Morgunblaðið - 21.07.1961, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 21.07.1961, Blaðsíða 6
6 MORGUIVBLAÐIÐ Föstudagur 21. júlí 1961 Um hvað er deilt í vega- og brúaverkfallinu? Vegamálastjóri og deildarstjóri sam- göngumálaráðuneytisins mótmæla skrifum Þjóðviljans og Timans um fæðispeningana Þjóðviljinn og Tíminn hafa reynt að halda því fram undan- fárna daga, að fæðispeningrakrafa A. S. í. gagnvart vegagerðinni sé hliðstæð fæðispeningum, sem Dagsbrúnarmenn fá greidda, ef þeir vinna utanbæjar og er ekki ekið heim á máltíðum. Þessi blöð hafa einnig reynt að láta í það skína, að vegamálastjóri hafi ver ÍS reiðubúinn til þess að ganga að kröfum Alþýðusambandsins en samgöngumálaráðherra hafi siðan bannað vegamálastjóra slíka samnLigsgerð. Vegna þessara skrifa sneri Mbl. sér til Brynjólfs Ingólfsson ar, deildarstjóra í samgöngu- málaráðuneytinu og fékk hjá hon um eftirfarandi upplýsingar: Kjarabætur, sem fallizt var á. í samningaviðræðum við A. S. í. um kaup og kjör í vinnu við vega- og brúagerð náðist sam- komulag um allt, nema eitt at- riði. Enda þótt ekki hafi, vegna ágreinings um þetta eina atriði verið gengið formlega frá sam- komulagi um hin atriðin, sem á- greiningslaust var um, hefur vegagerðin þó greitt samkvæmt þeim um allt land frá og með 1. júlí. Þannig hefur kaup almennt hækkað hjá karlmönnum um 10% í dagvinnu og eftirvinnuálag er greitt 60% þar sem eftirvinna er unnin, sem er víðast hvar a. m.k. ein klst. daglega og tvær klst. í brúargerðarflokkum. Kaup matreiðslustúlkna hækk aði einnig mikið umfram hina almennu hækkun, til samræmis við kaup í hliðstæðri vinnu ann ans staðar og með hliðsjón ar því, hve langan vinnutíma stúlkurnar hafa m.a. vegna þess að vega- vinnumenn vinna af sér laugar- daga skv. eigin ósk. Nam hækk- unin á kaupi matreiðslustúlkna nær 1600 kr. á mánuði eða um 46%. Loks var fallizt á að orlof skyldi greitt af öllu kaupi, bæði dagvinnu og eftirvinnu, en ekki aðeins dagvinnu, eins og áður. Það er því ekki unnt að segja, að vegagerð ríkisins og sam- göngumálaráðherra hafi ekki sýnt fulian vilja til að ganga að réttmætum kröfum fyrirsvars- manna A. S. í. Hitt verður þó að hafa hugfast, að það hefur alltaf verið viðtekin regla hjá rikisfyr irtækjum, og það hverjir sem voru í ríkisstjóm, að ríkisfyrir- tæki gengju ekki á undan með feauphækkanir til eins eða neins og yrðu þannig til að raska jafn vægi á vinnumarkaðinum. Það hefur venjulega gengið árekstra- látið og þótt sjálfsagt, að þegar kaup hefur hækkað almennt við nýja samninga, hafi ríkisfyrir- tæki einnig fylgt hnum nýju töxtum, en hvorki samið á und- an öðrum, né heldur gengið lengra en vinnuveitendur al- mennt. Fæðispenlngamlr í hinum nýju samningum eru hjá ýmsum félögum, m.a. Dags brún í Reykjavík, ákvæði um það að verkamenn skuli hafa ókeypis fæði eða dagpeninga, þegar þeir eru sendir til vinnu utan félags- svæðanna og ekki ekið heim að kvöldi eða til máltíða. 1 hinum nýja Dagsbrúnarsamn ingi er þetta ákvæði þannig: „Þegar Dagsbrúnarmenn eru Scndir til vinnu utan bæjar og þeim ekki ekið heim á máltíðum og (eða) að kvöldi, skulu þeir fá frítt fæði eða dagpeninga fyr ir fæðiskostnaði, sem síðar skal samið um milli samningsaðiia." Fulltrúar A. S. í. vilja túlka þetta ákvæði þannig gagnvart vegagerðinni, að í allri vegavinnu utan bæjar, hvort sem viðlegu- flokkar eru stofnaðir eða ekki, sé um að ræða „sendingu út úr bænum" og því beri vegagerð- inni, samkvæmt þessu samnings ákvæði, að greiða öllum vega- gerðarmönnum, eða a.m.k. þeim sem eru félagar í stéttarfélögum, sem fengið hafa hliðstæð fæðis- ákvæði inní samninga sína, frítt fæði eða dagpeninga. Fyrirsvarsmenn vegagerðar- innar hafa ekki talið sér unnt að fallast á þetta sjónarmið og tal ið, aö með því væri gengið lengra en vinnuveitendur gera sam- kvæmt hinum nýju samningum við Dagsbrún og fleiri félög. í þessu sambandi hefur verið bent á, að samkvæmt samningi þeim sem síðast var í gildi milli Alþýðusambands íslands og Vegagerðar ríkisins, um kaup og kjör í vega- og brúargerð, hefur hvert verkalýðsfélag forgansrétt til vinnu á sínu svæði og sýnir •það vel, að það er rétt, sem vegagerðin heldur fram, að flokk amir eru stofnaðir á svæðunum <>b starfsmenn ráðnir þar, en ekki sendir út frá Reykjavík eða Ak- ureyri. Dagsbrúnarákvæðið á því ekkl við um menn, sem þannig eru ráðnir, fremur en það á við um mann, sem ræður sig sjálfur á síldarplan norður á Siglufjörð eða vertíðarvinnu í Vestmanna- eyjum. Sá maður, þótt Dagsbrún armaður se og vinni utan bæjar, sætir þeim almennu kjörum, sem ráðandi eru á staðnum og fær ekki dagpeninga til fæðis- kaupa fremur en innanbæjar- menn þar. Vegagerðarflokkarnir eru stofnaöir á vinnusvæðum úti um allt land og verkamenn ráða sig hjá verkstjóra og eru ekki send ir út í skilningi fæðisákvæðis Dagsbrúnarsamningsins. Þá má enn benda á, til að undirstrika, að ekki var ætlun- in að vegavinnumenn sættu lak ari kjörum en aðrir verkamenn, að boðið var upp á það, að þeir hefðu dagpeninga alltaf þegar þeir nesta sig sjálfir að heim- an og hafa ekki athvarf í við- leguflokkum. Þetta ákvæði hef- Ur verið í vélamannasamningi vegagerðarinnar og ASÍ en ekki í almenna verkamannasamningn um og er talsvert um slíka vinnu verkamanna, bæði vor og haust. Hefði þetta verið umtalsverð kjarabót fyrir verkamennina ert þessu höfnuðu fulltrúar ASÍ og vildu ekki sætta sig við minna en skilyrðislausa viðurkenningu á fríu fæði. Þá var ennfremur boðið upp á, að ekkert skyldi minnzt á fæðispeningamálið í samningn- um ,en það félli undir hina al- mennu tilvitnun í sérsamninga elnstakra félaga, sem var þann- ig í síðasta samningi: „Um kjör verkamanna að öðru leyti fer á hverjum tima eftir gildandi kjarasamningi þess verkalýðs- félags, sem næst er vinnustað.“ Fulltrúar ASÍ höfnuðu þessari leið, sem þeir höfðu þó í upp- hafi viðræðnanna talið koma til greina, sem lausn á málinu. Þá má að sjálfsögðu benda á Framh. á bls. 19. Laxarækt I um undirbúin Ein þeira nýjunga, sem er að ryðja sér til rúms í fiski- rækt erlendis þessi árin, er ræktun einnar tegundar lax- fiska í stöðuvötnum. Byrjað er á að eyða fiski úr vötnun- um með fiskeitri og er síðan sleppt í þau laxa- eða silungs seiðum eftir því hvaða fiskteg und á að rækta hverju sinni. Hér á landi hefur þetta ekki verið gert ennþá. En nú er í undirbúningi að hefja laxa- rækt í stöðuvötnum, eftir því sem veiðimálastjóri tjáði fréttamanni Mbl. nýlega. Um þessar mundir er verið að gera athuganir á staðhátt- um og áætlanir um fyrirkomu lag á nauðsynlegum mann- virkjum og er það gert í sam ráði við veiðimálastjóra. Ráð gert er að koma upp klakhúsi í haust og öðrum mannvirkj- um og eitra fyrir silung í vötn unum. Næsta sumar verður svo laxaseiðum sleppt í vötnin og þar vaxa þau upp í göngu stærð það er upp í 10—15 cm að lengd. Þegar þau hafa náð göngustærð munu seiðin ganga út úr vötnunum til sjávar og taka út mestan hluta vaxtar síns á hinum átu ríka afrétti. Þegar laxarnir hafa náð fullum þroska ganga þeir aftur áleiðis upp í vötnin um frárennsli þeirra og verða þeir þá veiddir og fluttir á markað. Fyrirhugað er að auka framleiðslumátt vatn- anna með því að bera í þau áburð. Hér er á ferðinni mjög merk og nýstárleg tilraun, sem á- hugamenn um laxarækt munu fylgjast með af áhuga. Líklegt er, að f jöldi vatna verði tekinn til laxaræktar á þennan hátt í framtíðinni, ef þessi tilraun og aðrar henni líkar gefa góða raun. • Á leið norður Ferðamenn, innlendir Og er- lendir, og þjónusta við þá er nú mjög til umræðu, enda sá árstími þegar mest er um ferðalanga alls staðar og mest þarf fyrir þá að gera. Kunningi minn einn, sem fór fyrir nokkru með áætlun- arbíl norður í land, var ákaf- lega ánægður með að ferðast með Norðurleiðum. En eitt finnst honum mega betur fara. Þegar ekið er fyrir Hval- fjörð, er fyrst komið að veit- ingaskála við botn fjarðarins, skömmu síðar að veitinga- skála hvalveiðistöðvarinnar og loks að veitingahúsinu á Ferstiklu. Sá háttur er hafð- ur á að staðnæmast við hval- stöðina og leyfa farþegum að stíga út úr bílnum og fá sér hressingu, kaffi, gosdrykki, eða annað. En þegar bílarnir eru mjög margir, gengur af- greiðsla að sjálfsögðu seint, og húsrými er lítið, svo töfin verður mikil, ef allir eiga að fá það sem þeir vilja kaupa og neyta þess. í umrætt skipti voru áætlun arbílarnir níu talsins ýmist á leið norður á Akureyri eða til Siglufjarðar, Og því fékk kunn ingi minn ekki sitt kaffi, áður en bílstjórar vildu halda áfram. Og nú segir hann: — Því ekki að skipta bílunum niður á veitingaskálana þrjá, láta þá stanza nokkrr á hverjum stað? ♦ Jón ómerktur Svo er hér bréf frá skrif- stofustúlku um þjónustu við erlenda ferðamenn í Reykja- vík: Ég er svo heppilega stað- sett að vinnustaður minn er við Austurvöll. Eins Og und- anfarin ár er hér í Reykjavík margt um erlenda ferðamenn og eig? þeir flestir leið um Austurvöll. Býzt ég við að enginn hlutur sé eins mikiS ljósmyndaður og styttan af honum Jóni okkar Sigurðs- syni. Flest þetta erlenda fólk hefir ekki hugmynd af hverj- um það er að taka mynd af, því ekkert bendir til þess hvaða maður þetta sé. Ég hefi tekið eftir, að flest af þessu erlenda fólki gengur hring í kring um styttuna tii þess að leita að nafni eða öðr- um kennimerkjum, sem engin eru. Þó við íslendingar þekkj- um allir Jón Sigurðsson, er engin ástæða til að merkja ekki styttuna. ^Kirkjainlókuð FERDIINIAIMD & ~~<c' PIB C0PENHAGII ■tr A > 'o»«5 * f ' f ' <=■ Eins er það annað, sem ég vildi minnast á. Erlendis er því þannig varið að kirkjur standa yfirleitt opnar þeim, sem þangað vilja leita. Hér tíðkast ekki sá siður, því mið- ur í sambandi við Dómkirkj- una vil ég spyrja. Af hverju er kirkjan ekki höfð opin ein- hvern tíma dags? Margt af því erlenda fólki, sem hér á leið um hefir gaman af að sjá fallegar kirkjur, og því ekki leyfa því að sjá Dómkirkjuna okkar að innan. Veit ég ekki hve oft ég hefi séð erlent fólk ganga upp að dyrum kirkj- unnar, en hurðin er læst, og það hverfur frá. Er nokkur góð ástæða fyrir því að hafa hana lokaða. Mætti ekki fá einhvern til að gæta hennar ákveðinn tíma dags? Eina fyndist mér að mála mætti kirkjuna að utan, því hin skeli ótta málning, sem í henni er. er ekki til neinnar prýði.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.