Reykjanes - 01.12.2011, Blaðsíða 8

Reykjanes - 01.12.2011, Blaðsíða 8
8 1. desember 2011 hvERNIG LýSt áSMUNDI bæjARStjóRA GARÐS á GANG MáLA áRIÐ 2012 Ég geri mér von ir að Sveit ar fé lag ið Garð ur verði rek ið sam kvæmt fjár hags áætl un árs ins 2012 eins og allt bend ir til að verði á ár inu 2011. Það er ásætt an leg ur ár ang ur að vera á áætl un. Tekj urn ar hafa hækk að í sam­ ræmi við kostn að ar hækk an ir og okk ur hef ur tek ist að halda jafn vægi. Þökk sé góðu starfs fólki á skrif stof unni og ekki síð ur úti í stofn un um bæj ar ins þar sem for stöðu menn hafa gætt að halds í rekstri. For töðu menn fá reglu leg ar upp­ lýs ing ar úr bók hald inu, nokk uð sem er ný mæli hér í Garði og breyt ir auð vit að öllu með alla stjórn un og til finn ingu fyr­ ir við kvæm um rekstri. Fjár hags áætl un næsta árs verð ur lögð fram í bæj ar stjórn til fyrri um ræðu 14. des emb er ásamt þriggja ára áætl un og til síð ari um ræðu 28. des emb er nk. Við ætl um okk ur að fara í tölu vert við­ hald á næsta ári og eins í fram kvæmd ir. Ekki ligg ur end an lega fyr ir nið ur staða í þeim verk efna lista en mun gera á næstu dög um og vik um. Þó má gera ráð fyr ir að við hald og fram kvæmd ir gæti orð ið á bil inu 40­50 mkr. sem er all nokk uð í bæj ar fé lagi af okk ar stærð ar gráðu. Við­ hald hef ur ver ið van rækt og kom ið að átaki í þeim mál um. göngu stíg ar og lag­ fær ing ar í hverf um bæj ar ins er verk efni sem marg ir Garð menn vilja sá kom ast í gang og von andi verð ur tek ið á í þeim mál um. Um þessa þætti verð ur end an leg ákvörð un tek in við gerð og af greiðslu fjár hags áætl un ar. Íbú um fækk aði í Garð in um á milli ár anna 2009­2011 en með bættu at­ vinn ust igi, von andi með til komu ál vers í Garði og Helgu vík fjölgi íbú um í Garð­ in um. Við er um að leggja okk ur fram um að vinna í okk ar mál um og skapa hér gott sam fé lag sem bygg ir á góðri þjón ustu og góð um skól um um fram allt. Við ætl um okk ur að ná betri ár ang ir á mörg um svið um og til þess þurf um við stuðn ings bæj ar búa og skiln ing. Við ætl um að halda áfram að styrkja menn ing ar­ og fé lags mál í Garð in um og stefn um á að halda Ferska Vinda í Garði í vor en mik ill áhugi er á því lista verk efni inn an lands og ut an. Við höf um sér stak an áhuga á að efla Knatt spyrnu fé lag ið Víð ir og koma því upp um deild á ár inu 2012. Gísli Eyj ólfs son hef ur ver ið ráð inn þjálf­ ari liðs ins og er mik ill feng ur að fá gaml­ an heima mann í þjálf ara stöð una og við ætl um öll að standa með hon um og lið­ inu á næsta ári, og öll þau næstu. Ég hef sér stak an áhuga á að við styrkj um yngri flokk ana hjá Víði en það er lyk ill inn af fram tíð fé lags ins og líka fram tíð ungra knatt spyrnu manna. Unga fólk kið á að spila fyr ir sinn heima klúbb þang að til að það hef ur náð þeim þroska að sækja á önn ur og stærri mið. Ung ir dreng ir sem eru best ir í sín um flokki í Víði eiga að verða það áfram þann ig ná þeir mest um þroska í fót bolt an um og byggja í leið inni upp lið ið sitt. Lið ið okk ar Víði í Garði. At vinnu líf ið í Garði er með ágæt um og fisk vinnsl an rek in með blóma. Nes­ fisk ur er að byggja 300 fer metra hús næði fyr ir laus fyrsti og einn ig stend ur til að byggja skrif stofu bygg ingu sem tek in verða í notk un á ár inu 2012. Þetta er mik ið ánægju efni fyr ir alla Garð menn, ekki síst þá sem hafa áhuga og taug ar til veiða og vinnslu. Á því hafa íbú ar í Garði meira en minna lif að á alla tíð. Um síð ustu ára mót tóku sveit ar fé­ lög in yf ir mál efni fatl aðra og ým is legt varð andi þá yf ir færslu sem við verð um að skoða bet ur. Biðl ist arn ir sem eng ir áttu að vera hafa fund ist og eru lang ir sam kvæmt upp lýs ing um sem ég hef ver­ ið upp lýst ur um. Það er okk ar verk efni að vinna úr því og bæta stöðu fatl aðra í sam fé lag inu og það er ósk mín og von að ár ið 2012 verði fötl uðu fólki ár ið sem hlut irn ir fara að ger ast með meiri hraða og við bú um okk ar fólki bjart ari fram tíð. Þá er það ekki síð ur mik il vægt að hlut­ verk okk ar að búa svo að öldr uð um að sómi verði að. Fólk ið sem lagði grunn­ inn að þeirri vel ferð sem við bú um að á betra skil ið en þann að bún að sem við bjóð um hér á Suð ur nesj um. Það er þó bætt upp með frá bæru starfs fólki sem af al úð legg ur hjarta sitt og hönd í um­ önn un fyr ir eldri borg ara á svæð inu. Ég tek of an fyr ir því starfs fólki sem ann ast fatl aða og eldri borg ara. Nýtt blað er að hefja göng ur sín ar á Suð ur nesj um og bæt ist þá þriðja blað ið á mark að inn. Ég hef áð ur sagt það sem gam all blaða mað ur að um fjöll un um mál og mál efni þarf að vera upp lýs andi og um um fram allt ekki í fyr ir sagna­ stíl. Við verð um að þola frétta flutn ing af við kvæm um og erf ið um mál um en þá þarf að gæta þess að fara vel með. Þátt ur blað anna í allri um ræðu um Suð ur nes er lyk il at riði hvern ig um ræð an þró ast. Ég ber þá von í brjósti að öll blöð in á Suð ur nesj um hjálpi okk ur í því að skapa já kvæða um ræðu um Suð ur nes og segja óspart frá góðu mál un um sem hér eru í gangi. Hér eru ein hver mestu nátt úru­ legu auð ævi á Ís landi til lands og sjáv ar. Hér býr gott fólk sem vill fá að vinna fyr ir sér og fjöl skyldu sinni í vel laun­ uð um störf um. Von andi að ár ið 2012 verði ár ið sem eyk ur okk ur bjart sýni, skap ar fólki ný og góð vel laun uð störf, sam fé lag inu öllu til heilla. Ás mund ur Frið riks son bæj ar stjóri í Garði. Gísli Heiðarsson, bæjarfulltrúi D-lista. Varðandi skólann þá er staðan sù að ráðuneytið hefur samþykkt að fara í stjórnsýsluúttekt eins og bæjarstjórn samþykkti í maí s.l. og munum við skoða útkomuna út úr þeirri könnun. Meirihlutinn er að skoða með opnum huga hvort að það sè hagur fyrir Sveitarfélagið að eignast Gerðalandið með tilliti til verðs og tekna af landinu. Við munum leita allra leiða til að svo verði ekki, heldur reyna að ávaxta hann. ALLt AÐ 1000 FjöL SKyLDUR Í REyKjA NES bæ ÞIGGjA MAtAR AÐStoÐ Vinstri stjórnin kallar sig velferðarstjórn. Ástand ið hér á Suð ur nesj um fer sí fellt versn andi Það eru öm ur leg ar frétt ir að það skuli vera allt að 1000 fjöl skyld ur í Rekja nes­ bæ,sem þiggja mat ar að stoð. Það orð ið hrika legt ástand þeg ar fólk á ekki fyr ir mat,hvað þá að geta leyft sér ann að. Auð vit að hlýt ur það að fara að segja til sín að nán ast ekk ert ger ist hér á Suð ur nesj um til að efla at vinnu líf ið. Ástand ið væri al deil is allt ann að ef fram kvæmd ir við ál ver ið í Helgu vík væru komn ar á fullt skrið. Mörg önn ur fram fara mál hafa ekki náð að blómstra. Það er með ólík ind um að rík is stjórn sem kenn ir sig við nor ræna vel ferð skuli horfa að gerð ar laus á þetta ástand. Ég hef áð ur bent á það að þing­ menn Sam fylk ing ar inn ar hér í Suð­ ur kjör dæmi eru í lyk il stöðu til að hrinda mál um áfram. Það heyr ist ansi lít ið frá Odd nýju, Björg vini og Ró bert Mars hall. Eini Sam fylk ing­ ar þing mað ur inn, sem virð ist hafa skiln ing og áhuga að eitt hvað verði að gera hér á Suð ur nesj um til að koma at vinnu líf inu í gang. Við það myndi at vinnu laus um fækka og færri þurfa á mat ar að stoð að halda. Er ekki kom inn tími til að þing­ menn Sam fylk ing ar í Suð ur kjör dæmi bretti upp erm ar og geri eitt hvað raun hæft til að bæta ástand ið. Það geng ur ekki að allt að 1000 heim ili í Reykja nes bæ og fleiri í öðr um sveit­ ar fé lög um á suð ur nesj um neyð ist til að þiggja mat ar að stoð. Sig. Jóns son Jónína Holm, bæjarfulltrúi N-lista Fjöl miðla um ræð an um skól ann var bæði óvæg in og órétt lát þar sem mik ið var vitn að í löngu liðna at burði og mál efni sem á sín um tíma hafa hlot­ ið eðli lega máls með ferð í sam vinnu við Fræðslu skrif stofu Reykja nes bæj ar. Eðli máls ins sam kvæmt get ur í þessu til felli að eins ann ar að il inn tjáð sig. Skól inn tek ur samt til at hug un ar alla um ræðu um ein elti og legg ur sig enn bet ur fram við lausn mála. Ein elti er of beldi sem aldr ei er ásætt an legt og sam fé lag ið allt á að leggj ast gegn með öll um til tæk um ráð um. Mál efni ein stakra nem enda af hvaða tagi sem er, eru trún að ar mál og starfs menn skól ans geta ekki á nokk­ urn hátt tjáð sig eða var ið sig. Það þýð ir samt ekki að þeir hafi ekki skoð an ir á mál un um sem um ræð an gekk út á. Allt tal um að „ semja um frið“ er því út í hött í þessu til felli. Ófrið ur er eng inn í um ræð unni ef hún er ein hliða. Aft ur á móti rík ir góð ur frið ur inn an veggja okk ar fal lega Gerða skóla. Þar ger ast marg ir góð ir hlut ir dag lega sem vert væri að vekja at hygli á í nýju blaði. Ég vil benda fólki á að skoða heima síðu skól ans www.gerda skoli.is. Fyrsti fund ur landa kaupa nefnd ar eft ir kosn ing ar var boð að ur 10. nóv emb er sl. Und ir rit uð hef ur enga að komu haft af um ræð um eða fund­ um með land eig end um. Ófag leg vinnu­ brögð í hæsta lagi voru við höfð þeg ar til boð dag sett 28. okt. sl. var lagt fram 10. nóv. án und ir bún ings eða kynn ing ar af neinu tagi. Óvissu þætt ir í til boð inu eru of marg ir til þess að N list inn geti tek ið af stöðu en við er um ein dreg ið á móti því að bær inn kaupi óskil greint land eins og til boð ið virð ist ganga út á. Sam kvæmt upp lýs ing um sem fengn­ar voru 25. nóv. sl. er staða sjóðs ins 509.281.711,­ SKóLAMáL, LANDAMáL, FRAMtÍÐARSjóÐUR 1. Mikil fjölmiðlaumræða átti sér stað um málefni Gerðaskóla. Fram hefur komið hjá bæjarstjóra og meirihluta bæjarstjórnar að nausynlegt sé að stokka upp í stjórnun og kennaraliði. Nú hefur lítið heyrst að undanförnu. Er búið að semja frið um skólastarfið? 2. Er það ætlun bæjarstjórnar að kaupa Gerðalandið á 230 milljónir? Hvernig getur sú fullyrðing staðist að lóðarleiga standi undir afborgun af láni? 3. Er Framtíðarsjóður sveitarfélagsins að tæmast?

x

Reykjanes

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Reykjanes
https://timarit.is/publication/990

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.