Grønlandsposten - 16.06.1942, Blaðsíða 2

Grønlandsposten - 16.06.1942, Blaðsíða 2
74 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 7 Denne Argumentation hænger imidlertid sammen med Vanskeligheden ved at frigøre sig for de tilvante Begreber, selvom alle Forudsæt- ninger derfor er bortfaldet. Forholdet er i Vir- keligheden følgende: Begrebet Neutralitet forud- sætter, at der findes en Folkeret. Kn af Folke- rettens Særegenheder er, at medens Betten mel- lem en Stat og dens Borgere, eller mellem Borgerne indbyrdes, i sidste Instans er baseret paa en Belshaandhævelse ved Anvendelse af den fornødne Magt, er Haandhævelse af Folkeretten alene baseret paa den moralske Kraft, som ligger i, at Størsteparten af den civiliserede Menneske- hed stræber efter at sætte Bet for Magt og i givet Fald ved den offentlige Menings Styrke vil fastholde sin Begering ved dette Princip. Men saasnart der findes en Magt, som ikke anerken- der dette Princip, er Folkeretten faktisk bort- faldet — den eksisterer ikke mere. Det nuvæ- rende Tysklands Politik frembyder en enestaa- ende Ba;kke Eksempler paa saadanne Tilside- sættelser af selve Folkerettens Princip, og disse Tilsidesættelser har for Størstepartens Vedkom- mende endda fundet Sted i den mest kyniske Form: Ikke blot er Løfter blevet brudt, saasnart det stemte overens med egne Interesser, men Løfter er afgivet, som det overhovedet ikke har været Hensigten at holde, blot som et Middel til at svække et udset Offer. Eksemplerne er utallige, men for Danskerne er Hovedeksemplet jo selvfølgelig Tysklands Forhold til Danmark. I 1939 afsluttede Danmark en Traktat med Tyskland, hvori Tyskland højtideligt forpligtede sig til ikke at anvende Magt af nogen Art over- for Danmark. Denne Traktat var en Fjer i Hatten for Tysklands Propagandamaskine, og den van- skeliggjorde i høj Grad vort Forhold til det øv- rige Norden, men vi afsluttede den dog, bl. a. under Hensyntagen til, at Tyskland samtidig for- pligtede sig til at respektere vor lovlige Handel med England i Krigstilfælde, hvad der vilde lette os betydeligt i Fastholdelsen af vor Neutralitet. Dette Løfte blev brudt paa Krigens første Dage, og Magtanvendelse blev sat ind, saasnart det passede i de tyske Militærplaner, og hvad der navnlig gjorde denne Adfærd fordommelig, er det Forhold, som vi nu kender: begge Skridt var planlagt og bestemt allerede før Ikke-Angrebs- traktaten blev underskrevet. Kronen blev sat paa Værket den.8. April 1940 om Aftenen, hvor den tyske Gesandt i København gav Kongen sit .Eresord paa, at Tyskland ikke agtede at foretage sig noget imod Danmark, paa et Tidspunkt hvor Frihavnen laa fuld af Skibe med tyske Soldater om Bord, som i Løbet af faa Timer skulde sættes i Land. Med dette Folkerettens Sammenbrud er Be- grebet Neutralitet ophørt at eksistere for Dan- mark. Dette vil sige, at Spørgsmaalet for Dan- mark ikke mere er et enten-eller, men hverken- eller. Danmark er hverken neutral eller krigs- førende, det er simpelhen undertrykt. Men er saaledes Danmarks Stilling til Omverdenen klar- lagt, maa ogsaa Danmarks Linie være bestemt. Danmark har ingen Allianceforpligtelser at op- fylde, og Danmark har ingen Neutralitetsreltig- heder at forlange respekteret. Danmarks Politik har kun een Betningslinie: at føre Danmark frelst gennem Krisen. Men dette betyder saa langt fra, at dansk Politik bør gaa ud paa at stikke Hovedet i Busken, lade Uvejret rase, for- søge saa vidt muligt at tilfredsstille Øjeblikkets Behov uden Hensyn til, hvad Fremtiden maa bringe og saa haabe, at andre vil paatage sig Arbejdet for os, saa vi kan slippe billigst muligt og opnaa Befrielsen uden selv at yde vort der- til. For enhver fædrelandskau'lig Dansker er det den første Opgave i disse Tider at arbejde paa, at der bliver en Fremtid for vort Land, naar Uvejret er overstaaet, og arbejde paa, at vi, naar Freden kommer, staar saa vel rustet som muligt til at møde de nye Problemer. Alt hvad vi hører fra vort Land, omend det kun er spredt og ad Omveje, tyder da ogsaa paa, at man hjemme har gjort sig klart, at dette er Vejen. Danmark valgte den 9. April 1940 i Over- ensstemmelse med den Linie, dansk Politik har ført i mange Aar, at undlade at føre en Vaaben- krig, hvis Udfald paa Forhaand var givet. Vi vidste dengang og har siden til Overmaal faaet bekræftet, at ingen havde Bet til at bebrejde os dette eller blot rynke paa Næsen ad os, og da mindst de Stormagter hvis egen Politik havde medført den Stilling, Verden stod i i 1940, og hvis Hjælp ikke vilde være kommet, hvis vi i Tillid til den havde fortsat Kampen. Men dette betyder saa langt fra, at Danmark modstandsløst under- kaster sig Tysklands Vilje til dets Udslettelse.

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.