Þjóðviljinn - 18.04.1986, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 18.04.1986, Blaðsíða 6
ÞJOÐMAL Utankjörstaðakosningar Skemmri tími en áður Ný sveitarstjórnarlöggera ráð fyrirjafnvel aðeins 14 daga utankjörfundakosningu. Helgi Seljan: Of knappur tími fyrir marga erlendis I nýsamþykktum sveitar- stjórnarlögum er skilafrestur framboðslista fyrir sveitarstjórn- arkosningar styttur úr 4 vikum og 4 dögum í 3 vikur og 3 daga. Þessi stytting mun sjálfkrafa stytta þann tíma sem er mögulegur fyrir utankjörfundakosningu en í lög- unum segir að hún skuli hefjast eigi seinna en 2 vikum fyrir kjör- dag. Helgi Seljan benti á það við umræður á Alþingi að hér væri um mjög knappan tíma að ræða fyrir utankjörfundakosningu einkum varðandi þá íslendinga sem búsettir eru erlendis og vilja nýta sinn kosningarétt. Sagði hann lágmark að kosningin hæfist 17-18 dögum fyrir kjördag og beindi þeirri spurningu til félags- málaráðherra hvort tryggt yrði að kosningin gæti staðið lengur en í aðeins 14 daga. Alexander Stefánsson sagðist hafa fullan hug á að koma á móts við þessa ósk og sérstök nefnd embættismanna yrði skipuð nú hið fyrsta til að fjalla um skipulag sveitarstjórnarkosninganna með i tilliti til hinna nýju sveitar- stjórnarlaga. -lg. Spurt um.. Lega Vesturlandsvegar Salome Þorkelsdóltir S, spyr samgönguráðherra hvað líði framkvæmd þingsályktunartil- lögu sem samþykkt var á Alþingi í fyrrasumar um könnun á nýrri legu Vesturlandsvegar með sér- stakri gerð brúa er hannaðar væru með tilliti til hafbeitar- stöðva í Kollafirði og Leiruvogi. Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu Guðrún Agnarsdóttir Kl. spyr heilbrigðisráðherra hvort hann ætli að gera opinberar niðurstöð- ur könnunar frá ágúst í fyrra um heilsugæslu á höfuðborgarsvæð- inu svo að almennar umræður geti farið fram um þær. Þá spyr þingmaðurinn hverjir hafi reynst stærstu kostnaðarliðir í heilsu- gæslu á Stór-Reykjavíkursvæð- inu skv. þessari könnun og til hvaða aðgerða ráðherra hyggist grípa vegna niðurstaðna könnu- narinnar í ljósi nýrrar stefnum- örkunar í heilbrigðismálum. Sveitarstjórnarfrumvarpið Náði loks í gegn Frumvarpið keyrt ígegn þráttfyrir harða andstöðu í báðum deildum. Stjórnarþingmenn knúðu á um breytingar fram á síðustu stundu Sveitarstjórnarfrumvarp fé- stjórnarlaga sem þegar taka gildi lagsmálaráðherra sem hefur mætt harðri andstöðu í báðum þingdeildum varð að lögum í fyrrakvöld eftir snarpa af- greiðslu. Fyrir lokaafgreiðslu féllst félagsmálaráðherra á að koma til móts við hörðustu and- stæðinga frumvarpsins úr röðum stjórnarþingmanna með því að lengja líf sýslunefnda út árið 1988. Þau ákvæði hinna nýju sveitar- varða almenn ákvæði og kosn- ingu sveitarstjórna. Stærstu breytingar eru þær að kosninga- aldur er færður niður í 18 ár og í ákvæðum til bráðabirgða er fast- sett að sveitarstjórnarkosningar fari fram laugardaginn 31. maí nema í þeim sveitarfélögum þar sem færri en 3A íbúanna eru bú- settir í kauptúnum. Þar verður kosið laugardaginn 14. júní. -Ig- Lausar stöður Lausar eru til umsóknar eftirtaldar stöður lektora við náms- braut í hjúkrunarfræði í læknadeild Háskóla íslands. Staða lektors í hjúkrunarfræði. Aöalkennslugrein er barna- hjúkrun. Staða lektors í hjúkrunarfræði. Aðalkennslugrein er hjúkrun sjúklinga á handlækninga- og lyflækningadeildum. Hálf staða lektors í hjúkrunarfræði. Hálf staða lektors í félagsfræði. Staða lektors til kennslu í fósturfræði, vefjafræði og frumulíf- fræði ásamt umsjón með kennslu í líffærafræði. Laun samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins. Umsóknir ásamt rækilegri skýrslu um vísindastörf, rann- sóknir og ritsmíðar, svo og námsferil og störf skulu sendar menntamálaráðuneytinu fyrir 15. maí 1986. Menntamálaráðuneytið, 15. apríl 1986. PÓST- OG SÍMAMÁLASTOFNUNIN óskar að ráða Loftskeytamann/símritara/ritsímaritara tii starfa á ÍSAFIRÐI. Nánari upplýsingar verða veittar hjá starfsmanna- deild, Reykjavík og umdæmisstjóra Isafirði. Þorsteinn Gíslason og Skúli Alexandersson. Hætta á að upplýsingastreymið minnki verulega. Sjávarútvegurinn Lokað fyrir upplýsingar Skúli Alexandersson: Með því að leggja niður Aflatryggingarsjóð er verið að kippa fótunum undan nauðsynlegu upplýsingastreymi til Fiskifélagsins. Þorsteinn Gíslason: Tregða á upplýsingum eftir kvót- - Allt umtal um að við séum að leggja niður óskaplegan frum- skóg er allt of orðum aukið. Þær millifærslur sem eru núna í sjáv- arútveginum cru ekki neinn frumskógur, sagði Skúli Alex- andersson m.a. í umræðum um frumvarp um uppstokkun á sjóð- akerfi sjávarútvegsins á dögun- um. Skúli sagði mjög villandi að tala um þetta frumvarp sem sér- stakt frumvarp sjávarútvegsráð- herra. Hann hefði ekki komið ná- Iægt gerð þess heldur hefði það verið unnið af hagsmunasam- tökum sjávarútvegsins og fulltrú- um þingflokkanna og síðan af- hent ríkisstjórninni. Hann sagði að ríkisstjórnin hefði talið þægi- legra að hafa hinar miklu milli- færslur sem eiga sér stað í gegn- um Aflatryggingarsjóð í stað þess að koma greiðslum beint út í fisk- verðið. En með því að leggja niður Aflatryggingasjóð er kannske fleira að gerast en að millifærslu- sjóður sjávarútvegsráðuneytis verði afnuminn. Aflatrygginga- sjóðurinn stuðlaði að því með sínum millifærslum að viðkom- andi útvegsmenn, viðkomandi fiskkaupendur, sendu Fiskifélagi íslands skýrslur. Þessar skýrslur voru bráðnauðsynlegar til að vita hvað mikið væri sótt af afla á fs- landsmið, til ýmissa hluta í þjóðfélaginu, m.a. grundvöllur Verðlagsráðs til að reikna út sitt fiskverð, grundvöllur Hafrann- sóknastofnunar til að taka á- kvarðanir um það hvað megi sækja mikinn afla í sjóinn og grundvöllur þess að við fáum fullkomnar og réttar upplýsingar um það hverju aflamarkið sé að skila okkur í land. Enginn kvóti lengur Með því að leggja Aflatrygg- ingasjóð niður í þeirri mynd sem hann er núna erum við raunveru- lega að kippa fótum undan viss- um ákvörðunartökum í þjóðfé- laginu og vissu upplýsinga- streymi. Það er ekki lengur jafn- mikið öryggi fyrir því að skýrslur berist Fiskifélagi fslands um það hvað mikill afli er sóttur í sjóinn. akerfið Það er ekki lengur neitt sem hvet- ur viðkomandi aðila, þ.e. það eru engir peningar lengur til að sækja í Aflatryggingasjóð og ekkert sérstakt sem hvetur viðkomandi aðila til að láta þessar skýrslur í té. Jafnvel þó að við treystum því að viðkomandi aðilar muni senda þessar skýrslur þá verður það alltaf á þann veg að þær koma seinna og koma verr en annars skyldi. Ætli það sé ekki verið að hlaupa þarna frá ákveðnum þætti sem okkur sé alveg bráðnauðsyn- legur til að halda í gangi upplýs- ingum sem er mjög mikið atriði fyrir okkur að hafa nokkurn veg- inn klárar og öruggar í hvert skipti? Ég sé ekki hvernig þeir í sjávarútvegsráðuneytinu ætla að fylgjast með því hvernig afla- markið verður, hvernig haldið verður utan um aflamarkið ef skýrslur beras't ekki örugglega til Fiskifélags íslands og Fiskifélag íslands getur ekki gefið því upp- lýsingar um það hvað aflinn hafi verið mikill. Á sama máta verða upplýsingar, sem Verðlagsráð hefur, vafasamar og á sama máta verða þær upplýsingar, sem Haf- rannsóknastofnun hefur, vafa- samar. Það getur vel verið að það verði fundnar einhverjar aðrar leiðir til að tryggja að eðlileg skil eigi sér stað á eðlilegum tíma í sambandi við þessar upplýsingar. En það liggur ekki fyrir með þessu frumvarpi, sagði Skúli. Víðtæk áhrif á Fiskifélagið í erindi sem Þorsteinn Gísla- son fiskimálastjóri sendi sjávar- útvegsnefnd efri deildar á dögun- um segir hann m.a. að ljóst sé að samþykkt sjóðafrumvarpsins muni hafa víðtæk áhrif á starf- semi Fiskifélagsins. Fram til þessa hafi tekist vel að afla áreið- anlegra og tímabærra upplýsinga um sjávarútveginn, ekki síst vegna þess hvata sem greiðslur úr Aflatryggingasjóði hafa verið mönnum. Með tilkomu kvótakerfisins hefur borið á meiri tregðu, en áður við öflun upplýsinga, sem ekki eru tengdar greiðslum. Er það skiljanlegt að menn séu ekki ginnkeyptir til að gefa upplýsing- ar, sem hugsanlega má nota gegn þeirra eigin hagsmunum. Þetta hefur verið reynslan víðast og má m.a. vísa til reynslunnar innan Efnahagsbandalagsins í því sam- bandi. Með aukinni stjórnun og annarri íhlutun stjórnvalda í mál- efni sjávarútvegsins, er mikilvægi sem réttastra upplýsinga enn þýðingarmeira en ella. Byggist stjórnvaldsaðgerðir á takmörk- uðum, eða jafnvel villandi upp- lýsingum missa þær marks, eða geta jafnvel orðið skaðvænlegar. Vissulega má búast við því, að þegar vöndurinn einn er eftir, verði upplýsingar, sem fást, ekki eins áreiðanlegar, ekki eins skjótt á ferðinni og að mun kostn- aðarsamara verði að afla þeirra. Vill Fiskifélagið fara fram á það við háttvirta sjávarútvegs- nefnd, að þessi hlið málsins verði skoðuð ítarlega áður en nefndin gengur frá áliti sínu, segir að lok- um í bréfi Þorsteins. -lg. 6 SÍÐA - ÞJÓÐVILJINN Föstudagur 18. apríl 1986 Bjórinn Meirihlutinn meðmæltur Meirihluti allsherjarnefndar efri dcildar hefur sent frá sér nefndarálit þar sem mælt er með samþykkt þeirrar útgáfu á björ- frumvarpinu svokallaða sem nú liggur fyrir dcildinni. Frumvarp- ið gerir ráð fyrir að bjórbruggun og -sala verði ekki heimiluð nema að undangengnu samþykki í þjóðaratkvæðagreiðslu. Helgi Seljan Ab, hefur lagt fram minnihlutaálit þar sem hann lýsir sig algerlega andvígan frum- varpinu. Vísar Helgi m.a. í áliti sínu til orða eins af framkvæmda- stjórum Alþjóðaheilbrigðisstofn- unarinnar í Sviss, sem hefur lýst því yfir að það yrði ekki aðeins áfall fyrir íslendinga ef áfengt öl yrði lögleyft, heldur einnig fyrir áætlun stofnunarinnar um heilbrigði öllum til handa um aldamótin. -•g-

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.