Vísir - 05.06.1957, Blaðsíða 9

Vísir - 05.06.1957, Blaðsíða 9
Í.Iiðvikudaginn 5. júnf 1957 VÍSIK Frh. af 4. síðu. ' 1 ¦am æskilegt, að refsiákvæðum fyrir umferðabrot sé breytt að nokkru frá því. sem gert er ráð j .fyrir í þessum greinum. Vér viljum haga refsingum þannig: Fyrir 1. brot komi sektar- greiðsla ef ekki liggur þyngri refsing við. ! Fyrir 2. brot, sé það framið innan 12 mánaða frá fyrra, broti, komi skilyrðislaust miss- j ir ökuréttinda 110 daga, ef ekki liggur þyngri refsing við, jafn- ! framt sé bifreiðin, sem olli tjóninu, tekin úr umferð og inn- , sigluð iaíniangan tíma. Við írekuð brot innan hverra 12 mánaða sé lengdur tíminn ura sviptingii okuleyfis .og inn- siglun biíreiðar. Vér litum svo á. að þetta séu nauðsynleg á- kvæði,, þega'r litið er á það, að að það er viðurkennt sem stað- reynd, að langmestur hluti af bifreiðaárekstrum og slysum stafar' af kæruleysi og ágætni marma í umferðinni, en þetta kostar okkur bifreiðaeigendur sennilega ekki undir 15 milljón- um króna síðasta ár. Þessi refsi- aðgerð hefir verið reynd í einu ' fylki Bandaríkjanna, með þeim árangri, að þar fækkaði dauða- slysum á fyrsta árinu um einn þriðja. Fésektir ná hér ekki til- gangi sínum á sama hátt. Þá viljum vér einnig þyngja refs- ingu þeirra, sem valda slysum í umferðinni, þótt þeir stjórni ekki ökutæki, Þá viljum vér benda á, að sektarákvæði 80. gr. 2. mgr., um að hafa til hliðsjónar efnahag sökunauts, er óheppilegt. Lögin eiga að gánga jafnt yfir alla. ' Ákvæðið um efni og ástæðurer nógu teygjanlegt í útsvarslög- unum, þótt því sé ekki víðar smeygt inn i lög. Þar sem bifreiðatryggingum hér á landi er í mörgu áfátt, kemur einnig til greina að lög- bjóða tryggingarfélögunum að halda sérstakar hagskýrslur um "allt sem að tryggingunum lítur, sem síðar væri svo hægt að draga lærdóm af, til aukinna slysavarna. Slíkt er gert erlend- is og kemur að miklu gagni. Ennig má ' f ela þetta löggæzl- unni. Það er aigengt nú, að tjón- valdar og tjónþolar semja sín á milli um bæturfyrir tjón í umferðarslysum. Æskilegt væri að lögbjóða. að öll slík mál skuli fara fram um hendur löggæzl- unnar. líkt skapar öryggi og er nauðsynlegt til þess, að hægt sé að fá héildarmynd af þessum málum. Síðasta grein frumvarpsins sem F.I.B. gerir.athugasemd við er 82. grein, en hún fjállar um er svohljóðandi: Almenningi skal veitt fræðsla í umferðarlöggjöf og öðru því, er stuðlað getur að umferðar- öryggi og urnferðarmenningu. Kostnaður greiðist úr ríkissjóði. Bæjar- og sveitarstjórnum ber enn fremur að fræða al- menning um umferðarmál eftir því, sem staðhættir gefa efni til, svo og þær sérreglur, er gilda á hverjum stað. Setja má í reglugerð nánari , ákvæði um fræðslu sam- kvæmt þessari grein. Athugasemd F.Í.B.: Grein ees« þessi gerir ráð fyrir frekari út- skýringum og ákvæðum í reglugerð. Vér viljum' láta taka upp ný- mæli í þessum efnum, seni sé bsinlínis lögböðið, en það ér á þá lund, að í Reykjavík skal vera starfandi úmíerðarnám- skeið einu sinni eða- tvisvar í viku hverri, allt árið. Aðgang- ur að námskeiðum þessum skal heimill öllum án endurgjald's og skal það , auglýst reglulega. Auk þess skulu allir, sem valda truflun eða tjóni í urnferðinni, skyldir að sækja námskeið þessi og taka 'þróf í umferðar- reglum að því loknu. Vanræki ' sakborningur að mæta á siiku námskeiði, skal það.yalda .eitt_ þúsund króna sekt. Veita má þp'frest tií þess að mæta á námskeiðinu ef for- föll hamla. í Reykjavík einni valda nokkur þúsund menn t'jónum og truflun í umferðinni árlega ög flestir sakir vankunnáttu eða kæruley'sis, svo márgir ættu nemendur að vera. Á öðrum stöðum á landinu ætti að lög- bjóða hið sama, en miðað við aðstæður á hverjum stað. Kosínað við þ'essi námskeið ætti að greiða af sektarfé fyrir umférðarbrot, sem renni í sér- stakan sjóð í þessu augnamiði,. en ekki í ríkissjóð, eins og segir í 80. gr. 2. mgr. Að öðru leyti greiðist kostnaður við. nám- skeiðin úr ríkissjóði og bæjar eða sveitasjóðum að jöfnu. Svona námskeið eru haldin víða í heiminum, með ágætum ár- angri. . . ' "•.....',. Námskeið fyrír hm® \ íþréttum og lelkjusn í jiíní. Eru haldin á vegum 3ja aðila . f júní verður stofnað til náni- skeiðas víðsvegar í Keykjavík fyrir börn á aldrinum 8 til 12 ára. Verða þau á végrum 3 aðila, Lelkvallanefndar Keylcjavikur, Æskulýðsráðs ÍReykjavíkiu- og Iþróttabándaiags Réykjávíkur. Verða námskeiðin haldin, annan h\rern dag og verða tvi- skipt, fyrir börn 8 til 10 ára verða námskeiðin frá kl. 10 til 12 fyrir hádegi, en eftir hádegi, Id. 2 til 4 fyrir 10 til 12 ára börn. Á hverjum stað verður kennt annan hvern dag, mánudaga — miðvikudaga og föstudaga á sömu völlum, og þriðjudaga — fimmtudaga og laugardaga á hinum, og munu íþróttakennarar annast kennsluna. Kennt verður á þessum stöð- um, K- R. svæði, Fram-velli, Há- skólavelli og " Hólmgarðsvelli á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum, og á Ármanns- svæði, Valssvæði, Vesturvelli við Framnesveg • og á - Skipasuhds- túni á þriðjudögum, fimmtudög-, um og laugardögum á áður- nefndum timum. Verður kapp- kostað að hafa námsskeiðin sem fjölbreytilegust og kenndar helztu íþróttagreinar, knatt- spyrna, handknattleikur, frjáls- ar íþróttir, körfuknattleikur og ýmsir leikir, allt eftir aðstöð- Xinni á hverjum stað. Reynt héfir verið að dreifa námskeiðunum sem mest um bæ inn. Á þessum svæðum eru oft tugir barna að leik á daginn og er fjöldinn einkum mikill fyrst eftir að skólum lýkur og áður en börnin fara að strey'ma i sveit. Strax pg æfingar félag- anna hefjast um kl. 6 streyma þangað tugir drengja, eri 'hjá flest'um íélaganná er fjöidinn svo mikill, að erfitt er fyrir 1 til 3 þjálfara að ráða við hópinn, sem stundum er 60 til 100 dreng- ir. Verða það því þeir elztu, sem mest njóta tilsagnar, en hinir yngri -\rerða. afskiptir.. Námskeið þessi eru.tilraun til þess að beina hinum yngri á leiksviðin og æfingasvæðin -á daginn, þegar þau eru auð og ekki notuð af félögunum, og. veita þeim til- sögn i helztu íbróttasrreinum. , Menn segja, að margí breytist af vöidum kjarnorkusprenging- anna, en varla kennir nokkur maður þeim um það, sem mynd- irnar sýna. Efri myndin er af mús, sem er í fóstri hjá ketti, og sú neðri af héráunga, sem leitar verndar hjá séþpa. Ofugur Kon—tiki- leíðangur. FLmm menn eru að reyna að fara öfuga leið við þá, :sem Kon-tiki-ieiðangurinn fór fyr- ir lO.árum. Þeir ætla hZ< sigla frá Tahiti og áus.túr að -Suður-Ameríku ströndum, og'fara þeir talsvert sunnar en Kon-tiki, enda straumar og vindar ekki hag- stæðir annars staðar. Þeir eru komnir til Juan Fernani|s. eyja — 4.600 mílna leið undan Chile_ ströndum. -f . Námskeiðsgjald verður kr. 10., — fyrir allan tímann,. 4. vikur í júni, en þau hefjast múnudag- inn 3. júní á K. R.-velli,.Fram- velli, Háskólavelli og Hólmgarðs- velli,; en þriðjudag 4. júní á Ár- mannsvelli, Valsvelli, Vestur- velli, og Skipasundstúni. Nám- skeiðin verða fyrir.stúfkur jaínt sem drengi. Rússar skipU"- leggja óeifðir. Stjórnarandstaðan í Mcxíkó krefst ([>ess, að íveirstarfsmenn sciidiráðs Kússa vérði rekhir úr landi. Er þeim gefið að sök 'að hafa undirbúið og stjórnað uppþoti, sem varð meðal stúdenta í borginni Guadalajara, en er- léndir sendimenn mega ekki skipta sér af slíkum málum. m m Ævintýr H. C. Andersen, .: 'W'-'V^Í^'ikf.t-'--' :> ' %"¦¦ ¦ *'h í'^wt^ í'i ¦->-<'¦: . --'í' :" "- ^^c'» O í : V' -j ¦¦¦ - * 'y°-tr•¦*¦¦,,- - s' ' .-' ¦-.;-- ¦ <^\,o^T;'afc- % <?. \ ^^ \ »jy1', <r/i •¦: Ifc, ;>-:¦ ,* I . '/r/AwA.. -í: : V.V-.,.,'. ',¦'• v*í*'—¦ ¦ hyC^f> ¦íxdbf-. V:. '..¦ Æ'VxRr-o^ :¦:¦ '^s&AJtví핦 (• (.f , a i: : 'i ¦¦¦" \ *í-'i.^í; '¦ Nr.3. Ö, hugsaði tréð. Þetta var meira kvölHið. Bara að fanð verði nú að' kveikja á kertunum. Skyldu annars koma tré úr skógmum til þess að sjá mig. Nú var 'kveikt á kertunum, Hvílík birta, já hvílíkui^ Ijómi. — Greinar trésins tifruðu af spenningi svo eitt af ljós- wium kveikti í greinum þess. Þétta var vissulega sárt bg tréð sveið í sárið. Guð hjálpi okkur, hrópuðu stúlkurnar og 'flýttu sér að slökkva eldmn í grem- inni. 'Nú' þorði tréð ekki einu sinni að hreyfa sig hið minnsta og var alveg utan við sig af hrifningu. Nú opnuðust dyrnar og hópur af bomum hljop inn í salinn. Þau byrjuðu að dansa kringum tréð og gjafirnar, hver af annarri voru teknar' 'úr greinum þess og geínar börnunum. Hvað eru þau að gera? hugsaði tréð og hvað ætli nú komi fyrir? — Ljósin brunnu lægra og lægra og eftif því sem keriin mmnk- dðu og ljósm nálguðust 'greinarnar flýttu stulkurn- ar'sér að slokkva þau og svo fengu börnm að reita allt af trénu. Þau réðust á þáð svo brakaði í öllum greinum og hluþu í kring um" þáð með. fallegu leik- fóngm sem þáu höfðu fengi. Svo fór að lokum að enginn leit á tréð nema gamla barntostran sem gægðist snöggvast inn á milli greinanna, en það var bara til að sjá hvórt ekki væri þar enn falið epli eða gráf

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.