Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 12.06.1964, Blaðsíða 4

Verkamaðurinn - 12.06.1964, Blaðsíða 4
Somið um hsrri Idn 09 lœgri vextí! Verkairiaðurinn Föstudogur 12. júní 1 Eitt hið þýðingarmesta atriði, sem verkalýðshreyfingunni tókst í síðustu viku að ná samningum um við ríkisstjórnina í sambandi við gerð hinna nýju kjarasamninga, er að aukin verði lán til íbúða- bygginga og jafnframt verði vextir af þeim lánum lækkaðir í 4%. Svo fremi, að ríkisstjórnin standi við þau fyrirheit, sem hún hef- ur gefið með samningi þessum, má ætla að fjörkippur færist nú aftur í byggingu íbúðarhúsnæðis og einnig, að þeir, sem í bygging- ar ráðast, þurfi ekki með því að binda sér jafnslæmar drápsklyfjar og verið hefur nú um skeið. Hér fer á eftir sá hluti samkomulagsins milli Alþýðusambands íslands, Vinnuveitendasambands fslands og ríkisstjórnarinnar, sem fjallar um lausn húsnæðismálanna, aðrir kaflar samkomulagsins birtust í síðasta blaði: Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir ráðstöfunum til úrlausnar í húsnæðismálum, er hafi þann tilgang annars vegar að létta efnalitlum fjölskyldum að eign- ast íbúðir, og hins vegar að tryggja nægar og stöðugar íbúðabyggingar í landinu. I þessu skyni mun ríkisstj órnin tryggja eftirfarandi: 1. Aflað verði á þessu ári og á fyrri hluta næsta árs 250 millj. kr. til þess að mæta þeim um- sóknum, sem lágu óafgreiddar hjá Húsnæðismálastj órn 1. apríl s.l. Húsnæðismálastj órn ákveður reglur um uppgjör fyrri skuld- bindinga sinna. 2. Frá og með árinu 1965 verði komði á kerfisbreytingu íbúðalána, þannig að tryggt verði fjármagn til þess að veita lán til ákveðinnar tölu íbúða á ári og verði loforð fyrir lánun- um veitt fyrirfram. Fyrstu árin verði þessi lán ekki færri en 750 og lánsfjárhæð út á hverja íbúð ekki lægri en 280 þús. kr. eða % kostnaðar, hvort sem lægra er. (Lánin greiðist að hálfu að hausti, en að hálfu næsta vor). Þessi tala sé við það miðuð, að tryggð verði bygging 1500 íbúða á ári, er síðan fari smáhækkandi í samræmi við áætlanir um þörf fyrir nýjar íbúðir. Telji Hús- næðismálastjórn æskilegt, getur hún fækkað lánum á árinu 1965 samkvæmt nýja kerfinu, enda bætist þá samsvarandi upphæð við það fé, sem til ráðstöfunar verður samkvæmt lið 1) hér að framan. 3. Hluta þess fjár, sem Bygg- ingarsjóður hefur til umráða, verði varið til viðbótarlána um- fram þær 280 þúsund kr. á íbúð, sem að framan getur, til að greiða fyrir íbúðabyggingum efnalítilla meðlima verkalýðs- félaga. Húsnæðismálastjórn á- kveður lán þessi að fengnum til- lögum frá stjórn þess verkalýðs- félags, sem í hlut á. I þessu skyni skal varið 15—20 millj. kr. ár- lega. 4. Jafnframt mun ríkisstjórn- in beita sér fyrir öflun lánsfjár til byggingar verkamannabú- staða. Eftirfarandi atriði eru for- sendur fyrir því, að ríkisstjórn- in tekur á sig skuldbindingar þær, sem að ofan getur: a) Lagður verði á launagreið- endur almennur launaskattur að upphæð 1% af greiddum vinnulaunum og hvers konar atvinnutekjum öðrum en tekjum af landbúnaði. Renni skatturinn til Bygg- ingarsjóðs ríkisins sem stofn- fjárframlag. b) Til viðbótar við launaskatt- inn og það eigið fé, sem Byggingarsjóður þegar ræð- Þing Stórstúku Islands haldiö á Akureyri í tilefni af 80 ára afmæli Góð- templarareglunnar á íslandi verður Stórstúkuþingið nú hald- ið hér í bæ, — á stofnstað Regl- unnar. — Þingið verður sett laugardaginn 13. júní kl. 10 ár- f^«p»—¦^-^¦wp- VÍSA VIKUNNAR Nú er úti suddi og súld svona til að breyt'um. Af þvi fólkið inni kúld- ost í bæ og sveitum. rp. degis, í Oddeyrarskóla og lýkur með samsæti í Sjálfstæðishúsinu á mánudagskvöld. Ollum félög- um Reglunnar er þar heimill að- gangur, ásamt gestum sínum og liggur áskriftarlisti frammi í Oddeyrarskóla, sími 2886, og verða þar veittar allar nánari upplýsingar. Á sunnudagsmorgun verður Hýtt messu í Akureyrarkirkju kl. 10 f. h., séra Birgir Snæ- björnsson predikar. Ef veður leyfir, verður gengið í skrúðgöngu frá Hótel Varð- borg til kirkjunnar og er þess óskað, að sem fiestir templarar, yngri og eldri, verði þar með. ur yfir, mun ríkisstjórnin tryggja honum 40 milljónir króna nýtt stofnframlag á ári með framlagi úr ríkissjóði, álagningu nýs skatts á fast- eignir eða með öðrum hætti. c. Svo verði frá gengið, að ríkis- framlag til Atvinnuleysis- tryggingasjóðs gangi árlega til kaupa á íbúðalánabréfum hins almenna veðlánakerfis. d) Komið verði á nýju kerfi íbúðalána fyrir lífeyrissjóði til samræmis við þær reglur, sem gilda um lán Húsnæðis- málastjórnar. Til þess að þessar aðgerðir nái tilgangi sínum og hið nýja veðlánakerfi geti byggt sig upp með öruggum hætti og hægt verði að lækka vexti og haga lánskjörum í samræmi við greiðslugetu alþýðufjölskyldna verði tekin upp vísitölubinding á öllum íbúðalánum. Er þá gert ráð fyrir því, að lánskjör á íbúðalánum verði þannig, að lánin verði afborganalaus í eitt ár og greiðist síðan á 25 árum með 4% vöxtum og jöfnum ár- greiðslum vaxta og afborgana. Full vísitöluuppbót reiknist síðan á þessa árgreiðslu. Þjóðhátíð 1964 Dagskráin á Akureyri 17. júní-nefndin á Akureyri kvaddi fréttamenn á fund sinn í vikunni og skýrði frá helztu at- riðum varðandi undirbúning hátíðahaldanna í bænum á 20 ára afmæli lýðveldisins. Alllengi og mikið hefur verið unnið að undirbúningi, og er dagskráin að mestu fullmótuð. Er hún í stórum dráttum á þessa leið: KI. 8 um morguninn verða fánar dregnir að hún og kl. 9 hefur blómabíll för sína um bæ- inn með hljóðfæraleik að vanda. Kl. 1.20 leikur Lúðrasveit Ak- ureyrar á Ráðhússtorgi meðan fólk safnast þar saman, en síðan setur Magnús E. Guðjónsson bæjarstjóri hátíðina. Þá flytur sr. Pétur Sigurgeirsson hátíða- guðsþjónustu með aðstoð kirkju- kórs Akureyrar og Lúðrasveitar- innar. Að því loknu verður flutt hátíðaljóð 1964 eftir Helga Val- týsson og síðan flytur Kristjana LÖGTAK Eftir kröfu bæjargjaldkerans á Akureyri og að undan- gengnum úrskurði verða lögtök látin fara fram án frekari fyrirvara, á kostnað gjaldenda en ábyrgð bæjarsjóðs, að átta dögum liðnum frá birtingu þessarar auglýsingar, fyrir gjald- fallinni fyrirframgreiðslu útsvara árið 1964, en síðasti gjald- dagi var 1. þ. m. og áttu gjaldendur þá að hafa lokið greiðslu á upphæð, sem nemur helmingi fyrra árs útsvars. 10. júní 1964. Bæjarfógerinn á Akureyri Til somtoko viiíiujmorkoóoi'ins Skv. fjárlögum (gr. 17. III. 11.) er ráðgert að gefa sam- tökum vinnumarkaðarins kost á opinberum stuðningi til þjálfunar manna til sérfræðilegra starfa á vegum samtak- anna á sviði hagræðingarmála, sbr. áætlun um opinberan stuðning við atvinnusamtök vegna hagræðingarstarfsemi (sjá tímaritið IÐNAÐARMÁL, 4.-5. hefti 1963). Er hér með auglýst eftir umsóknum téðra aðila, sem óska eftir að verða aðnjótandi ofangreindrar fyrirgreiðslu. Skal fyllgja umsókn, rökstudd greinargerð um þörf slíkrar starf- semi fyrir hlutaðeigandi samtök. Skriflegar umsóknir skulu sendar Sveini Björnssyni, fram- kvæmdastjóra Iðnaðarmálastofnunar íslands, Reykjavík, fyrir 21. júní n.k. og veitir hann nánari upplýsingar. Framkvæmd áætlunarinnar annast framkvæmdastjórinn í samráði við vinnutímanefnd og undir yfirstjórn þess ráðu- neytis. Reykjavík, 4. júní 1964. FéJagsmóloráðuncyrið. Halldórsdóttir Ávarp Fjallkon- unnar. Að þessum atriðum loknum hefst skrúðganga frá Ráðhúss- torgi undir stjórn Tryggva Þor- steinssonar skátaforingja. Lúðra- sveitin leikur fyrir göngunni, sem lýkur á Iþróttasvæði bæjar- ins og þar heldur hátíðahöld- unum áfram. Fyrst verður fánahylling skáta, þá flytur Ingvar Gíslason alþingismaður lýðveldisræðu, Karlakórinn Geysir syngur, Jó- hann Heiðar Jóhannsson nýstúd- ent flytur Minni Jóns Sigurðs- sonar, Lúðrasveitin leikur milli atriða. — Þá fer fram knatt- spyrnukeppni milli meistara ÍBA frá 1954 og núverandi meistara, og loks verður keppni í frjálsum íþróttum. Meðan þessi atriði fara fram á íþróttasvæðinu verður fjöl- breytt dýrasýning sunnan vallar- ins og ennfremur verða þar til- tæk leiktæki fyrir börn. Þá verð- ur og nokkur hópur hesta á staðnum, og verður börnum leyft að skjótast á bak. Klukkan 17 verður barna- skemmtun á Ráðhússtorgi undir stjórn Einars Haraldssonar. Klukkan 20.30 verður svo enn samkoma á Ráðhússtorgi. Þá syngja Jóhann Daníelsson og Sigurður Svanbergsson tvísöng, félagar úr Leikfélagi Akureyrar flytja gamanþátt eftir Einar Kristjánsson, Karlakór Akur- eyrar syngur, Guðmundur Gunn- arsson Ies gamansögu eftir Kristján frá Djúpalæk, Smára- kvartettinn syngur, og loks verður dansað lengi nætur. I 17. júní-nefndinni eru: Her- mann Sigtryggsson (formaður), Gunnlaugur Búi Sveinsson og Oddur Kristjánsson, kosnir af bæjarstjórn, og Jón P. Hall- grímsson og Jónas Jónsson til- nefndir af ÍBA. Vegna fjarveru Odds síðustu dagana fyrir hátíð- ina hefur varamaður, Ingólfur Kristinsson, tekið sæti hans. [ PERUTZ ) litfifmur Gullsmiðir Sigtryggur og Pérur Brekkugötu 5 — Sími 1524

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.