Fréttablaðið - 22.05.2018, Blaðsíða 21

Fréttablaðið - 22.05.2018, Blaðsíða 21
NÁNARI UPPLÝSINGAR Magnea S. Sverrisdóttir MBA, löggiltur fasteignasali Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Hreiðar Levy Guðmundsson Nemi til löggildingar fasteignasala Sími 661 6021 hreidar@eignamidlun.is Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali NÁNARI UPPLÝSINGAR Hreiðar Levy Guðmundsson Nemi til löggildingar fasteignasala Sími 661 6021 hreidar@eignamidlun.is Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali 3ja herb. samtals 159,4 fm íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) í lyfthúsi við Skúlagötu. Íbúðin er skráð 138,8 fm og bílskúrinn 20,6 fm. Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Einstaklega glæsilegt sjávar útsýni og fjallasýn. Tvennar svalir. V. 67,9 m. SKúLAGAtA 40A - FyRIR 60 ÁRA oG eLdRI 101 ReyKjAVíK RAUðAGeRðI 42 108 ReyKjAVíK Vorum að fá í sölu glæsilega 165,3 fm endaíbúð á 4. hæð í lyftu- húsi við Borgartún. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Glæsi- legar samliggjandi stofur, sólskáli, eldhús, tvö herbergi, fataher- bergi, tvö baðherbergi, þvottahús og forstofa. Tvennar svalir. Inngangur í íbúðina er beint úr lyftu. Fallegt útsýni. V. 76,9 m. BoRGARtúN 30A 105 ReyKjAVíK BReKKUGeRðI 4 108 ReyKjAVíK FURUGeRðI 4 108 ReyKjAVíK Vorum að fá í sölu einstaka eign við Brekkugerði 4. Um er að ræða 231,8 fm mikið endurnýjað og vel hannað einbýlishús með skjól- góðum garði til suðurs. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson arkitekt. Húsið skiptist í anddyri, snyrtingu, hol, eldhús, stofu/ borðstofu, þvottahús, geymslu, baðherbergi, fjögur herbergi og í kjallara er lítið herbergi og geymsla. Bílskúr var teiknaður og samþykktur á sínum tíma en var aldrei byggður. Stutt er í skóla, verslanir og aðra þjónustu. Húsið hefur verið mjög mikið endur- nýjað. Frábær staðsetning í rólegri og fallegri botnlangagötu. Nánari upplýsingar veitir: Kjartan Hallgeirsson lg. fasteignasali, kjartan@eignamidlun.is s. 824 9093. Mjög fallegt 190,5 fm einbýlishús við Rauðagerði í Reykjavík. Húsið stendur á steyptri jarðhæð og var byggt 1983. Það hefur fengið gott viðhald og er í góðu ástandi. Eignin skiptist þannig: 1. hæð: for- stofa, 3 svefnherb., snyrting og opið eldhús. 2. hæð, stór og björt stofa með kamínu, hjónaherb., baðherb. og fataherb. Í kjallara er leikrými (áður svefnherb.), sjónvarpshol, þvottaherb., baðherb. og köld geymsla. Ennfremur er á jarðhæð stór og björt vinnustofa, sem mætti breyta í studió íbúð eða herbergi. Fallegur garður. Upp- hitað bílaplan. Einstök og vönduð eign í grónu og fjölskylduvænu hverfi. V. 86,4 m. Nánari upplýsingar veitir: Kjartan Hallgeirsson lg. fasteignasali kjartan@eignamidlun.is s. 824 9093. opið hús miðvikudaginn 23. maí milli 17:15 og 17:45. Glæsilegt og mjög vel staðsett 332 fm einbýlishús með 48 fm aukaíbúð og innbyggðum 35,6 fm bílskúr. Húsið hefur á undan- förnum árum verið yfirfarið og margt endurnýjað m.a gler, þak- kantar og hluti þakjárns, gólfefni, innréttingar, o.fl. Lóð með hlöðnum og steyptum hraunveggjum ásamt birtustýrðri úti- lýsingu og fallegri útigeymslu. Aukaíbúð er 2ja herbergja nýlega innréttuð með sérinngangi og innangengt. Mjög góð aðkoma er að húsinu. V. 123,8 m. opið hús þriðjudaginn 22. maí milli 17:15 og 17:45. Nánari upplýsingar veitir: Kjartan Hallgeirsson lg. fasteignasali, kjartan@eignamidlun.is s. 824 9093. Mjög fallegt 161,1 fm 5 herb. endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr á vel staðsettum og rólegum stað Árbænum. Húsið skipt- ist m.a. í stofu, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Selás- skóli og leikskólinn Rauðaborg eru örstutt frá húsinu. Timburver- önd í garði. V. 66,9 m. opið hús þriðjudaginn 22. maí milli 17:15 og 17:45. 3ja herb. 97,4 fm íbúð á 1. hæð með stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í stofu/borðstofu og tvö herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Sér verönd. V. 44,9 m. opið hús miðvikudaginn 23. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. Rúmgóð 120 fm 5 herb. íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi við Hjarðar- haga 26 í Vesturbænum. Tvær stofur, þrjú herbergi, tvö baðher- bergi. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og alla helstu þjónustu. V. 49,7 m. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. ÁSeNdI 8 79 m² 108 ReyKjAVíK NAUStABRyGGjA 12 12 BoRGARGeRðI 6 119,5 m² 108 ReyKjAVíK 51,9 MILLj. HjARðARHAGI 26 7 3ja herb. 71,2 fm íbúð á 2. hæð í einstaklega vel staðsettu litlu fjöl- býli með flottu útsýni til suðurs m.a. yfir kirkjugarðinn við Suður- götu. Miðbærinn, Háskólinn og hin rómaða Vesturbæjarlaug í göngufæri. Rúmgóð herbergi og stofa, mjög góð lofthæð. Aflok- aður flottur bakgarður. Sjarmerandi og björt íbúð á einstaklega góðum stað.V. 41,9 m. opið hús þriðjudaginn 22. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882. Björt og rúmgóð 86,0 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara í fallegu 3-býlishúsi við Sólvallagötu í Vesturbænum. Húsið er staðsett á horni Sólvallagötu og Blómvallagötu. Sér inngangur. Íbúðin snýr öll “inn í garðinn”. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 38,5 m. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. ÁSeNdI 8 79 m² 108 ReyKjAVíK LjóSVALLAGAtA 8 1 BoRGARGeRðI 6 119,5 m² 108 ReyKjAVíK 51,9 MILLj. SóLVALLAGAtA 11 1 3ja herb. 81,4 fm endaíbúð á 2. hæð í einstaklega vel staðsettu litlu fjölbýli í suðurhlíðum Kópavogs. Endurnýjað eldhús, mjög gott útsýni. Tvö svefnherbergi. Snyrtileg sameign. V. 38,8 m. opið hús miðvikudaginn 23. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882. Glæsileg mikið endurnýjuð samtals 138,6 fm neðri sérhæð við Mávahlíð. Hæðin sem er skráð 109,3 fm skiptist forstofu, hol, tvær stofur, eldhús, hjónaherbergi, forstofuherbergi og baðher- bergi. Bílskúr er fyrir aftan húsið, 29,3 fm, sem hefur verið nýttur sem í stúdíoíbúð. V. 61,9 m. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. ÁSeNdI 8 79 m² 108 ReyKjAVíK HLíðARHjALLI 55 2 0 KóPAVoGUR BoRGARGeRðI 6 119,5 m² 108 ReyKjAVíK 51,9 MILLj. MÁVAHLíð 35 5 oPIð HúSoPIð HúSoPIð HúS VIðARÁS 57A 110 ReyKjAVíK 4-5 herb. 111,8 fm íbúð á 3.hæð (efstu) í mjög góðu einstaklega vel staðsettu bakhúsi frá Kleppsvegi. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð m.a eldhús, baðherbergi, hurðir, gólfefni, flest gler, gluggar að hluta og fl. Tvennar svalir. Mikil og góð sameign. Hús og sameign hefur hlotið mjög gott viðhald. V. 47,5 m. opið hús fimmtudaginn 24. maí milli 17:00 og 17:30. KLePPSVeGUR 16 105 ReyKjAVíK NÁNARI UPPLÝSINGAR Þórarinn M. Friðgeirsson Löggiltur fasteignasali, sölustjóri Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is oPIð HúS 4ra herb. 85,7 fm vel skipulögð íbúð á 4. hæð í vel staðsettu fjöl- býlishúsi miðsvæðis í Reykjavík. Stofa og þrjú herbergi. Svalir. Íbúðinni fylgir 6,5 fm herbergi í kjallara með sameiginlegu bað- herberbergi með sturtu. V. 37,0 m. opið hús miðvikudaginn 23. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. Hreiðar L. Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021. 4ra herb. samtals 126,8 fm íbúð með bílskúr á 1. hæð í litlu fjöl- býlishúsi við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Vel skipulögð íbúð. Stofa og þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Útgengt er á séraf- notaflöt frá stofu. Stutt í skóla, sundlaug og fleira. V. 52,9 m. Nánari uppl.: daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. ÁSeNdI 8 79 m² 108 ReyKjAVíK LAUGARNeSVeGUR 108 5 BoRGARGeRðI 6 119,5 m² 108 ReyKjAVíK 51,9 MILLj. KLAPPARHLí 18 270 MoSFeLLSBæR oPIð HúS oPIð HúS oPIð HúS 2ja herb. 66,6 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri við Kópavogstún. Stæði í bílgeymslu. Yfirbyggðar svalir og mikið út- sýni. Húsið er vel staðsett í suðurhlíðum Kópavogs þar sem stutt er í þjónustu og gönguleiðir. V. 42,9 m. opið hús þriðjudaginn 22. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. Góð 2ja herbergja 81,9 fm íbúð á 3. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi við Miðleiti 7 í Reykjavík (Gimli). Íbúðinni fylgir merkt stæði í bíla- geymslu. Rúmgóðar suðursvalir. Húsvörður er í húsinu og sam- eiginleg aðstaða s.s. leikfimisalur og veislusalur. V. 44,5 m. Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168. ÁSeNdI 8 79 m² 108 ReyKjAVíK KóPAVoGStúN 3 - 60 ÁRA oG eLdRI 2 0 KóPAVoGUR BoRGARGeRðI 6 119,5 m² 108 ReyKjAVíK 51,9 MILLj. MIðLeItI 7 - 55 ÁRA oG eLdRI 3 oPIð HúS oPIð HúS Alexander Ingi Kristjánsson Löggiltur fasteignasali Sími 695 7700 Sverrir Kristinsson Löggiltur fasteignasali Jenný Sandra Gunnarsdóttir Skrifstofustjóri Þórarinn M. Friðgeirsson Löggiltur fasteignasali, sölustjóri Sími 899 1882 Daði Hafþórsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9096 Guðmundur Sigurjónsson Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali Ásdís H. Júlíusdóttir Ritari Hilmar Þór Hafsteinsson Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari Sími 824 9098 Gunnar Jóhann Gunnarsson Hdl., löggiltur fasteignasali Sími 695 2525 Kjartan Hallgeirsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9093 Kamilla Björk Garðarsdóttir Skjalagerð Magnea S. Sverrisdóttir MBA, löggiltur fasteignasali Sími 861 8511 Hreiðar Levy Guðmundsson Nemi til löggildingar fasteignasala Sími 661 6021 Guðlaugur I. Guðlaugsson Löggiltur fasteignasali Sími 864 5464 María Waltersdóttir Móttökuritari Brynjar Þ. Sumarliðason BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali Sími 896 1168 SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 2 2 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :5 7 F B 0 4 8 s _ P 0 3 3 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 8 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 6 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 1 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F D A -B F B C 1 F D A -B E 8 0 1 F D A -B D 4 4 1 F D A -B C 0 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 4 B F B 0 4 8 s _ 2 1 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.