa- binafjalla. Við rætur þeirra eru leifarnar af landsetri Hadrians keisara. Þar ljet hann reisa 22 stórhýsi, sem öll voru gerð eftir þeim fegurstu fyrirmyndum, sem hann hafði sjeð í Grikklandi, Egiptaiandi og austui'löndum. Fjölda muna þaðani voru þau líka sikreytt. Nú eru sumir þeirra í listasafni Vitikansins, en af hús- unurn eru tóftirnar einar eftir. En gullnáma eru þær bygginga- fræðingum. Eitthvað um 15 km. ofar í fjöllunum, er hið undurfagra Tivoli. Það er smáþoi-p sem ligg- ur á barmi hundrað metra djúpsi gils. Smáfoss steypist nið- ur í gil þetta og vaxið er það fögrum blómum og viði, svo un- að veitir auganu að skoða það. Fara má og niður í gilið eftir þröngum vegi, en í botni þess íeiiux' lækux'inn i djúpar heUis- gjái' næsta exnkenniiegax'. Kru þær kendai' vxo Siienur og Neptun. Ln ixK fyrirbi'igöi limxast sumstaðax- hjer á iandi. Rjett hjá Tivoli ei' Vxiia d'Esle. Þaö landsetur er kent við kardin- álann sem það ljet byggja. Fátt hef jeg fi’iðai'a sjeð af slíku tægi. Húsið, siem geymir hvern staðinn öðrum betur skreyttan, stendur vestan x snai’bratti'i íjailshlíðimxi. Af steinpöllunum fyrir ITaman það er ágætasita og ákjósanleg- asta útsýni yfir alla Companiuna, alt til Róms og Miðjarðarhaís. En þó er skemtigarðurinn í brekk- unni niðurundan langsamlega undursamlegastur. Þar eru ótal gosbrunnar og eru engir tveir eins, heldur er eixm öðrum meiri og fegurri. Líkneskjur og útflúr- uð steinrið eru hvar sem augað lítui'. Margt fleira er þar til un- aðai' og má sísit gleyma laufrík- um og skuggsælum trjánum og blómsturlundunum. Þar hefði jeg gjarnan viljað dvelja. Villa d’Esle hefur verið í eign ýmsra. Nú ríkið hana og sjer um viðhald hennar. Þá komum við í Albanafjöll. Fói'um við fyrst siuður sljettuna og síðan upp til þorpsins Marino. Litlu ofar en það er Casel Gan- doefo. Það er fornfræg höll, sem um langa hríð eða alt til 1870 var sumarsetur páfanna. En er hún í eign þeirra, en frá þeim t.íma hafa þeir aldrei stigið fæti út fyrir Vatikanið, eins og allir vita. Ljómandi útsýni er þaðan yfir Albanovatnið langt og djúpt — dimmblátt. Þorpið Frascali stendur rjett fyrir neðan stæði hinsi gamla róm- verska sumarbæjar Tusculum. í því áttu margir höfðingjar hús og dvöldu löngum; þar á meðal Cicero. Mest frægðarorð fer af Frascati fyrir vín það sem þar er framleitt. Verður líka vart ofsögum sagt af ljúfenigi þess. En engu síður fær stað og svaraði: „Jeg sje fjögur eða fimm þúsund manna, yðar hátign. Það er auðsjáanlega Grouchy“. En skýið, sem keisarinn hafði bent á, hjelt áfram að vera hreyf- ingarlaust. Öllum sjónaukum í herráðinu var beint þaixg- að til athugunar. Sumir sögðu: „Það eru trje“. Það vai' rjett, að skýið hreyfðist ekki. Keisarinn sendi ljettvopn- aða riddarasveit Domons til þess að njósna. Bulow hreyfði sig ekki. Framlið hans var lítið og gat ekkert gjört. Hann varð að bíða eftir aðalliðinu og hafði skipun um að sameinast því, áður en lagt væri til orustu. En þegar Blucher sá klukkan fimm í hvaða hættu Wellington var staddur, skipaði hann honum að gei'a at- lögu. Litlu síðar rjeðust herdeildirnar, sem kendar voru við Losthin, Hiller, Iiacke og Ryssel, á móti flokki Lobaus, og Vilhjálmur pi’ins frá Prússlandi þeysti fi'á Parísskóg- inum. Plancenoit var í báli, og prússnesku kúlunum tók að rigna yfir lífvörðinn, sem beið sem varalið að baki Napóleons. Þriðji herinn konx þá í ljós, alt orustuútlitið breyttist, 86 eldgin tóku alt í einu að spú. Prich kom samtímis Bulow og Ziethens-riddaraliðið undir forystu Blúchers sjálfs, Frökkum var hrundið aftur, Marcognet var sóp- að af yfirborði Ohainssljettunnar, — Durutte var hrundið af Papelotte, Danzelot og Quiot hopuðu, fallbyssukúlum rigndi yfir Lobau, algjörlega ný orusta veltist yfir sár- þjáð frönsku herfylkin, allur enski herinn tók að sækja á að nýju, enska og prússneska stórskotaliðið hjálpað- ist að því, að skjóta stórkostlegt skarð í franska herinn, ósigur og dauði sótti bæði að aftan og framan og er alt var að riðlast, rjeðist lífvörðurinn til framgöngu. Þegai' hann fann, að hann átti að ganga út í dauðann, hrópaði hann: „Lifi keisarinn!“ Sagan greinir ekki frá neinu átak- anlegra en þessu dauðastiiði, er hófst í árnaðarópum. Himininn hafði verið skýjaður allan daginn. Alt í einu, klukkan átta um kvöldið, ljetti út við sjóndeildarhring og ömurlegur, rauður bjarmi sígandi sólarinnar varpað- ist á álmtrjen við Nivelleveginn. Við Austerlitz sást hún koma upp. Hvert herfylki lífvai’ðai’ins var undir forystu her- foringja á þessari úrslitastund. Þegar háar húfur líf- vai'ðanna, með örnina á enninu, bii'tust í þessai'i blóð- storknu þvögu í jöfnum, beinum og föstum í'öðum, urðu óvinirnir gagnteknir af vii'ðingu fyrir Frakklandi; það var líkast því sem tuttugu sigurvinningar kæmu fram á orustuvöllinn með útbreiddmn vængjum, og þeir, sem sigrað höfðu, hopuðu undan, eins og þeir væru yfirbug- aðir. En Wellington hrópaði: „Upp lífvarðarmenn, og mið- ið vandlega!" Rauða, enska lífvarðai'sveitin, sem lá að baki runnunum, stóð upp, kúlnajelið fór í gegnum þrílita fánann, sem blakti titi'andi undir frönsku örnunum, all- ir ruddust fram, og síðasta blóðbaðið hófst. Keisaralíf- vörðurinn fann, hvernig herinn umhverfis misti fótfest- una, riðlunin og flóttinn voru brostin á, og hrópið: „Bjargi sjer hver sem betur getur!“ var komið í stað: „Lifi keis- arinn!“ En þó alt væri á æðislegum flótta að baki hon- um, hjelt hann áfram að brjótasi^fram, skothríðin harðn- aði og dauðinn nálgaðist með hvei'ju spori. Ekkert hik, engnn ótti, óbreyttur liðsmaður í þessari sveit var eins mikil hetja og herforinginn. Enginn maður reyndi að foi'ða sjer frá þessu sjálfsmorði. Ruglingurinn og flóttinn að baki lífverðinum var hx'æðilegur. Herinn lagði alt í einu alstaðar á flótta, hjá Ilougomont, hjá La Hait-Sante, hjá Papelotte, hjá Plancenoit. Hrópið: „Sviki'áð!“ þagnaði fyrir hrópinu: „Bjai'gi sjer hver sem getur!“ Hei', sem bregst á flótta, er eins og stórkotleg leysing, alt lætur undan, rifn- ar, brestur, flýtur, veltur, fellur, í’ekst á, hendist áfram. Alt er óumræðileg þvaga. Ney tekur hest, hleypur á bak og stefnir hattlaus, hálsbindislaus og sverðlaua þvert yf- ir veginn til Brússel, og þai' stöðvar hann bæði Englend- inga og Frakka. Hann reynir að stöðva herinn, hrópar, skammar, hrifsar í flóttamennina til þess að stöðva þá. Þeir hrópa: „Ney marskálkur lifi!“ en þeir halda áfram á ílóttanum. Það er árangui'silaust þó að Napóleon noti það, sem eftir er af lífveröinum, til varnar, árangurs- laust er þó að hann fórni riddarasveitunum, sem eru hans fylgdai'lið, til þess að gjöra síðustu afh'aunina. Napóleon ríður á harða stökki fram með flýjandi röðunum, hvet- ur þær, ögrar þeim, ógnai' þeim, biður þær að veita við- nám. Þær þekkja hann naumast. Prússneska riddai’alið- ið nýkomna brýst fram með feiknahraða, leggur, drep- ur, eyðir. Ógjöi'ningur er að stjórna hestunum, flutninga- liðarnir leysa þá frá vögnunum og flýja burt á þeim, oltnar kei-rui', með hjólin upp í loftið, hindra leiðina og valda nýju blóðbaði, menn ryðjast um, merja hver ann- an, stökkva á líkunum og lifandi mönnum: Óteljandx mannfjöldi fyllir vegi, stíga, brýr, sljettur, hæðir, dali, skóga, alt er fljótandi í þesSu syndaflóði fjörutíu þúsund manna. Alstaðar heyrast öi'væntingaróp, töskum og byss- um er fleygt á rúgakrana, menn ryðja veg með sverðið í hendi. Fjelagar eru ekki lengur til, liðsfoi'ingjar og hers- höfðingjar ekki lengur til, aðeins óumræðileg skelfingin. Frakkar reyndu að snúa við hjá Genappe og veita viðnám. Lobau safnaði að sjer þremur hundruðum manna og víggirti þorpið, en flóttinn hófst við fyrstu skotin frá Prússum, og þorpið var hertekið. Prússar þeystu óðir inn í Genappe og ofsóknin var æðisleg. Blúcher hafði skip- að fyrir að drepa alla og veita engum grið. Roguet hafði gefið fordæmið hættulega, með því að hóta hverjum frönskum hermanni dauða, er færði honum hertekinn Prússa. En Blúcher fór lengra en Roguet. Duhesme her- foringja í unga lífverðinum var hrundið upp að dyrun- um á veitingahúsinu í Genappe, og hann ljet sverð sitt af hendi við prússneskan í'iddara; riddarinn tók srvei’ðið og hjó hann til bana með því. Endirinn á sigrunum var sá, að þeir sigruðu voru myrtir; þesisi grimd, sem setti blett á heiður Blúchers gamla, fylti ógæfubikarinn að börmum. Þessi voðalegi flótti hjelt áfram í gegnum Genappe,

x

Lögrétta

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögrétta
https://timarit.is/publication/196

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.