Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.06.1974, Blaðsíða 16

Atuagagdliutit - 13.06.1974, Blaðsíða 16
Sådan uddannes fremtidens socialpædagoger i Grønland Rektor P. Whitta-Jørgensen orienterer i denne arti- kel om den nye, socialpædagogiske uddannelse, som Erhvervsuddannelsesrådet foreslår gennemført. Socialpædagog er en fællesbeteg- nelse for det uddannede perso- nale, der arbejder med sociale hjælpe- og støtteforanstaltninger i kommunen eller på institutio- ner for børn, unge eller gamle. Til disse opgaver uddannes i Grønland hjemmehjælpere, soci- almedhjælpere og barnemedhjæl- pere. I Grønland består uddannelsen af en praktisk oplæring og en række teoretiske kurser af 6 ugers varighed. Uddannelsen er ingenlunde tilfredsstillende, når man betænker socialpædagoger- nes ansvarsfulde arbejde og om- rådets mange muligheder for at Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN tage opgaver op til gavn for den grønlandske befolkning. Resulta- tet er en ringere forsorg, samt dette, at mange — for tiden om- kring 75 — søger en 3-årig soci- alpædagogisk uddannelse i Dan- mark, og at 1/3 af de godt 400 socialpædagogiske stillinger i Grønland er besat med udsendte. HVORFOR ER DET UHELDIGT MED DE MANGE UDSENDTE? Det er af afgørende betydning, at socialpædagogen kan komme i nær kontakt med den, der har hjælp behov. Det er i gennem sproget, at denne kontakt opnås. Overfladisk kontakt er ikke til- strækkelig — skal der opnås re- sultater, må man i fællesskab trænge dybt ind i problemerne. Af socialpædagogen kræver dette foruden takt og professionel dyg- tighed en sprogforståelse, der er MUSIK i hjemmet OKalugtartut nQtait - OKalugtartut - båndoptagerit - kasseUeb&ndit - guita- rit - suputauséat - tåssa nipilerasQtit sGtdlOntt. agdlagfigaluta katatOge ukof.AngitsoK aperKutigiuk. pilertortumik agdlagtitat isumacjisaarpa- gut Grammofonplader — Pladespillere — Båndoptagere - Kassettebånd - Guitarer - Harmonikaer - kort sagt alt i musik. Skriv til os og forlang gratis katalog. Hurtig ekspedition. MUSIKHUSET Algade 44 . 4760 Vordingborg atuarerpiuk i TI K'OK'A oKalugtualiaK pisimassuvingnik tungavilik akia 22,- pisiniarfingme pisiaruk - imalunit agdlagit unga t cd l it - n !_» n fftl DET GRØNLANDSKE FORLAG BOX 609 . 3900 åben for sprogets små nuancer. En sådan findes sjældent — om overhovedet — hos udsendte. HVAD ER DER GJORT FOR AT FORBEDRE UDDANNELSEN? På landshøvdingens kontor den 31./8. 1973 blev det besluttet at nedsætte et fagudvalg, der fik til opgave: 1. at beskrive de grønlandske be- hov inden for det social-pæda- gogiske område, 2. at søge klarlagt, hvorledes dis- se behov rationelt kan opfyldes på den mest økonomisk for- svarlige måde. Fagudvalget afleverede sit oplæg den 18./12. og erhvervsuddannel- sesrådet besluttede den 18./I. 1974, at oplægget skulle udsendes til høring, og at fagudvalget skul- le behandle de indkomne kom- mentarer. Dette arbejde var fær- digt den 18./4. 1974, og den 775. 1974 besluttede erhvervsuddan- nelsesrådet på baggrund af op- læg, kommentarer og drøftelser at fremsætte forslag om et nyt uddannelsessystem. HVAD GÅR FORSLAGET UD PA? „Social-pædagogisk Skole i Grøn- land" skal udbygges, således at den nuværende kursusvirksom- hed erstattes af et uddannelses- system, der ikke alene tilgodeser korttidsuddannelser, men også en række videregående uddannel- ser, f.eks. til børnehavepædagog, børneforsorgspædagog, omsorgs- assistent m.m. Herudover skal skolen forestå kursusvirksomhed og efteruddannelse. Den prakti- ske uddannelse foregår under skolens vejledning og tilsyn på relevante institutioner i Grøn- land og den teoretiske på hoved- skolen i Godthåb eller i afdelin- ger på kysten. Skolens opbygning fremgår af figur I. HVORLEDES ER UDDANNELSES- SYSTEMET OPBYGGET? Den teoretiske uddannelse er op- bygget i en sammenhængende kæde af blokke af 12—14 ugers varighed. Dog består hjemme- hjælperuddannelsen fortsat af et 6 ugers teoretisk og praktisk kur- sus. Socialpædagogerne starter alle med blok 1, men herefter er den enkeltes evner og interesse bestemmende for, om der skal af- sluttes med en korttidsuddannelse eller med en videregående ud- dannelse. Gennem valg af speciale kan eleven kvalificere sig til arbejdet i dag- eller døgninstitutioner, i særforsorg eller socialforsorg. Korttidsuddannelsen varer for barnehjælpere og klubhjælpere lVs år og består af praktik og blok 1 og 2. For socialhjælpere varer ud- dannelsen 3 år og bestå af prak- tik og blok 1, 2 og 3. Den videregående uddannelse for socialpædagoger varer 3 år og består af praktik og blok 1 til 6. HVORFOR SKAL UDDANNELSEN AFSLUTTES I GODTHÅB? Erhvervsuddannelsesrådet har lagt megen vægt på, at så mange teoretiske blokke som muligt læg- ges ud på kysten, da der herved åbnes mulighed for mange kvali- ficerede, der ellers var afskåret fra uddannelse. Dog anses for nødvendigt, at de afsluttende blokke læses i Godthåb, dels for at sikre en ensartet kvalitet i uddannelsen, dels for at eleverne kan blive inspireret i samværet med andre studerende. Uddannelsen er en fælles soci- al-pædagogisk uddannelse. Ele- verne må kende hele det sociale hjælpeapparat og ikke blot det begrænsede område, de selv be- skæftiges i, og socialpædagoger med forskelligt speciale må kun- ne samarbejde. HVILKE UDDANNELSESMULIG- HEDER HAR SOCIALPÆDAGOGER? Da systemet er opbygget i vel- definerede blokke, vil en elev kunne afbryde sin uddannelse ef- ter gennemgang af det ønskede antal blokke og eventuelt siden fortsætte i systemet. Hver blok giver uddannelses- kompetence, d.v.s. at hver til- fredsstillende gennemgåede blok giver ret til at fortsætte med den næste i rækken. Nogle kombina- tionsmuligheder er søgt anskue- liggjort i figur II: GIVER BLOKKENE OGSÅ ERHVERVSKOMPETENCE? Bortset fra blok 1 er det hensig- ten, at hver gennemgået blok skal give erhvervskompetence, d.v.s. mulighed for at blive beskæftiget i det social-pædagogiske arbejds- område i en stilling og til en løn afpasset efter blokkenes antal. En gennemgang af efteruddannelsen — blok 7, 8 og 9 — bør give sær- ligt løntillæg. Men her er et af de mange spørgsmål, der må for- handles nærmere om. Praktik Social-pædagogisk skole i Grønland Hovedskole i Godthåb Afdelinger på kvoten A Korttids- g Videre- C Efter- Y) Kursus- uddannelser gående uddannelser uddannelser virksomhed KAN DEN GRØNLANDSKE UDDANNELSE ANVENDES I DANMARK? Ønsker man at arbejde i Grøn- land, kvalificerer det nye uddan- nelsessystem bedre hertil end no- gen dansk uddannelse. Det er så- ledes ikke nødvendigt for grøn- lændere at søge uddannelse i Danmark, men det er troligt, at en og anden måtte foretrække dansk uddannelse. I så fald er der fortsat mulig- hed for at konkurrere på lige fod med danske om optagelse på dansk seminarium. Men der er også mulighed for at supplere den grønlandske uddannelse med en dansk. Har en hjemmehørende gennemgået den videregående 3-årige social-pædagogiske ud- dannelse, vil dette formentlig kunne sættes lig 2 år på dansk seminarium. Man behøver såle- des kun at gennemgå det sidste år på dansk seminarium for på lige fod med danske medstude- rende at kunne indstille sig til afsluttende eksamen. MEN HVORFOR TAGE TIL DANMARK? Når de samme uddannelsestilbud gives i Grønland — tilmed på mere relevant måde — og den forbedrede uddannelse formentlig også vil resultere i bedre lønnin- ger, er det svært at se hvorfor. Både af faglige og politiske grun- de bør man støtte det grønland- ske system og ikke udhule det igennem åreladning til Danmark. Naturligvis kan der læres me- get i Danmark, og derfor vil også blok 5 af 14 ugers varighed blive læst i Danmark, hvor de grøn- landske elever får lejlighed til at besøge forskellige institutioner og have timer sammen med danske medstuderende. HVOR STOR BLIVER SKOLENS KAPACITET? Kapaciteten afhænger af mange faktorer, bl.a. af hvor udbygget et socialt hjælpeapparat politi- kerne ønsker og kan få gennem- ført. Fagudvalget har skønnet, at der i 1985 vil være brug for 935 ansatte. Hvis uddannelsen star- ter til september 1975 med 60 elever i Godthåb og til septem- ber 1976 med 50 elever på kysten og fortsættes i denne takt, skulle der indtil 1985 være uddannet 662 korttidsuddannede, 300 vide- regående uddannede. 962 social- pædagoger i alt. Dette er et højt tal og mulig- vis for højt, men da der vitter- ligt er et stort akut uddannelses- behov, og da systemet er så flek- sibelt, at man ved konstatering af en eventuel overproduktion kan foretage en nedtrapning, har erhvervsuddannelsesrådet indstil- jk let, at man starter, som af fag- udvalget foreslået. HVEM KAN BLIVE OPTAGET PÅ SOCIAL-PÆDAGOGISK SKOLE? Hidindtil har eleverne været an- sat i det social-pædagogiske ar- bejdsområde, før de kommer til teoretisk uddannelse. Dette ændres i erhvervsuddan- nelsesrådets forslag til, at enhver på mindst 18 år kan søge opta- gelse. Dog er det en forudsætning> 16

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.