Alþýðublaðið - 09.12.1945, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 09.12.1945, Blaðsíða 4
4 ALÞYÐUBLAÐiÐ Sunnudagur, 9. desember 1945. i fUf>{|ðnl>Uðt5 | Útgefandi: AlþýCuflokknrlnD ‘ Ritstjóri: Stefán Péturav^n. Símar: Ritstjórn: 48tj og 4962 Afgreiðsia: 4966 »x ABsetur i Alþýðutaósinu fil Hverf- isgötu Verð í lausasölu: 40 aurar Alþýðuþrentsmiðjan. Lýðræðí eða einræði í verkalýðssam- lökunum! MEÐ 'hinni friuntalegu árás ikommúnista á Verka- fovennaifélagið Framsókn í Reyikjiavik, sem frlá hefir verið skýrt !hér í blaðinu, er ekki að- ©in® vegið að sjállfsiákvörðunar rétti þess félags, Ibeldur otg að iýðræðiniu í venkalýðssamtök- (um landsins yfMeitt. 'Kamimiúnistar, sem rnieð of- íbeMi oig i'ögleysum sölsuðu und ir sig stj!ór,n Allþýðusamtbands ís Jiandis á síðasta sambaindsþingi, eins oig 'öttilum er enn í fersku smiinmi, ætlla sér miú að reyma að 'tryiggja áframhaildandi vöM sín iþar imeð ‘þvlí, að beygja þaiu félöig samibandsims, sem þeir ekki náða fyrir, unidir vaidboð samib and sstjórn ar, eða brekja þau úr samJbandimiu ella. Þessa nýj'U ,,eimdm'ganh'erlferð“ í verfca ilýðssamtökumium hefir Iþeim þóikmast iað hefja mieð Iþví, að ráðaS't á Verkakvenmáfélagi'ð Framsókn í Reykjöivík, eitt af S'toifniféliö'gium Alþýðusamib amds- inisi, oig beimrta þeir, að iþað falil1 ist á, að þvi iverði steypt sam- :an við önmiur félö|g, sem komm úniisrtair ráða fyrir, eða að það verði leyst með öliu upp, og mýtt fiéflaig 'Sitafnað í jþess stað eftir kokkalbók ikommjúnista. Em verði við hvorugri ikröfumini orð ið, skuli Verkakvenniafélaginiu Framisólkn víkið úr Alþýðusam- bandinu um áramiót! * iSfflílk áriás á eitt af ifélögum A1 þýðiusamibaindsinis er algert eins diæmi, enda fullfcoimim lögflieysa. Samkivæmt lögum sambands- ins sikulu sambandsfíéfliögim riáða inmri málum síinum, sjálf; sé reynt að (hafa þamm rétt af þeim' með bótun ium brbttrekst- ur úr samfoandimu, eims og him komimúni'stiska samfoandisistjórm er nú að reyma lí viðskiptum s.ím um |viið Verkaikjvenmaféllaigið Fraimisóbn, er þvi ium lékkiert ammaið en ósvífið igerræði að ræða — tilraun til þess að Ibæla miður lýðræðið i verkalýðssam tökumiuim og tooma í þess stað á' allgeru einræði tooimimúnistíslkr- ar Alþýðusamlbamdisst'jórmar í þeim. Oér er um máfl að ræða, sem ivarðar hvern eimasta félaggbund inm verkamamin' og verkakonu í flamdimu, — sem varðar framtíð verkalýðss amitak'an ma yifirleitt. Hér er uim það að ræða, hvorrt verikafóttkið á að ráða (þeim sam tökum isjlálllft, eða hvort þau eiga að verða viljiailaust verk- færi í póilirtístou vaMaíbrölti bylt imigarfilbkik.si, sem stefnir að því að afnema allt frelsi og lýðræði í landimu og setjia einræði og kúigu.n í þess stað. Hvaða verka lýðsfélag getur verið hlutlaust í slíkum átökum um framtíð samtakanna? * Verfcakvennafélagjið Fram- rrn Jón Axel Pétursson: Kúabú fyrir Reykjavík isem þar kemur í ijós? Að sára- AÐ hefir mikið verið rætt og ritað um mjófltounmálin, bæði fyrr og siðar. Allbft befur það viljiað brenina við, að meira vœri um þau rætt til þess að finna einhvem „sök,udólg“ oig niá sér síðan niður á honum, beldur en flá bætt úr ágöllún- ura. Ég sikal jláta það, að ég ier .hvorki gerflia- né mjólikiurfræð- Mgur, en ékfci skyldi mig flurða á því, þóitt' finna mætti í all- mörgu því er við léggjium otok- ur til munns ýmsa ,,ófoollustu“, sem aðrar þjóðir láta ekfci bjóða sér- þar sem miatvæla'dftirlit oig meðferð er í góðu lagi. Má' í því isamfoandi nefna kjöt ið og fiskinn, semi flutt er stund um á iskítuigum Ibilum attdlanjgar leiðir, stundium í foita og svo foeint í foúðirnar, sem verða að veita þvi viðtöku. án þess þá að igeta það, svo viðunandi sé, og igera sér þann mat úr því, sem fcoistur er. Sami s.taður eniginn ifyrir fijöldanm af kjötverzlun- um bæjiarins til að veita sflfk- ,um vörum viðtöku og opinfoer aðistoð eða afskipti af þArí lítifl ®em en.gin. En alilt stendiur þetta tiil foóta qg verður „nýsbapað“ eins og nú er svo títt að tala um. Þá má og nefna toornið, sem flutt er foeimslálfa á milii malað í Ihveiti, rúgmjiöl ög annað sem til okfcar friðar ih'eyrir, það verð- ur ódýrara á þann foátt, foeldur en ef við möluðum kornið sjiáflff ir„ er mér sagt, um foitt er ekki spurrt fovort það sé jaffn foeilsu samileigt, sem þó skipti.r ekki litlu máli. Væri sennilega ekki úr vefgi að atfougun væri á því 'gjörð aff otokar Víisiu mönnum, „vísindamönnunum“ fover mun uri er á því ffyrir maninlegan ttlífoama, a-ð neyta kornisins ný- malað, og ef það er margra mán aða igamaflt malað, í skipunum, áður en menn neyta þess. Þeir vanitoantar sem hér ihaffa veri'ð nefndir í samibandi við o'fanigreimd matvæli, verða vafa laust 'laigfærðir áður lanigt um llíður, en þamgað ti.1 munu þeir vaflida eistakfl'imgum erffiðleikum og vanllíðan. 'Uim mjiólkina gegnir öðru imláli, — þau mlál þiola eikki bið von úr viti. Það er orðið á amn an tug ára siðam Aiþýðufffllolkk- urinn hreyfði því, í foæja'nstjóm Reykjavítour, að Ibærimn setti á’ stioífn kúabú. Etoki var mlálium þeim vel tekið af þeim, sem þá réðu rí'kijum. iSjiáltfstæðislfíIfofckn- um eða 'hvað þeir nú köflluðu isig þá. Og árin liðu og borigur- tuim Reykjavíikur ffjölgaði, en drauimur tframSýnma manna um húalfoú bæjarins virtist afltaff ijaffm. fjarri, eða þar til Korpúlffs staðir voru keyptir ásamt nokkr um fleiri jarðeignum, — en fyr- valdlboði og hótun foinnar toomm únistísikiu Alþýðtusajmfoartds- stjómar með því að láta fara fram í félaginu allsfoerijarat- tovæðagrieiðsila um kriötfur sam- foamdisstjórmarimnar; mun sú allslhenj'aratkvæðagreiðsla fara ifram í þessari vilku. Á móti einræðiniu oig valdlboðinu' setur það þannig lýðræðið og lög samfoamdsims. Það þanf vist áneiðanlega ekki að igena því skóna, að þær verði margar, verkatooniumar, sem ívið þá attovæðagreiðslu mæfli með því, að félag þeirra ibeyigi sig fynir oíbeMinu; iOig ir s'kammsýni borgarstjórans og iSigffúsar Sigunhjartarsomar bæj arfulltnúa toommiúnista urðu jarðirnar Lágafell og Varmá ut- angarðs, en þeirra var fulll þörf og raumar fleiri jarða síðar vegna stofnsetningar kúabús fyr ir ibæinin. En um það tjóar eigi að sakast að slvo kömnu. Tvö umdanffarin ár foieíur fé verið laigt til foliðar tifl þess að foefija búskap á jarðeiignum foæj arinis, 600.000 króniur fovort ár þanniig að ein milljón króna á nú að vera til reiðu, til þessara Ihiluta. 'Menn virðiist ekki lenigur igreina á um það í bæjarstjóm að kúafoú skuli stafnað, Oig gæti maður þá freistast til að spyrja: Hvað divelur framtovæmddmar? Ég er eniginn heillsutfiræðingur, en ég held að það orki etotoi tvi- mæliíS', að mýmijólk er foioíliluist eff foún er úr heiflforigðum kúm, alls hreimlætis er igætt' við með- fferð hennar oig geymlsflu, oig ektoi ylfir dæigur igiömul. Ég stend enn fremur í þeirri meiningu að gerilsneyðing eða stassanisering igeri mjólkina effnasnaU'ðari, þó sflliik meðferð sé að sjáfllfsögðu nauðsynleg fyrir mjóflk sem fcem ur lanigt að og framtteidd er án straings heilforigði'S'ef'tirlits með gripum og fleiru. Éf nú þetta er svo, sem ég tel engum effa undir'orpi'ð, er það flijlólst, að ef við R'eykivíkinigar viljium að ymgstu foorgararnir, semi mesta foafa þörfina fyrir ó- igerilsneydída mjióflk, ffái foana, — þá verður því marki efcki náð nema með 'stofnun fyrirmynd- ar 'kúafoús, er foærinn refci, þar 'S'em gripir, hús og öll meðferð mjióflkurinnar verður undir stnönigu eftirliti lækina og fram fleiðslan miðuð við það, að sjá yngstu foorgurunium fyrir klosta rílkri foeilsusamlogri mijólk. í sambandi við sflikt fcúafoú, sem. foúið væri nýjustu tækjium til að varðvdita mijiólllkina hreina iQg' óstoemmda, væri vel atlhuig- arnidi oig rauinar sjálfsag.t til að tnyggja nœgdlegt mjólkurm'agn, að taka miiólk frá þeím foæjnm vestam heiðar, það er i Mosffelis- 'sveit og á Kjalarnesi. isem upp- tflylllrtu þau skilyrði, að því er iströngus'tu foei'ibrijgðisreg'lur 'gjlörðar viðvíkjandi gripum og fjósum og meðferð mjólkur- inniar í foeiM. Þessi mjólk vœri merkt sér stakilega og aflfoenit Æyrst og fremsrt til neyzlu foanda u,ng- foörnum og þá þeim eldri einniig éf fraimileiðslan 'leytfði það. Það er kunnara en frá þurtfi að segja, að við teljum það s'kyldu otokar að öll skióflafoöm foljóti ilæknisdkiO'ðun er þau koma í skóla. Við isilíka stooðun toemur vatfalaiust marigt í flljóis. En að fovað imifclu ileyti tefljium við það skyldu oktoar að dlrajga á- lyiktanir aff þeirri sfcoðun og því fcemur þá til fcasta ihimmar kicmmúnistísku fclíbu í stjórn Alþýðusaimfoan'dsims, ifovort hún gerir alvöru úr þeirri (hótum, að r,eka félagið úr samlbandinu um áramótin og foyrjar þar með að ttima sundur allsfoerjiansam- tök verkalýðsins í landinu. Skal' engu um það spáð ihér, ihlvort foún, tekur ;sér vaflld til silíks. En foitt ætti þá að mega fiulk yrða, að ffleiri ffélög samþand's- ins', en Verk'akvennatféflagið Framsókn, teldu mlálið varða isig, og að 'því sé ekki alveg lok- ið með samjþylkfctum samfoands- stjórnar einnar, þó að ikoimim- únistar fougsi sér það másike þanmig. litilu leyti. Við styrkijum ungbarnavemd, — en að fovað miiklu leyti lætur sú virðU'lega stafnun til sín foeyra opinfoerlega um umbæt- ur á iþví sem gera. þarf, vegna þeirra atfougana sem þar eru gerðar og fovaða tifllburðii foöif- ,uim við 'í tfirammi til þess- að igeta bætt úr því, sem ffólkið þar kynni að telj a þunifa við. Það er vaffalaust miangt seim igjiöra þarf til' aukinnar foeifltsu- verndar okkar höfuðstaðarbúa, en eitt af 'þvá fyrsta er ótviræt't að sjá ymgstu foorigurunum fyr- ir þeirr.i foeztu mjóflk sem unt er að framleiða Ihér. Það verður þá fyrst, er við foöfium stofnað lolkkar eiigið fyrirmymdar toúa- hú. Til þess ’að koma þessu nauð- synjj'amálii í framtovæmd voru ibæjiarlfulltmar Alþýðutfiiolkiks- ins þess hvetjandi að Korpúlfs- staðatorfan og fleiri jarðir væru keyptar. í isama sfcyni báru bæjtarfull trúar AiþýðutfiliöfclkiS'inis ffram til- löigu við ffjárihaigsiáætlun 1944, um að veittar vær.u 500 þúsund krómur til búrekstursins, og niáði sú tillaiga samþyikiki bæj- aristjórniar. Jaffn há uippihæð var síðan veitt á yfirsitandainidi ári. En þrátt fyrir þennan undiiirfoún Nokkrar blaðaumræð UR hafa' orðið um nýjú varðbátana, sem toeyiptir vtoru ffrá Eniglamdi tifl lanidfoelgis- gæzlu og fojiörgunar.star!fls' foiér við fland, og telja ýmsir mikinn efa á þrví, að þeir sóu foæffir tifl slífcrar notkunar. Stjíórnanand- stöðuhlíaðið Tíminn seigir um þetta í ,gær: „Allmiklar deilur eru risnar um það, hvort hraðbátarnir, sem. keypt ir yoru í Bretlandi til að annaist lanidlheligisvarnir og björgunsítarf- isemi hér við land, muni reynast nio'thæfir í þeim tilgangi. M. a. hef ur björgunarmálanefnd Fislkifé- lagsins látið það álit uppi, að bát- arnir muni vera ónothæfir. Dóms- miálaráðlherra hefur í tilefni af 'þessu ákveðið að láta fara fram nánari athu'gun á 'bátunum og munu að henni lokinni v.erða tekn ar endanlegar ákvarðanir um, 'hvort bátarnir verða notaðir til landihelgisgæzlunnar eða seldir aftur. Tilefni þessara deilna er m. a.. það, að einn báturinn fór til fsa- fjarðar og hingað aftur fyrir skemmstu og hlaut vont veður í foáðum ferðum, einkum þó hieim- ferðinni. Mörg skip héldu kyrru fyrir um lítot leyti, vegna veðurs, eins ,og t. d. Failkur Áka ráðherra, ,seim nú orðið heitir Siglunes. Telja ýmsir, að skipið ,hafi reynzt il'la 1 þessu ferðalagi, en aðrir telja lík- legt, að það muni ,gefa betri raun, þegar íslenzkir sjómienn hafa vanizt því betur. Úr þessum, þræt- um mun skorið með athugun Iþeirri, sem nú verður látin fara fram.“ Við þetta bætir Tíminn efftir- farandi athugasemd: „Þegar fyrst var kunnugt um skipakaup þessi, var látin í Ijós ánægja yfir þeim hér í blaðinu. 1 F. U. J. F. U. J. FÉLAGSSTARFIÐ FUNDUR í málfunda- og fræðslu- flokknum annað kvöld kl. 8,30 í skrifstofu fé- lagsins, Alþýðuhúsinu, II. Mjög áríðandi að allir þátt- takendur mæti. STJÓRNIN. ing foéf.ir ekki verið hafizt foanda sivo sem nauösynlegrt er um undirfoúning á svo mikils- verðiu máli. Fyrir nokkru síðan reyndu foæjiarlfuilltrúar Alþýðu- fiíolkksins að toomla miáleffnihu noktouð áleiðis, og foáru ffram í foæjarráði og siðan foæjarstjóm, sivofofl'jióðiandi tililögu: „Bæjiarstjórnin samþyltokir að velja tvo 'tounnárttiumenn er ásamt foúst'jóranum á' Korpúfllfs stöðum gijöri tfflögur um. foag- inýtingu lá jairðeignum Ibæjiarins mieð það fyrir auguim að bær- iinn setji á stöfn búalbú til fram leiðslu á barnamjiólk og fleiri v nau'ðsynj.um bæjarbúa." En meiri foluitinn í bæjar- sitjórn, .Sjiálfstæðisflokikurinin fétotost etoki til að isamþytotoja tillöguna og situr þivi allt við sama enni. IÞað má þó etoki svo tiil iganga, uim það verða Reyk- v'íikingar samieigin'lega að sjá. Var það vitanlega gert í trausti þess, að stjórnin hefði kynnt sér áður til hlítar, að skipin væru vel fallin til þessara niota. Tíminn hafði margoft áður vákið miáls á því, að nauðsynlegt væri að gera skjótar ráðstafanir til að auka landlhelgisvarnirnar, ,og mátti hann því vissulega fagna því, að stjórn- in hæfist handa um virkar að- gerðir í þeim efnum. Með skipa- kaupum þessum var gerð virðintg- arverð itilraun, en rí'kinu þó ekki .stofnað í teljandi áhættu, þar sem verð iskipanna var svto lágt, að auðvelt ætti að vera að selja þau aftur, ef þau reyndust eikki not- hæf til gæzlunnar. Óþarft virðist því að deila á stjórnina fyrir þessa tilraun hennar, en þess ber að vænta, að hún ihraði umræddri áthugun og geri tafarlaust aðrar fljótvirkar ráðstafanir ti;l að auka ilandhelgisgæzluna, ef skipin verða ekki dæmd nothæf til þeirra istarfa. Árásir þær, sem einstök stjórn- arblöð 'hafa gert á Pálma Loftsson í þessu samlbandi, eru með öllu ómerkar, því að vitanlega hefur stjórnin, en ekki hiann, ráðið því, sem ger.t var. Sama verður einnig að segja um árásir Þjóðviljans á Finn Jónsson, því að samlkvæmt stjórnarsáttmiálanum skái ákweða öll 'þýðingarmikil mál á ráðherra fundum og má því telja víst, að jafnstórt mál og þetta hafi verið lagt fyrir ráðherrafund og áibyrgð BrynijóMs og Áka sé því engiu minni en Finns. En vel sýnir þetta heilindin á stjórnarlheimilinu, að kommúnistar slkuli iáfella einn ráð- herrann fyrir það, Sem þeir bera allir ábyrgð á.“ Þannig ffarast Tiimiararm orð. En Alþýðufolaðið getur ibætt jþvtf við þau, að það iheff'Ur góðar flieimiflddr ffyrir iþví, að varð- Framlfoaíld á 6. síðu. sókn foefir látoveðið, að svara

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.