Vísir - 30.03.1957, Blaðsíða 1

Vísir - 30.03.1957, Blaðsíða 1
¥1 67. árg. Laugardaginn 30. marz 1957 76. tbl. Hiákan gjörhreytír öllu a- :andi í Borgarfirði. ar koma upp — vegír opnast — rafmagn- ið að færast í Eag aftur. Frá fréítaritara Vísis. Borgarnesi í morgun. Þýðviðrið er tekið að gera varf við sig í Borgarfirðinum, og er bví ákaft fagnað, bæði vegna haglendis, umferðar og rafmagns. Svo sem kunnugt er af fyrri íréttum, ríkti orðið fullkomið vandræðaástand í ráforkumál- um héraðsbúa. Dagsrennslið úr Skorradalsvaíni nægði áð- eins til 8—9 klukkustunda orkuvinnslu í Andakílsárstöð- inni á dag, þannig að héraðs- búar urðu að búa við rafmagns leysi í allt að tvo þriðju hluta hvers sólarhrings. Fyrsta breytingin virðist nú fyrirsjáanleg, og í nótt var tal- ið að orðið haf i það mikil hláka í og undan Skarðsheiðinni, að ekki þurfi að taka rafmagns- strauminn af eftir hádegið í dag. — Úr Skorradalsvatninu sjálfu er ekki að vænta aukins vatnsmagns að svo stöddu, því vatnið er allt á helluís, en hins vegar verður ör breyting á ef hlákan heldur áfram. Samkvæmt upplýsingum frá Andakílsárvirkjuninni var 2. febrúar s.l. 1.3 metra vatnshæð í Skorradalsvatni yfir afrennsl- ishæð. Þann 6. marz s.l. var allt þetta vatn þrotið og aðrennslið fullnytjað að auki. Er þetta ljóst dæmi um það, að Anda- kílsárvirkjunin annar engan veginn orkuþörfinni, ef þurr- ' viðrakaf li kemur um nokkurt skeið. Slíkt hefur komið þar ' fyrir áður og sagan endurtekið sig nú. Þó ekki hafi verið mikil hláka í Borgarfirðinum enn sem komið er, hefur snjórinn samt sjatnað geysilega það sem af er og sér orðið víða til jarð- ar þar sem snjór var hvað mestur á láglendi áður, eins og t. d. á Mýrunum. Þá hefur þýðviðrið einnig orðið til þess, að tekið hefur verið til óspilltra málanna við að opna þær leiðir, sem lokað- ar hafa verið til þessa. í gær var leiðin frá Langá opnuð vest ur að Arnarstapa. í dag át'ti að halda áfram áleiðis að Hítará,' en á þeim kafla eru snjóþyngsli hvað' mest á Mýrunum. Sömu- J leiðis er unnið að því að opna veginum niður Hraunhreppinn. Fýrir vestan Hítará eru tvær ýtur komnar í gang til þess að ryðja áðalþjóðveginum þar.ogef hlákan hel.zt áfram, verður öll leiðin rudd vestur á Snæfells- nes. í uppsveitum Borgarfjarðar eru þær leiðir færar, sem á annað borð hefur verið reynt að halda opnum í vetur sökum mjólkurflutninga og aðdrátta. Sömuleiðis eru allár leiðir frá Borgarnesi færar — nema vest- ur um Mýrarnar. Að búa að sínu eða taka erlend lán: Aðeins 2 leiöir úr vaxandi vanda í gjaldeyris- og fjárfestingarmálum. Líklegt, að útflutningur landsnianna verði minni í ár en 1956. i' skfjrstu Þéiurs St&n&tSifcissonur bunkustjúru ú iunúi S^tnds- hnnknnefndur. Risa-alíuleiðsla lögð frá Persaflóa yfir TyrklaiuL Áfall fyrir Nasser og alvarlegt íhug- unarefni öllum Arabaþjóðum. Standard oliufélaglð hefur til- kynnt f yrir hönd átta olíufélaga — bandarískra, brezkra og holl- enzkra — að fyrír áramótin næstii verði byrjað á olíuleiðslu frá Persaflóa yfir Tyrkland til hafnar við Miðjai^ðarhaf. Olíufélögin standa sameigin- lega straum af olíuleiðslunni. Áætlaður kostnaður er 800 millj- ónir dollara eða tæplega 1300 milljarðar íslenzkra króna. Þessi leiðsla verður raesta fyrirtæki sinnar tegundar sem um getur í sögunni til þessa. Hún á að geta flutt helrningi meira olíumagn en allar oliuleiðslurnar, sem nú eru í nálægum Austurlönd- um. I fregnum hér i blaðinu hefur iðulega verið vikið að áíovmum i þessu efni, m. a. var talið í fregnum frá Bermuda, að þetta mál hefði verið rætt af Eisenhower og Macmillan, og jþeir verið sammála um fyrir- [greiðslu rikisstjórna sinna. I mörgum öðrum fregnum hefur ! verið vikið að því, að meðal yest- rænna þjóða væri vaxandi skiln- ingur á þvi, að knýjandi nauð- syn væri 'að leggja leiðslur yfir Tyrkland, til þess 'að þurfa ekkert að treysta á Aiabalönd- in, svo sem Egyptaland (Súez- skurður) og Sýrland (leiðslur). Mikilvægt er og, að samvinna Tyrkja við vestrænu þjóðirnar er hin traustasta, þar sem það er aðili að Nato og Bagdad- bandalaginu, sem Bretar og Bandaríkjamenn styðja, og mega heita meðlimir að. Líklegt má þykja, að fullnað- í fyrradag vav haldinn í Landsbankanum hinn árlegi fundur Landsbankanefndar, og var Gunnar Thoroddsen í for- sæti á fundinum. Lagðir voru fram reikning- ar bankans fyrir árið 1956. Jón G. Maríusson, bankastjóri, gerði grein fýrir reikningum og flutti skýringar við þá. Síðan flutti Pétur Benediktsson bankastjóri skýrslu um þróun péninga- og gjaldeyrismála. Reikningarnir voru síðan samþykktir með sam hljóða atkvæðum. Síðan voru kosnir aðalendur- skoðendur bankans, og voru þeir endurkjörnir, Guðbrandur Magnússon, forstjóri, og Jón Kjartansson, sýslumaður. Sigurður Kristjánsson, for- stjóri, gerði þá fyrirspurn á fundinum, hvort leitað hefði verið álits og tillagna banka- stjórnar Landsbankans varð- andi væntanlegar breytingar á bankalöggjöfinni. — Svaraði bankastjórnin því neitandi. Ann að gerðist ekki á fundinum. Hér fer á eftir skýrsla sú, sem Pétur Benediktsson banka- stjóri flutti á fundinum: í framhaldi af þeirri skýrslu, sem nú hefur verið flutt um reikninga Landsbankans og af- komu á liðnu ári, þykir fram- kvæmdastjórninni hlýða að bæta við nokkrum athugasemd- um um þróun peninga- og gjald eyrismála og horfur í þeim efn- um. Eins og kunnugt er, jukust útlán bankanna stórlega á ár- inu 1955, og gjaldeyrisstaðan versnaði mjög. Enda þótt mikl- ar birgðir útflutnihgsafurða um áramótin 1955—56 bættu nokk- uð úr skák, var það ljóst, að ó- breytt þróun hláut brátt að leiða til vandræða í gjaldeyris- málunum, ef ekki kæmu til stór auknar tekjúr í erlendum gjald eyri eða verulegar erlendar lán- tökur til ýmissa stórfram- kvæmda í landinu. Til þess að draga úr peningaþenslunni og skapa þar með grundvöll bættr- ar gjaldeyrisaðstöðu hefur fram kvæmdastjórn bankans því á árinu 1956 gert það eitt að höf j þörf. Nettóskuldir þeirra hækk- uðu enn um 2 millj. króna. En þegar þessi aukning er borin saman við það, að skuld þeirra við seðlabankann hafði aukizt um 75 millj. kr. á árinu 1955, verður því ekki neitað með sann girni, að nokkur árangur haíi náðst. í þessum tölum er ekki tekið tillit til endurkaupa á af- j urðavíxlum, en þau endurkaup höfðu aukizt um 102 millj. kr. á árinu 1955 og jukust um 39 milrj. kr. á árinu 1956. Þess má uðstefnumálum sínum að hamla Seta. að reglum um endurkaup á móti frekari útlánaaukningu seðlabankans. Aðstaða viðskipta- bankanna. Snemma á árinu voru í þessu skyni settar strangari reglur en áður um lánveitingar seðla- bankans til viðskiptabankanna, svo að þeir verða nú m. a. að gfeiða mjög háa vexti, ef skuld- ir þeirra fara fram yfir það há- mark, sem samið hefur verið um. Það verður að játa; að ekki tókst á árinu 1956 að ná því marki að bæta stöðu viðskipta- bankanna gagnvart seðlabank- anum, þótt þess hefði verið full afurðavíxla var ekki breytt á árinu, og stafar aukningin svo til eingöngu af hærri lánum út á landbúnaðarafurðir vegna aukinnar framleiðslu. Aðstaða ríkissjóðs og ríkis- stofnana gagnvart seðlabank- anum batnaði um 2 millj. kr. á árinu. Þess ber þó að gæta í því sambandi, að undir árslok tók bankinn skuldabréf vegna stóreignaskatts, 15 millj. kr., til greiðslu á skuldum ríkissjóðs. Einnig var, eins og síðar verð- ur minnzt á, dollaralán tekið undir árslok, og voru um 35 millj. kr. af því notaðar til lækk unar á skuldum, sem ríkissjóð- ur hafði stofnað til við seðla- Framhald a 5. síðu. Fáir Siglfirðingar hafa leitað atvinnu utanbæjar í vetur. Snjóþyngsli og vatnsskortur þar í vetur. arákvörðun um þetta verði mik- ið áfall fyrir Nasser og víst er, að þetta mun verða mikið íhug- unarefni öHum Arabaþjóðun- um. Frá fréttaritara Vísis Siglufirði í gær. I vetur hefur verið óvenju- mikill snjór á Sigluíirði og' allar götur bæjarins ófærar bifreið- um um langan tiina. Nú er farið að moka göturnar við höfnina, til þess að hægt sé að vinna að útskipun síldar- innar, sem eftir er frá sumrinu. Hér hef ur vatn verið af skorn- um skammti og hefur þvi verið deilt niður á bæinn. Er þetta ekki einsdæmi því það gerist oft þegar langvarandi þurr- viðri eða frost er á vetrum. Þann tíma sem verið er að vinna i frystihúsunum eru þau látin sitja fyrir vatninu. Atvinna hefur verið sæmileg í vetur og færri leitað sér at- vinnu utan bæjarins en undan- farin ár. Menn búa nokkuð að sildarvinnunni frá því í fyrra- sumar og svo Ieggja togararnir upp f isk sinn hér og skapar það mikla atvinnu. Auk þess eru I gerðir út tveir togbátar, Ingvar Guðjónsson og Sigurður. Gæftir hafa verið stirðar en reytings afli þegar hægt er að' vera við veiðar. Tunnuverksmiðjan starfar af fullum krafti og við hana vinna 30 menn að staðaldri. Ný f rímerki. Mánudaginn 1. apríl 1957 verða gefin út tvö ný frímerki með sömu myndum og íþrótta- merkin frá 1955, en í öðrurn litum og verðgildum. Verðgildi merkjanna er kr. 1,50 og kr. 1,75, sem eru burð- argjöld undir einföld bréf inn- anbæjar og út á land frá og með 1. apríl. Hið fyrrnefnda er rautt á lit og hið síðarnefnda blátt. Frímerkin eru teiknuð af Stefáni Jónssyni og prentuð hjá firmanum Thomas de la Rue & Co., Ltd. London.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.