Morgunblaðið - 28.02.1961, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 28.02.1961, Blaðsíða 2
2 MORGVNBLAÐIÐ Þriðjudagur 28. febr. 1961 Fiskveiðideilan við Breta leidd til lykta j Ný friðun stórra hafsvæða j ! við strendur íslands I Stórkostlegur sigur híns íslenzka málstaðar RÍKISSTJÓRNIN lagði síðdegis í gær fyrír Alþingi til- ingsbundna landhelgi veitti fiski- stofnunum ekki næga vernd og fiskveiðar íslendinga voru í hættu vegna ofveiði. Þegar eftir styrjöldina var því hafizt handa um undirbúning ráðstafana til verndar fiskistofnunum við ís- land. Árið 1948 voru sett lög um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, þar sem sjávarút- vegsmálaráðherra var heimilað að setja reglur um fiskveiðar inn an endimarka landgrunnsins. Árið 1950 var sett fyrsta reglu gerðin á grundvelli landgrunns- laganna, en hún gilti einungis fyrir Norðurland. Var þá enn í gildi samningurinn við Breta frá 1901. Með þessari reglugerð var mörkuð sú stefna, sem siðar var farin, að því er grunnlínur snert- ir. Voru þá ákveðnar þeinar grunnlínur á þessu svæði, og jafn framt var fiskveiðilögsaga ákveð in 4 sjómílur frá grunnlínum. •4 Haagdómurinn 1951 < Samningnum við Breta, sem uppsegjanlegur var með tveggja ára fyrirvara, hafði verið sagt upp í október 1949, og gekk hann úr gildi í október 1951. Um það leyti var mál Breta og Norð- manna um grunnlínur við Noreg komið í dóm fyrir Alþjóðadóm- stólnum í Haag, og féll dómur i málinu í desember 1951. Norð- menn unnu málið í öllum megin- atriðum og fengu þar með viður lögu til þingsályktunar um lausn fiskveiðideilunnar við Breta. Er hún á þá leið, að „Alþingi ályktar að heimila rfldsstjóminni að leysa fiskveiðideiluna við Breta í sam- ræmi við orðsendingu þá, sem prentuð er með ályktun þessari“. Samkvæmt orðsendingu þessari, sem er frá utan- rfldsráðherra íslands til utanrfldsráðherra Bretlands er gert ráð fyrir að fyrírhuguð lausn landhelgisdeilunnar feli í sér eftirfarandi: t 1) Bretar viðurkenna nú þegar 12 mílna fiskveiði- Iandhelgi íslands 2) Bretar viðurkenna þýðingarmiklar breytingar á grunnlínum á fjórum stöðum umhverfis landið, en af því leiðir aukningu fiskveiðilög'sögunnar um 5065 ferkílómetra. 3) Brezkum skiptun verður heimilað að stunda veið- ar á takmörkuðum svæðum á milli 6 og 12 mílna og takmarkaðan tíma á árínu, næstu 3 árín. 4) Rfldsstjóm íslands lýsir yfir því, að hún muni halda áfram að vinna að framkvæmd ályktunar Alþingis frá 5. maí 1959, varðandi útfærsíu fisk- veiðilögsögunnar við ísland og að ágreiningi um hugsanlegar aðgerðir skuli vísað til Alþjóðadóm- stólsins. Þessar niðurstöður fela í sér stórkostlegan sigur hins íslenzka málstaðar. Tólf mílna fiskveiðitakmörk eru við- urkennd og jafnframt gerðar gmnnlínubreytingar, sem fela í sér friðun á stómm hafsvæðum, sem sum em þýð- ingarmestu hrygning'arsvæði nytjafiska við landið. Munu þessar grunnlínuhreytingar hafa í för með sér stórkost- legt hagræði fyrir útgerðina á Suðurlandi, við Faxaflóa, Húnaflóa og norðanverða Austfirði. Ennfremur má á það benda að fyrir öllum Vestfjörðum gilda 12 mílna fiskveiðitakmörkin allt árið, án nokkurrar undanþágu. í greinargerð þeirri, sem fylgir tillögu ríkisstjómar- innar á þessa leið: Fjögur meginatriði. Tillaga sú til þingsályktunar, sem hér liggur fyrir, heimilar rík- isstjórninni, ef samþykkt verður, að leysa fiskveiðideiluna við Breta í samræmi við orðsendingu þá, sem prentuð er með ályktun- inni, enda má telja tryggt, að brezka ríkisstjórnin fallist á þá lausn. Þessi lausn felur í sér fjögur meginatriði: 1. Bretar viðurkenna nú þegar 12 mílna fiskveiðilandhelgi ís- lands. 2. Bretar viðurkenna þýðingar- miklar breytingar á grunnlín- um á fjórum stöðum umhverf- is landið, en af því leiðir aukn ingu fiskveiðilögsögunnar um 5065 ferkm. 3. Brezkum skipum verður heim- ilað að stunda veiðar á tak- mörkuðum svæðum á milli 6 og 12 mílna og takmarkaðan tíma á ári, næstu þrjú árin. 4. Ríkisstjórn íslands lýsir yfir því, að hún muni halda áfram að vinna að framkvæmd álykt- unar Alþingis frá 5. maí 1959, varðandi útfærslu fiskveiðilög- sögunnar við ísland og að á- greiningi um hugsanlegar að- gerðir skulf vísað til Alþjóða- dómstólsins. Áður en gerð verður nánari grein fyrir þessum fjórum atrið- um, er nauðsynlegt að rekja stutt lega aðgerðir fslendinga í land- helgismálinu. Aðgerðii íslendinga í Inndhelgismólinu r Það er kunnara en frá þurfi að segja, að um langan aldur hefur það verið deilumál milli ríkja, hvernig skyldi ákveða víðáttu landhelginnar. Þegar litið er á aðstæður fs- lendinga, þar sem auðug fiski- mið eru allt umhverfis landið og þjóðin byggir afkomu sína að verulegu leyti á hagnýtingu fiski stofna á þessum miðum, er aug- Ijóst, hversu mikla þýðingu það hefur hver framvinda verður á þessu sviði. Samningur sá, sem Danir gerðu við Breta árið 1901, um 3 mílna •landhelgi við fsland, hafði afdrifa rík áhrif á viðgang fiskistofna hér við land með því að draga stórkostlega úr þeirri vernd, sem þeir nutu, meðan fiskveiðar út- lendinga voru óheimilar innan við 4 mílur, sem miðaðar voru við beinar grunnlínur. Löngu fyrir síðustu styjöld var mönnum orðið Ijóst, að hin samn- Orðsending utanríkisráðherra til utanríkisráðherra Bretlands Ég leyfi mér að vísa til viðræðna, sem fram hafa farið í Reykjavík og London milli ríkisstjórna okkar varðandi fiskveiðideiluna milli landa okkar. Með tilliti til þessara viðræðna er rfldsstjóm mín reiðubúin að leysa deiluna á eftirfarandi grundvelli: 1) Rfldsstjóm Bretlands falli frá mótmælum sínum gegn tólf mílna fiskveiðilögsögu umhverfis Island, sem mæld er frá grunnlínum samkvæmt 2. gr. hér á eftir og er þá eingöngu átt við fiskveiði- lögsögu. 2) Grunnlínur þær, sem miðað er við í 1. gr., verði hinar sömu og á- kveðnar eru í reglugerð nr. 70 30. júní 1958 með breytíngum, að grunn línur verði dregnar milli eftirfarandi punkta: A. Grunnlínupunktur 1 (Horn) til grunnlínupunktar 5 (Ásbúðarif). B. Grunnlínupunktur 12 (Langanes) til grunnlínupunktar 16 (Glett inganes). C. Grunnlínupunktur 51 (Geirfugladrangur) til grunnlínupunktar 42 (Skálasnagi). D. Grunnlínupunktur 35 (Geirfuglasker) til grunnlínupunktar 39 ( Eldey jardrangur ). 3) í þrjú ár frá dagsetningu svars yðar við orðsendingu þessari, mun rík- isstjórn íslands ekki hindra, að skip, sem skrásett em í Bretlandi, stundi veiðar á svæði milli sex og tólf mílna innan fiskveiðilögsögu, sem urn getur í 1. og 2. gr., á eftirgreindum svæðum og tímum: (a) Hom (grunnlínupunktur 1) — Langanes (grunnlínupunktur 12) (júní september). (b) Langanes (grunnlínupunktur 12) — Glettinganes (grunnlínu- punktur 16) (mai desember). (c) Glettinganes (grunnlínupunktur 16) — Setusker (grunnlínu- punktur 20) (janúar til apríl og júlí tíl ágúst). (d) Setusker (grunnlínupunktur 20) — Mýrnatangi (grunnlínu- punktur 30) (marz tíl júlí). (e) Mýrnatangi (grunnlínupunktur 30) — 20° v.I. (apríl til ágúst). (f) 20° v.I. — Geirfugladrangur (grunnlínupunktur 51) (marz til maí). (g) Geirfugladrangur (grunnlínupunktur 51) — Bjargtangar (grunn línupunktur 43) (marz til maí). 4) Á áðurgreindu þríggja ára tímabili er þó skipum, sem skráð eru í Bret- landi, óheimilt að stunda veiðar á svæðinu milli sex og tólf mílna innan fiskveiðilögsögunnar, sem um getur í 1. og 2. gr., á eftírgrend- um svæðum: (a) Milli 63°37’ n.br. og 64°13’ n.br. (Faxaflói). (b) Milli 64°40’ n.br. og 64°52’ n.br. (Snæfellsnes). (c) Milli 65° n.br. og 65°20’ n.br. (Breiðafjörður). (d) Milli Bjargtanga (g’runnlínupunktur 43) og Horns (grunnlínu- punktur 1). (e) Á svæði, sem takmarkast af línum, er dregnar eru frá suðurodda Grímseyjar til grunnlínupunkta 6 og 8. (f) Milli 14°58’ v.l. og 15°32’ v.l. (Mýrabugt). (g) Milli 16°12’ v.I. og 16°46’ v.l. (Ingólfshöfði). Ríkisstjórn íslands mun halda áfram að vinna að framkvæmd ályktun- ar Alþingis frá 5. maí 1959 varðandi útfærslu fiskveiðilögsögunmar við ís- land, en mun tilkynna rfldsstjórn Bretlands slíka útfærslu með sex mánaða fyrirvara, og rísi ágreiningur lun slíka útfærslu, skal honum, ef annarhvor aðili óskar, skotið til Alþjóðadómstólsins. Ég leyfi mér að leggja til. að þessi orðsending og svar yðar vlð hennl, er staðfesti, að efni hennar sé aðgengilegt ríkisstjóm Bretlands, verði skrásett hjá frmkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna samkvæmt 102. gr. í stofnskrá Sameinuðu þjóðanna og að samkomulag á þessiun grundvelli gangi þegar í gildi.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.