Morgunblaðið - 10.12.1943, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 10.12.1943, Blaðsíða 2
2 MORGUNBLAÐIÐ Fóstudagur 10- des. 1943, Akureyrarbrjef Húsabyggingar. Margar opinberar bygging- pr eru nú í smíoum hjer á ,Akureyri, miðar þeim yfirleitt hægt áí'ram vegna styrjaldar- iástandsins. Bygshiau Gagn- fræðaskólans er ]>ó það vel á veg komið, að kensla er hafin á hiisinu.íþróttahöllin en onn í smíðum, og byrjað er á IIús- jiiæðraskólanum. Verður hús hans trílyft með kjallara, 23,75x13 m. að stan-ð. Bóst- jog símahús er í smíðum, en tillaga Sig. E. Illíðar um auk- Jið framlag úr ríkissjóði til J>eirrar byggingar var nýlega feld á Alþingi meö jöfiium atkv. Bygging nýs sjúkrahús, sem nú er meira aðkallandi en íiokkuð annað, dregst enn á Janginn. Einnig er bygging ÍMatthíasarb(5khlöðu knýjandi nauðsyn. Tvö stór gistihús eru hjer í byggingu, annaði teign Kaupfjelags Eyfirðinga' en hitt eign Karls Friðriks- fsonar kaupmanns. Allmörg íbúðarhús eru einnig í bygg- ingu eða nýbygð, en lítið rakn ar x'ir húsnæðisvandræðum.un. fyi'ir því. ITýtt iðnaðarfyrirtæki. Nýlega hefir verið stofnað Iiiutafjelag hjer í bæ, sevn. tiefnist II. F. Vjelabókbandið. fTilgangur þess er að annast' jillskonar bókband og pappírs- Sðnað. Stofnendur voru Þor- Eteinn Thorlacius bóksali, Sig- Hirður 0. Björnsson prení- fimið.justjori, Þór 0. Björnsso.r ^erslunarstjóri, Jakob Fií- jnannsson kaupf. jelagsstjóri, og Vilhjálmur Þór ráðherra. Jllutafje 100 þúsund krónur. Eekur fjelag þetta stóra bók-, tandsvinnustofu í Hafaar- stræti 89. Aðra stóra bók-, |)ansvinnustofu rekur Árni JVjarnason bókaútgefandi í Jlafnarstræti 96. Iíefir fcðk- I>andsvinna aukist hjer st;,r- Icostlega á þessu ári. Jleglubundnar póstferðir. Hjer á Akureyri og í ná- grenni er abnenn ánægja ríij- andi yfir þeirri ákviirðun póststjórnarinnar að halda tuppi reglubundnum póstferö- Tiim í vetur milli Akureyrar og Ueykjavíkur, því að óregbi «ú, sem ríkt hefir í þeini mál- «im undanfarna vetur, hefir verið mjög bagaleg. Þó að ferðir þessar verði aðeins ftinu sinni í viku, þá er það til mikla bóta frá þvi sem jáður var. Með ferðum v/s. Víðis milli Akureyrar o%\ £>auðárkróks er jafnl.'ramí Jbætt úr samgöngumálum Sigl firðinga og s.jóþoi'panna vi') Eyjafjörð. Bátar þeir, seiu Jiingað til hafa annast ferðir jnilli smáhafnanna á Ey.ja- firði og Skagafirði, hafa verið litlir og óvistlegir fyrir farþega, svo að neyðarúrræði "var að nota þá til fólksfiutn- inga að vetrarlasri. V's. Víði Cairo í gærkveldi. Smnts marskálkur, forsætis- ráðherra Suður-Afríku, er lagður af stað hjeðan, áleiðis jnun nú ætlað að fara cinuheim til sín. — Reuter. sinni í viku hraðferð milli Ak- ureyrar og Sauðárkrók.i mcð viðkomu á Siglufirði, þann dag. sem bifreiðar koma að sunnan til Sauðárkróks með póst og farþega. Verður s;jó- ferð á góðum báti frá Sauð- árkróki til Akureyrar að sjált sögðu betri fyrir farþogx en ferð á hestbaki vestan úr Blönduhlíð, yfir Oxuadals- heiði og niður í miðjan Oxna dal. Slík ferðalög að vetrar- lagi eru varla fær nema hraust um karlmönnum. Auk hraðferðarinnar mun v/s. Víði ætlað að far.i eina ferö í viku milli Akureyrar og Sauðárkróks með viðkomu á öllum smáhöfnununi. Útvarpið. Flestir eru á einu máíi um það, að dagskrá útvarpsins fari batnandi. Það er mikii framíor, að fá nú leikrit í hverri viku, þó að þess sje m.jög almennt óskað, að þau væru flutt á einhverjum öðr- um degi, en laugardegi. —• Þeim d^gi vikunnar, sem fæstir hlusta á útvarp. Ilin- ir þýddu leikþættir eru að vísu misjafnir og mætti kosta nokkru til að fá innlenda leikþætti við og við, sem s.ier staklega væru sniðnir xyrir ¦útvarpsflutning. Leikritið ^Macbeth" heyrði enginn Akureyringur, en það va ¦ ekki útvarpinu að kenna heldur Rafveitu Akureyrar, sem tók af þeim strauminn það kvöld og nóttina eftir vegna breyt- inga í vjelasal Laxárstöðvar- innar. Kvöldvökurnar hafa batnað, og lestur „Mýrakors- stelpunnar" hjelt hlustendnm vel vakandi. En það. sem dag- ski'ána skortir enn, er meira glens og -gaman. Hlustendur fá aldrei að hey'ra gaman- vísnasöng, síðan B,;arna Björnsson leið, og mjog sjnld- an fjörugan söng. Er ekki unt að fá Kling-Klang kvint- ettinn í útvarpið, sem svo mikið er látið af í Reykjavík? Nafnið er að vísu ekki sem þjóðlegast, en sóngur hans kvað vera mjög hressandi. Tíðarfar. . Veturinn hefir verið sæsni- lega mildur hjer um slóðir, og er nýlega afstaðinn' hlý- indakafli. Þá tók snjó a; lág- lendi og nokkuð úr fjölluni. Hey hafa lítið verið gefin a beitijörðum til þessa. Eu nii er komið allmikið vetrarriki, frost og snjór, og munu fjail- vegir ekki færir bifreiðum hjer norðanlands eins og sak- ir standa. 24. nóv. Ií)4-'S. Jökull. Smuts farinn heim. Aukið öryggi vío skipasmíði Frá Farmanna- og Fiski- mannasambandi íslands hefir blaðinu borist eft- irfarandi: Farmanna- og fiskimanna- samband íslands leyfir sjer hjer með að fara þess á leit við hátt- virta sjávarútvegsnefnd Nd. Al þingis, að hún hlutist til um, að flutt verði nú á yfirstand- andi þingi, frumvarp til laga, er skyldi skipasmíðastöðvar til þess að rannsaka eða láta rann- saka stöðugleika (Metacentric stability) á nýjum skipum, sem þær byggja. Og einnig ef skip- um er breytt, svo að ætla má, að breytingin hafi áhrif á sjó- hæfni þeirra. Skipaskoðun ríkisins sje fal- ið að sjá um, að þessum ákvæð um sje framfylgt. í greinargerð segir m. a.: Það er vitað mál, að allar meiri háttar breytingar á skip- um orsaka að jafnvægi skipsins breytist að einhverju leyti frá því sem áður var, og getur það verið á ýmsa vegu, eftir því í hverju breytingin er fólgin. Hið sama gildir einnig um skip, sem bygð eru með nýju lagi, eða af nýrri gerð. Jafnvægi þeirra get- ur að ýmsu leyti verið gjörólíkt eldri skipa af svipaðri stærð. En jafnvægi skips er grund- völlurinn undir sjóhæfni þess og öryggi, og þess vegna þess virði, að því sje gefinn náinn gaumur í öllum slíkum tilfell- um. Því miður verður ekki sagt, að svo hafi altaf verið hjer und anfarin ár, og er það mörgum sjómanninum alvarlegt áhyggju efni, því enda þótt stöðugleiki skips sje ekki eingöngu háður smíðalagi þess, heldur og fyrir- komulagi hleðslunnar, þá er þó höfuðatriði málsins, að skipið frá upphafi sje þannig úr garði gert, að engin ástæða sje til þess að óttast ósjóhæfni þess af þeim orsökum. Hjer á landi er eftirlit með skipum orðið all víðtækt, og að því er vjer best vitum, þá er þess vandlega gætt við allar ný smíðar, að kröfum hins opin- bera um styrkieik og traustan útbúnað sje fylgt. Hinsvegar vitum vjer ekki til að í slíkum tilfellum sjeu gerðar neinar at- huganir eða mælingar, í þeim tilgangi, að fá upplýsingar um jafnvægi skipsins, en að okkar áliti væri slíkt mjög mikils virði fyrir alla aðila. Af framangreindum orsökum viljum við benda á ,að við telj- um það mjög æskilegt fyrir alla aðila, að löggjafinn hlutaðist til um, að jafnvægisathuganir yrðu gerður á hverju nýsmíð- uðu eða umbygðu skipi, eftir nánari fyrirmælum og undir eftirliti skipaskoðunar ríkisins. NEW YORK: — Fyrir nokkru síðan urðu allmikil uppþot í bækistöðvum við Tule Lake, Kaliforniu, þar sem japanskir Bandaríkjaþegnar og Japanar, sem voru í Bandaríkjunum, er stríðið braust út, höfðust við. Það voru nokkrir forsprakkar, sem komu 6000 af föngunum til þess að gera uppsteit, sem varð æði alvarlegur. Nýju ska.ttarn.ir ræddir á Aijpingi HIÐ NÝJA skattafrumvarp ríkisstjórnarinnar kom til 1. umræðu í neðri deild í gær. Fjármálaráðherra, Björn Ól- afsson, fyldi frv. úr hlaði með örfáum orðum. Hann benti á, að fjárlögin væru þannig af- greidd frá þinginu að þar væri ekkert til dýrtíðarráðstafana, og svo miklu á fjárlögin hlaðið, að bersýnilegt væri, að ríkissjóð myndi vanta auknar tekjur. Stjórnin hefði því talið sig til neydda, að leggja fyrir þingið þétta nýja skattafrumvarp. Ráð herrann áætlaði tekjuaukann af þessum sköttum um 7 milj. kr. — þ. e. 4 milj. af innflutningn- um og 3 milj. álagið á tekju- og eignaskattinn. Fjármálaráðherra óskaði þess, að fjárhagsnefndir beggja deilda fjölluðu sameiginlega um málið og að þær skiluðu áliti fyrir annað kvöld (þ. e. föstudagskvöld). • Að lokinni hinni stuttu fram- söguræðu fjármálaráðherra hóf ust miklar umræður og urðu þær oft harðar. Einar Olgeirsson talaði fyrst og andmælti frv. mjög harð- lega. Hann kvað hjer væri stefnt í öfuga átt, að hækka totla í stað þess að lækka þá. Og álagið á tekjuskattinn myndi koma þyngst á lág- og miðlungs launamenn. Hann boðaði það, að ef þessir skattar yrðu samþyktir, myndu verk- lýðsfjelögin taka upp baráttu fyrir hækkun grunnkaups og leiðrjettingu á vísitölunni. Stefán Jóh. Stefánsson and- mælti einnig frv. og kvað Al- þýðuflokkinn mundu snúast gegn því. Fjármálaráðherra kvaðst fyr ir sitt leyti fremur hefði kosið aðra leið til tekjuöflunar, þ. e. framlenging verðlækkunar- skattsins. En frv. í þá átt hefði verið felt í Ed., og fulltrúar verklýðsflokkanna staðið að því. Varðandi tollaleiðina (þ. e. lækkun tolla til þess að vinna bug á dýrtíðinni), sem Sósíalist ar væru altaf að klifa á, væri það að' segja, að nýja sex manna fiefndin hefði athugað þessa leið og komist að þeirri niður- stöðu, að lækka mætti á þann hátt vísitöluna um 15 stig, en það kostaði ríkissjóð 11—15 milj. króna í tekjumissi. Kvaðst ráðherra telja þessa leið ófæra með öllu. Eysteinn Jónsson lýsti fylgi sínu við frv., þar eð afgreiðsla fjárlaganna væri þannig, að ó- hjákvæmilegt væri að sjá rík- issjóði fyrir auknum tekjum. * Á fundi sem hófst kl. 9 í gærkvöldi, hjeldu umræður á- fram. Stóðu umræður sem hæst, er; komið var fram undir miðnætti og ekki annað sjáanlegt en að vökunótt væri framundan. —> Voru það aðallega Sósíalistars sem höfðu sig frammi við um- ræðurnar. Fimti herinn sækir from í Appennina- fjöllum London í gærkveldi. Einkaskeyti til Morgunbl frá Reuter. Fimti herinn hefir enn unnið nokkuð á í Appenafjöllunum við hinar verstu aðstæður. Hef- ir herinn nú allan Camino- fjallahrygginn á valdi sínu, en hann er nálægt þjóðveginum til Róm. Erfiðleikar eru einkum þeir á sókninni, að Þjóðverjar hafa byggt vjelbyssubyrgi í fjöllunum, og þau verða ekki eyðilögð, nema með því að fall- byssukúlur eða sprengjur komi beint á þau. Er reft yfir byrgin og þar á ofan mokað möl og hrúgað grjóti. Af 17 slíkum byrgjum á svæði eins herfylkis hefir aðeins verið hægt að eyði leggja 3, en sem komið er. Þjóðverjar hafa gert nokkur gagnáhlaup á stöðvar íimta hers ins, en með misjöfnum árangri. Flugvjelar beggja hafa haft sig mikið í frammi og misstu banda menn 7 flugvjelar í gær, en skutu niður 4 þýskar. Flugvjel ar bandamanna gerðu loftárás á hafnarbæinn Civita Vecchia. Frá áttunda hernuiri hafa litl ar fregnir borist, en vitað er þó, að hann á í hörðum bardögum á Adriahafsströndinni, og gera Þjóðverjar þar mörg gagná- áhlaup. Attunda hernum hefir, tekist að bæta aðstöðu sína fyrir sunnan þorpið Orzoina og er nú kominn mjög nærri þorpi þessu. Þjóðverjar beita bæði eldslöngum og skriðdrekum í bardögunum við áttunda her- inn. Þjóðverjar segja sjálfir svo frá, að ítalskar hersveitir berj- ist nú gegn þeim með fimta hernum. j Atkvæðagreiðsla um fjárlögin efffir helgi ^ ÞRIÐJU UMRÆÐU fjárlag- anna lauk um kl. 3 í fyrrinótt. Atkvæðagreiðsla um fjárlög- in mun ekki fara fram fyr en á mánudag. En eins og áður er getið liggja fyrir fjölmargar, breytingartillögur, bæði frá fjárveitingarnefnd og einstök- um þingmönnum. _J

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.