Vísir - 05.06.1957, Blaðsíða 4

Vísir - 05.06.1957, Blaðsíða 4
VÍSIK ' 'fflfðvikácfagiim ^"iúnT'Í;ð5" Á Alþingi því sem nú situr, hefir verið lagt fram framvajrp, til nýrra umferðairTaga, all- jnikil breytt í ýmsu frá fyrri löggjóf. Hafði verið skipuð sér?tök nefnd sérfróðra manna til þess að semja frumvarpið og leitaði hún álits og tillagna frá ýnis- um aðilum, þ. á.. m. Slysavarna- félagsins, trýggingarfélögum. sem annast bifreiðasíjóru- cg eftir þeim reglum, eru settar. sem henni leggja það í hendur trygginga- félaganna, hvcrt krefjast beri Aths. F. I. B.: Sjálfsagt er að' alls tjónsins úr vasa tjónvalds, .tryggja ökumann, sem ekur.en það gæti valdið gjaldþroti bifreið, en ekki virðist mikil á- og fjárhagslegri eyðiieggingu stæða til. að eigandreinkabif- tjónvalds. Slíkt má ekki vera reiðar sé sérstaklega tryggður, andi eða meining löggjafarinn- þótt hann aki bifreið sinni. Æskilegt væri, að greininni væri breytt í samræmi við faað. Við 73. grein frumvarpsins hefir F. í. B. ýmislegt að at- bifreiðaeigendafélögum, um-j huga. Sjálf greinin e'r svchljóð ferðarnefnd Reykjavíkur og andi: sakadómaranum í Reykjavík. Meðal þeirra aðila var Félag íslenzkra bifreiðaeigenda, sem gerði ýmsar athugasemdir cg breyííngartillögur við frum- varnið, en taldi þær flestar fyr- ir bqrð bornar er það var lagt fram>á Alþingi. Ska! hér getíð 'tillagna þeirra og athugasemda,! sem É\ I. B. bar fram við frum- farpjið. j E$ þá fyrst au geta viðbótar- greinar, sem F. í. B. vill láta Itoma inn í 5. grein, en hún ar. Síðasta málsgrein orðist svo: Af öllum tryggingum, bæði skyldu . og húftryggingum, skulu fyrstu eitt þúsund krón- urnar af hverju tjóni vera í eig- in áhættu vátryggingartaka, þó Tiltópr FJJ. variandi frv. tim utnferiarmál. trúum frá vátryggingarfélög- unum og oddanranni skipuðum af dómsmálaráðherra til þess að fjalla um bótakröfur. Athugase-md F.Í.B.: Slík nefndarskipun'er þörf, en sjálf- ferðarinnar, að hann hafi öku- leyfi. Nú hefur stjórnandi vélknú- ins ökutækis gerzt brotlegur við 1. eða 2. sbr. 3. og 4. mgr. 25. gr.. og skal hann þá sviptur Nú hefir viðurkennt vátrygg- þannig', að vátryggingarsali sé fjallar um hverskonar öryggis-' útbunað bifreiða. Viðbótar- greinin hljóðar svo: Á hverju horni á palli vöru- bifreiðar, aftan og framan, i skulu vera rauð glampagler. Sama gildir þótt pallurinn sé yfirbyggður. Ber bifreiðar- stjóra að sjá svo um, að glérin séu hrein, þegar bifreiðin er skilin eftir á umferðarstað á ljósatíma. Atjhs.: Mörg hryllileg um- ferðarslys hafa orsakast af því, að bifreiðarstjórar hafá ekki; veitt athygli, í slæmu skyggni og myrkri, vörubifreiðum, sem1 ,., . . standa Ijóslausar á vegar^ eða' um" Bannaðei' að kaupa trygg- .augljost> að það er óheppilegt, götubrún og ekkert sem vekur mgu gegn endurkrofu vatrygg-;að menn geti komið fébóta- eða reglum,sem seitar eru sam- athygli á þeim, hafa ekíð undír ÍngarSalá" W*» f>'rir verk, sem Þeir kvæmt þeim er framið eftir pallana og misst'lífið l Ef skráningarskylt, vélknúið ,iremja, á annara herðar að öllu fynrmælum eða með vitund og 1 ökutæki er húftryggt, skulu -leyti. Það er mjög æskilegt, að vilja bifreið'areigandans eða sagt er, að í henni eigi sæti ökuleyfi eða rétti til að öðlast fuiltrui eða fulftrúar frá, sam-; það. Ef sérstakar málsbætur tökum bifreiðaeigenda. Þar'eru, mál sleppa sviptingu rétt- sem hér er um að ræða mikil inda vegna brota á 1. og 2. sbr. hagsmunamál fyrir tvo aðila,!3. mgr. 25. gr. tryggingasala og trygginga-j Réttindasvipting skal vera kaupa, er sjáifsagt, að báðir um ákveðinn tíma, eigi skemur hafi jafnan rétt til þess að láta en 1 mánuð, eða að fullu og álit sitt í ljósi og-gæta hags- öllu, ef 'miklar sakir eru eða muna umbjóðenda sinna. j um ítrekað brot að ræða;"Rétt- 80, og 81. grein frumvarps- (indasvipting vegna brofcrr-gegn ins fjallar um refsingar og ákvæðum 2. smbr. 4 mgr. 25. fleira. 80. greinin hljóðar á gr., skal þó eigi skemmri en 1 þessa lund: | ar. Ef kærði hefur verið svipt_ Brot gegn Iögum þessum og ^ ur réttindum um stundarsakir reglum-sem settar verða sam-Jsamkvæmt ákvæðum 6.mgr. kvæmt þeim, vai'ða sektum, hér á eftir, skal ákveðið í dómi, varðahldi eða fangelsi, allt að hvort sá tími skuli dragast frá einu ári. . .. ., ....... jendanlegum sviptingartíma. Við ákvörðuri'sekta skal hafa I Nú hefur maður verið syiptur hliðsjón af efnahag sökunauts.! ökuleyfi eða rétti til að öðlast Sektir samkvæmt lögum þess- Það um lengri tíma en 3 ár, og um renna í ríkissjóð. ígetur þá dómsmálaráðherra, er i Brot gegn 2. sbr. 4. mgr 25. 3 ar eru nðin P& sviptingunni 'gr.. misnotkun merkja þeirrai I °S sérstakar ástæður mæla með sem 2. og 3. mgr. 40. gr. fjalla,Því, ákveðið, að. honum skuli um, notkun skráningarmerkis á veitt ökuleyfi af nýju eða rétt- annað ökutæki en til er ætlazt,ur tjl að öðlast það, enda sé ingarfélag, sbr. 70. gr., greitt ábyrgur fyrir greiðslum, en beri og akstur vélknúins ökutækis, sannað, að hann hafi ekki gerzt bætur samkvæmt framan- 'að innheimta hana síðar hjá eig- I er ökumaður hefur vérið svipt- brotlegur við áfengislöggjöf um gi-eindu, og á það þá endur-'anda bifreiðarinnar, eða þeim, ur ökuleyfi eðáréttindum til að¦ Þyiggja^ ára skeið .að. undan- kröfurétt á hendur hverjum 'sem ábyrgð ber á henni, fari öðlast það, varðar varðhaldi fP'PS' Umsokn um endurveit- þeim, sem vaídiðhefur slysi eða'slíkt eftir álcvæðum 69.'gr. |eða fangelsi, allt að tveim ár- ingu ökuleyfis samkvæmt þess- tjóni af ásetningi eða stórkost- I Athugasemd: Vér getum ekki um- [ ari málsgi-ein. skal fylgja vott- legu gáleysi. Lækka má endur-'ialíist að öllu leyti á skoðunl ítrekuð brot gegn 1., 2. br. 3. orð tveggja valmkunnra kröfuna með hliðsjón af sök þeirra; Sem samið hafa frum-|og 6. mgr. 25. gr. og 2. og 4. manna ^ reglusemi og góöa tjónvalds, efnahag hans, fjár- varpið. eins og hún kemur fram' mgr. 24. gr., varð varðhaldi éða heSðun umsaekjanda í næsthð- hæð tjónsins og öðrum atvik' { greinargerð á^ bls 42 Það er" fangelsi allt að tveirti árum. in 3 ar- ^** skal umsagnar á- Ef brot gegn lögum þessum fengisvarnamefndar í heimilis- m. a. ákvæði um að bannað sé fvrstu eitt þúsund krónur af menn geri sér það Ijóst, að þeir; stjornanda í síarfi, skal honum í 38. grein frumvarpsins er a að nema á brott eða skemma umferðarmerki. Við þá máls- grein vill F. í. B. bæta ákvæði um hættumerki á götum og vegum og sektarákvæðum, er varði allt að 10 þús. kr. Aths.: Það er algengt, að fólk geri sér að leik að eyði- leggja hættumerki, hafi þau að skotmarki o. fl. Merkin eru sett upp til að vara vegfarendur við "dulinni hættu. Eyðilegging :á einu slíku' merki getur* valdið ^4pi, þjáningum og manri- -daUða, sem ekki er hægt að 36æfa.' Auk þess er hér um að ' ,Sræga skémmdaranda, sem ; spröttinn' er af kæruleysi eða 'illúm hvötum, sem ékki á að djðast. ;..„:.jf ,69. grein frumvarpsins er 4kyæði um lögveð í ökutæki og gð lögveðið gangi fyrir öðrum skuldum, sem^á því kunna að hvíla, að fráskildum opinber- um gjöldum. Athugasemd F.Í.B.: Við þessa grein er það að at- huga, að lögveð í bifreið fyrir slíku bótum án takmarkana gerir bifreiðina gersamlega ó- veðhæfa, en fjölmörgum er það nauðsyn að veðsetja bifreið, sérstaklega þegar hún er keypt. 1. gr. frumvarpsins er svo- hljóðandi: Skráður eigandi véllcnúins ökutækis skal tryggja ökumann þess^ og gildir sú trygging fyrir hvern ökumann, sem tækinu stjórnar. Tryggingin er fyrir bótum vegna slyss, sem öku> hverju tjóni vera í eigin áhættu vátryggingartaka. Athugasémd F.Í.B.: Endur- kröfuréttur tryggingafélags má ekki vera ótakmarkaður, held- ur ber að miða hann við ákveð- ið hámak. Jafnvel þótt slys sé framið í gáleysi, hefur þó tjón- valdur tryggt sig fyrir því tjóni, sem hann kann að valda. Ið- sveit umsækjanda, áður en öku- leyfi er veitt af nýju, ef brot gegn 25. gr.-hefur valdið öku- leyfissviptingu. Slíkt leyfi má þó eigiveita sama manni oftar en einu sinni, nema 6 ár séu ö^ i liðin frá síðustu réttindasvipt- ingu. i verða að greiða sjálfir fyrstu -einnig refsað fyrir brotið. fjárhæðina, sem af gáleysi' Mál út áf-brotum gegn lö þeirra hlýst. Auk þess hefði um þessum og reglum. sem _ þetta lika stór áhrif til lækk- settar eru'ssahikvæmt þeim.j 'Svipting ökuleyfis eða réttar unar iðgjöldum af tryggingun-' skulu rekiii að hætti öpinberra tn að öðlast ökuléyfi, skal gerð um þar sem stór hluti af út-' mata. gjöldum tryggingafélaganna er' '.'81.' gr. einrnitt fyrir smátjón, þannigj Sviþta skal' m'ann rétti til að •ykjust útgjöld. tjónvalda án stjórna vélknúnu ökutæki, ef þess að þeim væri ókleyft að hann hefur orðið sekur um gjöld af tryggingum eru miðuð bera þann bagga, en lækkuðu mjög vítaverðan akstur, eða ef við það, og þótt sjálfsagt sé að'af þeim, sem ekkert gerðu af telja verður. með hliðsjón af gera tjónvald ábýrgah að ein- 'sér. . ' f |eðli brótsins éða annars'fram-i st?ora skal borin wáir urskurð ' domara svo fljótt, sem verða með dómi. Áfrýjun frCstar ekki verkun dóms að þessu leyti. Nú telur lögreglustjóri, að maður hafi unnið til ök'uleyfis- syiptingar. og skal hann .þá svipta hann ökuleyfi tilbráða- birgða. 'Ákvörðun Jögreglu- hvérju leyti: fyrir fjárútlátum j I 76. grein 'frumyarpsins er: ferðis hans sem ökumanns, var- af hans vÖIdúm, ber ékki að gert'ráð-fyrir nefnd með full- hugavert' vegna öryggis um- má, og eigi síðar en viku eftir sviptinguna. Dómari getur breytt úrskurði síðar, ef efni standa til. Aðili getur kært úr- I skurðinn samkvæmt XXI. kafla laganr. 27/1951. j Hver, sem sviptur hefur ver- I ið ökuleyfi samkvæmt þessart grein eða hefur misst það sam- kvæmt 6. sbr. 7. mgr. 27., skal afhenda lögreglunni ökuskír- teini sitt. Ef maður hefur með dómi verið sviptur ökuleyfi eða rétti itil að öðlast það, rskal dómari þegar tilkynna það öllum lög- reglustjórum á landínu. Ef íslenzkur ríkisborgari eða maður búsettur hér á landi hef- ur sætt ökuleyfissviptingu eða refsingu erlendis fyrir. verknað, Sem samkvæmt lögum þessum hefði varðað missi ökuleyfis eða réttar til að öðlast það, má svipta hann þeim réttindum með dómi í opinberu máli, sem höfð- að er gegn honum í þessu skyni, og koma þá að öðru leyti til framkvæmda ákvæðin hér : að maðurhul kanh að vérða;fyrir, Kanada hefur nokkrar tlotábækistöðvar á Ishafsströndu'm sínum, og hú er verið ao athuga framan. við starf a sinn. Tryggt skaí hjaj'^ðstæður til þess að stærri birgðaskip sigliþangaS.'"MyiMlin sýnir kaíara tvo — froskmenn —J Athugasemd F.Í.B.: Vér telj- Tryggingastofnun ríkisins og sem eru að athuga botninn í grennd vKJ eina slika bækistitö. Frh. á 9. síðd.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.