Þjóðviljinn - 20.09.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 20.09.1970, Blaðsíða 1
22 síður í dag tvö blöð, 10 og 12 síðna - blað I Þurrkhús Benedikts brann Sunnudagur 20. september 1970 — 35. árgangur — 213. tölublað. 1 gærmorgun tom upp eldur í iþurrfchúsi því sem Benedikt frá Hoffcedgi og Gísli Sigiur- björnsson höfðu reíst í Hvera- gerðd til þess að sannreyna heyþurrkunaraðferð Benedikts, siem hann hóf tiiraunir mieð í fyrrasuimar, eime og Srá hefur verið sagt hér í Þjóðviiianuim. Brann húsdð til kaldra kola. Höfðu þey'burrkunaírtilraunim- ar gefdð imii'ög góða raiun og var Benedikt byrjaður að þurrtoa hey fyrir bændur og beið m.a. einn heyvagn eft- ir burrkun er eítíiuonn kom upp, sem lagði húsið í rústir. Taiið er að kiviknað hafi í út frá raÉmagnd en truflun varð á ¦ raifimagni í þorpinu í nótt og , fór það alveg af um sfceið og' er hald suimra að í halfi itovifcn- að, er raifimiagnid kcwn. aftar1 á I 1 línuraa. • *m o» *m »m *n *»ttn tm *m ** o» *» ** —¦ «t «*. <^ Furðuleg afskipti ríkisstjórnarinnar af togarakaupum í Neskaupstað Fer fram á að bæjarstjórnin hafni framboðnum tryggingum ¦ Ríkisstjórnin hefur á furðulegan og fordæmalausan hátt gripið inn í málið um væntanleg togarakaup til Neskaup- staðar og fer fram á það við bæjarstjórn, að hún veiti bæjarábyrgð fyrir lánum án fasteignaveðs og láti sér nægja 2. veðrétt í skipunum. Þetta eru einu afskipti ríkisstjórn- arinnar' af þessu máli því að hún hefur neitað um alla fyrirgreiðslu um kaupin. ¦ Tihnæli ríkisstjórnarínnar komu til umræðu á bæjar- stjórnarfundi í fyrradag, og var þar samþykkt að verða við tilmælum ríkisstjórnarinnar með því skilyrði að ríkis- stjórnin létti allri gengisáhættu af bæ'jarsjóði í sambandi Við hin ábyrgðu lán. Einnig kom fram á fundinum að Síld- arvinnslan h.f. hefur boðizt til að aðstoða Arnarborg h.f. til að leggja fram tilskilin fasteignaveð. Sem kunnugt er hafa tveir að- iiar á Neskaupstað, Sildarvinnsi- 0xi h.t. og Arnarborg, gert sairm- ing wn kaup á littatm skuttogur- um frá Frakklandi, sdtt skipið hvor aðdfli. Taisverðar uimnæður og blaðaskrif bafa orðdð um þessi væntanleigu togarakaup og hafa Tniálgögn Sjálfstæðisflckksdns og Nýtt land frjáíls þjóö, málgagn Hainnibalista, hadílað mjög réttu méli í þeim tilgangi að láta líta sivo út sem imeirihiluti bæjar- stjómar Neskajupsitaðar vildi koma í veg fyrir bessi skipakaup. Staðreynddn er hins vegar sú að bæjarstiórnin hefiuir boðizt til að veita bessum aðiluim báðuim bæj- arábyrgð fyrir láni að upphæð 5,4 mdlj. kr., sem seljandi skip- anna hefur boðið. Meírihluti bæ,j- arstjórnar taidd siálfsagfc að tryggja hagsimuni bæjarins, og setti þsð skilyrði fyrir ábyrgð- inni að til viðbótar 2. veðrétti í skipunum komi fasteignaveð sem ,nemd 5 miil'jónum kr. fyrir hvort skip. Hér er um máög mikilar á- hættuábyrgðir að ræða, fyrst og fremst vegna hættunnar á gengis- feillingu, bví að lónið sem bærinn býðst til að ábyrgjast er gengis- tryggt og einnig 1. veðréttarlán Fiskveiðisjóðs. Krafa bæjarsgóðs er bví snálfsögð, og engin liána- stofnun mundd lána með gengis- tryggingu út á 2. veðrétt einan ssman. Landað í heimahöfn Einnig setti bæjairstjórn það skiiyrði fyrir bæjarábyi,,gðdnni að stoipin landa í heimahöfn tii Leikvallanefnd athugar tillögu Sigurjóns Péturssonar Verða gerðir starfsvellir í fleiri hverfum borgarinnar? Á fundi borgarstjórnar á fimmtudag flutti Sigurjón Pétursson tillögu um að stefna beri að því að koma upp starfsvöllum í öllu'm borgarhverfum á næstu ár- um, með hliðsjón af þeirri reynslu sem þegar er fengin af starfsvellinum við Meist- aravelli. 1 framsöguræðu sinni benti Sigurjón m.a. á að bað væri eitt af meginvandamálum vax- andi borga að finna börnum og unglingum svæði til leikja. Þetta mál horfði öðru vísi vdð í fá- mennari byggðarlögum — í sveitum og kauptúnom — þair sem athafnasvæði barnanna væri rýmra. í borgunum viidd fullorðna fólkið auðvitað iá gangstéttir, götur og garða, en sá hænguir er á að þar mega börnin ekkj leifca sér. Núna er yfirleitt svo til eingöngu boðið upp á róluvelli fyriir börnin til þess að leika sér —. en þaiu þreytast á því að leika sér í sandkössum og róla sér. Það verður því að gera sérsfcakair ráðstafanir til þess að athafna- þrá baimsins fái útrás á eðlileg- an hátt — ella er hætta á að hún brjótist út á miður æski- legan máta. Sigarjón benti síðan á að stairfiræktur hefði verið einn Stairfsvöllur í Reykjavík á Meist- aravöliunum og árareynsla væri komdn á starfsvöllinn í Kópa- •wagi. Þessi reynsa benti til þess aÖ börnin sæktust eftir því að koma á starfsveiid — og for- eldrar úr fjarlægurn borigar- hverfum hefðu lagt leið sína með börnin á völlinn við Meist- aravelli, i sumar. Þess vegna kvaðst Sigurjón flytja tillögu sína, sem er á þessa leið: „Borgarstjórn ályktar, með hliðsjón af þeirri reynsiu, sem þegar er fengin af starfræksiu starfsvaliarins við Meistaravelli, að stefina beri að því að koma upp stairfsvöllum í öllum borg- arhverfam á næstu árum. í því auignamiði felur hún leikvalla- nefnd að undirbúa áætlun þair að lútandi er geri rá6 fyrir a. m. k. tveimmr nýjum starfisvöil- um þegar á næsita ári og síðan a. m. k. tvedmiur áriega. þar tii áðurgreindu marki er náð." Kristján J. Gunniarsson tók tillögunnd allvel, taidi þó rétt að vísa henni tii leikvaiiilanefndar. Sigurjón Pétursson lagðist gogn því að vísa tillögunni til leik- vaManefndar — taidi enga þörf bera til siíks því að auðvitað myndi leikvallanefnd fjalia um nánari útfæirsl'a tillögunniair í framfcvœmd. Var þó samþykkt að vísa tillögunni til ieifcvallia- nefndar með áitta atfcvæðum íhaldsins gegn sjö atkvæðum allra borgarfull'trúa minndhkifca- flokkanna. vinnsiu minnst 8 mánuði á ári. Að sjiállfsögðu hefur bæjarstjóirn fyrst og fremst áhuga á að s£ þessuim skdpalkaupum geti orðið til þess að efia atvinnulíSð í bænum, og er þetta skiiyrðd bví eðlilegt. Báðum aði'lum sem. saimið höfðní um skipakauipin voru sett ná- kvæmiega sömiu skilyrðin af háifu bæjarstjórnar, en eins og fram hefur komdð töldu forsvars- menn Arnarborgar h.f. að þeir gætu efcki gengið að þassuim skiil- yrðum og þeirra vegna hefðu þeir hætt við að kaupa sfcipið. Nú befur það gerzt að Síldarviinnsl- an hefur boðið Arnarborg að aið- stoða félagið við að setja fast- eignatryggingu vegna bæjará- byrgðarinnar, eins og fram kem- ur í firásögn af bæjarstjórnar- fundiinum. hér á eftir. Binnig hefur það gerzt að rík- isstjórnin hefur á Suirðuiegan bátt gripið inn í þetta miál, og var gerð sérstök samiþykkt á rilk- isstjómarfundi 10. sept. sl. uim að mœiast tQ þess við bæjar- stjórn, að hún iáti sér nægja 2. veðréfct í skipunum. Br hér uim/ að ræða furðuleg og fordiaamaiafus aifskdpti rfkisstiórnar a£ mólefin- um sveitarifiélaigs. Reynt er að fá bæjairtfiélaig til að falla frá trygg- inguim sem hún fcelur nauðsynleg- ar til að tryggja hag bæjairins, og meira að segja er farið fraim á, að hún hafni tryggdmgum sean boðnair hafa verið fram. Þessi afsliipH ríkisstjórnarinnar af kaupum þessara tveggja tog- ara eru því furðulegri ef haft er í huga, að enginn kostur var á neins konar fyrirgreiðsiu af hálfu þess opinbera í sambandi við skipakaupin, og neitaði ríkis- sjóður að greiða fyrir kaupum á skipum, sem taiin eru henta til hráefnisöflunar fyrir Ncskaup- stað á sama tíma og Sverri Her- mannssyni og bræðrum hans eru sama sem gefnar stórar fjárfúlg- ur úr ríkissjóði til kaupa á skip- nm, sem talin eru henta til út- gerðar frá Reykjavík. Gengisáhættu létt af Bæjarstjóm Neskaupstaðar hélt fund í fyrradag og voiru tilmæli Framlhald á 2. síðu. "***' "* -^JimÞz* Hér eru leiðsiurnar sem dælt verður eftir á floti við syðri hafn« argarðinn í Hafnarfirði og hafa starfsmenn hafnarmálastofnunar ríkisins unnið að því síðustu viku að skrúfa leiðsluna saman. Hákur dýpkar fyrir olíu- skip i Hafnarfjarðarhöfn Nú í vifcunni kom dýpfcunar- skipið Háikur, eign hafnarmála- stofnuniar ríkisins, tii Hafnair- fjarðar. og er ætlunín a6 dýpka þar innann við syðri hafinargarð- inn, þar sem oMuskipin leggjast íhaldið samt við sig í borgarstjórn: Hafnaii tillögu um smá-lagfæringu á fyrirframgreiðslum útsvarsgjalda Sigurjón Pétursson, borgarráðsmaður Alþýðubandalags- ins, gerði að umtalsefni fyrirframgreiðslu opinberra g:]'alda til sveitarfélaga, á síðasta fundi borgarstjórnar á fimmtu- daginn. Fluttí Sigurjón sérstaka tillögu um þetta efni se'm fól í sér áskorun á alþingi um að breyta lögum uni tekju- stofna sveitarfélaga á þann veg að sveitarstjórnum væri heimilt 1 undantekningartilvikum að ákveða aðra dagsetn- ingu fyrirframgreiðslu en nú tíðkast þ. e. 31. 'júlí. Tillaga Sigurjóns var svo- hljóöandi: „Borgarstjóirn stoorar á alþingi að breyta ákvæðum í 3. gr. laga nr. 59/1968, um breytdngar á lögum nir. 51, 10. júní 1964, um tekjuistofna svedtarfélaiga á þann veg, að sveitarstjórnuim sé hedm- ilt að ákveða aðra dagsetningu en þá, sem fcilgreind ej: í Jöig- unum, þ. e. 31. júM, þótt þær noti heimildarákvæði laganna um saimedginliega innheimtu." Er Sigurjón fylgdj tiHöigu sinni úr hiaði fcwaðst hann hafa hreyft þessu máii ; borgatrsjtiórn síðast í júlímánuði. Kvaost hann haía fiairið fram á að dagsetaingj fyr- jjÆramgeiðslu gjaidanna yrði Praimtoald á 2. síðu. að". Á að dæla þar alit að 30 þús. fconnum af leir og sandd yfir Óseyrargranda, og verður þar þá mikil uppfylling, en fyrir mörgum árum bafði bæjarstjó'rn Hatfnairfjarðar ákveðið, 'að þar yrði byggð stór drátfcairbraut, og gerður var samningjr 'við pólstot fyrirtæki um þá fram- kvæmd, þótt etokert yiroa úr framtovaamdum; Starfsmenn hafinarimáliastofn- unarinnar hafa þessa vdfcu unn- ið ao .undirbúningi þessarar dypkunar við bafh'arigarðiím, og þegar' blaðamaður og ljóemynd- airi Þjóðvdlians toomiu Iþar í fyrradag voru þeir að vinna við að storúfa saman rör sem þeir flytja með sér uom ailt land hvar sem þeir hatfia verk að vinna. Sagði Goiðmundur Lárusson verkstjóri að hann gerðd v&ð fyr- ir að þeir yrða um tvær vifcur að grafa þar upp og dæla upp- greftrinum, en það færi þó efísip veðri og öðrum aðsifcæðum. Gunmar Ágústsson hiafn>a!a» stjórj sagði að MMega yroi Háfc- uæ einnig nofcaðiur, úr því bann í\-aimlhaid á 3.s*ð«í

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.