Neytendablaðið - 01.06.1953, Blaðsíða 1

Neytendablaðið - 01.06.1953, Blaðsíða 1
ÁVARP FRÁ STJÓRN NEYTENDASAMTAKA REYKJAVÍKUR Almenn neytendsamtök hafa mjög mikilvœgu hlutverki a3 gegna í þjóðfélaginu, þar sem enginn aðili er til. sem treystist til að halda fram sjónarmiði og rétti neytendanna almennt og gœta hagsmuna þeirra fyrst og fremst. Þess vegna hefur mjög skort á, að neytendum vœri sýnt fullt tillit, og þeir hafa vegna samtakaleysis jafnvel ekki get- að spornað við hinu freklegasta tillitsleysi í þeirra garð. Eins og málum er nú háttað, má hver neytandi sín lítils, þar sem hann getur ekki leitað til neinna samtaka, held- ur verður hann að reka öll sín mál sem neytandi sjálfur og einn. Óskir hans og kröfur eru máttlitlar, enda þótt almenningsálitið sé þeim eindregið fylgjandi. Þetta er að því leyti eðlilegt, sem aðilar þurfa oftast að vera jafnréttháir og jafnsterkir til þess, að gagnkvœmt tillit sé sýnt. Þar af leiðandi eru almenn samtök neyt- enda hin brýnasta þjóðfélagsleg nauðsyn. Og þau vœnta þess, — eins og önnur samtök — að þau geti gegnt hlut- verki sínu í sem beztri samvinnu við þau samtök, sem þau munu eiga skipti við. Kaupendur einnar tegundar neyzluvöru geta yfirleitt ekki bundizt samtökum eins og seljendur hennar og fram- liðendur, þótt þeir hafi að sjálfsögðu jafnmikiim rétt til þess og þeir. En kaupendum neyzluvara œtti að vera innan handar að mynda með sér sterk samtök til að gœta hagsmuna sinna a 1 m e n n t. Og það er einmitt hug- myndin með stofnun Neytendasamtaka Reykjavíkur. Lýð- rœðislegra markmið en þessara samtaka er vart hœgt að hugsa sér. Til þess að geta gegnt hlutverki sínu sem bezt, þurfa Neytendasamtökin að verða fjölmenn. Söfnun meðlima mun nú hafin og jafnframt útgáfa blaðs til að kynna markmið og málefni samtakanna og veita neytendum allar þœr upplýsingar, sem þeim mega að gagni koma. Fyrsta stefnumál samtakanna hefur verið ákveðið, en það er hið mesta hagsmunamál alllra bœjarbúa. Verður gengizt fyrir almennri skoðanakönnun um það mál í Reykjavík í sumar. Neytendasamtök Reykjavíkur munu veita neytendum alla þá aðstoð, sem þau megna að veita, en máttur þeirra er að miklu leyti undir undirtektum almennings kominn. Stjórn Neytendasamtakanna heitir á fulltingi Reykvíkinga. Sveinn Asgeirsson, haj;fr., form. Anna Gísladóttir, liúsfrií Elsa Guð.jónsson, liúsfrú Gunnar Björnsson, efnaverkfr. Gunnlauffur I'órðarson, löj;fr. Halldóra Einarsdóttir, liúsmk. Inftólfur Guðmundsson, verðgstj. Jónína Guðmundsdóttir, liúsfrú Lárus Jónatansson, verkam. Pétur Pétursson, skrifstofustj. Svava Sifffúsdóttir, liúsfrú Torfi Þorsteinsson, verkstjóri Vilhjálmur Árnason, löjjfr. Datfbjört Jónsdóttir, húsfrú Einar Jóhannsson Gunnar Friðriksson, framkv.stj. llalldóra Ej?s:ertsdóttir, námstj. Heltfa SÍRurðardóttir, skólastj. Jóhann Sæmundsson, próf. Marjfrét Jónsdóttir, liúsfrú Snorri P. Snorrason, heknir Sveinn ólafsson, fulltrúi Valdimar Jónsson, efnaverkfr. Þórhallur Halldórsson, mjólkurfr. NEYTENDA- BLAÐIÐ M Á I. G A G N NEYTENDASAMTAKA 1. tbl. . Júní 1953 . 1. árg. REYKJAVÍKUR Neytendasamtök Reykjavík- ur eru að taka til staría Ákveðið er að vinna fyrst að bœttri tilhögun á afgreiðslu- tíma sölubúða og opinberra stofnana, sem almenningur þarf að eiga mikil skipti við. Gengizt verður fyrir almennri skoð- anakönnun um þetta mál í Reykjavík Hafin útgáfa málgagns til að berjast fyrir sjónarmiðum neyt- enda almennt og vekja þá til meðvitundar um rétt sinn. Þeir seffja, að I»að sé ódýrast að kaupa dýrt .... Ép; lief aldrei haft efni á að vera svo sparsamur. JÓHANN SÆMUNDSSON, prójessor: Stofnun samtakanna. Hinn 26. jan. s.l. var haldinn almennur fundur í Sjálfstæðis- húsinu um stofnun Nevtenda- samtaka. Ti) hans höfðu boðað fyrir hönd ýmissa áhugamanna Verkefnm ern óþrjótandi Þegar Sveinn Ásgeirsson hag- fræðingur flutti erindi sín um neytendasamtök í ríkisútvarpið síðast í október í haust, vöktu þau óskipt athygli mína og fjöl- margra annarra. Ég held að fólki hafi almennt orðið ljóst, að neytendasamtök hefðu meira en nóg verk að vinna og meira að segja hið mesta nvtja- og þjóð- þrifaverk. En þótt ekki hafi skort skilning á málefninu, né óskir um að einhver vildi gera eitlhvað til að koma slíkum samtökum á, helzt á víðtækum grundvelli, ,þá ber því ekki að neita, að marga hefur skort trúna. Alltof margir hafa sagt: „Þetta þýðir ekkert. Hverju ælli slík samtök fái orkað? Ég held að stjórnmálabaráttan og flokk- arnir sjái fyrir því.“ Þarna er um reginmisskiluing að ræða, um óafsakanlega uppgjöf að óreyndu og vanmat á sjálfum sér til að styðja gott og þarft málefni. sem er óskyll allri flokkapólitík. Ég vil leggja áherzlu á þetta: Neyl- endasarntök hljóta aS vera alger- Iega ópólitísk. Við kaupum jafnt sykur og brauð, hvar í flokki sem við stöndum. oc höfum flest þau Jóhann Sæmundsson, próf- essor, Jónína Guðmundsdóttir, húsfrú, og Sveinn Ásgeirsson, hagfræðingur. Hafði Sveinn hald- ið tvö útvarpserindi um neyt- endasamtök nökkru áður, og varð það að ráði. að þau væru gefin út sérprentuð fvrir fundinn. Hinir þrír fundarboðendur voru frum- mælendur, en fundarstjóri var Sigurður Kristjánsson, fyrrum alþingismaður. Var samþykkt einróma að lýsa yfir stofnun Neytendasamtaka í Reykjavík o kjörin bráðabirgðastjórn, sem skyldi gera uppkast að lögum fyrir samtökin og boða til fram- haldsfundar. I stjórnina voru kjörin: Sveinn Ásgeirsson, hag- fr„ Eiríkur Ásgeirsson, forstjóri., Helga Sigurðardó|ttir, skólastj',,' Margrét Jónsdóttir, húsfrú og Páll S. Pálsson, framkv.stj. 23. marz var framhaldsstofn- fundurinn haldinn í Tjarnarcafé. Fundarstjóri var kjörinn Páll S. Pálsson. Sveinn Ásgeirsson hafði framsögu fyrir hönd bráða- birgðastjórnarinnar og skýrði lagafrumvarp það. er hún lagði fram. Hafði það sjónarmið ráðið miklu við samningu þess, að lög- in hindruðu á engan hátt þróun samtakanna, en yrðu síðan end- urskoðuð og gerð nákvæmari í ýmsum atriðum, er reynsla værí fengin. T.d. væri að svo komnu máli algerlega ókleift að áætla, hversu fjölmenn samtökin yrðu, en slíkt væri eitt mikilvægasta p atriðið, er um skipulag samtak- anna væri að ræða. Óhjákvæmi- !egt væri, að samtökin takmörk- lögsagnarumdæmi áhuga fyrir sem lægstu verði, vandaðrastri vöru og beztri þjón- ustu, hverjum, sem við fvlgjum að málum. Verkefnin, sem neytendasam- tök geta látið til sín taka, eru óþrjótandi og sennilega ókleift að telja jiau öll upp. Skal ég því aðeins stilcla á stóru. Ollum er það sameiginlegt, að þeir selja vinnugelu sína. Fyrir hana fá menn síðan breytilegt magn lífsgæða, sem menn verða að kaupa, svo sem allskonar vör- ur, hverskonar þjónustu, mennt- un o.s.frv. Menn vilja fá sem mest greitt fyrir vinnu sína, og ski|>a sér í hagsmunahópa mikið eftir því. Þeir vilja geta keypt sér sem mest magn lífsgæða fyr- ir störf sín, og hafa því hag af því, að verðlag sé sem lægst, gæðin á vörum og jrjónustu sem bezt, og skipulag viðskipta manna á milli sem greiðast og hentug- ast. t En er nú hægt að samrýma þetta tvennt? Ekki nema að nokkru leyti. Hátt kaupgjald hef- ur óhjákvæmileg áhrif til hækk unar á vöruverði, og eins er liitt. Framli. si 3. síðu JÓNÍNA GUÐMUNDSDÓTTI R. hiísfrú: Aðstaða húsmæðranna Góðir lesendur. Nú er eitt félag enn í jiessari borg, sem vill leita stuðnings yðar og spyrja, hvort skilyrði séu til .viðunandi lífs- skilyrða, vaxta og viðgangs því ætlunarverki, er hugsað er að leysa af hendi fyrir hina mörgu neytenda þessa bæjarfélags. Ég veit, að margir borgarbúar hugsa á þá leið, hvort þörf sé að ba:ta við öll þau mörgu félög og félagasamtök, sem jiegar eru fyr- ir? Því er til að svara, að hættan við ])að er sú, að með því geta auðveldlega ýmsir hópar manna og kvenna orðið alveg útilokaðir. En með stofnun neytendasamlaka í höfuðstaðnum er gengið hreint til verks og allir gerðir jafnir, eins og líka vera ber. Það er j)ví einungis ósk okkar heldur að sameinaðir os samtaka ekki von. geti hér allir lagt liönd á plóg- Síðustu 10—12 -egja, að reykvískar árin má vel húsmæður verið illa leiknar af ,vöru-óvöndun tnn. hafi oft vöruvöntun, ,voru-ovondun o^ ýmis konar svartamarkaðsbraski, sem því miður kom afar hart nið- ur á öllum heimilum J)essa bæj- ar. Húrmæður og einstök félög og félagasamtök sýndu þá oft fram á rétt neytandans til að hafna því, sem miður fór. en að mínum dómi oftast við alltof lítinn eða þröngan skilning. að neytandinn hafi valdið. hann ,sé dómarinn. Neytendur hafa vissulega ekki verið algjörlega varnarlausir, því löggjafarþinf hverrar þjóðar á fyrst og fremsl að gæla hagsmuna þjóðarheild arinnar, þótt okkur húsmæðrum Jressa bæjar finnist oft, að við stöndum utan við lög og rétt verjandans. Framh. á 2. síðu. uðust við Reykjavíkur, jrar eð annað væri ekki á valdi þessa fundar. En vænlanlega vaknaði áhugi fyrir þessum málum annars staðar á landinu. I^agt var til, að stjórn- ina skipuðu 25 manns, svo að margir væru um það að taka ákvarðanir, en 3ja manna fram- kvæmdanefnd úr stjórninni skyldi sjá um framkvæmd þeirra og daglegan rekstur allan. Nokkr- ar umræður urðu um lagaupp- kastið, sem að lokum var sam- jíykkt nær óbreytt, og tóku jjess- ir til máls: frú Jónína Guð- mundsdóttir, Jóhannes Teitsson, verkstjóri., frú Helga Marteins- dóttir, Einar Jóhannsson og Sveinn Ólafsson, fulltrúi. Á voni þau stjornarinnar Eggertsdótt- Gunnlaugur fyrsta fundi Halldóra ir, námstjóri, og Þórðarson, lögfræðingur, kjörin til að skipa framkvæmdarnefnd stjórnarinnar ásamt formanni, Sveini Ásgeirssyni. Hefur síðan verið unnið að undirbúningi und- ir starfsemi samtakanna. útgáfu blaðsins og söfnun meðlima til þess að samtökin geti orðið nægilega öflug.til að fvlgja fram hinum sjálfsögðu kröfum neyt- enda almennt verið einstakl- ingum til aðstoðar, er þeir óska

x

Neytendablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Neytendablaðið
https://timarit.is/publication/904

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.