Íslendingur

Tölublað

Íslendingur - 18.01.1921, Blaðsíða 1

Íslendingur - 18.01.1921, Blaðsíða 1
Ritstjóri: Jönas Jónasson fr? Flatcy. Aígreiðslumaður: Hallgr. Valdemarsson Hafnarstrseti 84. VII. árgangur. Akureyri, 18. janúar 1921. 3. tölublað. Brúin á Eyjafjarðará. i. Meðal margs þess, sem lofað hefir verið og svikið af því opinbera, er brúin yfir Eyjafjarðará. Til brúar þessarar hefir verið veitt fé af alþingi fyrir nokkru síðan og mætti því ætla, að eitthvað hefði verið gert í áttina til þess 'að hefja verkið, en það er síður en svo. Virðist svo sem hin háu stjórnarvöld ielji brúna annaðhvort bláberan hégóma éða líti svo á, sem við getum beðið meðan aðrir okkur fremri fái brúaða bæjarlæki og leys- iugasprænur. Með því að stjórnin hágöfug hefir ef til vill gleymt loforði fyrirrennara sinna eða hefir í svo mörgu öðru nauðsynlegu að snúast, að hún megi elcki við því að snú- ast við jafn nauðsynlegu máli, eins og allir hér nyrðra telja að brúin sé, vili íslendingur benda hentii að nýju á ástæðurnar fyrir því, að brúarinnar í fyrsta lagi var krafist, I öðru lagi hvers vegna við höfum þagað hingað til og í þriðja lagi hvers vegna við nú heimtum að hún uppfylli eigi ein-, ungis réttmætan vilja vorn, heldur einnig skýlaus loforð og yfirlýsta fjár- veitingu til umtalaðrar brúar. II. Rað er alkunnugt mál, að þvi betri vegi og samgöngutæki, setn löndin og landshlutarnir hala, því fjörugra er viðskiftalíf og samneyti með mönnurn. Til vegamia teljast brýrnar og eiga þær eigi síztan þátt í því, að létta flutninga og stytta leiðitnar. Þessar brýr eru þö því að eins nytsamar, að um aðliggjandi vegi sé umferð svo nokkru tiemi, ett það má skýlaust telja' að hingað liggi einhver allra fjölfarn- asti þjóðvegur, póstleíðin að austan. Brúin á því rétt á sér setn slík, því utnferð utn hana mundi mjög mikil. Sú leið, sem nú er farin, er í eðli sfnu svo viðsjárverð, að það eitt ætti að nægja til þess, að ýta undir fram- kvæmdir í málinu, enda skamt síðan menn og hestar týndust. Akureyri er með réttu talinn höfuðstaður Norð- urlands. Hingað munu koma fleiri aðkomumeitn en nokkurstaðar annar- staðar. Margir þeirra hafa lítinn tfma aflögu til þess að svipast um í ná- grentiiuu austan megin, enda leiðin yfir Leirurnar hættuleg og heiðin tor- sótt. Kænii brú yfir ána með endur- bættum framhaldsvegi austur yfir mundu margir gesta þessara útvega sér hesta eða bifreiðar og bregða sér í náttúrufegurðina upp í Mývatnssveit og Fnjóskadal. , Atvinna við fylgd ninnna þessalra og umsjá þar mcð auk- ast. Dvölin gestunum ánægjulegri og orðrómur bæjarins og sveitanna ber- ast viðar. Bæjarbúar kvarta yfir, að ilt sé að fá hitigað vörur sveitamanna, skyr og smér. Mundi ekki sveitatnönnum aust- att megin flutningur varanna auðveld- ari og áhugi til framleiðslunnar vaxa meðal þeirra, ef þeir fengju góða brú yfir ána ? III. Undirbúningur málsins hefir, eins og oft vill verða, verið dreginn gríð- armikið á langinn. Stjórn og lands- verkfræðingur gengið með málið í burðarliðnum árum sanian. Menn hér verið sauðtneinlausir og látið stjórnina annast fratnkvæmdir afskiftalítið. Nið- urstaðan því orðið sú, að heimsstyrj- öldin skall á og stakk þar með mál- inu svefnþorn utn óákveðinn tíma. Mcnn hér nyrðra fullkomlega skilið ástæður stjórnarinnar tvö síðustu ár um frestun málsins. Efni til brúar- gerðar og kaup hækkað svo í verði, að áætlaður kostnaður hefði margfald- ast. Eti nú er fyrirsjáanlegt, að se- inent og önnur byggingarefni falla svo um munar í verði. Sama máli mun að gegna með kaup alment. Rað mætti því vænta þess, að nú yrði byrjað, og það því fremur, sem við höfuni þegjandi horft á, að aðrar brýr væru bygðar. Btýr, sem hvorki er jafnmikil umferð um né jafnsnemma lofað og okkar brú. En þó svo hafi verið, að við höfum þagað af þessum áðurnefndu ástæðum, er ekki þar með sagt, að við tökum aðgetðaleysi við- komandi stjórnarvalda hér eftir með kristilegu umburðarlyndi eða »kron- iskri« þögn. Menn, sem með fylgjast í atvinnu- málum þjóðarinnar, munu sjá, að sjaldan hafa jafn ískyggilegir tímar staðið fyrir höttdum og einmitt nú. Afurðir ílestra illseljanlegar og jafnvel óseljanlegar. Pess'vegna fyrirsjáanlegt, að kvíarnar verði færðar saman. Eft- irspurn eftir verkafólki minki og því þar af leiðandi bregðist atvinna und- anfarandi ára. Úr þessum öngum verður að aka eftir mætti og sæta hverju tækifæri sem gefst til aukning- ar sæmilega' borgaðri atvinnu. Brú- arsmíði yfir ána á næsta sumri mundi því reynast mörgum bjargráð, sem annars yrðu að lúta að stopulli og illa launaðri atvinnu. Mundi mikill fjöldi manna geta komist þar að. Hér er því um atvinnufyrirtæki að ræða fyrir bæjarmettn, og má vænta þess, að þeir geri gangskör að því, að brúin losni úr burðarlið yfirvaldanna og fratnkvæmdir hefjist f málinu þegar á næsta sutnri. Eða hvað lengi eigutn við að bíða ? OO Síðasta tap póstsjóðsins. Fátt hefir drðið tíðræddara utn nú upp á síðkastið en tap það, er póst- sjóðurinn varð síðast fyrir, er norðan- og vestanpósturinn brann í Borgarnesi í síðastl. nóvembertnánuði. Ressi síðasti skallur og svo margir og tnargir aðrir, sem póstsjóðurinn hefir orðið að þola, ætti að vera nóg til þess, að gefa mönnum tilefni til að reynt verði' að koma í veg fyrir sltk tjón. Hér skal að eins drepið lauslega á það, hvað reynandi væri að gera. Rað er að skylda alla, er peninga senda tneð pósti, hvort heldur er. með landpósti eða skipapósti, að hafa stað- fest eftirrit af mímerum þeim, er seðl- ar þeir höfðu, er sendir voru. Þann- ig, að ef pósturinn skyldi brenna eða farast á annan hátt, þá yrði tap póst- sjóðsins aldrei eins tilfinnanlegt. Vitan- lega ættu peningabréfa-sendendur kröfu á hendur póststjórninni og hún þyrfti að gjalda þeim, en svo lieíði hún í höndunum staðfest cftirrit af seðlum þeim, er íarist höfðu. Rað er gengið út frá því, að skýrsl- ur þær, er gefnar eru póststjórninni um númer seðla, er hún veitir mót- töku, séu þannig, að fyrst sé tekið fram í þeim, hve seðillinn sé stór (hvaða upphæð), síðan hvaða númer hann hafi og svo nafn þess, er stað- festir það rétt vera, sem líklega yrði að vera sýsluniaður, hreppstjóri eða póstafgreiðslumaður, eftir því hvað bankinn gerði sig ánægðan með. Pað skal og einnig bent á það, þessu til stuðnings, að ef svo skyldi til takast, sem hefir oft og tíðum end- urtekið sig hér á landi, að ábyrgðar- pósti hefir verið stolið til að ná úr honum peningum þeim, sem í hon- um kynnu að vera, að þá er hægt að koma í veg fyrir það, að penittgun- utn verði eytt, ef til eru skýrslur um það, hvaða númer seðlar þeir höfðu, er stolið var, og númerin svo aug- lýst í sem allra flestum blöðutn og menn varaðir við, að veita þeim við- töku, og ennfremur að erlendir bank- ar verði varaðir við þeitn, og númer seðlanna ennfremur auglýst í nokkr- um blöðum innan Skandinaviu og tnenn varaðir við þeim, því þar eru mestar líkur til, að hægt væri að losna við. þá. Gæti þetta orðið til þess, að þjófnaðurinn kæmist upp. Retta gæti þó því að eins náð ftam að ganga, að bankar (fslenzkir bank- ar) verði skyldaðir til þess með lög- um, að gefa út nýja seðla í stað þcirra seðla, sent sannaulegt væri að hefðu farist. Eg geng þess eigi dulinn, að tnál þetta mun mæta ákafri mótspyrnu af hálfu þankanna, sem sennilega græða hundruð þúsunda á seðlum, sem far- ast árlega, en treysti hins vegar þing- inu tii að yfirbuga þann mótþróa tneð lagaákvæði. Er Iiagur íslenzka póstsjóðsíns svo góður, að hann standist það, að tapa tugum og jafnvel hundruðum þúsunda króna árlega fyrtr slóðaskap? Eg held eigi; og þó aldrei nema hann þoli tapið, þá virðist eigi rétt að hann bíði það. Mættu þessar línur verða til þess, að þeim yrði gaumur gefinn. % Jakob Thorarensen. Ath. íslendingur vill vekja athygli lesenda sinrta á grein hr. J. Th. Væri þess nokkur kostur að koma í veg fyrir sííkatt skaða og þann sem póstsjóður beið i haust, orkar ekki tvímælis að þau ráð verður að finna. Hér er riðið á vaðið og bent á eina úrlausn. A n d m æ 1 i. I. í »Verkamanninum«, sem út kom á Iaugardaginn, er nreiri hluta fram- síðunnar varið til þess að andmæla lítilli grein, er birtist í íslendingi fyrir skömmu. Grein þessi drap lítillega á hið gegndarlausa kaup, sem ýmsir hefðu haft hér nyrðra síðastliðið sum- ar, og er höfuðinnihald í mótmælun- um gegn henni þau, að hún sé »ó- sanninda og heimskuþvættingur frá upphafi til enda«. Enda þótt ummæli þessi séu ekki beinlínis lofsamleg eða uppörfandi til franilialdsun-.ræðu um málið, ætlar ís- lendingur þó að drepa nánar á höf- uðatriðin. íslendingur mintist í síðasta blaði á eina slysaráðstöfun stjórnarinnar og tekur fleiri síðar. svo um það vill hann eigi fara fleiri orðum að sinni. Um kaupmannsokrið og brellurnar skal síðar talað í sambaudi við ýms atriði þar að lútandi. Kaupið verður þá að þessu sínni aðalatriðið. í fyrsta lagt skal þá athugað, hvort kauphækkunin hefir ekki hækkað verð á innlendum neyzluvörum. í mínu ungdæmi voru borgaðar 18^-20 krón- ur duglegum sláttumanni á viku, laun- in nú 80—100 kr. Kauphækkunin 500°/o. Jafnframt kostaði t. d. pund af sméri 50 — 60 aura, en nú kr. 2.50 og jafnvel meira. Hvað hefir valdið? Áður en þeirri spurningu er svar- að, verður lítillega að minnast á, hvaða afl það er, sem landbúnaðurinn þarfn- ast til reksturs hér á landi. Vita allir, að á langflestum stöðum er mannsafl- ið noiað til starfsins^því landbúnaðar'

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.