Mjölnir


Mjölnir - 14.04.1972, Blaðsíða 1

Mjölnir - 14.04.1972, Blaðsíða 1
Mjölnir XXXV. árgangur. Föstudagur 14. apríl 1972 ¦¦hiiimpmiiim—aa 3. tölublað. Meirihlutinn hækkar enn rafmaonsverðið Eins og lesendum Mjölnis er kunnugt, frestaði bæjar- stjórn að taka ákvörðun um hækkun á töxtum rafveit- unnar, m. a. vegna þess, að á það þótti skorta, að i'ull- nægjandi rök lægju fyrir hækkuninni. Athygli skal vakin á því, að þetta var samdóma álit bæjarstjórnarinnar, en ekki fulltrúa AB eínna. Á l'undi 29. marz s. 1. kom hækkunartíllagan aftur lil afgreiðslu bæjarstjórnar og fylgdu þá mðurstöðutölur úr bókhaldi Bafveitunnar fyrir árið 1971. Að visu gefa slíkar niðurstöðutölur hvergi nærri fullkomna hugmynd um af- komu Bafveitunnar, en þó má ýmislegt af þeim ráða. 1 ljós kemui' m. a. að kostnaður við varastöðina var að- eins rúmar 600.000 kr. Samanlögð fjárfestíng Bafveit- unnar nam um það bil hehningi tekna. Slík fjárfestíng virðist hvorki réttlæta kröfu um hækkun taxta eða bera vott um þröngan fjárhag, eða fjársveltí, eins og stund- um er nefnt. I umræðum í bæjarstjórn vildi meirihlutinn tengja raf- magnshækkunina við almennar kauphækkanir. Slíkt hið sama er gert i síðasta Siglfirðingi. Þar er þess reyndar ekki getið að Sverrir Sveinsson hélt því fram, að 1. taxti Dagsbrúnar hefði hækkaö um 80% á milli áranna 1970 og 1971. Slík er röksemdafærsla rökþrota manna 1 Siglfirðingi er einnig reynt að bera saman umrædda raf- magnshækkun og hækkun á gjöldum pósts og síma. En •á sú hækkun rót sína að rekja? Talsmaður Lands- símans segir um þessa hækkun: „Þetta ihefur safnazt fyrir s. 1. tvö ár og þess vegna kemur þessi hækkun nú, að söluskatt- inum undanskildum." Rafveiia Siglufjarðar fékk sína árlegu hækkun í fyrra, þar er ekki um samsafn að ræða. Allar þær hækkanir, sem Sverrir Sveins- son og meirihluti rafveitunefnd- ar hafa fario fram á, hafa feng- izt. Það er lítill vandi að reka fyrirtæki og beita slikum að- ferðum. Því var haldið fram í um- ræðum um hækkunina, að aðr- ar rafveitur hefðu hækkað smá- söluverð á rafmagni um 10% að undanförnu. En hvernig stendur á þeim hækkunum'? Fyrrverandi ríkisstjórn hafði skuldbundið sig gagnvart Al- þjóðabankanum að Landsvirkj- un skyldi sýna tiltekna reikn- ingslega útkomu. Til þess að svo mætti verða varð að hækka heildsöluverð á rafmagni Lands virkjunar um 20%. Til þess að vega á móti þessari hækkun greip ríkistjórnin til þess að greiða niður verð á raforku og heimilaði Rafveitu Reykjavíkur 10% hækkun á smásöluverðinu. aðeins til þess að vega upp á móti hækkun á heildsöluverðinu. Hækkunin í Reykjavík er þvi allt annars eSlis og byggist ú allt öSrum forsendum en hækk- un á rafmagnsverði hér. 1 síðasta Siglfirðingi er bor- ið saman raforkuverð hér á Dofrí keyptur Þoranóðiur rasmimi h. f. á Siglufirði toiefiur nýlega ikeypt m.s. Dofra frá Pat- reksfirði. Dofri er stálbáitur, 12 4ra gaimall, rúm 100 tonn að stærð, smíðaður í Austur- Þýzkaiandi. Báturinn er tal- inn heppilegur bæði á línu og togveiðar, og ræddur hef- ur verið sá möguleiki að hlefja á honum rækjuveiðar. Kaupverð bátsins var 14 milljónir króna, útborgun 1 milljón. Skipsltjóri verður Sigurður H. Sigurðsson, og er hann farinn vestur til að sæikja bátinn, sem tekinn hefur verið í slipp á ísafirði til athugunar, áður en hon- um verður siglt hingað. Gert er ráð fyrir að báturinn verði fyrsft á togveiðum og leggi upp hjá frystihúsi SR á Siglufirði. Siglufirði og í Reykjavík og hjá Landsvirkjun. Sá saman- burður er að vonum okkur Siglfirðingum í hag. En siíkur samanburður segir -heldur ekki alla sögu. Skeiðsfossvirkjun tók til starfa 1945 og kostaði þá 12 Mkr. Stofnkostnaður Raf- veitu Siglufjarðar er því hverf- andi borinn saman við þær stofnframkvæmdir, sem t. d. neytendur rafmagns í Reykja- vik og öðrum stöðum, sem fá rafmagn frá Landsvirkjun, standa undir og verða þar á ofan að borga með rafmagninu til álversins í Straumsvík. ••- Þetta verða menn að hafa í huga þegar talað er um góða stjórn Rafveitunnar og lágt raf- magnsverð hér. Það er auðvelt að hjala um góða stjórn Raf- veitunnar, en þessi góöa stjórn hefur haft það af að hækka höfuðstól Rafveitunnar um u. þ. b. 600.000 kr. síðorc 1965, og koma út meS hallarekstur á árinu 1970, sem er algjört einsdæmi. Að öllu þessu athuguðu lögðu fulltrúar AB í bæjarstjórn til að beiðni meirihluta rafveitu- nefndar yrði hafnað. Það var fellt með 6 gegn 3. Síðan fluttu fullniar AB tillögu þess efnis, að heimilistaxti Rafveitunnar hækkaði ekki, yrði áfram 2,15 kf. pr. kwst. og að söluskatts- lækkunin kæmi til framkvæmda á hitatöxtumim. Þessi itillaga var borin upp i tvennu lagi og báðir liðir felldir. Þá sam- þykkti bæjarstjórn tillögu frá meirihlutanum um nz'ður/e//- ingu söluskatts á hitatöxtunum, og síðan hækkun á öðrum töxt- um Rafveitunnar með 6 gegn 3. Skriffinnur Siglfirðings, sem virðist 'ókunnugur bæði því, sem fram fer á bæjarstjórnar- fundum, og hvaða flokkar eiga þar fulltrúa, ræðir nokkuð um stefnu Magnúsar Kjartanssonar ráðherra í raforkumálum fjórð- ungsins. Sá, sem í Siglfirðing skrifar, virðist álíta, að ein- hverjir aðilar í bæjarstjórn hafi svipaða afstöðu til Magnúsar og t. d. Stefán Friðbjarnarson til Eykons og annarra stjórnar- herra viðreisnarinnar sálugu. Fyrirmælin komi daglega gegn- um síma að sunnan. Mjölni er ekki kunnugt um neinn aðila innan bæjarstjórnar, sem hyggst Framhald á 2. síðu Framtíð Skeidstfoss- virkjunar Hannes Baldvinsson, fulltrúi AB í rafveitunefnd, flutti eftirfarandi tillögu á fundi nefndarinnar 11. apríl s. 1.: „Vegna þeirra hugmynda, sem fram hafa komið um samtengingu raforkuvera á Norðurlandi, beinir rafveitu- nefndin í Siglufirði þeim tíhnælum tl Iðnaðarráðuneytis- ins, að fullt tílht verði tekið tíl hagsmuna Skeiðsfossvirkj- unar í væntanlegum framkvæmdum og stuðlað verði að fullkominni nýtíngu á framleiðslugetu orkuversms. Jafnframt lætur nefndin í ljós megna óánægju með seinagang á samningaviðræðum við Bafmagnsveitur rík- isins um orkusölu Skeiðsfoss í Ólafsfjörð og Hjót." Þessi tillaga var samþykkt í rafveitunefnd samhljóða, þ. e. með atikvæðum Hannesar, Knúts Jónssonar og Krist- jáns Sturlaugssonar. Norðurlandsáætiun 1969-71 Fjárveitíngar tíl einstakra staða: Strandabyggðir: Kaldrananeshreppur........ kr. 1. 430.00,00 Kr. 1.430.00,00 Norðurland vestra: Blönduós........................ kr. 1. 600.000,00 Skagaströnd................ kr. 3. 500. 000,00 Sauðárkrókur............ kr. 28. 000.000,00 Hofsós........................ kr. 4. 000. 000,00 Sigluf jörður ................ kr. 4.500.000,00 kr. 41.600.000,00 Norðurland eystra: Ólafsf jörður................ kr. 8. 500.000,00 Dalvík............................ kr. 5.000.000,00 Akureyri.................... ikr. 83.300.000,00 Grenivík........................ kr. 6. 800.000,00 Húsavík........................ kr. 16.100.000,00 Raufarhöfn.................... kr. 2.000.000,00 Skútustaðahreppur.... kr. 1.000.000,00 Þórshöfn .................... kr. 2.200.000,00 •kr. 124.900.000,00 Austurland: Vopnaf jörður............ kr. 11. 250.000,00 Kr. 11. 250.000,00 Vegasjóður ríkisins.... kr. 10.000.000,00 Kr. 10. 000.000,oo Samltals kr.....189.180.000,00 Norðurlandsáætlunin var stærsta skrautf jöðrin í barmi viðreisnarflokkanna. á Norðurlandi sl. kjörtíniiaibil. Skráin hér að ofan sýnir, hvernig þessir flo'kkar og framkvæmda- stjóri áætlunarinnar, Dárus Jónsson, skiptu Norðurlands- fénu svonefnda milli staða og byggðarlaga. Til Norðurlandsáætlunarinnar var stofnað með samning- um verkalýðssajmtakanna á Norðurlandi og ríkisstjórnar- innar í júní 1965. Tilgangurinn átlti að vera sá, að útrýma atvinnuleysi í f jórðungum. Féllu verkalýðsfélögin frá veigamiklum kröfum um kjarabætur, gegn loforði Bjama Benediktssonar og Gyifa Gíslasonar um gerð áætlunarinn- ar í áðurnefndum tilgangi. Framkvæmd áætlunarinnar í höndum íhaldsins var hneyksli frá upphafi til enda. Hún átlti ekkert skylt við raunhæfa áætlunargerð í atvinnumálum. Dreifing Norður- landsfjársins sem hófst 1969, virtist fremur miðast við póUtíska hagsmuni íhaldsins en aðstoð við þau byggðar- lög, sem atvinnuleysið kreppfti fastast að.. Voru þess ófá dæmi, að staðir, þar sem atvinnuleysi var lítið eða alls ekki neitt, fengu margföld framlög á við aðra staði, sem bjuggu við mikið og langvinnt atvinnuleysi. Margt var furðulegt og fáráanlegt í sambandi við ráð- sltöfun þessa fjár. T.d. virðist það skrítin aðferð við út- rýmingu latvinnuleysis að ausa milljónum og jafnvel. millj.- tugum í að koma upp minkabúum, sem hvert um sig veita 2-3 mönnum atvinnu, og haf a raunar ekki skapað neinn arð heldur, enn sem komið er. En sjón er sögu ríkari. Með því að athuga skrána hér að ofan, geta lesendur sjálfir dæmt um, hvaða hvatir hafi legið að baki skiptingu Norðurlandsfjársins, hvort það hafi t.d. verið umhyggja fyrir atvinnuleysingjum eða póli- tískum hagsmunum Magnúsar Jónssonar og Lárusar Jóns- sonar.

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.