Fréttir

Tölublað

Fréttir - 27.07.1918, Blaðsíða 2

Fréttir - 27.07.1918, Blaðsíða 2
2 F R E T T I R kvæmu ríkisborgararéttindi eru samningsalriði er breyta má eftir árslok 1940 eins og öðrum atrið- um þessa samnings, eftir fyrirmæl- um þeim sem segir í 18. gr. frum- varps þessa. Síðasta málsgr. 6. gr. er sann- gjörn mjög og mun enginn hafa neitt við hana að athuga. í 7. gr. er svo ákveðið að Dan- mörk fari með utanríkismál íslands í umboði þess. í henni fær ísland viðurkendan rétt sinn til að senda sendiherra og sendiræðismenn til erlendra rikja með því fyrirkomu- lagi er leiðir af umboði því sem Dönum er veitt til að fara með utanríkismál íslands, fyrir þess hönd, meðan samningurinn er í gildi. Samkvæmt 8., 9. og 10. grein getum vér tekið í vorar hendur á vorn kostnað gæzlu fiskiveiða í landhelgi hve nær sem vér viljum og getum, — svo og myntsláttu, ef sérstakir samningar við myntsam- § 5- Hver af Staterne for sig træffer Bestemmelse om Statsydelser til Kongen og Kongehuset. II. § 6. Danske Statsborgere nyder paa Island i enhver Henseende lige Ret med de paa Island födte is- landske Statsborgere, og omvendt. Hvert af Landenes Statsborgere er fritagne for Værnepligt i det andet Land. Adgang til Fiskeri paa hvert af de to Staters Söom- raader er i lige Grad fri saavel for danske som for islandske Statsborgere uden Hensyn til Bopæl. Danske Skibe har i Island samme Rettigheder som islandske Skibe, og omvendt. Danske og islandske Varer og Frembringelser skal gensidig i ingen Henseende kunne behandles ugunstigere end noget andet Lands. III. band Norðurlanda takast um hana — og hæzta-rétt einnig þegar vér viljum. Með fjármála-ákvæði 12. gr. er föstum fótum komið undir háskóla vorn og styrkur mikill veittur ís- lenzkum vísinda-rannsóknum og námsmönnum, er að góðu kemur bæði þeim íslendingum, er nema og iðka vísindi hér á landi og í Danmörku. Ætti eigi framar að verða hætta á, að háskóli Dana yrði of-jarl háskóla vors. Með 15. gr. er íslendingum í sjálfs vald sett, hvernig þeir vilja ákveða eða gæta hagsmuna hins islenzka ríkis í Danmörku, hvort þeir vilja hafa þar sendiherra, sendiræðismann, íslenzka stjórnar- skrifstofu eða hvað. Með nefndaskipun þeirri, er get- ur í 16. gr., á að tryggja það, að lagafrumvörp um sérmál annars- hvors ríkisins reki sig ekki á sam- bandslögin í neinu eða komi í bága við hagsmuni Dana eða íslendinga. — En nefnd sú er ráðgjafar nefnd að eins og verður sennilega áhrifa- lítil, mun enda sjaldan þurfa að skifta sér af neinu verulegu atriði. En að nokkru gagni gæti komið undirbúningur hennar á samningi lagafrumvarpa og að koma sam- ræmi í löggjöf vora við löggjöf Norðurlanda, þar sem því verður við kornið. Ákvæði 17. gr. um oddamann- inn í gerðardómi um ágreining á skilningi sambandslaganna, ef upp kemur, munu allir játa, að oss sé að engu leyti óhagstætt. Svo er um hnútana búið í 18. # gr. um breytingu samningsins og samningsslit, að ekki er hætt við slíku, nema fullur þjóðarvilji standi þar að, og megum vér því vel una, að eigi sé hrapað að slíku. Þá er hin 19. gr. hin þýðingar- I mesta fyrir íslendinga jafnan og eigi sízt eins og nú stendur á, því að samkvæmt henni og því, sem segir i athugasemdunum við frum- varpið, hefur ísland engin hermál, engan gunnfána og getur því hlut- taust verið þótt Danmörk lenti i ófriði. Svo er til ætlast að sambands- § 7. Danmark varetager paa Islands Vegne dettes Udenrigsanliggender. I Udenrigsministeriet ansættes der efter den is- landske Regerings Önske og efter Samraad med denne en med islandske Forhold kendt Kommit- teret til Behandling af islandske Sager. Paa Steder, hvor Gesandt eller udsendt Konsul ikke er ansat, bliver der efter den islandske Re- gerings Önske og efter Samraad med denne at ansætte en saadan, imod at Island godtgör de der- ved foraarsagede Udgifter. Under samme Forud- sætninger bliver der ved bestaaende Gesandtskaber eller Konsulater at ansætte Attachéer, som er kyndige i islandske Forhold. Hvis den islandske Regering skulde önske paa egen Bekostning at ud- sende Delegerede til at före Forhandlinger om særlige islandske Forhold, kan dette ske efter nærmere Aftale med Udenrigsministeren. De mellem Danmark og andre Lande allerede indgaaede og bekendtgjorte Overenskomster er, for- saavidt de angaar Island, ogsaa gældende for dette. De af Danmark efter nærværende Forbundslovs Stadfæstelse indgaaede mellemstatlige Overenskom- ster er ikke forpligtende for Island uden vedkom- mende islandske Myndigheders Samtykke. § 8. Indtil Island maatte beslutte paa egen Bekost- ning helt eller delvis sejv at overtage Fiskeriinspek- tionen indenfor islandsk Söomraade, udöves denne af Danmark under dansk Flag. § 9. Ordningen af Möntvæsenet vedbliver for begge Stater at være den hidtil gældende, saalænge den skandinaviske Möntunion bestaar. Saafremt Island maatte önske at oprette et eget Möntværk, vil Spörgsmaalet oin Anerkendelsen af de der prægede Mönter som lovligt Betalingsmid- del i Sverige og Norge være at afgöre ved For- handlinger med disse Lande. § 10. Danmarks Höjesteret udöver den överste Doms- myndighed i islandske Sager, indtil Island maatte beslutte at oprette en överste Domstol i Landet selv. Indtil da skal en Dommerplads i Höjesteret besættes med en Islænding, hvilken Bestemmelse træder i Kraft ved först indtrædende Ledighed. §11. Forsaavidt Islands Andel i Omkostningerne ved Varetagelsen af de i dette Afsnit omhandlede An- liggender ikke er bestemt i det foregaaende, fast- 5. gr. Hvort ríki fyrir sig setur ákvæði um greiðslu af rikisfje til konungs og konungsættar. II. 6. gr. Danskir rikisborgarar njóta að öllu leyti sama rjettar á íslandi sem islenskir ríkisborgarar fæddir þar, og gagnkvæmt. Ríkisborgarar hvors lands eru undanþegnir her- skyldu í hinu. Bæði dansklr og islenskir rikisborgarar hafa að jöfnu, hvar sem þeir eru búsettir, frjálsa heimild til fiskiveiða innan landhelgi hvors ríkis. Dönsk skip njóta á íslandi sömu rjettinda sem islensk skip, og gagnkvæmt. Danskar og íslenskar afurðir og afrek skulu gagnkvæmlega eigi að neinu leyti sæta óhagkvæm- ari kjörum en nokkurs annars lands. III. 7. gr. Danmörk fer með utanríkismál íslands í um- boði þess. í utanrikisstjórnarráðinu skal skipa eftir ósk ís- lensku stjórnarinnar og í samráði við hana trún- aðarmann, er hati þekkingu á íslenskum högum, til þess að starfa að íslenskum málum. Nú er einhversstaðar enginn sendiherra eða sendiræðismaður, og skal þá skipa hann eftir ósk islensku stjórnarinnar og i samráði við hana, enda greiði ísland kostnaðinn. Með sömu skilyrðum skal skipa ráðunauta með þekkingu á islenskum högum við sendisveilir og ræðismannaembætti þau, sem nú eru. Ef stjórn Islands kýs að senda úr landi sendimenn á sinn kostnað, til þess að semja um sjerstök islensk málefni, má það verða í sam- ráði við utanrikisráðherra. Samningar þeir, sem þegar eru gerðir milli Dan- merkur og annara ríkja og birtir, og ísland varða, gilda og þar. Ríkjasamningar þeir, sem Danmörk gerir eftir að sambandslög þessi hafa náð staðfest- ingu, skuldbinda ekki ísland,nema samþykki rjettra íslenskra stjórnvalda komi til. 8. gr. Danmörk hefir á hendi gæslu fiskiveiða 1 ís- lenskri landhelgi undir dönskum fána, þar til ís- land kynni að ákveða að taka hana í sínar hend- ur, að öllu eða nokkru leyti, á sinn kostnað. 9. gr. Myntskipun sú, sem hingað til hefir gilt í báðum ríkjum, skal vera áfram i gildi meðan myntsam- band Norðurlanda helst. Ef ísland kynni að óska að stofna eigin pen- ingasláttu, verður að semja við Svíþjóð og Noreg um það, hvort mynt sú, sem slegin er á íslandi, skuli vera viðurkendur löglegur gjaldeyrir í þess- um löndum. 10. gr. Hæstirjettur Danmerkur hefir á hendi æðsta dómsvald í islenskum málum, þar til ísland kynni að ákveða að stofna æðsta dómstól í landinu sjálfu. En þangað lil skal skipa íslending í eitt dómara- sæti í hæstarjetti, og kemur það ákvæði til fram- kvæmda, þegar sæti losnar næst í dóminum. 11. gr. Að því leyti, sem ekki er ákveðið að framan um hlutdeild íslands í kostnaði þeim, sem leiðir af meðferð mála þeirra, sem ræðir um i þessum

x

Fréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttir
https://timarit.is/publication/179

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.