Íslendingur


Íslendingur - 15.03.1950, Blaðsíða 1

Íslendingur - 15.03.1950, Blaðsíða 1
 XX XVI. árg. Miðvikudagur 15. marz 1950 13. tbl. a tryggintjalog yÍöfiDni standa íyrir dyrnm. Á yfirstandandi Alþingi 'iaf-i þrír •commúnistaþingmenn flut tillögu til þingályktunár um gre'jilu dýrtíð aruppbótar á ellilaur* og öi orkubæt- ur. M°ð ti1!:'.! ul þess, að f) rir sama þingi liggur frumvarp til lagá um breytingar á tryggingalö; gjöfinni, lagði meiri hluti fjárveitinf anefndar til, að tillögunni yrði vísa í frá, og var það samþykkt. Einn nefndar- manna, Ásmundur Sigurðs: on, vildi láta samþykkja frumvarpið Verkamaðurinn hefir ný.'ega not- að þetta tilefni til að bre^ 5a þing- manni Akureyrar og 1. þ.'ngmanni Eyfirðinga um níðingsht'tt gegn gömlu fólki. Þykir því Isl. nokkur ástæða til að birta nefndar;' lit meiri hluta fjárveitinganefndar á þingsá- lyktunartillögunni, og fer þ.ið hér á ef tir: Nefndinni þótli rétt að sei da þings ályktunartillöguna til umst.gnar til Tryggingastofnunar ríkisins Er bréf tryggingaráðs birt hér n eð sem fylgiskjal. Eins og bréfið 'ier með sér, hafa á yfirstandandi tímabili ellilaun og örorkubætur veri.í greidd ar bótaþegum með vísitölr 315 í stað lögboðinnar vísitölu, 3C'<). Nem- ur þetta um 5% hærri vísitöl mppbót >m kaupgreiðslur í landinu miðast \ ið. Auk þess greiðir tryggh gastofn uí in sjúkrasainlagsgjöld fyr.r allan þo. ra lífeyrisþega végna fi estunar heil. ugæzlu. Nema þær g.eiðslur víða íál. 5% af lífeyrisupph eðinni. Er þ\ : ljóst, að lífeyrisþeg; r hafa nú þe^ ir á þennan hátt nálæ; t 10% uppbót á laun sín, eða sömu uppbót og starLunenn ríkisins fengu á s. ]. ári. Þa ¦ ,em Alþingi hef ur nú ákveð ið meí i érstakri þingsálykti nartil- ' lögu aí? h'imila ríkis'stjórnin íi að greiða s.:u "smönnum ríkisins 20% launauppbó; þar til fjárlög þessa árs verða al *;reidd, er eðlileí t og rétt, að hlutir lífeyrisþega verði bættur upp í s'imu hlutföllum. Þetta verður þó ekki að fullu tryggt með samþykkt þings 'ilyktunartillögu, sem ríkisstjórnin þaif ekki skilyrðis-!aust að framkvæma, iVg sízt nema i ægi- legt fé sé fyrir 1 3ndi eða sérsl .ikar tekjur tryggðar á 'iióti úlgjöldui um, en það er ekki gei í þingsályktuaar- tillögunni. Samkvæmt áky. ðum tryggi íga- laganna ber ríkissj ,5ur, sveitarsjóð- irnir og hinir tryggðu allan kostnað við 'bætur, eftir þeim hlutföllum, sem lögin mæla fyrir um, og jafnframt er þar tryggt, að hinar- tilskildu tekj- ur séu greiddar stofnuninni. Ef þings ályktunartillagan á þskj. 116 verður samþykkt og lífeyris- og örorkubæt- ur greiddar síðan eftir þeim fyrir- mælum^ sem lögin mæla fyrir um um skiptingu kostnaðarins, án þess þó að lögunum sjálfum sé breytt, gelur meiri hl. nefndarinnar ekki fallizt á, að slíkt sé rétt eða heppi- legt, Hins vegar er vitað, að fyrir Alþingi liggur nú frumvarp til laga um breytingar á tryggingalöggjöf- inni, og er engin ástæða til að ætla, að það verði ekki samþykkt á þessu þingi. Þykir því rétt að taka ákvœði um uppbótina upp í það frumvarp, frekar en að afgreiða málið á þann hált, sem minni hl. leggur til. Nokk- ur ágreiningur hefur risið upp um það, hvort fyrírmæli tryggingalag- aima séu svo skýr, að stofnunin hafi tvíinælalausa helmild til að halda sjóðum, sem safnazt hafa, óskertum, en það er stofnuninni nauðsynlegt, bæði lil þess að gela mætt ófyrirsjá- anlegum útgjöldum, svo sem þeim, er hér um ræðir, og til þess að draga úr áhættu ríkissjóðs samkv. 116. gr. laganna. Þykir því rétt, aS Alþingi láti í ljós vilja sinn um þetta alriði við afgreiðslu þessa máls. Sésl af bréfi tryggingaráðs, að fái stofnunín fullan uinráðarétt yfir sjóðunúm, getur hún, án þess að til komi spr- stakt rjárframlág frá ríldssjó.ði, greitt 10% upj)bót á ellilífeyri, ör- orkulífeyri, örorkustyrk og maka- bætur fyrir bótalíinabilið frá 1. júlí 1949 til 30. júní 1950. Með því að tnka slíkl ákvæði upp í frumvarp það, serri fyrir liggur, og tryggja stofnuninni jafnframt umráðaréttinn yfir sjóðunum, er miklu betur séð fyrir því, að bótaþegar fái þá upp- bót, sem til er ætlazt í þáltill., þar sem engin ástæða er til að ætla, að sá meiri hluti Alþingis, sem nú að- hyllist hina rökstuddu dagskrá, færi síðar að greiða atkvæði gegn þess- um sömu ákvæðum, er þau verða borin fram i frumvarpsformi. Meiri hluti nefndarinnar leggur því til, að máliS verði aígreitt meS svohljóS- andi RÖKSTUDDRI DAGSKRA: Þar sem uþplýst er, aS Trygginga- stofnun ríkisins heíur þegar hækkað upphæð elli- og örorkulífeyris um nálægt 10% og hefur haft nokkurn tekjuafgang undanfarin ár, sem Al- þingi telur sjálfsagt, aS hún haldi til aS mæta auknum útgjöldum, og þar sem enn fremur nú liggur fyrir Al- þirigi frumvarp til laga um breyt- ingar á almannatryggingalögunum, telur meiri hluti nefndarinnar^eðli- legt, að í það frumvarp verði tekin heimild fyrir tryggingastofnunina til að greiða úr tryggingasjóði 10% uppbót á ellilífeyri, örorkuiífeyri, örorkusl)ik og makabætur fyrir bótatímabilið frá 1. júlf 1949 til 30. júní 1950. I trausti þess, að svo verði gert, telurAlþingi ekki ástæðu til að samþykkja tillóguna og tekur fyrir næsta mál á dagskrá. Undir álitið rita: Gísli Jónsson, form. frsm., Guðm. I. Guðmundsson, fundaskr., Gísli Guðmundsson, Helgi Jónasson, Hall- dór Ásgrímsson, Pétur Oltesen, lng- ólfur Jónsson, Jónas G. Rafnar. VÉLBÁTUR FERST í FAXAFLÓA MEÐ 6 MANNA ÁHÖFN Um fyrri helgi fórst vélbálurinn Jón Magnússon frá Hafnarfirði ein- hversslaðar í l'a)íaflóa. Veður var þá najög slæmt, og urðu margir bát- ar f) rir áfóllum og veiðarfæratjóni. MaSur fórst af vb. Fylki, svo sem frá var sagt í síðasta blaði, svo að alls fórust 7 menn í þessu veðri. Til Jóns Magnússonar spurðist síðast kl. 2 á laugardag. Var hans U'itað á sunnudag og mánudag, en seint á mánudaginn fór að rekaúr bátnum. og þótti þá sýnt, að hann hefSi farizt með allri áhöfn. Bát- verjar voru: Halldór Magnússon, skipstjóri, Hafnarfirði, ókvæntur. Sigmður Guðjónsson, stýrimaður, Hafnarfirði, kvæntur, átti 1 barn. Gunnlaugur H. Magnússon, vél- sljóri, Hafnarfirði, ókvæn'ur. Jónas Tómasson, háseti, Hafnar- firði. ókvæntur. Sigurður P. Jónsson, háseti, ísa- firði, 16 ára/ HafliSi Sigurbjörnsson, matsveinn, ókvæntur. Ný stjúr Á fundi í Sameinuðu Alþingi í gær var birt tilkynning um skip- un nýrrar sljórnar. Stjórnina skipa 3 Sjálfstæðismenn og 3 Fram- sóknarmenn. Er verkaskipting þannig: Steingrímur Steinþórsson forsætisráðherra fer með félagsmál, heilbrigðismál o. fl. Bjarni Benediktsson fer með utanríkismál, dóms- og lögreglumál, landhelgismál o. fl. Björn Olafsson fer með viðskipta'- :og verðlagsmál, póst- og síma- mál, menntamál o. fl. Eysteinn Jónsson fer með f jármál. Hermann Jónasson fer með saingöngumál, rafmagnsmál o. fl. Olafur Thors fer með sjávarútvegsmá'l, utanríkisverzlun, iðnaðar- rnál o. fl. BARNAVERNDARFELAG AKUREYRAR hélt fund þann 9. þ. m. að Hptel Norðurlandi. Á fundinum flutti frk. Gunnhildur Snorradóttir, magister, erindi um greindarprófin og mikil- vægi þeirra. Skýrði hún í erindinu hvert hlutverk greindarprófin hefðu og hvernig þau eru frasnkvæmd. Þá skýrði Eiríkua-Sigurðsson, for- maður félagsins, frá hugmyndum sljórnarinnar um framtíðarstarfsemi félagsins. Taldi hann að fyrs't bæri að leggja áherzlu á að fá sem fle'sta bæjarbúa til þess að styrkja félag- ið með því að gerast félagsmenn. Þá væri næsta skrefið að hefja fjársöfn- un. I þriðja lagi væri srjórnin ein- huga um að stefna beri aS því aS stofna upptökuheimili fyrir munað- arlaus börn. A þessu heimili gætu börn dvalið um slundarsakir, ef þau verða heimilislaus um óákveðinn tíma, i. d. vegna húsmóðurinnar. Þá f'óru fram umræ'ður um fram- tíðarstarfsemina og tóku margir til máls. Var bent á ýms verkefni, sem æsk.'legi \.i... ..« i^.^0.^ i;.;.ái sér fyrir, t. d. að koma upp leikskóla, vinnuskóla fyiir ungiinga og friða ii kkra bletti í bænum, þar sem börn gi ;tu leikið sér aS sumrinu, auk leik- '. iillanna. Á fundinum gengu 20 nýir félags- ii;.5nn í félagið. " MARGEIR STE5NGR3MS- SON SKÁKMEISTARi KORÐURLANDS Skékþingi NorSlendinga er nú lok- ið. I meis'araflokki varð Margeir Steingrímsson hæstur með 4 vinn- inga. Unnsteinn hlaut 3%, Jón Þor- steinsson 3, Júlíus Bogason 1V<>, Jón Ingimarsson og Steinþór Helgason 1 vinning hvor. B idge-keppnin Sveit HaHdórs Helgasonar vann rrseístarakeppnina . Bridge. Síðasta umferð Bridgekeppni Ak- ureyrar í meistaraflokki fór fram fyrra sunnudag. Úrslit keppniimar urðu þau, að sveit Halldórs Helgason ar bar sigur úr býtum. hlaut 4 vinninga og varð þannig Bridge- meislari Akureyrar. Onnur varð sv^eit Svavars Zóphoníassonar með 3V2 "*V«, sveitir Friðriks Hjalíalín, Indriða Pálmasonar og Karls Frið- rikssonar hlutu 2 vkininga og sveit Þórðar Sveinssonar IV2 v. Fer fram aukakeppni milli þeirra þriggja sveita, sem hlutu 2 v., þar sém að- eins tvæ*- þeirra hljóta setu í meist- araflokki ásamt sveitum Halldórs og Svav'ars. Jafnframt meistaraflokkskeppni fóru fram tlrslit í I. flokks keppni milli þeirra sveita, er þar urðu ha;st- ar jafnar. en það voru sveitir FrlS riks, 1 s or Karls. Réði þar \. sli -*' ¦ •- í meisi. > , .....- a/eii Halldórs með 2 \. Sveit Frið\iks inauL 1 v. en sveit Karls engan vinn- ing. Hinir ný^u Bridgemeistarar Akur- eyrar eru awk Halldórs Helgasonar, þeir Ármann Helgason, Björn Ein- ' arsson, Jéhann Snorrason og Jónas Stefánsson. 15 ára afmœlisfagnaour KvennadeiUtar Slysavarnafélagsins verSur að.Hólel KKA laugard. 18. marz kl. 8,30. e. h. Félagskon- ' um er heimilt a'ð laka nieð sér gest. Á- skriftalistar Hggja frammi í Brauðbúð KEA og Verzlun B. Laxdals. — Félagskon- ur! Vinsamlegast skrifið' ykkur sem fyi-Bt. Aðgöngumiðar seldir'á sama stað.'

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.