Grønlandsposten - 16.03.1948, Blaðsíða 5

Grønlandsposten - 16.03.1948, Blaðsíða 5
Nr. 6 GRØNLANDSPOSTEN 65 ger, fordi det bliver nødvendigt at tage saa mange Grønlændere som muligt med i Arbejdet. Civilingeniør Ove Kampmann, K’utdligssat: En Planlæggelse over længere Sigt paa alle Virk- somhedsomraader i Grønland og følgelig ogsaa en Investeringsplan for en Aarrække skønnes at være lige saa paakrævet som en eventuel Revision af Styrelseslovene. Om Arbejdet bliver samlet under Styrelsen, Grønlandsudvalget eller en større Kommission, der er nedsat til Formaalet, fore- kommer mig at være mindre vigtigt. Alle Enkelt- omraader bør blot blive forbehandlet af smaa Kommissioner af Eksperter, saadan at man sikrer en grønlandsk og dansk Sagkundskab uden for mange Omsvøb. Fg. Kolonibestyrer J. Borchersen, Scoresby- sund: Jeg anser en Grønlandskommission for absolut paakrævet. Den skal bestaa af baade Grønlændere og Tjenestemænd fra Krigstiden, idet der dengang bestod en gensidig Forstaaelse, Sympati og Tillid som næppe nogensinde før. Jeg anser særlig Spørgsmaalet om Administrationens delvise Flytning til Grønland for betydningsfuldt. Og vedrørende den har de Tjenestemænd, jeg har nævnt, de største Erfaringer. Pastor E. Josefsen, Scoresbysund: En Grøn- landskommission er igen paakrævet. For det første paa Grund af Erfaringerne fra den sidste Kommission i 1921. For det andet fordi der vist endnu er mange Spørgsmaal baade paa Vestkysten og Østkysten, der kan trænge til at blive taget op til Drøftelse. Fg. Kolonibestyrer Ejnar Friis Nielsen og Pastor Karl Skou, Angmagssalik, svarer i Fæl- lesskab: Spørgsmaalet er blevet diskuteret paa et offentligt Møde i Angmagssalik, hvor alle Grønlændere og Danske deltog. Det var Enighed om Nødvendigheden af snarest at nedsætte en Kommission. Samtidig maa vi fremsætte Ønsket om en virkelig sagkyndig, fremskridtsvenlig øst- grønlandsk Repræsentation i den eventuelle Kom- mission, saa at Østgrønland ikke som tidligere skal være Stedbarn naar de grønlandske Proble- mer drøftes. Ønsket fremsættes jævnfør Kom- missionen af 1921 og Betænkningen 1946. Man kan ogsaa ønske sig Medbestemmelsesret naar en saadan Repræsentation skal udpeges. Vi gaar personligt stærkt ind for en Kommission snarest, og vi kan ikke tilstrækkeligt understregede det berettigede i Grønlændernes Ønske om den nævnte Repræsentation. Telegrafbestyrer S. A. Holm, Angmagssalik: Skønt jeg ikke ved Selvsyn kender de øjeblikke- lige Forhold paa Vestkysten, mener jeg, at Krigs- aarene har betydet en saadan Omvæltning af de tidligere grønlandske Forhold, at en alsidigt sam- mensat Kommission vil være af stor Betydning for Grønlands Fremtid. Det skal være en Kom- mission til fordomsfri Drøftelse af Landets og Befolkningens erhvervsmæssige, økonomiske, sanitære, kulturelle og andre Problemer. Læge A. Vinten Johansen, Angmagssalik: Jeg anser en Grønlandskommission for at være paa- krævet, hvis den kommer til at bestga af Med- lemmer, der gennem et fleraarigt Ophold har Ind- sigt i grønlandske Forhold og virkeligt Kendskab til Befolkningens Mentalitet, Levevilkaar og Tarv. Ogsaa Østgrønland bør denne Gang repræsenteres i en eventuel Kommission. Fhv. Førstepræst Peter Rosing, Jakobshavn: Nu først gør Danmark Tilløb til at gøre noget ved Grønland. Efter Prøvetiden kan en Grøn- landskommission maaske tænkes at give et nogen- lunde Resultat. Viceprovst Mathias Storch, Jakobshavn: Kom- mission eller Udvalg — det er lige meget. Det allervigtigste er Sammensætningen af det hele. Landsraadsmedlem, Formand Marius Sivertsen, Jakobshavn: En Kommission vil være en lang- varig Historie, og man vil faa Lov til at vente et godt Stykke Tid endnu paa Resultater. Kolonifuldmægtig Svend Aage Jensen, Jakobs- havn: En Kommission vilde sikkert have været en udmærket Foranstaltning, hvis den var blevet nedsat straks efter Genoptagelsen af Forbindelsen mellem Danmark og Grønland. Jeg mener, at det nuværende Tidspunkt er uheldigt. Kommis- sionen vil kun bringe Forstyrrelser og Forsinkel- ser i det paabegyndte Program. Det vil være for vidtløftigt her at komme ind paa Begrundelser for og imod. Læge Carl Østerskov Jensen, Jakobshavn: Jeg udtaler Ønsket om en snarlig Nedsættelse af en hurtigt arbejdende Grønlandskommission bestaa- ende af Fagfolk, der er kendt med Hverdagens Mangler og Fremtidens Tarv. Kommissionen skal have Beføjelse til at stille Forslag til en Ændring af hele Systemet, hvis man skønner at det er nødvendigt. Kommissionen skal arbejde til Grøn- lands Gavn og siden til Danmarks Ære. Værftsleder Tittus Siegstad, Holsteinsborg: En Kommission synes paakrævet. Den skal sammen- sættes af udenforstaaende Fagmænd og af Sag- kyndige fra alle Omraader indenfor Styrelsen.

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.