Alþýðumaðurinn


Alþýðumaðurinn - 11.09.1951, Blaðsíða 1

Alþýðumaðurinn - 11.09.1951, Blaðsíða 1
XXI. árg. Þriðjudagur 11. september 1051 32. tbl. M er hifyt ni vinnn hér í vetur! Sjálfsagt eru það fleiri en Sigl- firðingar •— samanber grein í síð- asta Alþýðumanni —, sem horfa með kvíða til næsta vetrar. Jafn- vel þó að afkoma fólks hér á Ak- ureyri sé ekki eins háð afkomu síldveiðanna eins og á Siglufirði, þá hefir hin ægilega dýrtíð, sem engin takmörk virðast sett, mjög lamandi áhrif á það fólk, sem lifir á daglaunavinnu. Það sér ekki fram á að geta keypt brýnustu lífs- nauðsynjar til vetrarins, ef atvinn- an dregst saman með haustinu. Þess vegna verður ekki hjá því komizt einu sinni enn að brýna fyrir bæjarstjórn að láta vinna það, sem hægt er í bænum, meðan tíð leyfir, og halda áfram þeim mannvirkj um, sem byrj að er á, ef hægt er. Er þá fyrst að minnast á tunnu- smíðið. Ennþá einu sinni sáum við það í sumar, að hér hefði mátt selja mikið meira af tunn- um en til var. Veldur því aðstaða Akureyrar með samgöngur á sjó og landi, sérstaklega til söltunar- stöðvanna hér út með Eyjafirði og austur um. Verður bæjar- stjórn Akureyrar að beita sér fyr- ir því strax í haust, að hér verði smíðaðar tunnur í stórum stíl í vetur. Þetta er vinna, sem ekki er háð tíðarfari, og hefir það mikið að segja. Af vegagerð má fyrst minnast á að leggja Eyrarveg niður á Oddeyrartanga. Er það orðin knýjandi nauðsyn fyrir fólk, sem norðarlega á heima á Oddeyri og vinnur á Tanganum. Er hálfbros- legt að sjá fólk þurfa að brölta yfir vírgirðingar til að komast heim til sín fyrir vegleysi. Hefir saltfiskstöð Utgerðarfélagsins aukið þörf á vegi niður Tangann norðarlega. Þá er það holræsi i Gránufé- lagsgötuna neðan Hríseyjargötu. Má heita, að þessi vegarkafli sé illfær í leysingum á vetrum, þar sem lóðirnar beggja vegna eru hærri en gatan. Er þó þessi gata mjög fjölfarin vegna atvinnu á suðurtanganum. Og hvernig er með Glerárgötu og Glerárbrúna? Er ekki hægt að vinna að því að lengja götuna og byrja á undirbúningi við brúna? Þá er það dráttarbrautin og togarabryggj an á Tanganum. Enn þá er grjótgarðurinn við dráttarbrautina hálfunnið verk, þó að árin líði, og er ekki annað sjáanlegt en að ræsið að dráttar- brautinni sé í hættu, ef ekki er gengið til fullnustu frá skjólgarð- inum. Væri fró'ðlegt að heyra frá hafnarnefnd, hvenær á að ljúka því verki, og hvort ekki er hægt að byrja á hinni fyrirhuguðu tóg- arabryggju, þar sem nokkuð af efni í hana mun liggj a hér á staðnum. Að öllu þessu mætti vinna í haust og fram eftir, með- an tíð leyfði. Þó að ekki hafi verið mikið um byggingar hin síðari ár, hefir þó oftast komið á daginn, að ekki hefir verið unnið nóg af muln- ingi til bygginga. Verður bærinn að lála vinna það af mulningi og brotnu grjóti í vetur sem pláss er fyrir á vinnustaðnum. Hér hefir verið drepið á nokk- ur verk, sem mætti vinna, meðan tíð leyfir. I þeirri dýrtíð, sem nú leggst á fólkið, verður ekki 'hjá því komizt að berjast á móti hinu ægilega böli, atvinnuleysinu. Á. Þ. Eru skólamál Akureyrar ekki komin á vandræðastig ? Svo sem kunnugt er, útskrifast börn úr Barnaskóla Akureyrar nú ári yngri en áður var venja, með- an eldri fræðslulög giltu þar um. En síðan eru unglingarnir skóla- skyldir enn í 2 ár í unglinga- eða miðskóla, og hafa Gagnfræðaskóli Akureyrar og Menntaskólinn á Akureyri gegnt því hlutverki.. Að tveggja vetra miðskólanámi loknu er skólaskyldu lokið, en hin nýju fræðslulög gera ráð fyrir þriðja námsvetrinum ef vill, er búi nemendur undir svonefnt landspróf, sem m. a. veiti nem- endum rétt til að setjast í mennta- skóla, en hins vegar þurfi nem- endur, er ekki hyggja á mennta- skólanám eða annað sérnám, ekki að þreyta landspróf, heldur geta svo setið fjórða veturinn í hinum sama skóla og lokið þaðan þá gagnfræðaprófi. Fjögurra ára skóli, sem þannig er bygður upp, heitir gagnfræða- skóli, og skiptist í bóknáms- og verknámsdeildir. Slíkur er Gagn- fræðaskóli Akureyrar. Samkvæmt hinum nýju fræðslu lögum eru menntaskólarnir fjög- urra vetra sérskólar, er veita eitt og aðeins eitt burtfarapróf: Stúdentsprój. Áður voru þeir sex vetra skólar og gátu veitt tvenns konar burtfararpróf: Gagnfræða- próf eftir 3 vetur og stúdentspróf eftir 6 vetur. Nú hefir verið svo um skeið við Menntaskólann hér. að hann hefir fengið að starfrækja tveggja vetra rniðskóladeild til undirbúnings landsprófi eða inntökuprófi í menntaskóla. I þessa miðskóla- deild hafa börn farið beint úr barnaskólanum án inntökuprófs, en ált síðan að Ijúka þriggja vetra námi undir námspróf á tveim vetrum. Hefir þetta að vonum reynzt þroskaminni nemendum ofraun og þeir orðið að sitja eftir í bekkjum, aðallega 2. bekk, en síðan hefir skólinn ekkert haft að bjóða þeim nemendum, sem ekki hafa náð nógu háu landsprófi til að mega setjast í menntaskólann, eða annarra hluta vegna hyggja ekki á menntaskólanám. Ef slíkir nemendur vilja fá gagnfræðapróf, þurfa þeir að fara í Gagnfræða- skóla Akureyrar. Verknám er heldur ekkert við unglinga- eða miðskóladeild Menntaskólans. Þegar þess er gætt, að oft er mikill vandi að sjá, ef ekki r ýms- um tilfellum ógerlegt, hvort 13 ára barn er hæft, hvað þá vel fall- ið, til menntaskólanáms og for- eldrar eru oft enn óvísari um það en kerrnarar, má öllum vera ljóst, að Akureyringum er mikill vandi á höndum, þar sem velja lrefir mátt milli Menntaskólans og Gagnfræðaskólans. Það hefir ver- ið hefð að álíta Menntaskólann betri skóla, og einnig þótt meira í munni fyrir nemendur. Það er og álit margra góðra skólarnanna, að nám nemenda verði heilsteypt- ara í einum samfelldum skóla en t. d. tveimur stighækkandi. Aðrir benda á aukna reynslu við að nema í fleirum en einum skóla. En hvernig sem menn velta þessu fyrir sér, stendur þetta ljóst: Miðskóladeild M. A. dregur góða nemendur frá G. A. og stendur þannig þeim skóla fyrir fullum þroska, og miðskóladeild M. \. er ekki fullkomin miðskóladeild heldur, eins og fyrr er sýnt, og tekur auk þess aðeins fáa nemend ur. Við fáum því út úr þessu tví- býli, tvær miðskóiadeildir van- burðugar í stað einnar fullþroska, og því hljóta margir foreldrar í bænum að spyrja: Eru skólamál Akureyrar ekki komin í óefni? Nú mun það ætlun Mennta- skólans að starfrækja 1. bekk í vetur, þótt þingleyfi vanti enn til þess. Um það mun eiga að sækja. Hví þá ekki að gera eitt af tvennu: Sækja um að mega reka þriggja vetra fullkominn miðskóla, og láta þá Gagnfræðaskólann deyja drottni sínum, ef hann getur ekki haldið til jafns við þann skóla, eða æskj a eftir algerri sameiningu þessara tveggja stofnana undir einn hatt, svo að öll tvídrægni og meðalmennska verði úr sögunni hér í skólamálum? Sem foreldrar verðunr við að krefjast þess bezla og aðeins þess bezta fyrir börn vor í menntamál- um, en ekki heimska okkur á því að pexa unr hitt, hvort þessi ó- fullkomna miðskóladeildin sé betri eða verri eirhin ófullþroska mið- skóladeildin. Það er kominn tími til að taka blaðið frá munninum r þessu ó- skemmtilega og ófrjóa skólapexi hér í bænum. Br. S. DÝRTÍÐI N í DANMÖRKU Síðan í apríl s. 1. hefir dýrtíðin hækkað um 10 stig í Danmörku. Þessi 10 stig nema 330 kr. aukin útgjöld árlega hjá miðlungsfjöl- skyldu. Af þessari upphæð eru 204 kr. vegna hækkandi skatta, en 126 kr. stafa af hækkandi vöru- verði. Matvörur hækkuðu lítið, eða sem nemur 12 kr. á fjölskyldu yf- ir árið. Al þeirn hækkaði kjötið um 22 kr. og nýlenduvörur um 16 kr. Feitmeti lækkaði um 1 kr., ostur 2 kr., kartöflur 15 kr., græn- rneti 14 kr. og fiskur 10 kr. En mjólk lrefir staðið í stað. Liðurinn hreinlætisvörur, skó- fatnaður, klæðnaður o. fl. lækk- aði um 5 kr. Þar af fatnaðurinn 2 kr. Snyrting hækkar um 3,8 kr., en læknar og lyf urn 5 kr. Menntun, bækur, blöð m. m. hafa hækkað um 24 kr., talsíminn 5 kr. og kvikmyndahúsin 6 kr. Samgöngur og flutningar hafa hækkað sem nemur 17 kr. Þar af eru 9 kr. vegna hækkana frá járn- brautununr, 6 kr. vegna hækkana frá bifreiðum og 2 kr. vegna hækkana á varahlutum til reið- hjóla. Aðalóstæðan fyrir hækkun vísi- tölunnar þar í landi er hækkun skattanna en ekki hækkun vöru- verðsins. fl. sept. '51 Alþýðublað Hafnarfjarðar). ___.#_ Leiðinleg prentvilla. Sú villa hefir konrist inn í fyrirsögn á 2. síðu, að ljóðabók Guðmundar Frímanns er kölluð Svört verða sólskip, en á að vera sólskin. Hnlldér Hnlldérssnn dósent í JsleniHum frsnnm víð Hdshólnnn Halldór Halldórsson, mennta- skólakennari, hefir verið skipað- ur dósent í íslenzku nútíðarmáli og hagnýtri íslenzku kennslu við Háskóla Islands. Bjarni Bjarnason, bæj- arfógeti á Siglufirði leystur frá embætti að eigin ósk. Samkvæmt frásögn Alþýðu- blaðsins hefir Bjarni Bjarnason, bæjarfógeti á Siglufirði og for- seti bæjarsljórnar þar, verið leystur frá embætti að eigin ósk. Jafnframt segir blaðið, að rann- sókn hafi verið fyrirskrpuð um embættisfærslu bæjarfógetans í ákveðnum atriðum. Sigurður Krisrjánsson skipaður skólastjóri á Laugum. Sigurður Kristjánsson, cand. theol., frá Brautarholti r Svarfað- ardal, hefir verið skipaður skóla- stjLóri að Laugunr í Reykjadal. Mótorbáturinn Svanhólm ferst Fullvrst er nú talið, að Svan- hólm, lítill vélbátur með þriggja manna áhöfn, hafi farizt út af Horni laust fyrir síðustu mánað- arinót. Báturinn var á leið til Reykjavíkur héðan að norðan rrreð viðkomu í Bolungarvík. Hef•¦ ir fundizt spýtnabrak úr honum við Horn eftir að leit hófst að honum, nær viku eftir að síðast spurð'st til hans. Óþurrkar og uppskerubrestur Langur óþurrkakafli hefir stað- ið undanfarið um Norður- og austurland og eru mikil hey úti, sem liggja undir stórskemmdum. Um síðustu helgi brá til sunnan- áttar, en hún var svo austlæg, að ekki urðu þurrkar af. Horfur um uppskeru garðá- vaxta eru mjög misgóðar. Þar sem næturfrost í ágúst skemmdu, — og það var víða — eru þær lélegar, annars fremur góðar.

x

Alþýðumaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðumaðurinn
https://timarit.is/publication/597

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.