Morgunblaðið - 22.02.1951, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 22.02.1951, Blaðsíða 5
Fimmtudagur 22. febr.. 1951 MORCUNBLAÐIÐ M í Siálfsfæðishúsiíiy. MYmu ÞfcSSI var tekin cr sctið var undir borðum Pjetur Thomsen). afmælishófi Varöar í SjaH;,-~;<»<snúsinu s. 1. laugardag. — lViynaina wk Svorcið fyrir um v®lh@ysger I MORGUNBLAÐINU 31. janúar er stutt grein með fyrirsögninni: Misheppnuð votheysgerð, eftir Gunnþór Guðmundsson. Greinin er að sumu leyti fyrirspurn til mín. Mjer er ljúft að reyna að. svara því sem um er að ræða, þótt jeg telji mig ekki leiðbein- ingaaðila á þessu sviði, bæði skyldunnar "og getunnar eigi frek ar að vera annarstaðar að leita, er til slíks kemur. Gunnþóri hefur gcngið hálí- illa að verka „mýrkennda ljett- ingstöðu" með því að hirða hana grasþurra, og hann spyr hvort það stafi ekki af oflitlu fargi. — Mjer þykir sennilegt að svo sje. En um leið er þess að geta, að Vel má vera að taðan sje svo „ljctt" — svo mikið af trjeni i henni — að það henti ekki alls- kostar vel að hirða hana gras- þurra í vothey. Slík taða mætti ef til vill vera heldur vatnsmeiri, en sem því nemur, þegar hún er hirt. En það er víst, að því meira sprottin og því þurrari, sem ljett- ingstaðan er,- því meira ríður á að jafna og troða vcl í votheys- hlöðuna og fergja ríflega. Sam- kvæmt þessu og af öðrum ástæð- um — varðandi fóðurgæðin — ætti Gunnþór bóndi að seilast tií að slá hið mýrlenda tún snemma, eða að minnsta kosti þann hluta þess, sem sleginn er beinlínis með votheysverkun fyrir augum. Önnur spurn er það hvort ekki væri betra að nota rúgmjöl við votheysgerð í stað maísmjöis, til að örfa sýrumyndun í heyinu. Því verður að svara neitandi. Það er meira af sykurefnum í maísn- um og þess vegna er hann betri. Eigi að síður væri vafalaust hægt að nota rúgmjöl, mjög fmma.að, á sama hátt og Svíar hafa reynt bæði byggmjöl og haframjöl við votheysgerð. Telja þeir hæfilegt að nota 3—5 kg af mjöii á móti 100 kg af grasi, en 5—7 kg, ef taðan er í meira lagi vatnsmikil. Ekki geri jeg ráð fyrir að þessi aðferð eigi við hjer á iandi sök- um kostnaðar nema um sjerstakt góðgresi væri að ræða — þá er meiru til kostandi, og tilraunir á þessu sviði eiga auðvitað erindi til vor ekki síður en til bænda í nágrannalöndunum. . Loks spyr Gunnþór: Hvaða grænfóður getum við ræktað, sem komiff gæti í stað mate\iafar, að minnsta kosti að haustinu og framan af vetri og helst allan veturinn? Þessu vil jeg fyrst svara á þann hátt, að það er sitt hvað að rækta fóður, sem komið Tetur í stað mata-iafar og hitt p.ð rœkta fóður, sem er svo gott að mat ^far ger- ist ekki þörf með því. I íyrra dæminu væri um það að ræða að rækta grænfóður, sern væri svo gott og auðugt af verðmæt- um efnum, að það væri betra en eingæft, ef svo mætti segja.. Það væri svo gott, að það kæmi blátt áfram í stað kjarníóðurs, til gjaf ar með ljelegu h«"'fóð'ri. Slíkar kröfur tjáir ekki að gera til grænfóðurs, enda má fyrr vel vera. En það er hægt að rækta græn- fóður, sem er svo gott til gjafar, að bað er eingæft, ef lakara fóð- ur er ckki samtímis á ferðinni, til að spilla gjöfinni. Klemens á Sámsstöðum ræð- ur til að nota sáðmagn, sem hjer segir á ha: 100' kg hafrar og 150 kg gráertur af góðri teg- und t.d. Botnia. Uppskeru af grænfóðri telur hann 50—G0 hesta af ha af þurru fóðri. Slikt grænfóður er vandþurrk- að, og það er svo auðugt af eggja- hvítu, að tvísýnt er, að takast megi að verka það scm votþey án þess að sýra það, nema með því móti að heppileg forþurrkun takist áður en grænfóðrið er fært í hlöðu. — Þetta er mikill galli á gjöf Njarðar, en nota mætti slíkt grænfóður á haust- inu og fyrst framan af vetri án fullrar þurrkunar, geymt í lön- um, og jafnvel látið standa ósleg- ið. Þurrkun í hesjum getur einnig komið til greina. Mest verður þó um vert fyrst um sinn að verka snemma slegna g'óða töðu, sem vothey. Vothey af þeirri gerð ætti ávallt að geta verið það gott til gjafar, að helm- ings gjöf af því eða meira, með velverkaðri, kjarnmikilli þurr- heystöðu, sje viðunandi fóður handa lágmjólkandi kúm án neinnar verulegrar kjarnfóður- gjafar. Þannig sparar gott vot- hey fóðurbætiskaup, þótt það fylli eigi hlut fóðurbætisins til gjafar mcð ljelegu heyfóðri. Jcg þakka svo Gunnþóri Guð- mundssyni fyrirspurnirnar. Það gleður mig, að yfirlitsgreinar mínar urn votheysverkun hafa vakið umhugsun og umræðu, vonandi leiðir það líka til ein- hverra framkvæmda og þá er vel farið. Árni G. Eylands. GUFUPRESSUN KEMISKHREINSUN loftskeytastangirnar á Melunu I Skúlagötu 51. Sími 81825 | Hafnarstræti 18. Simi 206.} 1 -niiinn i-«i.i"i«t'("Mnni[.i...ii!Hii|'iiiiii''«».in, I GÆR var til umræðu i Sam- einuöu Alþingi, tillaga Jóh. Þ. Jósefssonar um brottnám loft- skeytastanganna á Melunum við Reykjavík. Ingólfur .lónsson var fram- sögumaður fjárveitinganefndar. Nefndin lagði til að tillagan væri orðuð á þessa leið: ,,A1- þingi ályktar að skora á ríkis- stjórnina að stuðla að því'að samkomulag náist milli land- símastjóra og flugráðs uni að flytja á þessu ári loftskeyta- stangirnar burt , af MeSunum við Reykjavík". Björn Olafsson flug'málaráð- herra sagði', að samningsumieit anir hefðu staðið yfir að undan- förnu milli -póstmálastjóra og flugráðs, um brottfl. stanganná og yfirtöku cignanna á Rjúpna- hæð. Samningum hefði nú ver- ið náð nema um eitt atriði og hefðu farið fram viðræður um það undanfarna daga. — Hann kvaðst sem ráðherra mundi beita sjer fyrir því að steng- urnar yrðu fluttar burtu á þessu ári. .lóhann Þ. Jósefsson kvaðst harma þarin drátt, sem orðið hefði á afgreiðslu þessa máls, þar sem þetta væri öryggismál og slysavarnamál í hæsta máta. Rakti hann sögu málsins frá þvi að hann heföi byrjað að hreyfa því við fjárveitinga- nefnd, fyrst þegar hann var flugmálaráðherra í stjórn Ól- afs Thous. Síðan hefði hann haldið því vakandi m. a. með tveimur þmg'sályktunartillög- um og væri þetta sú síðari. — Fjárveitinganefnd hefð'i settst á tillöguna síðastliðið vor og alls ekki gefið frá sjer álit um hana. Hefði hann þá gripið til þess ráðs'a'ð bera fram breytingatil- lögu við fjárlögin, sem heimil- aði rikisstjórninni að láta fram- kvæma flutning á stöngunum, og hefði Alþingi samþ. hana. — Kvaðst hann nú vilja nota þetta tækifæri og þakka þinginu þann stuðning við þessa aug- ljósu slysavarnaráðstöfun, en rikisstjórnin hefði ekki fram- kvæmt verlcið og hefði þó hai't allt sumarið i fyrrasumar til þcss. Þegar rikisstjórnin lueri það fyrir sig, að húh héfðí ekki framkvæmt þennan þingvilja, vegna þess a_ð ekker't sjerstakt fje hefði veríS veitt i þessu skvní, þá væri sú ástæða næsta haldlítil, ef ríkisstjórnm hefði skilið og viðurkcrmt að hjer væri um nauðsynlega slysa varnarráðstöfun að ræða. Um I það hefði hún í rauninni ekki átt að geta verið í neinum efa, því það væri vitað mál, að flug vallarstjóri ríkisins hefði þegar áður en Alþingi gaf ríkisstjórn inni þessa heimild, verið búinn að iýsa því yfir opinberlega að hættan af stöngunum á Melun- um væri ægileg. Þessum emb- ættismanni hefði ríkisstjórnin mátt trúa, þar sem hann væri aðaltrúnaðarmaður hennar í flugmálum og í það skipaður af núverandi fjármálaráðherra, scm þá var flugmálaráðherra. Auk þess væri það vitað að hin- ir reyndustu af flugmónnum ókkar hefðu skrifað um 'þessa hættu, hvað eftir annað, þó ekki hefði verið tekið tillit til þess, því miður. Þá minnti Jóhann Þ. Jósefs- son á, eins og hann hefir oft gert áður, að hin nýju öryggis- tæki, stefnuvitinn á Seltjarnar- nesi og liósaútbúnaðurinn á flugvellinum kæmu ei að haldi meðan stengurnar væru þarna. Hann sagði ennfremur, að á mörgum stöðum úti á landi væru engin bjarghöld til að fe'sta niður flugvjelar. Ef það væri gert í . sparnaðarskyni, væri slíkt fullmikill sparnaður. Hann kvaðst ekki fella sig -við afgreiðslu fjárveitinganefndar í málinu og taldi að málið mundi haldast í sama farvegimam ef tUl. nefndarinnar yrði samþ — Bar hann fram brtl. á þá ieið að Alþingi fæli' ríkisstjórninni að láta fjarlægja loftskeyta- stangirnar á Melunum, svo fljótt sem því verður við kom- ið vegna veðurs, á þessu ári. Jón Pálmason fór fram á að fjárveitinganefnd tæki 'sína brtl. aftur, en ef hún gerði það ekki. skoraði hann á þingm., að fella hana Og samþ. till. Jóh. Jósefssonar. — Hann sagði. að það værifyrir neðan allar hell- ur að láta deilu milli tveggja ríkisstofnaha um það" hv'er ætti að bera meira af'kostnaðinum, tefja fyrír slíku nauðsynjámáli. Matariisr Náffúrulælcn- ingaf jefags ieykjavikuf NÁTT ÚRULÆKNINGAF JEL. teykiavíkur hjélt aðalfund sinrx 5. íebr. s. 1. Formaður 'flutti kýrslu um störf fjelagsins ojí amtakanna í heild á s. I. ári. — • laldnir hafa verið 8 fræðslu jndir og 3 skemmtifundir, ot; arið var í grasaferð á Hvera- elli. Efnt var til hádegisverðar Sjálfstæðishúsinu og boðið angað forystumönnum ýmissa elagssamtaka og nokkrum op- herum aðilum. Sátu hófið um :0 manns, þar af 65 boðsgest- og voru á borðum fjölmargh ¦.jólkur- og jurtarjettir. Danská lækninum frú Kirstino olfi vár boðið hingað s. 1. sum- -, og flutti hún fyrirlestra um. irif hráfæðis á heilsufarið, tvo 13 Reykjavík og ennfremur á mðárkróki og í Dalvík. Var ;ssum fyrirlestrum vel tekið og afa þeir birst í tímaritinu Heilsuvernd. En bók frú Nolfi, Levende föde (Lifandi fæða), mun ver'ða gefin út á þessu ári. Mataræðissýningin, sem fjelag ið hafði í húsnæði Húsmæðra fjelags Reykjavíkur, Borgartúnt 7, dagana 12.'—14. nóv., vakti mjög mikla athygli. Sóttu hana um 4 þús. manns og forseti ís - lands, hr. Sveinn Björnsson, heiðraði sýninguna með komu sinni þangað. Hin mikia aðsókn er ótvíræð bending um, að vakn aður sje almennur áhugi á þess - um málum. Reikningar bókaútgáfunnar oy Matstofunnar Skálholtsstíg 7, eru ekki tilbúnir, en samkvæmt lauslegu uppgjöri mun Matstof ¦ an hafa skilað nokkrum ágóða, þrátt fyrir síhækkandi verðlag Á sá ágóði að renna í Heilsu - h'ælissjóð. Matstofan selur aðal- lega íast fæði, en dálítið einnit; af lausum máltíðum. Verður kostað kapps um að hafa á borð - úm jurtarjetti, soðna og ósoðna, m. a. vegna þeirra fæðiskaup- enda, sem ekki bórða kjöt eða fisk. Ennfremur verður eftir föngum reynt að láta að óskum sjúklinga, sem þola ekki allan m'at. Form. skýrði frá því, að ný- lega hefði i sameinuðu Alþingt verið samþykkt að fela ríkis- stjórninni að hlutast til um, að Náttúrulækningafjelagi íslands verði leyft fyrir innflutningi ýmissa matvæia. Þa gat hann þess, að væntanlega mundi korn myina fjelagsins brátt taka til starfa. — Um framtíðarstarfsemi fjelagsins gat hann þess, að mesta áhersiu þyrfti að leggja á verklega kennslu í meðferð mat - væla og matargerð. Að lokinni skýrslu formanns og samþykkt reikninga fóru fram kosningar. Var aðalstjórn endur - kjörin, en hana skipa: Björn L. Jónsson, veðurfr. (form.), Ágús*. Sæmundsson, framkv.stj., Björg - ólfur Stefánsson, kaupm., Mar- teinn M. Skaftfells, kennari og frú Steinunn Magnúsdóttir. Samþykkt var tillaga frá Böð vari Pjeturssyni, kennara, uin að efna til fjallgönguferða í ná grenni Reykjavíkur. Að lokum sýndi Helgi Tryggva son, kennari, litmyndir, sem hann tók i Vesturheimsför s. 1. sumar og vöktu þær mikla hrifn- ingu. Fundarstjóri . var Steindór Björnsson frá Gröf. (Frjettatilkynning frá NLFRk Sverðinu stoliö'. LUNDÚNUM — Sýning fágætra vopfia var nýlcga haldin í Lund- únum. Þar vár sverð von Rippen- trops, fyrrum utanrikisráðherra Þýskalands,' greypt gimsteinum. Svo illa vildi þó til að þvi var stolið. Aiilee vill ekki hervarnamefnd LONDON. 20..fber. — Attlee forsætisráðherra mœlti í dag á móti tillögu þess efnis að- her~ varnarnefnd samveldisland- anna yrðj stoí'nuð á-ný og færi með yfirstjórn hervarna san- veldislandanna. ' Attlee kvaðstjórnarsamkoítr.n lagið milli hiniVa ýra'su samveld islandá hafa - tekið miltrdm breytingum siðan að slík nef".(l var fyrst stofnuð 1904.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.