Austurland


Austurland - 31.08.1951, Blaðsíða 1

Austurland - 31.08.1951, Blaðsíða 1
~-T?^ W~) \ MÁLGAGN SOSIALISTÁ A AUSTURLANDI Þetta er austfirzkt blað. Austfirðingar, kaupið það og lesið. 1. Argangur. Föstudagur 31. ágúst, 1951. 1. tölublað. Rafraa LOÐVIK JöSEPSSON: Mikáð hefir verið rætt Óg ritað um rafmagnsmálin á undanf ö'rnum árum. •Miklar áætlanir hafa vér- ið gerðar og ,»fulltrúar hinna dreifðu byggða« haía beinlínis lofað raforku í sc\- ar byggðir landsins. Sarcá rafmagnsverð skyldi vétfða állsstaðar á landinu o£ rík'ð reisa og eiga orkuverin Ýmsir veltalandi ¦fulltrúar unhu beinlínis kosningar á þessum óskadraumum -íbu ánna úti á landi. En ár>: hafa liðið eitt af öðru ó'g harla lítjð hefir gerzt hér -'á austurlandi til framkvxmda í stórvirkjun vatnsafls. Reykjavík og Akureyri hafa lengi búið við beztu að- St.öðu allra byggðarlaga á landinu í raforku málurr;. Þar hefir oirkan verið ódýi- ust og notkunin fuilkom.ii- usít. Á þessum tveimur stöð- um og í samb. við raforku þeirra hefir gíðan nær allur iðnaður landsins vaxið upp Þar sem raforkan var ónóg eða of dýr gat iðnaðarfram- leiðslan ekki borið síg. Austurland hefur venð eftirbátur armarra lands- * hluta í raforkuframkvæmu-i um. Her er því enfinn teljA andi iðnaður, enda reksUk- skilyrði hér lakari en víðast annarsstaðar. Á dögum nýsköpunar- ingu raforknyera og raf- veitukerfa. Um þetta leyti kom nokk- ur skriður á raforkufram- kvæmdir -'hér austan lands. Neskáupstaður bygsði nýja #^»»»^»^JNlM^i^i^» é^V^hvwS********* T - -•—-- -.;.r:^v- 'ÍS*--: I 1 vélasal rafvitu NeskaupsUiðar. Ljósm1. Björn stjórnarinnar voru sett uý raforkulög' merkilegur laga- bálkur þar sem gert var ráT fyrir meiri stuðningi frá hálfu ríksihs í raforkúmál- um, en áður hafði þekkzt. Jafnfrarmt var svo gert rád fyrir beinum framkvæmd- um ríkisins eins um bygg- ESKIFJÖRÐUR. Tveir vélbátar um 20 lest- ir, hafa stundað sjóróðra frá Eskifirði í sumar, þeir Reyu- ir og Sindri. Gæftir hafa ver 5ð mjög sæmilegar en afia- brögð farið versnandi og ér nú Sindri í Langanestúr. Trillubátar hafa einning aflað fremur illa bæði hér og eins út með firðinum og en^- inn fiskur hefur gengíö í fjörðinn eins og of t kemur þó fyrir, nm þetta leyti ár!3 Hinsvegar hefirverið óvenju góð kolaveiði í net og því dragnótabátar illa séðir. En nú hefur líka að mestu tekið fyrir þann veiðiskap. Lítils- háttar hefur orðið síldar varfc um síðustu daga. Vegna aflatregðunnar hefði frystihúsið haft. sára lítið hráefni ef karfans frá Ncrð- fjarðartogurunum hefði ekki notið við. Má segja að nær stiöðug vinna haf i verið síðan og er fólk því mjög uggandi um atvinnu nú þegar skip þessi hafa hætt karfaveiðmn. »Austfirðingur« er á Græn- Framhald á 3. síðu. Fyrir nokkrum dögum vildi það svíplega slyja til á b/v Goðanes, að Jóharn Svein.ss.on, bræðslumaður til heimilis í Neskaupstað, brenndist svo. aö hann léz'. af sárum í §ær á sjúkrahús- inu á Patreksfirði. Jóhann heitinn var fæddur íi Kolableikseyri í Mjóafirði 6. maí 1905. Foreldrar hans voru Sveinn JSveinbjörnsson og Anna 'Þorvaldsdóttir, og er Anna enn á líf i hér í bæ. Jóhann var kvæntur Klöru Hjehn, og lifir hún mánu sinn ásamit 10 börnum þeirra hjóna. Er hinni öldruðu móö- ur, eiginlvonu og hlniira mannvænlega barnahópi þungur harmur ¦ kveðinn vio hið sviplega fráfall Jóhanns AiSK3- rafveitu, mótorst' urnýaði bæjark' skrúðsfjörður .. konar brey! fjörður eir.i'isr. Royðarfjör& ur ehdu" . ^jcg kerfi of síðar kom« Horma- íjöi-ðu' og Djápivogui' s^- upp i-.JLorstöðvíiím. ¦ Allújr miöuðn þsssar frarn- kvæmdir í réSÆa átt. Bæjar- kérfín vom logð þannig ag þau koma að fullum notum þó að þ-au ves&. síðar te»s<i við sameíginlsga gfcórvirkj- un. Dieselvi>]r:—flfMð 'vav einasta leiðin tíl oa-kufram- leiðslu og þó að slfik ieié hefði mikla annmarka vaí% að fara hana, þar sém vatns- virl-cjunhlaut að dragast enj) um skeið. Síðan nýju rsf- orkulögin voru sett eru nú liðin 5 ár. Þau ár hafa tveir Frara- scknarmcnn verið raforku- málaráðherra. Fyrst Bjarni Ásgeirsson og níí Hermáim Jónasson, formaður Fram- sóknarflokksins. I vatns-virkjunarmálum Austurlands hefir ekkert gerzt öll þessi ár, og nú virð- ist sem raforkumál okkar séu með öllu af dagskrá tek- ía En m'i hefir þó verið haf- iist handa um stærri rafork.\ framkvæmdir í landinu en dæmi eru til áður. Stækkun- in- fyrir Reykjavík mii'.i kosta á annað hundrað mi!,i- úna króna og fyrir Akureyri 40 — 50 miljónir. Það eru nú liðln allmörg- ár síðan blaðaútgáfa Austfliðlnga lagðlst niffur að aicstu. Áður liafði þessi starísemi um lanprt sReið staðið meO miklum blóma og þá fyr&t og1 fremst á Seyð- irifirð', J ar srm prentsmið-jur höf\i veD rcknar Sraliu^"- saman og landsþekkt blöð Tcrið gefin rtt undlr fomstn lar<H- l'ii kktra atbafnnmPHDa og^ mcnntamaRna. ""ú u n uiergra ðJ* s"((ið hefir ekkl v-iið um neii a b:að iit gáfu á AustUí'anrTI < ð.-i rínar ¦íiltoltfð á ellu sn ffi u f.'ft Vp t- mannneyiuiu íi5 Akrrcyrat' að rsrða, rð tiiui«nsk¦Jrtii tíinn l'ö TiC,' C-r.Tf' ]ii:~gs Austfirðlhga, s^'in cr a'lt ininnrs <ðlís <>n It'i' j........¦ i-rett, ,I>ctt« ústonð geiiii' ekki >ia)i?.t rhnzalaiW. — PI' I) • 'ii nfi- tfma:natir.f?Him naiiðpyrleg ot' bað o,r J''t f rJr ''f'nn I:v/is- fjérðunjr að vera algjör'.oca upp á affra konii;ii i hclni pf: i'iu IMi'-'i Iití, cr líír licfur röiH'u "-ínn. <r rtlitó að l»nvt'i :';;¦ I)-íf(3ai'i vöntn:i o<r cf '-13 vfll g.Tti i'itifoiiia Jksh f'rfið t'l I>css að flciri Ausí f.iarðabli'ðuro yrði lilcypt nf sfuli1 riunn. Eins og nafnið bcndir tt', er blaði I)"ssu .•"t'a'l r6 rcrn fjórðimgsblað. I>að uiun íyi'st eg' frcmst rnða sfrmíil AhpI'I' Iands ba;ði fjórðniigsins í hcild og cinstak'a ''yssðar'asa. Itcynt verðtor cftir fóngum að liafa efni blaðs'ns J'jölbrcytt ovr almennu efni œtlað mikið rúm» Einkum vcrður lagrt kapp, ú að í blaðiiiu komi sem mest af fréttum af Austurlandi, en cngin áherzla verðar Iögð 6. aðrar iréttir, hvorki innlcndar ué eriendar. ^>6 blaðið sé gcfið frt af pólitizkum fclngsskap, mun hend- iaiii efcM slcgið á inóti grclnum utauflokksmanna um mál- efni Austurlands. Fj'amtíð þessa blaðs ci' undir bví ko-min, að Austfirðlngai' kajjpi bað og- losi. __ Austfirðlngar hcima og heiman eru því hvattir til að styðja þcssa viðleitni til að eiidurvekja blaðaútgnfu Anstfii ðinga, með þrí að gcrast áskreíendiu' :ið blaðinu, OTGEF. ^***l*l*l^*0***j*lÍ^>AJ**Í&Í0^*+*4^Al*0*00*Ít^kl0^t^ Ákveðið er ag ríkið eigil beinan þátt í þeseum jrai'-j orkuframkvæmdum og rjaiij verulega er a]lt fjármagiiíðj sem í þessar framJe^æmdu', í'cr samejgii alis Japtbins. eins cg kVimmgjL er» Þessai ^>? <X»r< .vain'd- ir fyrir Reyv, jg Akur- eyri og nágrenri. ^éirra, eru í sjálfu ®ér gleðiefni, en þæi: hljóta að minna okkur Ausi- firðinga á okkar eigin að- stöðu. Það er sem sagt staðreynd að nú er ákveðíð að verja i einu lagi um 200 miljónum króna til raforkuvirkjana og við slíka úthlutun kemur Austurland ekki til greina þó að ómótmælanlega sé ástandið þar lakast í raf- orkumálum Ég efast ekki um, að sýnt mun hafa verið með tölum og skýrslum, að hagkvam- ara væri ¦ að verja öllu þes^u fé til framkvæmda við Sog og Laxá, en að ráðstafn nokkrum hluta þess t. d. liingað austur. Alltaf þegar kggja þarf í meiriháttar framkvæmdir fyrir fámenn- ari landssvæði þá er það sannað með tiölum að raun- verulega borgi sig alls ekki að gera neitt fyrir fámemuð. Þannig var reynt á tímurri nýsköpunarstjórnarinnar a<3 sanna að allir nýju' togarar- nir æíttu að staðsetjast í Reykjavík, og ef'laust. ci það rétt að hægt heíði veru't að gera margt ódýrara i rekstri þeirra þar en á stoð- unum úti á landi- sem ekla höfðú haft togararekstur áður. En þá var sú leið valin að staðsetja fullan helming skipanna utan Reykjavíkur og tvímælalaust var sú ráð- Sitöfun rétt. En nú er hin leiðin farin. Fjölmennistölurnar eru látn- ar ráða og landssvæði eins og Austurland kemur þa ekki til greina. Það er kaldhæðið að Fram- Framhald á 4. síðu.

x

Austurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austurland
https://timarit.is/publication/808

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.