Grønlandsposten - 16.06.1942, Blaðsíða 3

Grønlandsposten - 16.06.1942, Blaðsíða 3
Nr. 7 GRØNLANDSPOSTEN 75 Vi Danske ved saa godt som nogen, at der til en saadan Modstand kan anvendes andre Vaaben end Kugler og Krudt, og alt, hvad vi hører hjemmefra udover Propaganda og censu- rerede Meddelelser, tyder ogsaa i denne Retning: Sejg Modstand til det yderste; altid lade Fjenden betale fuld Pris for, hvad han afpresser os. Med Pistolen for Brystet tiltraadte Danmark formelt den berygtede Anti-Komintern Traktat, men Pri- sen var Retten til ikke at lade det faa praktiske Konsekvenser. Staunings Nytaarstale var et andet godt Eksempel. Ikke en eneste tysk Pro- pagandafrase nævnte han uden, at han i næste Aandedrag havde tiltvunget sig Adgang til at si- ge Tyskerne Sandheden. Den danske Metode er maaske mindre iøjnefaldende, mindre teatralsk end andre, men dog maaske nok saa effektiv. — Vi kan for den Sags Skyld roligt se Verden i Øjnene. For (ironiands Vedkommende er der jo et Forhold af særlig Interesse, nemlig den med Ame- rika afsluttede Overenskomst af 9. April 1941 angaaende (ironiands Forsvar. Denne Overens- komsts formelle Lovlighed har jo været under- kastet adskillig Diskussion rundt om. Af mindre Betydning er selvfølgelig den danske Regerings Forkastelse deraf, da det paa Forhaand var gi- vet, at en saadan Forkastelse vilde blive frem- tvunget af Tyskland. Af større Interesse i den- ne Forbindelse er den Diskussion, som har væ- ret ført mellem Folkeretslærde, ogsaa i Amerika, hvor adskillige Meninger for og imod har været fremført. For mit eget Vedkommende nærer jeg i og for sig ikke Tvivl om Retsgyldigheden af Overenskomsten, men hele Diskussionen herom forekommer mig at bære et saa stærkt Præg af Uvirkelighed, at det nærmer sig til det groteske. Hvis vi ser paa Grønlands Stilling i Tiden efter Danmarks Okkupation, gør følgende For- hold sig gældende: Tyskland havde besat det egentlige Danmark. Det følger heraf, at de Mag- ter, som er i Krig med Tyskland, bliver beret- tigede til at sætte sig i Residdelse af saadanne danske Omraader, som de kan naa at besætte for Tyskerne, eller kan fravriste Tyskerne. Saa- ledes besatte Englænderne omgaaende Færoer- ne, og de gjorde det med fuld Ret i Overens- stemmelse med Folkeretten. De vilde ligeledes have va>ret fuldt berettigede til at besætte Grøn- land, og der kan ikke va^re nogen som helst Tvivl om, at hvis ikke Amerika havde paataget sig Grønlands Forsvar, vilde England (eller vel nærmere betegnet Canada) have benyttet sig af denne Ret. Med andre Ord, hvis i Foraaret 1910 og senere Minister Kauffmann havde lagt Hæn- derne i Skødet og erklæret, at den Sag kom ikke ham ved, før han fik Instruktioner fra Køben- havn, og hvis USA havde erklæret, at den som neutral Stat ikke kunde blande sig i den Sag, saa vilde Grønland være blevet besat af en krigs- forende Magt, som dengang og siden har været meget haardl spændt for, som vilde have fuld- stændig juridisk Ret til at benyttet Landet mi- litært og (i det mindste for saa vidt angaar Stats- institutionerne) økonomisk, og som med fuld moralsk Ret vilde kunne sige, at da den ka>m- pede for Danmarks og Grønlands Sag, kunde Grønland ikke forvente at faa nogen Fortrinsret med Hensyn til Forsyninger og lignende. I Ste- det for dette, blev det Amerikanerne, som paa- tog sig Opgaven at holde Grønland fri for Ty- skere, og det blev ved Samarbejdet med Ameri- kanerne, at det er lykkedes os at holde Grøn- land saa over al Forventning i 1910 vel forsynet. Under disse Omstændigheder at fastholde en for- mentlig »Ret« til at blive underkastet det første Alternativ maa da forekomme saa fjernt fra al Virkelighed, at det næppe kan være en Imøde- gaaelse værd. Og iøvrigt er al Tvivl nu efter Amerikas Indtræden i Krigen mod Tyskland op- hørt. Som krigsførende Magt har Amerika en- hver formel Ret til at besætte Grønland. Grønlands Stilling idag minder saaledcs i mange Henseender om Danmarks. Med Ophø- ret af Danmarks Stilling som neutral Stat, er ogsaa Grønlands Neutralitet bortfaldet. Grøn- lands Territorium er besat af en krigsførende Magt; dets Fksport gaar for alt væsentligt til denne Magt. Den himmelvide Forskel mellem Danmarks og Grønlands Stilling ligger først og fremmest i de fremmede Magters Formaal med Besættelserne. Danmark er besat af en Magt, hvis Formaal er Udsugning af Danmark nu og Udslettelse af Danmark efter Krigen. Grønland er besat af en Magt, som trods det, at den be- finder sig i en gigantisk Kamp, dog har været i Stand til al give os en Hjadp, som har mulig- gjort, at vi i Grønland har kunnet fortsætte Al-

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.