Íslendingur


Íslendingur - 08.11.1950, Blaðsíða 1

Íslendingur - 08.11.1950, Blaðsíða 1
XXXVI. árg. Miðvikudagur 8. nóvember 1950 45. tbl. Douglas-flugvé! Loftleiða. I Gagnger breytíng hefir orðið á síðari árum í samgöngumálum þjóðar okkar og alls heimsins. Fólk notar nú meir og meir flugvélar til ferðalaga og sparar sér með þvi bœði dýrmœtan tíma og erfiði. ¦— HraSinn er að verða drottnandi afl, nú þykja bifreíðar, járnbrautarlestir, skip svo að ekki sé nefndur „þarfaUi þjónninn", hest- urinn, allt of hœgfara. — Islendingar hafa eignazt álitlegan flugflota, og er myndin af einni flugvél Loftleiða, Helgafellinu, sem annast flug innanlands. Athugasemd um „athyglis* verða dómsniðurstöðu " ,0t af frásögn Verkamannsins 3. þ. m. af dómi í málinu: Iðja, félag verksmiðjufólks á Akureyri gegn Dúkaverksmiðjan h.f. telur Dúkaverksmiðjan h.f. ástæðu til þess að gefa eftirfarandi skýring ar til þess að fyrirbyggja mis- skilning. Framangreint mál er risið út af mismunandi skilningi á tveim lagaákvæðum, sem skilgreina það ekki nánar, hvaða skilyrðum men)n þurfi að fullnægja til þess að teljast fastir starfsmenn eða í fastri stöðu, en þegar þannig kem ur upp ágreiryingur um það, hvernig skilja beri einhver laga- ákvæði, þá hlýtur að vera eðli- iegasta og sjálfsagðasta leiðin að leita úrskurðar dómstólanna. Alllangt er síðan að fyrst kom til ágreinings milli iðnrekenda og iðnverkafólks um það, hvernig bæri að skilja ákvœði almanna- tryggingalaganna um greiðslu veikindadaga. Fór svo að Iðja félag verksmiðjufólks í Reykja- vík höfðaði fyrri hluta árs 1949 »prufu«mál á hendur Vinnufata- gerð íslands h.f. til þess að fá úr þessum ágreiningi skorið með dómi. Jafnframt skrifaði félagið Félagi íslenzkra iðnrekenda bréf og óskaði þess þar að veikinda- dagar yrðu ekki greiddir fyrr en- úr ágreinihgnum væri skorir með dómi. Meðlimir F. f. I, þar á með- al Dúkaverksmiðjan h.f. töldu í alla staði sjálfsagt og eðlilegt að verða við þessum tilmælum og bíða dóm's um ágreiningsefnið, og voru þá einnig reiðubúnir að hlíta allir dómi Hæstaréttar þar um, þótt Vinnufatagerð íslands h.f einni væri stefnt, og var því önnur málshöfðun um þetta, til— efnislaus. Við sáttaumleitun í því máli, er hér er nefnt í upphafi bauðst Dúkaverksmiðjan h. f. einnig til þess að greiða veikinda daga, ef dómur Hæstaréttar í máli Vinnufatagerðarinnar félli á þá leið, og var því algerlega óþarft að halda áfram með mál- sókn á hendur henni um þetta ágreiningsefni. Varðandi greiðslu orlofsfjárs- ins skal það tekið fram að Dúka verksmiðjan h.f. hagaði greiðslu orlofsfjár alveg á sama hátt og aðrir iðnrekendur og fylgdi þeirri meginreglu að greiða jafn- an 4% af kaupi. Málshöfðunin út af greiðslu orlofsfjársins var því einnig »prufu«mál og tilvilj- un að það skyldi vera höfðað á hendur Dúkaverksmiðjunni h.f. Um fyrrgreindan hátt á greiðslu orlofsfjár er það að segja, að það virðist vera megin- tilgangur orlofslaganna, að or- lofsfé sé jafinan 4% af árskaupi, enda er 12 daga kaup manna í fastri stöðu 4% af árskaupi, mið- að við að þeir hafi sama kaup Framh. á 4. síðu. Aðalfundur í Stúdentafélaginu á Akureyri Síðastliðið fimmtudagskvöld, 2. þ. m., var aðalfundur í Stúdentafé- laginu á Akureyri haldinn í bæjar- stjórnarsalnum í Samkomuhúsi bæj- arins. Fráfarandi stjórn gaf yfirlit um störf félagsins og fjárhag á liðnu ári, og var henni þakkað frábærlega gott starf og fórnfúst, enda bar stj órnarskýrslan það með sér, að starfsemi félagsins hafi verið einkar blómleg s.l. starfsár. Fráfarandi stj órnarform. Hallgr. Björnsson, verksmiðj ustj óri, lýsti því yfir fyrir hönd stjórnarinnar að hún bæðist eindregið undan endur- kosningu, og urðu fundarmenn við þeim óskum, þrátt fyrir ágæta reynslu af þeim. I s.jórn félagsins voru nú kjörnir þeir: Páll' Ardal, menntaskólakenn- ari, formaður, Tómas Árnason, lög- fræðingur, ritari, og Ottó Jónsson, menntaskólakennari, gj aldkeri. Nokkrar umræður urðu um laga- breytingar, sem gerðar voru. Var svo setzt að sameiginlegri kaffi- drykkju og spilað að lokum. Fjölmenni var og skemmtu menn sér hið bezta. HAUSTMÓT Skákfélags Akureyrar hófst fyrra föstudag í fundarsal Al- þýðuflokksins við Túngötu. Keppt er í þrem flokkum. I meistaraflokki keppa eftirtaldir 9 menn: Albert Sig- urðsson, Guðbrandur Hlíðar, Guð- mundur Eiðsson, Jóhann Snorrason, Júlíus Bogason, Kristinn Jónsson, Margeir Steingrímsson, Steinþór Helgason og Unnsteinn Stefánsson. 8 keppendur eru í 1. flokki og 4 í 2. flokki. Fjórum umferðum er lokið og fóru leikar þannig í meistara- flokki: 1. umferð: Albert vann Kristinn; Jóhann vann Guðbrand; Unnsteinn vann Guðmund. Biðskák varð hjá Júlíusi og Steinþóri. Margeir átti frí. 2. umferð: Steinþór vann Albert, en jafntefli varð hjá Guðbrandi og Margeiri og Jóhanni og Guðmundi. Biðskák varð hjá Júlíusi og Unn- steini. Kristinn átti frí. 3. umferð: Guðmundur vann Al- bert, Unnsteinn vann Jóhann. Jafn- tefli varð hjá Guðbrandi og Kristni, og Margeiri og Steinþóri. Júlíus átti frí. Frá Alþingi: Mæling og skrásetning lúða ð Akureyri. Jónas G. Rafnar, alþingismaður, flytur í Neðri deild frumvarp til laga um mœlingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdœmi Akureyrar. Frumvarp þetta er flutt að beiðni bæjarstjórnar Akureyrar. Tilgangurinn með flutningi þess er, að koma gleggri skipan en verið hefir á lóða- og fasteignamál bæjar- félagsins. Eftir því sem bærinn hefir stækk- að, hefir þörfin á því að hafa sem beztar heimildir um lönd og lóða- mörk, og eignarrétt að lóðum og löndum aukizt. Með frumvarpi þessu er gert ráð fyrir því, að bæjarstjórnin láti mæla allar lóðir og lönd innan takmarka kaupstaðarlóðarinnar og gera af þeim nákvæman uppdrátt. Skal upp- drátturinn sýna greinilega takmörk hverrar lóðar og afstöðu til ná- grannalóða, og grunnflöt húsa þeirra og mannvírkja, sem á lóðinni eru. Bæjarstjórnin löggildir bók, sem nefnist lóðamerkjabók og skal mælingamaður rita í hana lýsingu á merkjum hverrar lóðar; ennfremur skal rita í bókina stærð lóða, byggðra og óbyggðra. Þegar lokið er merkjasetningu og mælingu alha lóða og landa á kaupstaðarlóðinni, skal bæjarstjórnin láta skrásetja all- ar lóðir og lönd með framhaldandi númerum í bók, sem þar til er lög- gilt af ráðherra. Skal síðan jafnóð- um rita breytingar, er verða á lóð- um og húsum á skrána og skipar bæjarstjórnin lóðaskrárritara til þess starfs. Allur kostnaður við skrásetningu og mæling lóða greiðist úr bæjar- sjóði. Árið 1914 voru samþykkt lög um mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykja- víkur. Ákvæði frumvarpsins um mæl- 4. umferð: Albert vann Unnstein, Steinþór vann Kristinn. Biðskákir urðu hjá Jóhanni og Júlíusi og Guð- brandi og Margeiri. Guðbrandur átti frí. Ef:ir 4 umferðir er Steinþór Helgason efstur með 2^/á vinning (og 1 biðskák), Unnsteinn hefir 2 viqninga (1) og Albert 2 vinninga. ingu og skrásetningu lóða, sem hér hefir lítilsháttar verið gerð grein fyr- ir, eru að mestu leyti samhljóða lög- unum frá 1914. Hins vegar er í frumvarpinu gerð veruleg breyting á skipun merkja- dóms en í 10. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því, að sérstakur fjöl- skipaður dómstóll, merkjadómur, skeri úr öllum þrætum um merki lóða. Aðalbreytingin frá lögunum er sú, að bæjarfógetinn á Akureyri skuli vera formaður merkjadóms í stað þess að formaður sé skipaður af ráðherra. I frumvarpinu eru einnig fyllri ákvæði um hæfni með- dómenda en í lögunum frá 1914. Að lokum má geía þess, að í frumvarpinu er gengið út frá því, að málsmeðferð fyrir merkjadómi skuli fara eftir ákvæðum laga um meðferð einkamála í héraði, eftir því sem við verði komið. Annars verður að sjálfsögðu fylgt þeirri venju, sem skapazt hefir í Reykja- vík um meðferð merkjadómsmála. Lækkun íolla Þá flytur Jónas Rafnar og frum- varp til laga um breytingu á lögum um tollskrár o. fL Með lögum frá 25. maí 1950 var tollur á gervisilkiúrgangi, óspunn- um gervisilkiþræði og öðrum þess konar .gerviþráðum úr cellulose lækkaður allverulega. Samkvæmt frumvarpinu er lagt til að sama verði látið gilda um baðmullargarn til verksmiðjuiðnað- ar, þ. e. tollur á því verði lækkaður í 2 aura pr. kg. í vörumagnstoll og 2% í verðtoU. I greinargerð segir, að það sé al- gerlega óeðlilegt, að verksmiðjur, sem vinna úr gervisilkigarni, þurfi að greiða lægri toll af hráefni til framleiðslu sinnar en verksmiðjur, sem vinna úr baðmullargarni, þar eð af því leiðir, að framleiðsla hinna síðarnefndu verksmiðja verður alls ekki samkeppnishæf við framleiðslu hinna fyrrnefndu, þ. e. sama varan verður hlutfallslega miklu dýrari úr baðmullargarni en gervisilki. I nágrannalöndum okkar er sama hráefni og hér um ræðir ýmist toll- frjáls eða tollur á því mjög lágur.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.