Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 17.11.1982, Blaðsíða 39

Atuagagdliutit - 17.11.1982, Blaðsíða 39
Avatitsinnit • Udlandet Tyrkiame såkutut nålagait OKausig- ssaKarnerulerput Prcesidentertåp »anorigigsårutituarisimasså« tdssa P'nerdliniartarneK aungmik kuissinertaKaiåssoK Unigtikatdlaramiuk [^dlut Kulit Kångiuput såkutut nå- lagarssuat Kenan Evren amerdla- "eriissuteKardluaKalune Tyrkiame ' Pr*sidentitut Kinigaungmat. tai- ma>livdlune ukiut 50-it matuma SuJornatigut Kemal Atatiirkip kii- ^gitsuvfik Tyrkia tungavilermagu- j* Præsidentit tugdleriåt arfineK- aiParilerpat. kisalo såkutut nåla- gaisa præsidentingortartut arfini- ''gssarilerpåt, tåssame Tyrkia kii- "gitsuvfingormatdle præsidentiu- ?Sa|"simassut ilåt atausInaK såkutu- JUsimångingmat. Tyrkiame præsidentigssarsiorne- ruP peKatigissånik akuerssissutigine- KarpoK nålagauvfingme inatsit tu- n8aviussoK nutåK. tamatuma kingu- nerissånik præsidente ukiune arfineic- ^ardlungne atassugssångortineKar- ppK sujornatigutdle OKartugssauvfi- 8'ngisaraluinik oicartugssauvfileme- Kardlune. inatsisit tiingaviussutigut avdlånguteicartitsissugssat inugtau- sunit taississutigineKarnigssåt piu- tnassarisinångorpå, inatsissartut ato- rungnaersisinangordlugit taimalo Ki- n6rsencigtoKarnigsså aulajangersi- n.atigordlugo, ajornartorsiortoKaler- "dlugo ingminut nålagkersuissunut sujulerssortingortisinaulerpoK inatsi- , luPatdlangnikutdlo nålagkisinau- lerdlune. taimailivdlune Tyrkiame inugtau- SSut sivnissorissatik avKutigaiugit °KartugssaoKataunerat kigdleicaréKi- sok sule kigdligssaKarnerulersoK a- laitsinåutut oKautigåt. >>angussuaK« klut 20-t kingugdlTt ingerdlaneråne yrkiame såkutut pingasoriardlutik 'sermåussivdlutik nålagkersuissu- 8°i'tarsimåput, sivitsoriångitsordle "alagkersuinertik såkutujungitsunut tuniuterKigtardlugo. taima såkutut nålagaisa akuliuti- kulavatdlårnerat Tyrkiame inugtau- ssut OKartugssaoKatauneratigut nå- lagkersuiniaraluarnermut torKaser- dlugtitsiuartuvoK inuiaKatigitdlo a- kornåne erKigsivitdliortarnernut pi- ssutiviussunut ilauvdlune. agdlåt OKartugssaoKataorusungneK inuit i- laisa katagsimavåt. såkutut nålagait misigisimajuarput kiingitsuvfiup Atatiirkip tungaviligåta »igdlersor- nigssånut« pissugssautitau vdlutik. taimåitumigdlo politikerit isumaKati- gtgkungnaerångata aningaussarsior- nikutdlo ajornartorsiortoicalerångat akuliutipatdlansåput ingmingnut angussuartut sunik tamanik årKiniai- ssutut sarKumiutdlutik. tupingnångit- sumik tamåna inugtaussut ilarpag- ssuinit ugperineKartarpoK, taimåitu- migdlo inugtaussut OKartugssaoKa- taunerat iluamik periarfigssineicångi- såinangajalerpoK. inuiaKatigTt ajornartorsiulersitdlu- tik KimåvfigssarsiorKajålertarput — »angiissuarsiulertarput« — tamånalo general Kenan Evren-ip nalungilå så- kuginiardluardlugulo. »tatigivinga?« Kenan Evren 64-inik ukioKartOK så- kutut nålagåtut uniformilissårtuåi- nartfivoK sarxarmiunik amigaute- Kånguarane. nujailo KaKortinikor- ssoriaramik nålagåussutsiminigdlo nasaKartardlune tyrkiamiunut 48 milliuninut atåtaunerpåtut issigerxa- jånavigpoK. nunamine angalaortitdlune mérKa- nut angerdlarsimavfit pulåungitsoru- massarsimångilai, akissugssaussut- dlugoK navértarpai mérKat pårine- Kardluångitsut takugångamigit. angerdlarsimavfingnut taimåitunut pulaorångat Tyrkia tamåkerdlugo TV-Tkut takussagssiarineKångitsortå- ngilax. inugtaussut taissisineKarnerat su- jorKutdlugo uvdlune Kuline anga- laornermine inugpagssuarnut OK.a- lugiartitdlune ima aperiumassarsima- vok: »åp!« akuersseriarångata akT- nånguatdlåraoK: »tauva inatsit tii- ngaviussugssaK nutåK akueriniar- siuk. uvanga nangminérdlunga tama- tumiinga KularnaverKutåusaunga«. OKariartutine tusardliiikångamigit maungåinartingisåinarsimavai. inat- simut nutåinut akuersserKussivdlune kajumigsårutine tusarnårtiminut ute- Kåtårtuartarpai. pinerdlTniartarneri- ngOK aungmik kuissinertaKaxissut misigerKigkusiingikunikit inatsisitåg- ssax akueriniardlissuk. Kenan Evren 1938-me såkutugssat iliniarfiåne soraerumérpoK. kingu- singnerussukut Korea-me kommunis- tinut akiunerme peKatauvoK 1964-i- milo generalingortitauvdlune. 1978-i- me KagfagdluinarpoK NATO-p så- kutuisa ingmikortut angnerssåta tug- dlianut Kutdlersångorame. atorfinilo tåuna tungavigalugo 1980-ime 12. september såkutune nålagkerpai av- Kuserngit tiguarKuvdlugit. tauva nå- lagkersuissut såkutujiingitsut minis- terpræsidentimit Syleyman Demirel- imit sujulerssorneKanut upitipai nangminerdlo Kutdlersångordlune. upititsineK tamåna aungmik kuissi- nertaKångilaK årKigssutdluagaoKalu- nilo. iluamik piumångikuvse pissaunermik tigusinigssane Kåumati- nik Kulingiluanik sujorKutdlugule Evrenip nålagkersuissut såkutujii- ngitsut siorasårtalerersimavai »ilua- mik piumångigpata nangmineK sav- ssarumavdlune«. taimane nålagkersuinikut isuma- KatigTngineK såkulersuvfiussalersi- mavoK toKoraivfiussalersimavdluni- lo. avguaxatigigsitsinikut uvdlormut 20 tOKutaussarpul. igdloKarfingne angisune inuit unukut aninigssartik Kuilertagilerpåt merKamigdlo atua- riartortinigssåt ånilångagilerdlugo — atuarfit pinerdlmianut såmingmit ta- lerpingmitdlo pissunut uningaorfiu- ssalersimangmata. Tyrkiap aningaussarsiornera aja- lussorKavoK aningaussaidlo nalerii- kiartornerat 130 procentiuvdlune. su- livfigssuaKarneK unigtordluinarsima- vok, nunatdlo akitsugai ingassaginar- dluinarput. Evrenip pinerdliniartuso- rissane tamaisa parnaerussortilerpai. OKautigineKarpoK 30.000-it migssigi- ssait taimatut parnaeruneKarsima- ssut. parnaerussivingne inigssitanik någdliugtitsissarnerit tusåmaneKar- put, tungaveKardluavsångitsunigdlo patsiseKardlune erKartussinerit imai- liutlnalersimåput — sordlo sulissartut peicatigigfine sujulerssortaussut er- Karsautigalugit. måtuscrpå nakorsautigssinaguie alaitsinåutul OKautigåt Tyrkiap tu- ngaviussumik inalsisitåvane »ordene- KarnigssaK« pingårtlneKangårame inugtaussut kivfåungissuseKarnerat nalinginaussoK sule angnerussumik KulangersimaneKalingitsornaviångit- sok. tuluit avisiata Financial Timesip ilångutagssiortua agdlagpoK Kemal Atatiirkip ukiut 50-it matuma sujor- natigut kungTtsuvfingmik tungavilT- game isumagissai igdlersorneicaratik uniorKutinarneKarsimassut. tyrkit avTsiåne Yanki-me agdlauserincKar- poK åncigssflssinerup nutåp Tyrkia- me nangminerme erKigsisimanigssaK Kenan Evren, Tyrkiap præsidentia. sujuarsarnaviångikå asulile agssor- tussutauginalerumårdlune. Kenan Evren-ip nutåmik årKigssu- ssiniarnermine nålagauvfiuvdlo Kut- dlersagssåtut avKutigissaminc »anori- gigsårutituå« tåssausimavoK piner- dliniartarneK unigtikamiuk — ikeK aserutOK måtuseramiuk igpingnar- patdlårungnaersitdlugo ånernarse- rugtorfiane. sujunigssardle ungasing- nerussoK eiKarsautigalugo nakorsau- tigssamik tuniiissaKarnane igpingnar- nerulersitsTnarsinaussumik iliuseKar- mat alaitsinåutut isumavdluarpat- dlångitdlat. s. Spar over kr. 300, Original Petromax Rapid &w, rElrnmax w Alle RAPID mouenerne tænaés uden brug ai sprit og er pa fuld lys- styrke i løbet af bO sek. no. 827 givei 2B0 lys enei 200 W .........KUN Kr. 412, - porto no. 828 giver 350 lys ener 280 W .........KUN Kr.436.- T porto no. 829 giver 500 lys ener 400 W .........KUN Kr. 448.- r porto Sendes over neie Grønland. Undertegnede bestiller nermeo: . _ Slk. PETROMAX RAPID no. Navn: ____ Adresse: By: ______ skibspost luftpost åH Marine Agency Greenland Box 243 - DK-3911 Holsteinsborg Grønland iVTUAGAGDLIUTlT 39
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.