Fréttablaðið - 22.05.2018, Blaðsíða 27

Fréttablaðið - 22.05.2018, Blaðsíða 27
Vesturvegur - Seyðisfirði Háaleitisbraut 117 – 108 Rvk Hamrahlíð – 105 Rvk Þangbakki 8 109 – Rvk Þar sem hjartað slær Sif 896 06 69 Opið hús í dag þriðjudag 22.05.2018 milli kl. 18:00 - 18:30. Allir velkomnir! Björt og rúmgóð 80,2 m2 íbúð á jarðhæð með sérinngangi og bílskúrsrétti á Háaleitisbraut. Stofa, eldhús, baðherb. og tvö svefnherbergi, annað lítið. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. V- 38,9 Bjarta og rúmgóða endaíbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli á frábærum stað í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í góða stofu, eldhús með borðkrók, hol, baðherbergi og tvö svefnherbergi. V- 40,9 Opið hús í dag þriðjudag 22.05.2018 milli kl. 17:30 - 18:00. Allir velkomnir! Góð þriggja herbergja íbúð á sjöundu hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er töluvert upprunaleg, vel skipulögð, snyrtileg og með góðu útsýni. Öll þjónusta í göngufæri. V-37,5 millj. Einstakt endurnýjað einbýli á Seyðisfirði. Tvær forstofur, eldhús, stofa og borðstofa ásamt sjónvarpsherbergi á hæðinni. í risi eru fjögur herbergi ásamt baðherbergi. Í kjallara er sérinngangur þar sem er svefnherbergi og baðherbergi. Húsið er byggt 1908 úr norskum bjálkum og klætt timbri. Allar lagnir og rafmagn hafa verið endurnýjaðar. V- 39,9 Sig rún 85 7 2 267K rist ín 820 81 01 Ó lafí a 898 82 42Sig urla ug 891 83 08 Hra fnh ildu r 862 111 0 OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is Lei fur Hr afn hil du r Gu ðrú n K ris tín 82 0 8 101 K r i s t í n S i gu r e y S i gu rða rdó t t i r - l ögg i l t u r f a s t e i gna s a l i Stu rla 89 9 9 08 3 D aði 82 0 8 103Eym un du r 69 0 1 42 2 SEL D Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala Stofnað 1988 Kári Halldórsson lögg. fasteignasali. Fjarðargötu 17, Hafnarfirði Opið virka daga kl. 9-17 Sími: 520 2600 Netfang: as@as.is Heimasíða: www.as.is Aron Freyr Eiríksson lögg. fasteignasali. s: 772-7376 Nýhöfn 2 – Garðabær Glæsileg 133 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með 21 fm svölum og 48,3 fm sérafnotareit (sólpalli) á lóð ásamt sér stæði í bílgeymslu við Nýhöfn 2 í Garðabæ - Glæsilegt útsýni. Verð: 79,9 millj. TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA SÍMI 533 4040 kjoreign@kjoreign.is OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17 Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is F ru m Kristinn Valur Wiium Sölumaður, sími: 896 6913 Ólafur Guðmundsson Sölustjóri, sími: 896 4090 Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bíl- skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað- herb. tvö. Sérlega fallegur garður og afgirtur sólpallur úr timbri með heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut- an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg. GRASARIMI – PARHÚS Opnunartími mán-fös kl. 9-17 Ólafur Guðmundsson Sölustjóri, sími: 896 4090 Dan V.S. Wiium hdl., og löggiltur fasteignasali Kársnesbraut, 200-Kópavogi Síðumúli - 108 Rvk Smiðjuvegur, 200- Kóp VERSLUNAR OG IÐNAÐ NÆÐI. Atvinnuhúsnæði til leigu. Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi. Stærð alls 166,0 fm. Á efri hæð hússins eru íbúðir. Stórir gluggar að framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra- manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni. Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin- gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát- taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm lagerhúsnæði. Eignin er laus strax. Kringlan 69 Opið hús miðvikudaginn 23. maí frá kl. 17:30 -18:00 Endaraðhús með bílskúr við Kringlu na, Reykjavík. Lýsing: Neðri hæðin. Forstofa, hol, forstofuherbergi, snyrting, eldhús, stofur og sólpallur. Efri hæðin. Sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, þv ttahús og baðherbergi. Verð 89,9 millj. Sílakvísl 11 Opið hús þriðjudaginn 22. maí frá kl. 17:30 -18:00. 4ra til 5 herb. íbúð á efri hæð og rishæð við Sílakvísl, Ártúnsholti, Reykjavík. Lýsing: Neðri hæðin: forstofa, hol, w.c., eldhús, borðstofa, stofa og svalir. Efri hæðin: Baðherbergi, hjonaher ­ bergi og tvö barnaherbergi. Efra ris: Opið rými. Verð 46,9 millj. Blöndubakki 6 Opið hús miðvikudag 23. maí frá KL. 18:00 -18:30. Vel skipulögð 4ra ­ 5 herb. íbúð á 1. hæð  m/herbergi og geyms­ lu í kjallara við Blöndubakka, Reykjavík. Lýsing: Hol, geymsla, gestasnyrting, stofa, svalir, eld­ hús, þrjú svefnherbergi, baðher­ bergi og herbergi og geymsla í kjallara. Verð 37,9 millj. Maríubakki 24 0pið hús miðvikudag þann 23. maí frá kl: 17.30 -18.00. Vel skipulögð og mikið endur­ nýjuð 3ja herb. íbúð á 3. hæð, efstu, ásamt íbúðarherbergi í kjallara. Stærð 90,6 fm. Íbúðin er vel staðsett í húsinu með góðu útsýni. Sér þvottahús í íbúð. Afhending við kaupsamning. Verð 36,3 millj. Helluvað 9 Opið hús þriðjudaginn 22.maí frá kl. 17:15 -17:45. Falleg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja 96,4 fermetra íbúð á jarðhæð ásamt sér bílastæði í upphitaðri og lokaðri bílageymslu.  Íbúðin er með fallegt útsýni yfir að Bláfjöllum. Sólpallur út frá stofu (hægt að gera 50 fm pall). Verð 44,5 millj. Nönnugata 16 - Opið hús Opið hús miðvikudaginn 23. maí frá kl. 17:00 -17:30. Góð 2ja herb. íbúð við Nönnugötu 16, 101 Rvk. Lýsing: Anddyri, rúmgott svefnherb., baðherb.. sam­ liggjandi stofa og eldhús. Geymsla í kjallara. Sameiginlegt þvotta hús. Birt stærð Þjóðskrá Íslands er 58,2 fm. Gólflötur svefn herb. er stærri en birt stærð. Verð 33.9 millj. Raðhús 4-5 herbergja 4-5 herbergja 3-4ra herbergja 3ja herbergja 2ja herbergja Dan V.S. Wiium hdl, löggiltur fasteignasali, sími 896-4013 Ólafur Guðmundsson Sölustjóri, sími 896-4090 Þórarinn Friðriksson löggiltur fasteignasali, sími 844-6353 Rakel Salóme Eydal löggiltur fasteignasali og leigumiðlari Sigurbjörn Skarphéðinsson löggiltur fasteignasali, skjalagerð. Ásta María Benónýsdóttir löggiltur fasteignasali, sími 897-8061 Traust og örugg þjónusta í 40 ár OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS Fagrahorn 801 SelFoSS Snyrtilegt 187,8 fm einbýlishús staðsett í 5 mínútna aksturfjarlægð frá Selfossi. Húsið stendur á 12.935 fm eignalandi sem er gróið og mikið búið að planta af trjám. Áhugaverð eign sem býður upp á marga spennandi möguleika í búsetu. Húsið er timburhús, byggt árið 2008, klætt að utan með bárujárni og járn er á þaki. Fimm svefnherbergi, öll með fataskápum. Á lóð við húsið er grasflöt, snyrtilegur garður, hænsnakofi og talsvert hefur verið plantað af trjám. Samkvæmt deiliskipulagi er hægt að byggja hesthús eða skemmu á landinu. Spennandi og góð eign í góðri sveit nálægt þéttbýli. Fasteignasalan Bær - Ögurhvarfi 6 Kópavogi - Austurvegi 26 Selfossi Nánari upplýsingar veitir Hafsteinn Þorvaldsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteigna,- og skipasali s. 891-8891 og 512-3400, hafsteinn@fasteignasalan.is 2 2 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :5 7 F B 0 4 8 s _ P 0 3 4 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 7 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 5 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 2 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F D A -B A C C 1 F D A -B 9 9 0 1 F D A -B 8 5 4 1 F D A -B 7 1 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 4 A F B 0 4 8 s _ 2 1 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.