Vísir - 15.09.1953, Blaðsíða 5

Vísir - 15.09.1953, Blaðsíða 5
Þriðji^agmnr15.;s^is1;ei«ber;19.53' ?tBIlt "'¦"¦¦¦».....'¦¦^"¦¦¦¦¦¦¦¦¦» Löpiæti síóreignaskatts prófað fyrir dómstóIunL Fróðleg greinargerð nefndar stóreignaskattsgreiðenda. Nefrid 'þeirri, sem á sínum tíma var kosin af stóreigna- skattgreiðendum, hefir nýlega borizt greinargerð frá mál- flutningsmönnum ncfndarinn- ar. — Mál þau, sem höfðuð voru, voru rekin fyrir dómstólunum sem prófmál, til þess að fá dóma um flest meginatriði í lögum nr. 22/1950 um stóreignaskatt. Hafa öll málin að undantekn- um þrem verið dæmd í hæsta- rétti. f I. Stóreignaskattsmál Guð- mundar GuSmundssonar for- stjórá og eiganda trétsm. Víðis h.f. Niðurstaða hæstaréttar er í stórum dráttum þessi. 1. Gildi laga nr. 22/1950. Ekki er talið að skattstefna laga nr. 22/1950 mismuni skattþegnum svo, að hún brjóti í bága við 67. grein stjórnar- skrárinnar nr. 33/1944. Sam- kvæmt þessu telur- hæstiréttur að heimilt hafi verið að leggja stóreignaskatt á einstaklinga og féíog skv. lögum nr. 22/ 1950. 2. Innheimta skattsins. Meiri hluti hæstaréttar telur, að ríkissjóður eigi ekki aðgang að einstaklingum um þann stór- eiganskatt, sem lagður er á vegna eignar einstaklinganna í f élögum, heldur verði ríkissjóð- ur að innheimta skattinn hjá félögunum sjálfum. 3. Skattmat fasteigna. Talið er að heimilt hafi verið að meta fasteignir svo sem mælt er , 1. tölulið 12. greinar lag- anna, þ. e. að margfalda fast- eignamat eignar með tölunum 3, 4, 5 eða 6, eftir því hvar eignin er. 4. Skattmat á lausafé, vélum og áhöldum. Talið er, að skattstjórnar- völdum hafi verið heimilt að meta lausafé, vélar og áhöld svo sem gert var. 5. Söluskattur. Talið er, að borið hafi að draga söluskatt skattgreiðanda, sem var í skuld í árslok 1949 frá skattskyldri eign hans áður en stóreignaskattur var á lagður. 6. Tryggingargjöld. Talið er að borið hafi. að draga tryggingargjöld skatt- greiðanda, seriv voru í skuld í árslok 1949 frá skattskyldri eign hans áður en stóreigna- skattur var á lagður. 7. Lóðarréttindi. í máli Guðmundar Guð- mundssonar taldi hæstiréttur ekki sannað, að um skattskyld eignarréttindi hans í leigulóð- inni nr. 31 við Víðimel væri að átta sig á hvað þetta snerlir bæj- arráð, kvenfélög eða heilbrigSis- yfirvöldin. Því mætti aSeins bæta viS, aS sætin í kvikmyndahúsunum erti samtals 3552, en ekki 50000, cins og stóð i bréfihu 'er birt var í Bergmáli, en slík meðferð á stað- reyndum er ekki óalgeng þégár kvikmyndahúsin eiga í hhit. — Kunnugur." Bcrgmáli er loklS þakka bréfín: — kr. tefla og samkvæmt því voru lóðarréttindin ekki talin honum til eignar við ákvörðun stór- eignaskattsins. 8. Viðskiptavild (goodwill). Talið er að óheimilt hafi verið að reikna viðskiptayil'd sem skattskylda eign við á- kvörðun stóreignaskatts. II. Stóreignaskattsmál J. Þor- láksson & Norðmann. I máli þessu gerði stefnandi þær dómkröfur, að viðurkennt yrði, að honum væri heimilt að setja hlutabréf „í félaginu sem veð fyrir vangoldnum stór- eignaskatti, sem félaginu hafði verið gert að greiða, aðallega reiknuðum á stóreignaskatts- matsverði, en til vara á nafn- verði. ' Héraðsdómurinn taldi að fé- laginu væri heimilt að setja hlutabréf í félaginu að veði fyrir vangoldnum stóreigna- skatti. Þessari niðurstöðu var hrundið af meirihluta hæsta- réttar og ríkissjóður- sýknaður af kröfum stefnanda. Þessi niðurstaða er studd þeim rökum, að veð í hlutabréf - um eða stofnfjárbréfum félaga veiti ekki aukna tryggingu fyr- ir skattkröfum á hendur félög- um, þar sem skattakrafan gangi fyrir hlutdeildarréttind- um þeim, sem hlutabréfin eða stofnfjárbréfin veita. Félags- réttindi hlutahafa eða stofn- fjáreigenda samkv. hlutabréfum þeirra eða stofnbréfum, séu því hvorki samkv. ákvæðum laganna né eðli málsins slík eign, er hlutafélög eða sam- vinnufélög geti veðsett fyrir stóreignaskatti þeim, sem fé- lögunum ber að greiða. Tveir af fimm dómendum hæstatéttar skiluðu sératkvæði og vildu staðfesta héraðsdóm- inn. III. Stóieignaskattsmál Er- lendar Ó. Péturssonar og Slipp- félagsins h.f, í málum þessum töldu stór- eignaskattsgreiðendur, að sex- falt fasteignathat á fasteignum þeirra næmi; hærri f járhæð éri raunverulegt éignanna hefði verið 31. desember 1949. Af þessum sökum voru fengnir dómkvaddir menn til þess að meta verðmæti eignanna eins og það var í árslok 1949, og þess krafizt að það matsverð yrði lagt til grundvallar við á- lagningu stóreignaskattsins. Þessar krÖfur stóreigna- skattsgreiðenda voru teknar til greina af héraðsdómaranum. Áður en málið var flutt í hæsta- rétti var í samráði við dóm- endur réttarins ákveðið að biðja um nýtt fasteignamat eignanna, er framkvæmt skyldi eftir sömu verðgildisreglum og far- ið var eftir við fasteignamatið í Reykjavík árið 1942. Úrslit máls ' Erlendar Ó. Péturssonar urðu þau, að stóreigrtaskattur stefnanda var algerlega felldur niður, þar sem hann var ekki talinn eiga 300.000, — króna skuldlausa eign íárslok 1949, en í máli Slippfélagsins h.f. var héraðsdómurinn staðfestur, þar sem ekki þótti af formsástæð- um fært að fara með mat eign- arinnar niður- fyrir matsverð hinna dómkvöddu manna. Af dómum í þessum málum virðist mega leiða þá reglu, aö fara skuli eftir sexföldu fast- eignamati um fasteignir í Reykjavík, en skattgreiðendur getið væntanlega að fengnu samþykki fjármálaráðuneytis- ins, fengið framkvæmt nýtt fasteignamat. IV. Stóreignaskattsmál Jako- bínu Guðmundsdóttur, Sigur- bjargar Kristófersdóttur og dánarbús Kristjáns Bergssonar. Voru mál þessi höfðuð til að fá úr því skorið, hvort stór- eignaskattur skyldi lagður á búin sem sérstaká skattgreið- endur eða sem sameignarfélög erfingjanna. Eins og dómarnir bera með sér var í einu fallinu um setu í óskiptu búi að ræða 31/12— '40, í öðru hafði þá eigi verið veitt slíkt leyfi, en ófjárráða börn, í þriðja fallinu, var búið undir skiptum hjá skiptaráð- anda, ekki annað eftir en skipta. Niðurstaða hæstaréttar var sú í öllum tilfellum, að heimilt væri að leggja stóreignaskatt á búin sem sérstaka skattgreið- endur. Eins og að ofan greinir eru ódæmd 3 mál í hæstarétti útaf eftirfarándi: j 1. Um rétt hlutafélaga til að afhehda fasteign sem greiðslu á stóreignaskatti hluthafa. 2. Um hvort taka beri tililt til fasteignamats í stað kostn- aðarverðs, ef eign hefur yerið metin til fasteignamats áður en endanlega hefur verið gengið frá stóreignaskatti. 3. Um hvort reikna beri hlutabréf hlutafélaga í öðrum hlutafélögum á nafnverði eða eftir stóreignaskattsmati. ¦ Þá vill íiefndin benda á lög nr. 21/1952 um sérstakan skattfrádrátt tapaðra skulda vegna skuldaskila bátaútvegs- ins, en þar er ákveðið að eigna- tap vegna skuldaskilanna skuli koma til frádráttar skatt- 'skyldri eign til stóreignaskatts. Ennfremur vill nefndin benda á, að í dagblöðum bæj- arins birtist um miðjan ágúst svohljóðandi auglýsing frá skattstofunni í Reykjavík: „Skattstoíu Reykjavíkur hefur verið falið að framkvæma nú þegar lokaútreikning stór- eignaskattsins samkvæmt þeirri breyttu lagaframkvæmd sem leiðir af dómum Hæstaréttar felldum í þessu sambandi og ennfremUr samkvæmt því á- kvæði laga nr. 21/1952, að tapaðar skuldir vegna skulda- skila útvegsmanna skv. lögum nr. 120/1950 skuli koma til frá- dráttar skattskyldri stóreigna- skattseign, enda hafi téðar skuldir til orðið fyrir 1. janúar 1950. Er því hér með skorað á alla stóreignaskattsgjaldendur, sem telja sig eiga rétt til skattlækk- unar í samræmi við áðurnefnda dóma og lög að senda sem fyrst til skattstofu Reykjavíkur sundurliðaðar kröfur sínar þar að lútandi, í bréfi eða sím- skeyti, eigi síðar en 31. ágúst n.k., og gildir sá sami frestur fyrir alla hyar sem-er á land- inu. Fjármálaráðuneytið, 12. ágúst 1953". Frest þann sem um ræðir í auglýsingunni hefur skatt- stjóri og fjármálaráðuneytiG samþykkt að framlengja til 30. þ.m. og vill nefndin leggja sér- staka áherzlu á það við alla þá, sem telja að ofangreindar dómsniðurstöður hafi áhrif á þeirra stóreignaskatt, að kæra en tii^-.iSRattstofunnar áður frés'turinri rennur út. ... ,í umræðum þeim, sem nefnd- in. átti yið f j ármálaráðuneytið kom fram, að enn væru nokkuð margir \ stóreignaskattsgreið- endur, sem ekki hefðu greitt. eða samið um gréiðslu stór- eignaskattsins, þar sem búast má við að tollstjórinn muni ijráðlegá f ramkvæma lögtók fyrir eftirstöðvunum, vill nefndin hvetja þessa aðila til að gjöra skfl. Reykjavík, 7. september 1953. Virðingarfyllst, NEFNDIN. Afburðagóð mynd í Gamla Bíó. „Glugginn" heitir óvenjuleg mynd, scm Gamla bíó sýnir Iþessa dagana. Mynd þessi er tekin beint úr daglegu lífi lítillar fjölskyldu í New York. Hún greinir frá litl- um dreng, sem af tilviljun sér morð framið. Enginn vill trúa honum, menn telja, að hér sé um að ræða óra drengs, sem hugmyndaflugið hefir hlaupið með í gönur. Myndin lýsir síð- an skelfingu drengsins, áhyggj- um foreldranna, sem ekki vilja trúa barninu, en allt er þetta gert með svo eðlilegum hætti, og atburðarásin er svo ógn- þrungin, að áhorfandinn hlýt- ur að hrífast með. Bobby Dris- coll leikur drenginginn af fá- gætri snilld. Þetta er tvímæla- laust með beztu myndum, sem hér hafa sézt um langt skeið. ThS. í dag. Eg licni iii'.vl.i' Getraunaúrsllt — og spá. Getraunaúrslit og spá. Úrslitir getraunaleikjanna á laugardag urðu þessi: A. Villa 2 — Blackpool 1 1 Bolton 0 — Man. U. 0 x Burnley 1 — W.B.A 4 2 Charlton 8 — Mi.bro 1 1 udd.field 3 — Chelsea 1 1 Man. City 1 — Cardiff 1 x Preston 2 — Newcastle 2 x Sheff. U. 2 — Sheff. Wed. 0 1 Sunderland 7 — Arsenal 1 1 Tottenham 2 —¦ Liverpool 1 1 Wolves 4 — Portsmouth 3 1 Stoke 3 — Birmingham 2.1 Getraunaspá vikunnar, en þessir leikir fara fram n.k laug- ardag. 1 röð — 48 raða kerfi. Arsenal — Manch. 'C. 1 1 Blackpool — Wolves Cardiff — Bolton 'Chelsea — Á. Villa Liverpool — Burnley Manch. U. —- Preston Mi.bro — Sheff. W. Newcastle — Tottenh. Portsmouth — Sunderl. Sheff. U. — Hudd.field W.B.Á. — Charlfon Nott. Forest —- Stoke Skilafrestur. er til fimmtu- dagskvölds. 'y- ¦• ¦ ¦'• j. . t 1x2 1 1 Xi X 2 2 X X2 X X 1 12 2 x2 2 2 1 1 1 12 Landsþing Dana hefur nú verið iagt niður og f yrir nokkru vqr.u þingmenn látnir Ieika síðasta fundinn. Er myndin, hér a$ ofan tekirv,; begar, innaiMiíkisfláí'merrann Aksel MÖUer er í ræðu- stólnum og tilk'ýniiír, að saga þingdeildarinnar sé á enda, þar sem hún hafi sjálf samþykkt það. Lét kveikja í og varð 21 að bana. N. York (AP). — Kaup- sýslumaður í Guatemala hefir verið dæmdur. í ævilangt fang- elsi fyrir íkveikju og mörð. Lagði hann eld ¦ í vöru- geymslu, sem hann átti og hafði áður vátryggt fyrir mikið' fé, en snrenging jafnaðií •¦;-naastuf íbúðarhúsröð við jörðu, svq að> 21 maður beið bana.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.