Morgunblaðið - 27.06.1926, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 27.06.1926, Blaðsíða 6
MOR*HiNRí, Af>íf> T^m^^msm^s^í' œjmmmsgmmmmmmmimmmm súkkulaði og kakaó Ekki aðeins þjóðfrœgt heldur heimsfrægt. Selt alstaðar og alstaðar efUrspurt. Reckitts ¦ Þvottablámi ¦««,'- ..¦-., — :'i£ :.. ¦G'.ftrv »¦?*.... |iofiö X~»Viri r» H'Vi tt: ptia 3 {jeníngasJíáp gæta fjúrmuna yðar. Nokkrir fyrirlíggjandi í ' Lanás-tj'Hrísissini. - fiðiæi. » Hafi einhvefrjum íslendingi flog- ið það í hug, að reyna að ráða bót £ því ástandi, sem nú ríkir, og liefir eigiri!e<_'a ríkt í síldarútvegi okkar íslendinga síðan liann varð fyrst tiJ, — ]>á bofir það jafnan ye.riðlvana-viðkvæði þeirra manna, sem ensar umbætnr vilja á þessu sviði gera, að slá því fram, að all- ar ti&aunir til umbpta. sjeu til einskis nytar og best sje að hafa þetta alt eins og það er; «f nókk^ uð sje aðhafst, þótt eikki sje nema um samt9k;:að ræða.þá líta þeir svo á, að það sjft ssma og g&ra ástandið verra ; Norðmonn og Sví- ar muni auka útgerð síöa á haf- inu, og ] við máske að fara líka, til þess að verða samkepnisfærir, sem þeir svo kalla. Þetta er að þvi leyti rjett, sem það er miðað við það ástand, sem er. Það vita allir, sem ndkkuð veru- lega til málsms þekkja, að þessar svo nefnðn hafveiðar eru ekki oema aðuokkru leyti til. Öll þessi skip, sem veiðaír þykjast stunda á faafinu nú, veiða að nokkuru en verika megimð af veiðinni í land- helgi. Athugi maður, hvernig á þessu stendur, verðnr niðurstaðan nú. að um er að kenna ðfullkom- inni eða ófullnægjandi strand- gæslu. Það er auðvitað sama reynsl an í þessu sem öðru, að margir þeir menn, sem .sjá sjer hag:í þvi að br.jóta lög, gera það,, en á sviði strandgæslunnar. í það minsta að ])ví er sn,erti.r síldveiðar, hefir farið saman óíullnægjandi gæsLa og oflágar soktir fyrir brotin. — Yæri ráðin bót á þessu, mætti svo fara, að b-eyting til batnaðar yr'ði á. þessu svíði fyrir okkur íslend- inga. Því að það hefir nú sýnt sig á síðastbðuu ári, að þrátt fyrir ])iið þótt skip, sem strmduðu veið- ar á ,,hafinu", öflnðu vel og gætu notið þeir.ra hlnnninda, sem gæslu- leysið veitti þefna, hefir útgerð þeirra illa borið sig. Hvað mundi þá verða, ef ga?slan væri aukin og bætt á allan.hátt? Þá gæti svo farið, að með a.nnari hjálp hefðu þessi skip enga löngun t.il þess að koma hingað í framtíðinni, og mundu flestir fagna því, að bvo mætti yerða. Það výiiisi j>ví rjott að gjöra Iijer nánari grein fyrir því, bvaða aðferð við striindgæsluna muudi reynast best, en vepa Þó um leið kostnaðarminst fyrir þjóðina. Þegar athugað er strandgæshi- svæðið, sem yerja yerður um síld- veioatímann, eíkki einnngis fyrí<r veiði erlendra síldveiðiskipa, held- ur og fyrir verkun þeirra á aflan- um í landhelgi, sjest. að það nær f'rá ísaíjarðardjupí alla leið norð- nr fyrir land og austur að Bakka- . oða ca. ^60 sjómílur. Þegar uú þess er gætt. hve vörslusvæðið er stórt og einnig jþess, bve vandasöm gæslan er, eða vpi-ður að vera, ef að nokkru gagnl á að verða, ])ar sem a.ðal- áhersl. verður að leggja á, að ekki | fari fram verkun á veiði í landhelgi, !— þá hlýtur Öllúm að verða það l.iósf.að til þess duga ekiki 2—8 , skip, .iafnvel þótt þau væru olt a l fullkouinustu gerð. A öllu þessu áðúí" umgefna svæði er síldveiði-- ;von, en það e.r nálega nndantekn- -ingarlítil regla þessara erlendu sddveiðiskipa, að leggjast í land- var undir eyjum og andnesjum til þess að gjöra að véiðinni auk þésa að ápækla síldina, umbæta tunnur, ..bidii" tómar og saltfullar tunn- ur upp úr lestinni og láta síldfull- af tunnur niður í lestina. Stundum eínnig að flytja tunnur milli skipa. Til þessa starfs er mjög gott að hafa stiltan sjó. Þess vegna sækjast skipin mikið eftir því að géta athafnað sig í landvari. Að eiga að jafnaði að vinna þessi störf úti á iramsjó er alHlt verk, og sum af þeim nálega óvinnandi þar, néma þá daga, sem best er veður og' blíðast. Ern þeir dagar fáir, sém hægt er með góðu móti ;ið legg.jii. skipum borð við bcrð úti á rúmsjó. Það er m.jiig ]>ýðingarmikið fyr- ir okkur ísíendin'ga, í barátt- unni við útlendingana, að geta i'yrirbygt það. að veiði og verkmi sílda.rinnar á skipum þeirra f'a.ri fram innan íslenskrar landhelfri. en það vérSiif t'kki fyrirbygt með <">ðru móti nif>ð )neð góðum strand- vörnum; e'kki íneð 2—3 skipum. ])''iit góð sjou. cjns o<>- áður er tek- ið firam, heldur þurfa til þess minst 7—8 skip. Mönnum kann að finnast þetta, t'ljólt á litið, æski- egt en fifí'amkVæmanlegt vegna kostnáðarins, en svo er þó ekki, ]iví ;ið þess fíeiri scni skipin eru, taka þátt í vörninni. and'r þeim 'kringnnistii'ðnm, soin lij.-r. um riéðir, ]ioss síðnr c.r nattðsyn í\ að þan s'jé '">!l ftf stærstú og vönd- uðustu <i'i>rð. Því fy>rirkoniulagi, ei- 1 ,;«"_.• i'dít að s'je lieppilegast. vil jeg nú »'eríi bjor sem rrlof;st;i grein fyrí.r. Óllini'. soni til sí'dvoiða þekkjá, Ur þ'að lcuunugt, að nálega 200 útlend skip koma hingað til lands- : 'ins árlega til þess að stunda b.jor síld\-oið;,r. !>;!U (h'oifa sj'jr, eða halda sig á ]>ví sva'ði. som síldveiði er von, ög gjöra sjor ;ilt fa.r um að kom- fSdiL. SolSjism Mm ágætu Haía hlotið fjölda heiðurspen nga. — Eru viðurkend um heim allan. Komið og skoðið. —^2gjgg H»efg)j foetpí k&mpl gsS£!~~— Pósthússtræti 7. Sími 1680. Jeg hefi ávalt haft og hei'i enn f.jiilbreyttast úival af alsikonar úrum í gull-, silfur- og nikkelkössum. — Einnig vil jeg benda á vekjarann „Þói'", sem jeg hefi fengið nýlega. Þriggjá i'ra ábyrgð á hverjum vekjara. Ennfremur hefi jeg lunar viðurkendu B. H. Saumavjela* frá Bergmann & Huttemeier. Sigurþór Jónsson, úrsmiður. núp og inn með Ströndúm. svo langt sem ]><"irf krefur. o. stk;p boggja megin við Sk#ga, miumdi* Vatnsnes að vesta.it, en inn að Tindastól að austan. 4. skip Tiiulastól til Plateýjar á Skjálf- anda. 5. skip Q-rím'sey. C. skiþ frá FI;itoy á móts við Melrakkasljott i;. 7. skip frá ilolralkk^siiotti! iiustiu' að Bakkafírði. — 8. skijnð á að vera forystuskip af' íuíÍkömhusTu gerð,' som hafíi á. iiðaiuiusjá gteslunni. I'að á ;tð .renhá ;i ínijli allra , þessara staðbundnu gæsln- skipa, raða þeim niður, '¦' oitfln-að til, of ]>oss er | f íiafa gæsluna sterkari á emum vn öðrum ;'i þessum eða hi i tnna, taka við ík;erum frá ,]m ipum og .i'ii.niisaka þ;e)-. 'tnta jappi sökudólga og draga þ hafnar og fá ]>á sektaða. Yfir 8.? íappáliali Íiatfi-ttepni !iI1a.'."!»leyifííí Rúm:»tép'pi Góðar og ódýrar vörur. 31» M Mmrnmsmmmmmzmi? Áætláður kostnaður við að g.erá út 12—20 smálesta mótorbát, sem færi S—9 mílur, mundi verða sem uð ;io hai'a alla yfii-stjórn ú ]>..ss- asf i ¦ landvar til þess að verka ¦''""' strandgæslu oo; skipa fyrir um síidina og halda lienni við, eins og'l'að alt, sem hsegt er að gjiira í hjei- að frainan er lx;nt á. Bn'það er iheam ofni. iiiiitur Ix'irra, jio,uar vi.vrðskip (eoa .Staðbundnu gæslnskipin ætlast (innur skip. sem „hætta" .get.m- h'g tíl aíS sje iiiótorbátar 12—20 stafað af) ber þar að, som þessi 'smá.losta, moð góðam vjelnm Og í skip orn að verka afla sinn, að S'óðn standi yl'irh>itt, en af slíkum i þá öllum störfum meðan l)átum <>r hægst að fá na;gilega ;r;esínskipið er í námunda, við margt með góðu móti þennan tíma þau, oi! ,taka strax til óspilíara'árs. Aðalstnrf þetórá á, að vera málanna jafnskjótt sem gæsluskip-iþað,, að ga>ta vel þess svæðis, sem ið or komið í fjarlægð f-rá, þeim. í]ioim cv Ealið að verja, kæra öll Ef ná varðskipið kastar akkcnnn ',]>?!!'. s'kip. sem aðhafast ólöglegan lijá þeiin skipum, sein ])iið h<>fir, v.rknað á þyí svitiði, sem þeir eiga liitt í landvari við óleyfilega viiim..1'ið gæta, og gefa um það ná- þá má "•jöra ráð fyrir ])\í. að kva'ma sk\'rs!i| til foringjaskipsins m^rg af |)ossum skipum Ijetfi — og Id.vða ski)mn þess í einn ;.!:k.,vum <,g sipli austnr eða vest-^om öðru. i^ ?5no kr_ yfk, tTeggja mán. lir, on sum iigu-ja kyr. Nú er það \ Ef þessi aðforð er upptekin, éri^ 1íni;, (,ða .,ns víst, að þau, sem burt sigla, hafa strandgæslustarfið að þessu leyti fyril, s-;; ^,, 52500 kr Það svar- 5 að leita sjer a,ð óhultari oroið skipulas'sundið starf, og þá ar til 05 mira gja]ds á tunnu> rf stað. til þess a« balcla sínu yerki ÍJTOt er v.v/.degs árangurs af því saltað;iJ. eru á 51hl landinu ^^ áfram, oo- þau slkip, sem oft>r að vrontii, ].ví að ])ctta fynrkomii- 2Qmm traimu._ en xUflutníngsgjald lig-ja, bíða þess, að gæsluskipið lag hefir ].að í sjer fólgið, «? w kr, 1.50 á hverja tunnu, svo að fari að olta hin, sem biwt sighlu, undir ])eim kriugumstæðum, seni ^ ^jgt ekld vera ósanngjarnt en | þau að halda áfram [jeg gftt um hjer að framan, að út- &a ^úm m ^ aJJ TÍkio°legoi sínum starfa. Fari nú gæsluskipið lendu si!;ipin tvístrast burt af þeim u^^ fje^'frain tíl liíálóár ])essum að elta þau skip, sem austur fórn. stað, sem va.rðskipið kemur að atvíhnu'vegi; því að svo drjúga ].;'. 0, okkort skip til þess að líta ].oim, en ].að getur ekki elt þau vem,^n ^rir h.um "rík. eftir ].eim, sem. eftir liggja, eða n?m í eina átt. þá er slíku tæki- ^^ síðan .hann varð ti] að ein- ¦, sem vostur fóru, og get.a færi « !-ki 1i! tf dre.fa, ef varð- ,]ivmi „Y(j^& mætú ^.^ gj5j^ því þau skip athafnað sig í næði skip|n oru.nógu 'miirg, og geta fl;>. ^ líkkga pkki f.f,;nali5 ní ]>iv sem ].au koma a? landi. í^rið i.nnað en inn á gæslw nilll!,ln sYo sanng.iarnt mundiþað Þessi er gangur str'andgæ^lunn- svæ,<3i einhverra gæsluskipa.nna — ],vkj;ij 111rl lei3 ög ]>að er sjálf- ar þar sem g;os!usíkipin eru aðeins því ekki annað að gera en fara sj-,rð ()„, ^jjgg skylda að veria I en éf ]>au eru 1—8, má haga til hafs. , Qg ^ þessu á annan vepr. Þá, verður að Kostnaðu,rinn við að halda liti 7 (.r fvrir .'1L,;ill[,i ,>r|(,mlra yfirgangS- ðskipunum iiiður á • itorbátum mnndi verða litln , • ¦;¦ hvert skip látið veifja moiri, en við að gera út tvö gufu-, tiltekið svaiði. Seg.jum að sjö skip- skip til þessa starfs, en árangur-} Sigurjón Ólafsson. um sje skipað þa.nnig niður, að inn af gæslunni yrði langtum, 1. skipið hafi staðbundna gæslu á beti'i með fleiri skipum smáum. en svæoíriú fi'á fsaf.iarðardjúpi til fáum stórum, eins og hjer hefi-r ¦"*"" ' Geirólfsnúps. 2. skip frá Geirólfs- verið sýnt fram á.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.