Vísir - 18.05.1957, Blaðsíða 1

Vísir - 18.05.1957, Blaðsíða 1
.47. árg. Laugardaginn 18. maí 1957 108. íbl. Verið að ryðja snjó af ýmsum íjallvegum. í gær varfc að hætta við snjómokstur á Sigluf jarðarskarði sökum hríðarveðurs. Unnið er um þessar mundir að því að moka Siglufjarðar- skarð, en í gær varð að hætta við það í bili vcgna snjókomu og hríðarveðurs þar uppi.. Hefur verið mjög kuldasöm tíð á Norður- og Austurlandi í vor og fyrir bragðið hefur seinkað mjög að fjallvegir opn- uðust. Enn eru t. d. bæði Reykjaheiði og Axarfjarðar- heiði lokaðar, en umferðin á milli Norður- og Suður-Þing- eyjarsýslu fer nú að mestu um Tjömesið enda þótt vegurinn sé enn ekki fullgerður. Og ekki Reitnsli í Sogi. Mesta rennsli í mánuðín- um 122,6 ten.m. Rennslið í Soginu hefur verið það sem af er þessa mánaðar til jafnaðar 17,7 teningsmetrar á sekúndii. Mesta rennsli í Soginu, það sem af er mánaðarins var 122,6 teningsmetrar á sekúndu. Fyrir austan fjall hefur rignt í 10 daga það sem af er mánað- arins og nemur það 66 milli- metrum. Hér hefur rignt 9 daga, 46,3 millimetra, það sem af er mán- aðarins og var mesti úrkomu- dagur 1. maí, en þá rigndi 17,8 millimetra. Svarar það til ástandsins í meðalári. er heldur fært um Möðrudals- 'öræfin austur á Fljótsdalshér- að enn sem komið er. Verið er ' a"i moká lágheiði til Ólafsf jarð- i j ar. j Á Austurlandi eru Breiðdals- heiði og Fjarðarheiði ennþá lok aðar vegna snjóalaga, en aftur á móti er Oddskarð opið bif- reiðum til umferðar, enda þótt það sé einn af hæstu fjallveg- um landsins. Sömuleiðis er Lónsheiði milli Lóns og Álfta- fjarðar opin, svo og Fagridalur og leiðin til Borgarfjarðar. Á Vesturlandi eru margir fjallvegir þegar opnir, þ. á m. Rafnseyrarheiði og GemlufeJls- heiði, en verið er að moka Breið dalsheiði, milli Önundarfjarð- ar og ísafjarðarkaupstaðar, og Botnsheiði, af Breiðdalsheiðar- vegi niður í Súgandafjörð. f Barðastrandarsýslu eru vegir færir orðnir nema Þing- mannaheiði, en á henni er enn- þá mikill snjór. Leiðin úr Þorskafirði um Þorskafjarðar- heiði og vestur að ísafjarðar- djúpi er einnig lokuð og mikill snjór sagður á leiðinni. Fímiska síjórnar- kreppan ierst. Stjórnarkreppan i Finnlandi er leyst. Fagerholm afturkallaði lausn- arbeiðni sina í gær, en hann baðst lausnar fyrir sig og ráðu- neyti sitt í lok apríl. Nýsköpun stjórnarinnar í bankamálsim: banki settur undir sérst Þjóðleikhnsio: 42 þús. manns hafa séí Tehiislð, Don Camillo og Dr. Knock. Óperettan „Sumar í Tyrol" frum- sýnd í lok næstu viku. i Um fjorutíu og tvö þúsund inanns hafa nú séð Tehús ágúst mánans, Don Camillo og Dr. Knock í Þjóðleikhúsinu. Tehúsið hefur nú verið sýnt 51 sinni og hafa 25502 manns séð það. Tvær sýningar eru eft- ir á því. Þá hefur Don Camillo verið sýndur 25 sinnum og hafa 13034 manns séð hann. Eftir eru þrjár sýningar á honum. Loks hefur Dr. Knock verið sýndur 10 sinnum og hafa 3316 manns séð hann. Síðasta sýning á Dr. Knock var i gærkveldi. Sem stendur er verið að æfa óperettuna „Sumar í Tyrol" af kappi í Þjóðleikhúsinu og Saud heimsækfr Jordaniis. Eining gegn kwiliniiÍllÍNÍEIEil. Saud konungur í Saudi- Arabíu hefur fengið boð Huss- eins konungs um að koma í heimsókn til Jordaníu, en enn er ekkert ákveðið um það, hve- nær heimsóknin fer fram. Það var fyrrverandi forsætis- ráðherra Jordaniu, Majari, sem ræddi við Saud konung í Bag- dad um þessa heimsókn, en upphafiega hafði verið gert ráð fyrir þriggja konunga fundi þar, en Hussein átti ekki heim- angengt, eins og fyrri fregnir hermdu. Forsætisráðherrann fyrrver- andi er gallharður andstæðing- ur kommúnista og Bretavinur, og bróðir núverandi yfirhers- höfðingja Jordaniu, og þar sem hann var valinn til að ræða við Saud og árangurinn sá, sem að ofan greinir, er talið víst, að full eining sé um samræmdar aðgerðir gegn kommúnistum — svo og að fullar sættir hafi tek- izt og jöfnuð hafi verið öll mis- klíð milli kbnungaættanna. Hin hoðuðu frumvörp sfjÓPEi- sirinnar Sögð fram í gær. Ríkisstjórnin lagði í gær fram frumvörp um breytta skip- un bankamálanna, en hún hafði frá upphafi boðað, að breyt- ing mundi gerð á þann veg, að bankarnir yrðu sem þægast verkfæri í hóndum ríkisstjórnarinnar en ekki sjálfstæðir aðilar. stjórnar danski leikstjórinn Sven Aage Larsen æfingum og setur hana á svið. en hann er reykvískum leikhúsgestum að góðu kunnur, því að hann setti „Kátu ekkjuna" á svið í fyrra, en engin sýning hefur „gengið með eins miklum glæsibrag í Þjóðleikhsúinu. og „Káta ekkj- an". Svo sem kunnugt er, syngur sænska óperusöngkonan, Evy Tibell, aðalhlutverkið, Jósefine, í óperettunni „Sumar í Tyrol", og mun hún verða frumsýnd í lok næstu viku. Vegna óperettunnar verða öil önnur leikrit tekin íttaf sýn- ingarskrá Þjóðleikhússins. íslenzk sýning í Gautaborg. Vörusýningarn;efndin hefur ásamt Ferðaskrifstofu ríkisins séð um að koma upp íslenzkri deild á „Svenska Messan" í Gautaborg. Sýning þessi verð- ur opnuð í dag. Á íslenzku deildinni verður almenn landkynning, svo sem um atvinnuvegina, útflutning, samgöngur o. fl. Auk þess verð- ur þeim, sem óska þess, veitt- ar upplýsingar um viðskipta- möguleika hér á landi og um ferðalög til landsins. Við hlið ina á íslenzku deildinni verða sams konar sýningardeildir frá hinum Norðurlöndunum af svipaðri stærð. Þess má geta hér, að seint í vetur var vörusýningarnefnd- inni sent frá Parma á ítalíu skrauíritað heiðursskjal og gull peningur, sem voru fyrstu verð laun fy.rir vandaða sýningu á Alþjóða matvælasýningunni i Parma síðastliðið haust. Alls lagði ríkisstj&rnin í gær fram þrjú frumvörp, sem fjalla um banka, — eitt um breytingu á lögum nr. 10 frá 15. apríl 1928 um Landsbanka íslands, annað um Útvegsbanka íslands og hið þriðja um breytingu á lögum nr. 17 frá 10. febrúar 1953 um Framkvæmdabanka íslands. Það frumvarpið, sem mesta athygli vekur, er það, sem f jall- ar um Landsbankann, og skal efni þess rakið hér að nokkru. I 1. grein segir meðal annars, að „bankinn skiptist í tvær að- aldeildir, Seðlabanka íslands og Viðskiptabanka, sem hvor um sig lýtur sérstakri stjórn. Falla veðdeild og stofnlánadeild und- ir seðlabankann, en sparisjóðs- deild undir viðskiptabanka. Skal halda algerlega aðgreind- um varasjóðum og öðrum eign- um, ¦ útlánum, innlánum og reikningshaldi hverrar deildar fyrir sig (seðlabanka, veðdeild, stofnlánadeild og sparisjóðs- deild)." 3. gr. Á eftir 2. grein komi ný grein, er verði 3. gr., svo hljóðandi: Yfirstjórn Landsbanka ís- lands er í höndum ráðherra þess, sem fer með bankamál, og bankaráðs samkvæmt því, sem ákveðið er í lögum þessum. — Stjórn seðlabankans skipa fimm menn, bankastjórar hans og þrír menn skipaðir af ríkis- stjórninni eftir tillögum banka- ráðs til fjögurra ára í senn. Framkvæmdastjórn seðlabank- ans er í höndum tveggja banka stjóra, aðalbankastjóra, er for- seti íslands skipar að fengnum tillögum bankaráðs, og banka- stjóra, er bankaráð ræður. For- fallist aðalbankastjóri setur ríkisstjórnin mar.n til að gegna störfum hans á meðan. 11. gr- Á eftir 13. grein laganna komi ný grein, er verður 16. grein, svo hljóðandi: Seðlabankiim hefur með höndum kaup á eriendum gjald eyri eða aðrir bankar í umboði hans. Enn fremur sölu gjaldeyr kvæmd greiðslusamninga víð önnur ríki. Þþ. skal seðlabank- inn hafa eftirlit með gjaldeyr- isverzíuninni samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð, sem ráðherra sá, er fer með gjaldeyrismál, setur,- Stjórn seðlabankans-:ákveður, að höi'ðu samráði við ríkisstjóm ina, eftir hvaða reglum seðla- bankinn kaupir afurðavíxla af viðskiptabönkum sínum, sbr. 7. tl. 17 gr. Einnig er henni heim- ilt, að höfðu samráði við ríkis- stjórn, að kveða á um vexti banka og sparisjóða, þ. á m. um hámarksvexti fyrir hverja einstaka tegund inn- og útlána sem og dráttarvexti og aðra þóknun. Einnig að ákveða, að bankar og sparisjóðir skuh eiga innstæður í seðlabankanum og þá hve miklar, enda skal stjórn um banka cg sparisjóða skylt að veita seðlabankanum upplýs- ingar um starfsemi sína svo sem um innlán og útlán. Nánari reglur varðandi þessa Framhald a 5. síðu. . istíl viðskiptabanka sem.stjórn seðlabankans ákveður, svo og. til ríkissióðs. Enn fremur fram Mæðradagur a morgun. Mæðradagurinn er á morgun sunnudag, og gengst Mæðra- styrksnefnd fyrir fjársöfnun eins og áður á þessum degi. Nefndin hefur að undanförnu verið að undirbúa mæðraheim- ili í Hlaðgerðarstaðakotslandi í Mosfellssveit, aðeins 20 mín. akstur héðan, og þar verður mæðrum gefinn kostur á hvíld- ardvöl, þegar alit verður kom- ið í lag. Og það ætti að geía oi-ðið fljótlega, því að ekki vantar annað en innbúið, en það kostar ærið fé. eins 05 menn geta nærri. En markjð færist nær, ef Reykvíkingar verða örlátir á morgun eins og áður. Merki verður hægt að taka til sölu í barnaskólum bæjar- ins, skóla ísaks Jóiissonar o^ skrif stof u nefndarinnar a 5 Laufásvegi 3. Verður byrjað að afgreiða merki kl. 9 árdegis.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.