Þjóðviljinn - 04.03.1949, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 04.03.1949, Blaðsíða 3
Föstudagur 4. marz 1949. 'T:> ÞJÓÐVIL JINN ÍÞRÓTTIR Ritstjóri: Frímann Helgason Hng 1.1.1. veilir krónur Þing íþróttabaadalags Reykja víkur var sett sl. mánudagskv. Voru mættir 50 fulltrúar frá 18 félögum sem í bandalaginu eru. Var Jens Guðbjörnsson kosinn forseti þingsins og vara- forseti Stefán Björnsson; rit- arar kjörnir Stefán Ól. Björns- son og Einar Björnsson. For- maður Bandalagsins gaf skýrslu um störf I.B.R. Hlaut hún lof manna með lófataki, og fer útdráttur úr skýrsluunni hér á eftir: Iþróttasvæði og félagsheimili: Aðstaða íþróttafélaganna til hins margþætta starfs, sem þau hafa reynt að inna af hönd- um, hefur alla tíð verið mjög erfið, bæði hvað almennt félags líf snertir, sem og til allra í- þróttaiðkana. Til að bæta úr þessu, setti I.B.R., fyrir nokkr- um árum, fram óskir um, að hverju íþróttafélagi yrði afhent svæði í eða við eitthvert íbúðar liverfa bæjarins, þar sem þau gætu komið sér upp félagsheim ilum og íþróttamannvirkjum fyrir alla eða því sem næst alla starfsemi sína. Skyldi íþrótta- svæðum þessum dreyft um bæ- inn svo sem föng eru á. Tvö félög höfðu áður keypt erfða- festulönd í þessu skyni, en hið þriðja fengið úthlutað svæði undir knattspyrnuvöll og félags heimili. Mun bráðlega gengið endanlega frá tiílögum um út- hlutun svæða til hinna ein komist í þetta horf og ekki til spara vinnu né annað til að svo megi verða. Samstarfið við félögin, I.S.Í., íþróttafulltrúa ríkisins, sérráð- in og aðra aðila íþróttamálanna hefur verið hið ákjósanlegasta sem og við borgarstjóra og bæj arráð. Er I. B. R. þakklátt öll- um þessum aðilum fyrir sam- starfið á árinu og væntir mik- ils af samvinnu við þá næstu ár. að húsið er starfrækt alla virka daga frá kl. 2,30 til 22.30, en á sunnudögum kl. 10 til 17. Æfingar hafa stundað sam- tals yfir 20 þúsund manns, en Esperantistafélagið Auroro Reykjavík héit aðalfund sl.fimmtu dag í Breiðfirðingabúð. Var fund- urinn prýðilega vel sóttur og hinn ánægjulegasti. Lögum félagsins var talsvert breytt til samræmis við lög hins nýstofnaða Sambands íslenzkra es- perantista. Undanfarandi ár hef- ur Auroro að ýmsu leyti orðið að gegna störfum sem eðlilegast er að sé verkefni landssambands es- perantista og voru lög félagsins að nokkru við það miðuð. Nú var því breytt og að auki afhenti Aur- auk þess hafa verið haldin þar; oro hinu nýja landssambandi allar fjöldi móta og sýninga, svo sjá má, að húsið hefur verið fullnotað, þrátt fyrir mjög ó- þægilega staðsetningu og enn óhentugri samgöngur stætis- vagna. Notkun hússins sannar og áþreifanlega þörf fyrir ný íþróttahús og betur staðsettan keppnis- og sýningarsaL Bæjarstyrklr: Við samningu fjárhagsáætl- í |rækinn espei'antisti, Ingimar Ósk- arsson er stjórnað hefur félaginu í vetur sem varaformaður baðst undan endurkosningu og vrar ekki hægt að fara með hann eins og Ólaf vegna nærveru! Aðrir stjórn- armenn voru þessir kosnir:Torfl Ólafsson, Sæmundur Fossdal og Pétur Haraldsson, og i varastjórn: Þorvarður Magnússon og Jóhaun Bjarnason, allt ungir menn og á- hugasamir esperantistar. 1 sambandsráð, sem vera á sambandsstjórn til aðstoðar og ráðuneytis og skipað er fuiltrúum allra félaga á landinu voru lcjörn- ir: Arni Böðvarsson, Ingimar Ósk- jarðneskar eigur sínar og jafn- framt ýmsar skyldur og skuldir er jarsson og Jón Dan. á félaginu hvildu vegna landssam- > ^ Samband ísl. esperantista er í bandsstarfa. Nú miðar . Auroro ; þann veginn að hef ja útgáfa blaðs starf sitt fyrst og fremst við á esperanto, og verður nafn þess Reykjavík og nágrenni og hyggst Voeo de Islando (Rödd Islands) byggja upp efnahag sinn frá það biað værða allir islenzkir es- grunni eins og hin systurféiögin, perantistar að kaupa, og tilvalið „Græna eyjan" í Vestmannaeyjum að nota það í skiptum fyrir blöð og „Fjögra laufa smárinn" í Hafn- og bækur frá erlendum bréfavin- arfirði. Formaður félagsins Magnússon, unar Reykjavíkur fyrir árið 1948 fór Í.B.R. þess á leit við borgarstjóra og bæjarráð, aðj sameinaðir yrðu allir þeir gjaldj liðir í fjárhagsáætluninni, sem þessu líkur æt!aðir væru ti! styrktar hiuui, ó]afui, starfstímabili frJulsu íþróttastarfsemi. en 1 Olaíur S. sendi þau skilaboð á undan endurkosningu, vegna fjar- vistar sinnar, hann er skólastjóri í Vik í Mýrdal i vetur. Tóku félags- menn ekki marlc á því, og var S. Magnússon endurkosinn Athygli slcal vakin á auglýs- ingu hér í blaðinu í dag um esper- antokennslu. Þeir sem hefðu hug á að læra esperanto, geta fengið tilsögn hjá esperantokennaranum Magnúsi Jónssyni. Tíu milijónir manna höfðu um aðilar að þjóðanna að veita fyrirgreiðslu sem a.l- 5 ára starf: Með starfsári fyrsta fimm ára stansumaom r , * ~. ’j formaður, og greiddi hver einasti járamótin gerzt aðilar að áskorun íþróttabandalags Reykjavikur. ®‘ýan e-vít að geru ti.logiir^ fundarma8ur honum atkvæði, |til sameinuðu en það er stofnað 31. ágúst | um s ’ Ptingu fJarins- Brugðust Varaformaður var Ragnar Sturlu- jesperanto 1944. Þó stotnun þess væii &<5-j Framhaid á 7. síðu son kosinn, áhugasamur og félags- þjóðamáli. eins eðlilegur liður í þróun í-1 þróttahreyfingarinnar og í samj ræmi við ákvæði iþróttalöggjaf- arinnar, mætti bandalagið tor-j tryggni og jafnvel andúð sumraj íþróttamanna. Töldu þeir að j með stofnun þess væri komiiii „ofskipulagning" á íþróttahreýf | inguna og bandalagið myndij kyrkja starfsemi hinna athafna. meiri félaga. er saff m faékáigiftflufitingliiíi? lóksölanam cg Hagstofunni ber ekki saman vlð for- mann IjárhagsráSs — er hsgf að fá upplýs! hið sanna? Ný bandalags félög: Á árinu gengu tvö félög Margir hafa undanfarið kvarfað yftr því ,.járn- j Þar af notað tíl greiðslu á tjaldi“ sem búið væri að draga fyrir landið hvað snertir je5dri skuldum kr. 217.370,00, innflutning erlendra bóka .Fyrir fáum dögum sendi for-!hnda.'°rn sum þessara ley la , ... .» _ r> , • i iþannig, að þau heimiluðu ekkt bandalagið. Golfidubbur Reykjai maður f járhagsráðs, Magnús Jónsson, blöðunum athuga- innflutnin°' heldur aðeins víkur, form. Ólafur Gíslason, v , | félao-atala 914- stofnað 14 í^1 sen3ít ’)ar sem “ai,n segir ao a s. 1. an hati verið fluttar ^greiðslu a eldn skuldum. :nn erlendar bajkur, blöð og timarit fyrir 1 millj. og 200 *^f Þessu ma sJa> á árinu 1934, og Skylmingáfél. Reykja- víkur, form. Egill Halldórsson. félagatala 20, stofndagur 23. S 194S. I þús. kr. Bóksalarnir virðast hafa orðið eitthvað undrandi yfir þessu og upplýsa að þeir hafi flutt inn á árinu fyrir rúm- stoku felaga, sem þegar hafa Skrifstofa — framkvæmdastj.: sr 137 þús. kr. og greitt eldri skuldir, tæpl. 238 þús. kr. sótt um þau og ei fyllMa á i ^ð fengnum fjárstyrk úrj Ennfreniur að Hagstofan liafi gefið þaer upplvsingar að stæða til að halda, að bæjarrað 1 „ ... ’ bæjarstjoði og samkvæmt hemi- muni geta fallist a þær tillogur. „ ■ L b íld siðasta arsþmgs, reðist fram kvæmdaráð í að ráða ungan og Læknisskoðun íþróttamanna: Læknisskoðun íþróttamanna hefur verið starfrækt nú um allmörg ár. Læknir sá sem liaft hefur læknisskoðunina með höndum allt frá byrjun lir. Óskar Þórðarson, fór utan á s. 1. vori til að kynna sér nýung ar í læknisfræðinni. Fyrir beiðni l.B.R. kynnti hann sér jafn- framt framkværnd læknisskoð- unnar á íþróttamönnum í Sviss og víðar. Þegar eftir heimkomu hans tókst hin bezta samvinna með honum og bandalaginu um endúrskipulagningu læknisskoð- unarinnar og unnið í samræmi við samþykktir síðasta árs- þings. Sér framkvæmdastjóri I. B.R. um að læknisskoðun nái til allra íþróttakeppenda, og er þess vænst að allir íþróttaiðk- endur verði læknisskoðaðir a. 1948 hafa ofangreindir bóksal- ar aðeins getað flutt inn bækuir og tímarit fyrir kr. 137.312,00. En til greiðslu á eldri skuidum hafa þær notað kr. 237,763,00. En Landsbókasafnið, Háskólinn og kennsluaeildir í Háskólanum samkvæmt upplýsingum ötulan mann, Sigurð Magnús- j á s. 1. ári liafi imnflutningur erlendra bóka, tímarita og hafa blaða numið 418 þús. 366 kr. j frá þeim stofnunum fengið á Upplýsingar formanns f járhagsráðs annarsvegar og bólí arinu innflutnings- og gjaldeyr- son, fyrrverandi formann Hand salar.na og Hagstofunnar hinsvegar stahgást illilega. Það isleyfi fyrir um kr. 70.000.00. i | Samkvæmt upplýsingum frá knattleiksraðs, sem iramky.stj. J muaar mejr en heiróxng. Væri því iróðlegt að fá upplýst Hagstofu Islands voru á árinu |194S fluttar inn erlendar bæk- j ur og blöð og tímarit ásamt ein. hefur ÍBjarnasonar og Bókaverzlun hverju af gömium bókum frá fyrir íþróttabandalagið. Hefur Sigurður síðan haft á hendi öll dagleg störf bandalagsins und- ir beinni stjórn formanns og framkvæmdaráðs og létt nokk- uð á störfum húsnefndar. Starf framkvæmdastj. og skrifstofunnar hefur þegar sýnt að með þessari bættu starfsað- stöðu getur I.B.R. rækt hlut- verk sitt svo sern til er stofnað og komið hugsjónamálum sín- um í framkVæmd, sem að öðr- um kosti væri tæpiega að vænta. íþrótíahúsið: hver er sannleikuriíin í málinu. Eftirfarándi skýrsla , Þjóðviljanum borizt frá bóksöl- Böðvars Sigurðssonar; á Siglu- firði: Lárus Þ. J. Blöndal; í um: „Vegna skýrslu formanns iVestmannáeyjum: Fjárhagsráðs um. innflutning á Johnson. Þorsteinn bókum og tímaritum á árinu Gjaldeyris- og innflutninj 1948, vilja bóksalar taka þetta leyfi kr. 63.470,00. fram: Eftirtaldir bóksalar hafa fengið þau leyfi á árinu 1948 sem nú skal greina: 1. Bóksalar á Akureyri: Bóka Þar af notað til greiðslu á eldri skulduni kr. 20.393,00. 2. Bókaverzlanir í Reykjavík: Bókabúð Æskunnar, Sigfús Ev- mundsson, Lárus Blöndal, ísa- Iþróttahúsið I. B. R. að Há- Edda, Bókabúð logalandi var rekið með sama Bókabúð Rikku; verzlun Gunnlaugs Tr. Jóns- fold, Bragi Brynjólfsson, Bóka- sonar, Bókaverzlun Þorsteins verzlun Kristjáns Kristjánsson Thorlacius, Bókaverzlimin ar, Bókastöð Eimreiðarinnar, J Akureyrar, Mál og menning, og Bókabúðj á Akranesi: .in Laugarnes. ; Ameríku og enskum barnahók- um fyrir samtals 418.366,00. Af ofangreindu má því sjá, að, allir ofangreindir bóksaiar hafá á árinu 1948 flutt inn bæk- ur, blöð og tímarit fyrir tæpar, eitt húndrað og fjörtíu þúsund krónur. Hagstofan telur að all- ur innflutningur hafi verið rösk ar fjögur hundruð þúsund krón ur. Formaður fjárhagsráðs seg- ir innflutninginn eina milljón og tvö hundruð þúsund krónur. Hváð hefur orðið um mismun- inn? Fyrir hönd ofangreindra bók- m. k. 2 á ári. Mun bandalagið hætti og undanfarin ár en starfs Andrés Nielsson; í Hafnarfirði: | Gjaldeyris- og innflutnings- sala, Gunnar Einarsson,. ganga ríkt eftir að skoðunin Wum þó fjöigað nokkuð, svo V. . Long, Verzlun Þorvaldar leyfi kr. 306.605,00 | form. Bóksalafélags Islands."1

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.