Þjóðvakablaðið - 24.02.1995, Blaðsíða 7

Þjóðvakablaðið - 24.02.1995, Blaðsíða 7
 ÞJÓÐVAKI J Athafnir; ábyrjá, árangur! Fiskveiðilögsagcm og fiskistofnar eru ótvíræo þjóoareign. Allur fiskur sem veioisr í fiskveioilögsögunni fari á innlenda fiskmarkabi. Veioileyfagjald. Utgeroin greioi gjald fyrir afnot af aublindinni þannig ab fiskveibiarburinn skiptist meb réttlátari hætti milli landsmanna. Rektrargrundvöllur smábátaútgerbar verbi betur tryggbur. Hvatning til aukinna fjárfestinga og bættrar arbsemi í sjávarútvegi. Erlend fjármögnun verib heimilub ab hluta í íslenskum sjávarútvegi. Þjó&vaki - hreyfing fólksins Samfélag jafnaðar > trúna&ar og sjálfsvirðingar Kjarnar úr stefnu Þjóövaka Þjóðvaki er ný stjórnmálasamtök, sjálfsprottin hreyfing fólksins sem hefur tekið höndum saman um breyttar áherslur og vinnubrögð í íslenskum stjórnmálum. Gömlu samtryggingarflokkunum er ekki treystandi til að fara með almannavaldið . Nú þarf að leysa úr læðingi krafta fólksins sjálfs í öflugri hreyfingu félagshyggju- og jafnaðarmanna. Þjóðvaki berst fyrir jöfnuði í tekju- og eignaskiptingu og vill vinna í nánu samráði við samtök launafólks. Samtökin munu beita sér fyrir öflugri atvinnuppbyggingu. Þau leggja áherslu á að taka upp heiðarleg vinnubrögð með siðvæðingu í stjórnmálum, stjórnsýslu og atvinnulífi . Þjóðvaki vill ábyrga stefnu í ríkisfjármálum, m.a. til að áfram sé hægt að halda uppi öflugu velferðasamfélagi sem tryggir öryggi fjölskyldnanna í landinu og er að auki forsenda heilbrigðs og skilvirks atvinnulífs. Ábyrg efnahagsstefna - árangurinn til almennings. Verkefnin framundan eru tvennskonar . Annarsvegar að varðveita efnahagslegan stöugleika, beita aðhaldi í ríkisfjármálum, hætta erlendri skuldasöfnun, ná vöxtum og fjármagnskostnaði niður á sambærilegt stig við grannlöndin og efla möguleika atvinnulífsins með endurskipulagningu, aukinni tæknivæðingu og áherslu á markaðssókn erlendis. Hinsvegar blasir við að launamenn hafa tekið á sig herkostnaðinn af þróun síðustu ára og árangur sem náðst hefur er í hættu ef launamenn fá ekki að njóta ávaxtanna. I samvinnu við samtök launafólks þarf að gera áætlun um bætt lífskjör almennings í tengslum við meiri hagvöxt, lága verðbólgu og aukna framleiðni. Þjóðvaki vill skoða sérstaklega skuldbreytingar hjá þeim hópum sem hafa orðið illa úti, m.a. með lengingu banka- og lífeyrissjóðalána, frestun húsnæðislánagreiðslna og lögum um greiðsluaðlögun hinna verst settu . Þjóðvaki styður baráttu samtaka launafólks fyrir kjarabótum eftir áföll síðustu ára, en hyggst hinsvegar ekki taka þátt í innistæðulausum yfirboðum sem gömlu flokkarnir eru nú að hefja rétt fyrir kosningar. Útrás í atvinnumálum - arðvænleg nýting á þjóðareigninni. Fyrst og fremst verður nú að leita sóknarfæra og nýsköpunar, auka framleiðni í atvinnulífinu og efla útflutningsgreinar. Þjóðvaki leggur áherslu-á að öflugt menntakerfi er undirstaða atvinnusóknar. I sjávarútvegi vill Þjóðvaki staðfesta þjóðareign á fiskimiðunum með afnotagjaldi í áföngum og setja allan fisk á markað. Þannig yrði fiskvinnsla óháð kvótaeign og kjör sjómanna tryggð. Að tryggðri þjóðareign fískimiðanna er eðlilegt að leyfa takmarkað erlent áhættufé í íslenskum sjávarútvegi. Sérlega brýnt er að gæta að grundvelli smábátaútgerðar í yfirstandandi sviptingum. Gegn atvinnuleysi - aðstoð við heimilin. Atvinnuleysi er sá samfélagsvandi sem nú er brýnast að vinna gegn. Til þess þarf virka atvinnustefnu og raunhæfari stuðning við atvinnulalusa, m.a. með endurmenntun og skipulegri ráðgjöf sem taki mið af sérþörfum hópa og einstaklinga. í kjaramálum telur Þjóðvaki að opið launakerfi og nýtt starfsmat sé ein af forsendum fyrir kjarajöfnun í samningum og með skattaaðgerðum. Opinber fjölskyldustefna og markvissar aðgerðir til að rétta við fjárhag heimilanna, þar á meðal tekjutengdur persónuafláttur, gætu skapað grunn að nýrri þjóðarsátt um að efla þjónustu í velferðakerfinu án þess að auka við það kostnað. Öfgalaust mat á tengslunum við ESB Þjóðvaki telur samningana um EES og GATT á næstu árum mikilvæga hornsteina utanrfkisviðskipta og skipulegrar markaðssóknar. íslendingar eiga nú að fylgjast sem allra best með þróun Evrópusambandsins og meta kosti og galla hugsanlegrar aðildar, einkum í ljósi ESB ráðstefnunnar 1996. Varnarsamninginn við Bandaríkin þarf að endurmeta í samræmi við breytta tíma. Þjóðvaki víll efla SÞ, leggur áherslu á náið norrænt samstarf og vill að þjóðirnar við norðanvert Atlantshaf taki upp náin tengsl um málefni hafsins. Húsnæði er mannréttindi. Það eru mannréttindi að eiga kost á húsnæði. Þjóðvaki vill áframhaldandi uppbyggingu félagslegs íbúðakerfis, meðal annars með traustum leigumarkaði. Húsbréfakerfið tók við af ónýtu húsnæðiskerfi. Húsbréfakerfið hefur sannað sig, en það verður að treysta, m.a. til að koma í veg fyrir þunga greiðslubyrði við skammtímafjármögnun. Raunhæft er að hækka á næstunni lánshlutfall í 75% til fólks með fyrstu íbúð, athuga umjengri lánstíma og léttari greiðslubyrði fyrstu árin. Fjárfestum í menntun og menningu. Menntunarstig og þekking eru hinar raunverulegu auðlindir framtíðarinnar. Til að framlög til menntamála verði sambærileg við grannþjóðir þarf að hækka þau um helming. Þjóðvaki vill víðtæka áætlun um þessa framtíðarfjárfestingu í menntun, t.d. til tveggja kjörtímabila, með sérstakri áherslu á verk- og starfsmenntun, símenntun og fullorðinsfræðslu og á aðlögun menntakerfisins að hröðum breytingum í upplýsingatækni. Þjóðvaki vill auka sjálfstæði skólastofnana, bæta menntun og kjör kennara og gera auknar kröfur til skólastjórnenda. Skerðingu námslána undanfarið verður að bæta í áföngum um leið og lögð er meiri áhersla á námsstyrki, m.a. í tengslum við atvinnulífið. Ómenguð náttúra - undirstaða velmegunar. Þjóðvaki leggur áherslu á stefnu sjálfbærrar þróunar við auðlindanýtingu og stjórnun efnahagsmála þannig að ekki sé í sífellu gengið á rétt næstu kynslóða. Matvælaframleiðsla og ferðaþjónusta, sem verða meginviðfangsefni okkar á næstu öld, byggjast á ómengaðri náttúru. Meðal ráðstafana sem hyggja þarf að strax eru endurbætur á skattakerfinu með tilliti til mengunar, skilagjald á tiltekna vöruflokka, til dæmis bifreiðar, hert barátta gegn jarðvegseyðingunni, mesta umhverfisvanda íslendinga og víðtækt samstaf gegn mengun í Norður Atlantshafi. Siðlegt samfélag - trúnaður milli borgarans og landstjórnarinnar Þjóðvaki vill stórátak í mannréttindamálum, þar sem leitast sé við að tryggja jafnrétti óháð kyni, búsetu, fötlun og efnahag. Sérstakt stjórnlagaþing á að taka af Alþingi það hlutverk að undirbúa nýja stjórnarskrá sem meðal annars fjalli um jöfnun atkvæðisréttar. Valddreifmgu verður að auka, meðal annars með því að stærri og færri sveitarfélög taki við ýmsum ríkisverkefnum en með því skapast einnig grundvöllur fyrir markvissa byggðastefnu. Eitt mikilvægasta verkefni í stjórnmálum á næstu árum er að endurskapa nauðsynlegan trúnað milli borgaranna, landstjórnarinnar pg annarra helstu samfélagsaðila, þar á meðal milli stjórnmálamanna og umbjóðenda þeirra. Til þess þarf meðal annars reglur um siðferði í opinberum rekstri, siðareglur stjómmálamanna og ákvæði um ábyrgð stjórnenda í stjórnsýslu og viðskiptalífi. Orðsending til forráðamanna um 10.000 hlutafélaga A nýársdag öSluSust gildi breytingar á gildandi lögum um hlutafélög, sem síSan hafa veriS endurútgefin sem lög nr. 2/1995 um hlutafélög, og ný lög um einkahlutafélög, nr 138/1994. Flestar breytingarnar leiSir af aSild íslands aS samningum um Evrópska efnahagssvæSiS. Af þessum sökum þurfa forstööumenn um 10.000 hlutafélaga, sem skráS hafa veriS fyrir áramót, á árinu 1995 og helst sem fyrst ao taka ákvöröun um þaS hvort skrá skuli félögin sem hlutafélög samkvæmt nýjum reglum eSa einkahlutafélög. Þurfa þeir einnig aS huga aS breyfinqum á samþykktum félaga á næsta aSalfundi eoa sérstökum hluthafafundi og jafnvel hækka hlutafé ef félag verSur skráS hlutafélag í framtíoinni ( lágmark fjórar milljónir króna) VerSi skráo hlutafélag hins vegar umskráS sem einkahlutafélag þarf ekki aS hækka hlutaféS frá því sem er. Skráning eSa umskráning eldri hlutafélaga á þessu ári samkvæmt nýjum lagaákvæSum verSur á endurgjalds. Gert er ráS fyrir aS í framtíSinni henti hlutafélög einkum þar sem hluthafar eru margir, hlutafé hátt og sóst er eftir hlutafé frá almenningi,t.d. meo útboSum eSa skráningu hlutabréfa á verSbréfaþingi. Einkahlutafélöq eru hins vegar talin henta betur fáum hfuthöfum þar sem ekki er leitaS h'l almennings eftir fé enda sé hlutafé lágt, minnst 500 þúsund krónur í nýjum einkahlutafélögum ( jafnvel lægra í eldri hlutafélögum sem umskráS verSa sem einkahlutaféíög) Búast má viS aS langflest eldri hlutafélög verSi umskráS sem einkahlutafélöq, Nánari upplýsingar um helstu breytinqar á hlutarelagalöqgjöf- inni og mun á hlutafélöqum og einkahlutafélögum er aS rinna í sérprentunum laga um nlutafélög og laga um einkahlutafélög sem eru til sölu í BókabúS Lárusar Blöndal og eru sendar þaSan í póstkröfu um land allt. Þar er einnig aS finna sýnishorn samþykkta viSkomandi félaga o.fl. meS upplýsinqum um nauSsynlegar breytingar en sýnishornin má einnig ra á tölvudisklinqi. Búast má viS ao almennt þurfi menn á sérprentun laga um hlutafélöq aS halda þar til viSkomandi eldri hlutafélög verSa umskráö sem einkanlutafélög síSar á þessu ári. Vibskiptaráðuneytinu, 14 febrúar 1995. PÓSTUR OG SÍMI Ljósleiðara- og kóazstengir. Póst- og símamálastofnunin óskar eftir tílbooi í Ijósleioara og kóaxstrengi fyrir árið 1995. Um er ao ræSa 4 til 32 leiSara einþátta Ijósleiðarastrengi, samtals 235, og 150 km af kóaxstrengjum. Utboosgögn verSa efhent á skrifstofu fjarskiptasviSs Póst- og símamálastofnunar, Landssímahúsinu við Austurvöll, 4. hæo. Tilboðin verða opnuð á sama staS (Driðjudaginn 14. mars 1995, kl,l 1,00. Deildarstjóri ökunámsdeildar Laus er til umsóknar staða deildarstjóra ökunámsdeildar. UmferSarráo mótar námskröfur jyrir allt ökunám í landinu, sinnir eftirliti með ökunámi og sér um ökupróf. Deiídarstjóri ber faglega ábyrgS á skipulagningu þessa starfs auk áætlanageroar fyrir deildina motun í rannsókna á svioi ökunáms. Ætlast er til ao deildarstjóri hafi háskólapróf í kennslu- eSa sálarfræoum auk stjórnunarreynslu eoa sambærilega menntun og starfsreynslu. Laun skv. launakerfi opinberra starfsmanna. Upplýsingar veitir Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, deildarstjóri ökunámsdeildar, sími 562 2000. Umsóknir berist UmferSarráði merktar Ola H. ÞórSarsyni framkvæmdastjóra eigi síoar en 20. mars nk. «1 UiyiFERÐAR RAÐ Borgartúni 33, 150 Reykjavík

x

Þjóðvakablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðvakablaðið
https://timarit.is/publication/312

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.