Vísir - 27.07.1957, Blaðsíða 7

Vísir - 27.07.1957, Blaðsíða 7
Laugardaginn 27. júlí 1957 VÍSIR 7 Atfliugasemd §í(Ýrimanna ®s* svar vift iGenui. 1 upphafi íarmannadeilunnai' gáfu útgerðarmenn út „Hvíta bók“, sem verða átti leiðarljós þeirra í deilunni við yfirmenn á kaupskipáflotanum. Var þeirri reglu vandlega fylgt að hagræða sannleikanum eftir föngum, og varð niðurstaðan eftir því. Veitti bókin höfundum sínum i fyrstu nokkra ánægju, sem stóð þó ekki lengi. Á þriðja sáttafundi var yfir- mönnttm afhent bókin og skyldi nú björ’ninn rotaður. Málin snér- ust þó á annan veg. Strax á þeim fundi gerðu yfirmenn margar óþægilegar athugasemd- ir við bókina. Upp frá þvi hefur farið fyrir henni eins og loftbelg, sem ótal göt eru stungin á. Þótt margar hendur séu á lofti, er lekinn óstöðvandi. Mega menn nú hafa sig alla við, til þess að missa ekki sjónar af beignum. í fréttatilkynningu frá útgerð- armönnum i blöðunum 12. júlí gefa þeir upp kaup 2. stýri- manns í millilandasiglingum sem kr. 8,032,35, en i Hvítu bók- inni gáfu þeir þennan sama lið upp með kr. 9.885,35. Þarna liafa lekið niður kr. 1.853,00 á skömm- um tíma. 1 annarri fréttatilkynningu frá útgerðarmönnum í blöðunum 18. júlí telja þeir kaup 1. stýrimanns kr. 6.006,00, en í hvítu bókinni gáfu þeir þennan sama lið upp með kr, 11.515,00. Á þessum lið hafa því lekið niður kr. 5.509,00. Ennfremur má geta þess, að 12. júli birta útgerðarmenn í blöðunum, að kaup 2. stýri- manns í 5. fl. sé kr. 8.032,35. 6 dögum síðar birta þeir, að kaup 1. stýrimanns í sama flokki sé kr. 6.006.00. Er von, að alrnenn- ingur efist um sannleiksgildi þeirra fréttatilkynninga, sem út- gerðarmenn senda frá sér, og eigi erfitt með að átta sig á þeim. Til fróðleiks skulu hér birt laun stýrimann i 5. fl., sem er irauphæsti flokkurinn. 1. stýrimaður. .. . kr. 5.733,00 2. stýrimaður .... — 4.695.60 3. stýrimaður .... — 4.411.68 T I L K Y M N I N G um skatt á stóreignir: Samkvæmt ákvæðum laga nr. 44/1957 um skatt á stóreignir, sbr. reglugerð nr. 95/1957 og eftir ákvörðun fjármálaráðu- neytisins eru birt eftirfarandi fyrirmæli varðandi álagningu skatts á stóreignir: 6. Þeir, sem áttu ríkisskuldabréf og/eða skuldabréf með ríkisábyrgð, skulu senda skrá um þau bréf þar sem fram komi tegund og fjárhæð bréfanna. Að öðru leyti er það um Hvitu bókina að segja, að hún hefur verið tætt sundur lið fyrir lið af fuiltrúum yfirmanná, og skulu hér sýnd um það nokkur dæmi: 1. Þar sem útgerðarmenn reikna fæði í beinum og óbeinum launum, telja þeir 395 til 431 dag í árinu. Virðist tímatal þetta miðað við ein- hvern stað milli jarðarinnar og Marz. 2. Inn í fæðiskostnað taka þeir laun þeirra manna, sem að matreiðslu starfa. svo og margt annað og reikna þetta allt yfirmönnum til hlunninda og launahækkunar. 3. Risnu reikna þeir yfir- mönnum til hlunninda, þótt vitað sé, að hún er eingöngu \’eitt í nafni útgerðarinnar. 4. Þar sem útgerðarmenn reikna einkennisföt til hlunn- inda setja þeir. kr. 2133,28, en greiða þessi hlunnindi á sama tíma með kr. 1000.00. 5. Allar niðurstöðutölur út- gerðar manna eru of háar sem svarar því, að útreiknuðu árskaupi er skipt niður á 11 mánuði í stað 12. Útgerðarmenn virðast hafa of- reynt sig við blásturinn á belgn- um og hafa fyrir löngu varpað öllum sínum áhyggjum yfir á ríkisstjórnina og ætla henni að borga brúsann, enda þótt þeir hafi grætt milljónir á síðasta ári og auk þess fengið aBverjrlega farmgjaidahækkun í ár. (Frá samninganefnd Stýri- mannafélags Islands.) . ★ Samninganefnd Stýrimacnm- félags íslands sendi frá sér yfir- lýsingu í dagblöðunum i gærj, þar sem reynt er að gera út- reikninga og yfirlýsingar útgerð armanna tortryggilegar. Grein samninganefndar Stýri mannafélags íslands er skrifuð í mjög óviðfelldum tón og lítur út fyrir, að hún sé ekki skrifuð til þess að finna lausn á erfiðu vandamáli, heldur til hins gagn stæða. Vér munum ekki hirða um a® svara dylgjum og leiðindaorð- bragði stýrimanna nú frekar eti hingað til, en snúa oss að kjarna málsins. Þó skal það tek- ið fram, að tölur þær, sem stýri menn birtu úr „Hvítu bókinni“ eru birtar án heimildar og er það brot á lögum um sáttatil- raunir, þar sem ekki var Ieitað samþykkis útgerðanna um birt- ingu þeirra skjala, er þær hafa lagt fram á sáttafundum. j Til þess að ekkert fari á milli I mála um útreikninga útgerð- 1 anna, skal hér birt í heild, sem sýnishorn, blaðsíða sú í „hvítu bókinni“, sem snertir II. stýri- mann í millilandasiglingum (V,. fl.) og getur fólk þá borið sam- an við staðhæfingar stýrimana anna. Rétt og skylt er hverjum skattskyldum einstaklingi, svo og dánarbúum og félögum að gefa eftirtaldar upplýsingar eftir því sem við á: 1. Skipaeigandi, sem telur vátryggingar- verð á skipi sínu í ósamræmi við' eðli- iegt sqluverð, skal tilkynna það hlutað- eigandi yfirskattanefnd eða skattstjóra fyrir 25. ágúst n.k. og krefjast endur- mats neíndar, sem skipuð er samkvæmt ákvæðum 2. töluliðs 2. gr. laga um skatt á stóreignir. 2. Eigendur véla, tækja, bifreiða, áhalda og annars iausafjar, skulu senda upp- lýsingar um tegund eignar, kaupár og dag, fyrningu og bókfært verð 31. des. 1956 á þar til gerðum eyðubíöðum (fyrningarský rslum) sem yfirskatta- nefndir og skattstjórar á hverjum stað munu láta í té. ■ 3. Þeir aðiiar, sém hinn 31. des. 1956 skulduðu eftirtalin gjöld, a) söluskatt, b) slysatrygginga- og atvinnurekenda- iðgjöld og c) gjöld til atvinnuleysistrygg ingasjóðs vegna viðskipta og atvinnu- rekstrar á árinu 1956, skuiu senda upp- iýsingar um hve mikið af nefndum gjöldum hverjum um sig var ógreitt og óbókfært á framtali hinn 31. des. 1956. 4. Þeir aðilar, sem hinn 31. des. skuiduðu crlendar skuldir, er greiða skyidi að viðbættu yfirfærslugjaldi samkv. lög- um nr. 36/1956 um útflutr.ingssjóð o. íl., skulu senda upplýsingar um . upp- hæð yfirfærslugjalds og tilgréina upþ- hæð og eigendur hverrar skuldar, sem gjaldið ieggst á. 5. Þeir, sem á árinu 1956 greiddu fyrjr- fram upp í arf eða fengu greitt fyrir- fram upp í arf, sltúlu senda uppíýsingar um upphæð arfs, greiddan crlðaíjór- skatt ,ög tilgTeina hvaða cign var af- hent. 7. Hlutafélög skulu senda fullkomnar hluthafaskrár miðað við 31. des 1956, enda liggi þær ekki fyrir hjá viðkom- andi yfirskattanefnd eða skattstjóra. 8. Kaupfélög, samvinnuféiÖg og önnur félög með óskiptilega sameignarsjóði, skulu senda skrá um stofnfjáreignir, nöfn og heimilisfönv allra félagsmanna, miðað við 31. des. 1956. « : 9. Sameignarfélög skulu gefa upplýsingar um eigendur félaganna, eignarhlutföll þeirra, svo og hvernig háttað er ábyrgð félagsmanna á skuldbindingum félags, ef slíkt hefur ekki komið fram á skatt- framtali árið 1957. 10. Hverskonar innkaup-, framleiðslu- eða sölusambönd, eða önnur sambönd eða samlög einstaklinga, félaga eða fyrirtækja, þar sem skattskyldir aðilar kunna að eiga einhveriar eignarhlut- deildir, skulu senda reikninga sína á- samt skrá um eigendur eða þátttak- endur með tilgreindum eignarlilutdeild- um eða eignarhlutföllum miðað við 31. des. 195ö. 11. Félögum og stofnunum, sem njóta skatt- frelsis samkvæmt sérstökum lögum, er skylt að senda reikninga sína, ásamt upplýsingum um eigendur eða þátt- takendur með tilgreindum eignárhlut- follum eða eignarhlutdciidum þeirra miðað við hinn 31. des. 1956. 12. Skiptaráðendur og fyrirsvarsmenn dánarbúa skulu senda upplýsingar um eignir búanna, hverjir eru erfingjar og iiver erfðahlutföll. Allar hérgreindar upplýsingar, skýrslur og skrár skal senda í síðasta lagi hinn 25. ágúst n.k. ti! viðkomandi yfírskattanefndar £ða skattstiöra, sem síðan ber að senda þær td skattsijórans í Reykjavík. SktBÉístjjórinn í livtjkjjtt víh. T „II. stýriniaður á 5. fl. skipi. Grunnkaup .. . . . . . . 2.730.00 3.555.00 Vísitala . . . . 2.129.40 2.772.90 Fæðispeningar í orlofi 56.07 160.20 Sumarleyfi .... . . . . 404.95 527.30 Frídagar (2) . . 323.90 (3) 1.537.92 Yfirvinna . . . . 850.00 2.550.00 Fæðisp. í hafnarfríum 192.09 6.494.32 6.494.32 11.295..41 í 1.295.41 /■': *' (74%) II. Eignatrygging . . .... 11.25 22.50 Lífeyristrygging .... 291.56 379.67 Alm. trygging ... 30.63 245.00 ,. 1 Sjúkrasamlag . .. 45.00 45.00 Fatnaður .... 266.66 316.66 Fæði 750.00 Sængurföt og hreinlæti 230.00 Ath. skírt. trygging 166.07 1.395.10 1.395.10 2.155.50 2.! 55.50 (54.5%) 7.889.42 13.450.91 III. Gjald, hlunnindi . 1.712.80 2.663.40 9.602.22 16.114.31 Mismunur 6.512.09 % með gjaldeyri: 67.8 % án gjaldeýris: 70.5 Aths.: Viðbót líkleg vegna langf. uppb., námskostn. aldurs- ■ hækkun fyrir sumarleyfi, frídagur fyrst í mán., matur í herb. 'og margt fleira.“ Til skýringar skal það tekið fram, að þeir liðir í útreikning unum, sem háðir eru vísitölu, eru reiknaðir með vísitölu 178 stig en í yfirlýsingu útgerðanna 12. og 18. þ. m. er reiknað með núgildandi kaupgjaldsvísitölu 182 og er því bæði kaup og kröf ur að því leyti of lágt reiknaðar í „hvítu bókinni“. Það skal tekið fram, að í yfir- lýsingu útgerðanna 12. þ. m. er aðeins birt fast mánaðarkaup að viðbættri vísitöluuppbót en í framangreindum útreikningi eru öll hlunnindi metin. j Vér sjáum á þessu stigi máls- uns ekki ástæðu til að hrekja fleiri „útreikninga“ stýrimanna 1 en viljum þó taka fram að í fæð isútreikningi er aðeins reiknað efni' í matinn en ekki kaup þc irra manna, sem að mat- reiðslu starfa né önnur útgjöld. eins og stýrimenn halda fram. Fæðisdagáfjöldi sá, sem tal- inn er í yfirlýsingu stýrimanna, er ekki réttur og hlýtur að vera [á misskilningi byggður cins og . margt fleira.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.