Ísafold - 13.10.1894, Blaðsíða 3

Ísafold - 13.10.1894, Blaðsíða 3
275 Hin stærsta biflía i heimi er í Vatikan- bókasafni í Kóm,— bókasafni páf'ans. Það er hebreskt handrit. Það vegur rjett skippund, 320 pd. Ár 1512 buðu nokkrir stórauðugir kaup- menn í Feneyjum af Gyðingakyni Júliusi páfa II. í kver þetta jafnvægi þess í gulli. en hann vildi ekki selja. Það kvað vera sama sem ll0/s milj. kr. eptir peningaverði nú á tímum. „Ægis-slagnr«. Vilhjálmur II. Þýzkalands- keisari leggur margt a gjörva hönd. Hann er tónskáld meðal annars, og heflr nýlega búið til nýtt sönglag, er nefnist Ægis-slagur. Arð- ur af sölu þess listaverks á að renna í sam- skotasjóð, er reisa á fyrir nýja kirkju í Berlín til minningar um afa keisarans, Vilhjálm I. Gyðingár í Palestínu eru sagðir nú ekki fleiri en 65,000. Fimm miljónir ætla menn þeir hafl verið á Krists dögum. tltah, Mormónalandið, á að komast i ríkjatölu Bandamanna með nýári 1896; hefir orðið að bíða þess býsna-lengi. Mannfjöldi á Þýzkalandi er nú orðinn 51'/» miljón. Þar af er meira en helmingur fyrir innan tvítugt; 957 manns meira en hálf tíræðir (95 ára) og 78 eldri en tíræðir. Bólusetning við kóleru. Dr. Haffnine heitir einn af lærisveinum Pasteurs, hins heimsfræga efnafræðings i Paris. Haffnine fór til Indlands fyrir 3 missirum i þvi skyni að reyna þar til hlítar kólerubólusetning þá, er Pasteur hefir upp íundið. Hann heflr nú bólu- sett 25,000 manns. í þorpi einu með 200 í- búa ljetu 116 bólusetja sig. Þar kom kólera skömmu síðar. Tíu fengu hana þegar, allir óbólusettir, en enginn veiktist meðal hinna bólusettu. Dýrt frímerki. Fyrir eitt sænskt frímerki, gult að lit, frá 1853, með prentvillu i áletr- aninni,hafa verið gefnar 3600 kr. nýlegaíVín. Leiðarvísir ísafoldar. 1493. Hvort ber heldur hreppstjóra eða oddvita að sjá um, að lögrjett sje í því standi, að fje verði dregið? Sv.: Oddvita, sbr. tilsk. 4. maí 1872 17. gr. 1494. Fyrir hverjum á maður að kvarta þegar lögrjett er svo niður hrunin ár eptir ár, að fje rennur alstaðar út úr almenning og dilkum og engin regla getur verið á drætti ? Sv.: Fyrir sýslunefndaroddvita, sýslumanni. 1495. Jeg sendi manni hest til pössunar, sem hann lofar að gera þangað til hestsins verður vitjað; nú er hesturinn týndur, þegar jeg læt vitja hans. Er geymandi eigi skyld- ur að standa mjer skil á hestinum eða and- virði hans? Sv.: Ekki nema geymandi hafl tekið hest- inn í Abyrgð, og þá því að eins, að hann hafi týnzt fyrir handvömm hans. ¦ ---------- ¦—~^-- i Proclama. Samkvæmt opnu brjefi 4. janúar 1861 og lögum 12. april 1878 er hjer með skorað á alla þá, sem tel.ja til skulda í dánarbúi T. J. Tborgrimsens, sem aridaðist að heim- ili sínn í Ólafsvík 24. júlí þ. a.. að lýsa kröfum sínum og sanna þær fyrir skipta rððandanum í Snæfellsness- og Hnappa dalssýslu aður en liðnir eru 6 mánuoÍTfrá síðustu birtingu þessarar auglýsingar. Skrifst. Snæf'ellsn.- og Elnapad.s. 1. sept. 1894. Lárus Bjarnason. 2 byssur, aptanhlaðningar, til sölu, mjög ódýrar, hjá Árna Jóhannessyni, bókbindara. Utanáskript til Jóns ritstj. Ólafssonar er: Jón Olafsson Esq. »ÍIorden« Ofíice, 415 Milwaukee Ave. Chicago, Ul., U. S. Reikningur yfir tekjur og gjöld spai-isjóðsins á Sauðárkrók fyrir árið 1893—94. kr. a. kr. a. 245 58 730 00 820 00 1550 00 65 50 478 63 10 53 Tekjur. 1. Peningar i sjóði fra f. á. 2. Borgað af lánum : a, fasteignarveðslán . . b, sjálfskuldarábyrgð . , 3. Innlög í sparisjóðinn á árinull95 32 Vextir af innlögnm lagðir við höfuðstól.....391 97 ^537 29 4. Vextir af lánum ...... 750 75 5. Ymislegar tekjur....... 4 40 Ails krónur 4l3gTÖ2 Gjöld. kr. a. kr. a. 1. Lánað á reikningtimabilinu : a. gegn fasteignarveði . . 220 00 b. — sjálfskuldarábyrgð 500 00 720 00 2. Útborgað afinnl. samlagsm. 2164 46 Þar við bætast dagvextir 24 76 2189 22 3. Kostnaður við sjóðinn: a, laun........50 00 b, annar kostnaður .... 15 50 4. Vextir: a, af sparisjóðsinnlögum . . 391 97 b, aðrir vextir......86 66 5. Ýmisleg útgjöld.....—. 7 6. í sjóði hinn 1. júní......674 12 Alis krónur 4138 02 Jafnaðarreikningur sparisjóðsins á Sauðárkrók hinn 1. dag júní- mánaðar 1894. Aktiva. kr. a. kr a. 1. Skuldabrjef fyrir lánum: a, f'asteignarveðskuldabrjef 3420 00 b, sjálfskuldarábyrgðarsk.br. 8500 OO11920 00 2. Vextir af' landsbankaláni greiddir fyrirfram.......... 66 44 3. Utistandandi vextir, áfallnir við lok reikningstímabilsins .... 23 88 4. í sjóði .......... 674 12 Alís krónur 12684 44 Passiva. 1. Innlög 67 samlagsmanna alls . . 9937 33 2. Skuld til landsbankans .... 2000 00 3. Til jatnaðar móti tölulið 3 í aktiva 23 88 4. Varasjóður.........723 23 Alls krónur 12684 44 Sauðárkrók í júnf 1894. Jóhannes Olafsson iStephán Jónsson p. t. formaður. p. t. gjaldkeri. Proclama. Samkv. opnu brjefi 4.jan. 1861, sbr. lög 12. apríl 1878, er hjer með skorað á alla þá, er telja til skuldar i dánarbúi Kristj- áns Sigurðssonar, sem andaöist að Ásgerð- arstöðum i Skriðuhreppi þann 16. júní þ. á., að lýsa kröfum sínum fyrir undirrit- uðum innan 6 mánaða frá síðustu birtingu þessarar auglýsingar. Skiptaráðandinn í Eyjafj.s., 14. sept. 1894. Kl. Jónsson. Samkvæmt lögum 12 apríl 1878 og opnu brjefi 4. janúar 1861 er hjer með skorað á alla þá, sem telja til skuldar í dánarbúl Páls Magnússonar tómthúsmanns í Holti hjer í bænum, sem andaðist 22. spt. þ. á., að lýsa kröfum sinum og sanna þær fyrir skiptaráðandanum í Reykjavík áður en 6 mánuðir eru liðnir frá síðustu birtingu þessarar innköllnnar. Bæjarfógetinn í Eeykjavík, 4. okt. 1894. Halldör Daníelsson. Tapazt hefir á veginum frá Hvassahrauni að Kalfatjörn silfurbúin svipa, merkt: Ari. Finnandi er beðinn að skila henni að Kálfa- tjörn, mót fundarlaunum. Nokkur hundruð álnir af vel höggnu grjóti óskast til kaups. Menn snúi sjer til H. Andersen. Rauðstjörnóttur foli, óaffextur, aljárnaður með sexboruðum skeifum,'mark. að mig minn. ir: sýlt hægra, /tapaðist frá Árgilsstöðum £ Hvolhreppi. Finnandi er vinsamlega beðinn að skila honum til mín. Eyrarbakka, 6. okt. 1894. Isak J. Jónsson. Til skiptavina minna. Drengir góðir Jeg vona að þið kannizt við, að hefi jeg aldrei verið ósanngjarnlega strangur í kröfum við ykkur. Jeg ætla mjer heldur ekki að vera það framvegis; en jeg leyfi mjer að biðja ykkur, alla þá sem skulda mjer smærri eða stærrj' upphæðir, sð borga mjer nú sem allra f'yrst.— Þið megið ekki ætla. að skuldir sjeu gleymdar eða eptirgefnar, þó þeirra hefi ekki verið kraf- izt persónulega. Auðvitað eru undanteknir allir, sem samn- ing hafa gjört við mig um lengri borgunarfrest. Sóleyjarbakka, 20. sept. 1894. Ykkar einlægur ____________Einar Brynjólfsson. Bann. Hjer með tilkynnum við undirskiif- uð, að við bönnum hjer með öllurn að tfna eða taka fasta eðu lausa beituskel, án okkar leyfis, á fjörum okkar, sem við eigum eða höfum leigðar. Brjóti nokkur bann þetu, munum við tafarlaust leyta rjettar okkar eptir þvi sem lög leyfa. Gerðum, 13. okt. 1894. Guðrún Þórarinsdóttir Þorsteinn Ólafsson jarðeigandi. leignliði. Sveinn Magnússon leiguliði. Mine ærede Kunders Opmærk- somhed henledes herved paa, at jeg nu er bleven íorsynet med et större og mere velsorteret Udvalg af Kiædestoffer, t. E. Dyffel i flere Kvaliteter til Overfrak- ker og Jakker, fiere Sorter af Kamgarn- Klæde, Satin, Diagonalstoffer i flere Farver, Habitstoffer i mange Mönstre og Kvaliteter, blaa, graa og sort Cheviot, extragode Ben- klædestoffer, stribede, m. M. Hvis Habiter, Overfrakker og derhenhör, ende kjöbes færdigt hos mig, bliver alt be- regnet til den laveste Pris mod Contant. Bestillinger kan modtages og præsteres paa en h to Dage. Endvidere nykomne Odderskindshuer, de Hatte, der falder bedst i Publikums Smag, Vinterhandsker, som ere fodrede med Skind, Do. andre med iaadden Kant, og mange andre Slags Handsker, saasom H.jorteskinds, Vadskeskinds, Glacée, sorte, hvide og colörte, Do. af Silke, Uld, og Bomuld, af alle Sorter,fra 25 0re op i Kr. 5.50. Ægte Normal-Undertöj af Dr. Jægers. Bör- nekjoler, Strömper, Buxeseler, Stokke og Paraplyer, Muffer, Kravetöj og Alt dertil hörende. Alt sælges til lavest beregnede Priser mod Contant. 16. Aðalstræti 16. H. Andersen. F.jármark Jóns Jónsson á Stapaseli í Staf- holtstungum er gagnbitað h., heilriíað v. Rauð hryssa hefir tapazt frá Rauðarii. 6 vetra, með 6-boruðum skeifum, mark: tvístýft fr. v. Brennim. á framhófum A. B. Finnandi er vinsamlega beðinn að koma henni til und- irskrifaðs eða gjöra honum aðvart, mót borgun. Litla-Gerði við Reykjavík 1894. lobías Tobíasson. »LEIDARVÍSIR TIL LÍFSÁBYRGÐAR, fæst ókeypis hjá ritstjórunum og hjá dr, med. J. Jónassen, sem einnig gefur þeim. sem vilja tryggja líf sitt, allar nauðsyiJeg ar upplýsingar.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.