Morgunblaðið - 17.05.1934, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 17.05.1934, Blaðsíða 4
4 MORGTTNRT. **>TF> Fjármálarit Framsóknar. Eftír Magnús Jónsson prófessor. Prh. Ríkisfyrirtækin. Fáum mun koma það á óvart þó að Eysteinn vilji ekki missa ríkisfyrirtækin, en að hann skuli verja þau jafn báglega og hann gerir, hlýtur að vekja undrun. Eins og fleira í þessum óskipu lega bæklingi, verður að tína um sagnir hans um ríkisfyrirtækin hingað og þangað upp af göt unni. , Hann telur það firru mikla að ætla að leggja niður ríkisstofn- anir er gefi af sjer 766 þúsund krónur ofan á 1 miljón króna tekjuhalla. Þetta hljóti að leiða til þess, að allar framkvæmdir ríkisins verði að stöðva. Hjer er reynt að blekkja menn með þeirri regin firru, að tekj- umar af ríkisfyrirtækjunum sje eitthvert fundið fje, sem alls ekki komi frá gjaldþegnum rík isins, heldur rigni af himnum of- an í ríkissjóðinn. Vitanlega ,,græðir“ ríkið ekk- ert á þessum fyrirtækjum sínum. Alla sína peninga „græðir“ rík- ið á sjálfu sjer, hvort sem það tekur þá.með einu móti eða öðru. Eysteinn gæti prófað þennan ,,gróða“ ríkisins á sjálfum sjer, með því að versla við sjálfan sig, t. d. með tóbak, kol og annað. Hann gæti með hæfilegri álagn ingu fengið reikningslegan gróða.En hverju væri hann nær? Það er ósæmilegt, að reyna að blekkja Iandslýðinn með öðru eins tali og því, sem ýmsir ríkis rekstrarmenn temja sjer, þegar þeir eru að tala um ,,gróða“ rík- isins á einkasölum og öðrum fyr- irtækjum. Því að vitanlega er hjer ekki um neitt annað að ræða, en aðferð til þess að ná saman því fje, sem ríkið þarf til sinna þarfa. Sósíalistar hafa haldið því fram, að ríkið eigi að reka sem piest af fyrirtækjunum og taka þannig það fje, sem það þarf. — Þetta er aðferð í skattamálum og annað ekki, og fallist menn á að hún sje rjett, þá á að nota hana út í æsar. Þá losna menn við aðra skatta. En það má bara ekki vera að bíekkja menn með skrafi um það, að þarna ,,græði“ ríkissjóður eitthvað, sem þegn- arnir þessvegna verða lausir við! Við, eem erum á móti ríkis- stofnunum, erum það alls ekki af því, að við viljum út af fyrir sig rýra tekjur ríkissjóðs, Við erum það af þeirri ástæðu, að önnur aðferð til tekjuöflunar er miklu einfaldari og öruggari. Það er miklu öruggara að tolla vöruna heldur en að versla með hana. Einstakliagarnir reka verslun- ina betuir en ríkið, það sýnir reynslan. Ríkáð sleppur þá við að binda fje í þessum óþörfu fyrir- tækjum. Og þá er burtu num- inn sá grtmwr, sem stundum er rangur og stundum rjettur, að þeir, sem við fyrirtækin vinna, auðgi sjálfa sig á óleyfilegan hátt, með léyndum ágóða í eigin vasa. Þá íosnar ríkið við það, að ala við þessar stofnanir sæg af mönmstn á miklu hærri launum en það getur greitt starfsmönn- um sÍRum alment og rnargt og margt fleira. Alt þetta eru ókostir, sem losna má við með því einu, að láta af þessari firru, að ríkið ,,græði“ á fyrirtækjum sínum. Það tekur fje af gjaldþegnum sínum og aldrei annað. Og það er algerlega út í bláinn og full- komlega óheiðarlegur málaflutn ingur að segja, að ríkið verði að hætta framkvæmdum þó að skift væri um tekjuöflunarleiðir þannig, að einfaldar aðferðir væru notaðar í stað margbrot- anna. Þegar gamla tóbakseinkasal an var afnumin, klingdu þessi sömu öfugmæli sí og sæ. „Gróð inn“ hafði verið: 1923 kr. 200 þús (tollur 434.4 þús. samt. 634.4 þús.) 1924 kr. 350 þús. (tollur 526.1 þús. samt. 876.1 þús.) 1925 kr. 450 þús. (tollur 658.3 þús. samt. 1108.3 þús.) Þessi ,,gróði“ þótti vera lag- legur skildingur, og mátti svo sem nærri geta, að verklegar framkvæmdir mundu allar stöðv ast, ef ríkið hætti þannig að „græða“. En samt var versdunin lögð niður. Tollur var hækkaður og þó ekki meira en svo, að var an lækkaði í verði. En reynslan varð sú, að ríkið misti einskis í við breytinguna. Því að gjaldþegnarnir skiluðu ríkissjóði talsvert ríflegri teicj um og höfðu þó fjölbreyttari og ódýrari vöru. Tolltekjurnar urðu: Hjer er ekki staður til þess, heimilað að greiða 5 miljónir ir, að þeir skrifa nú upp á síð- að ræða nákvæmlega um þetta króna umfram áætlun fjárlaga kastið heldur minna um þessi gamla deilumál um beina og ó- þessi ár — og það virðist sæmi- bankatöp. beina skatta. Hitt er alveg víst, lega í lagt — þá hefði hún samt Eysteinn talar mikið um „smá að í sárfátæku landi, þar sem átt að geta innt allar þessar konga“ og smákongaveldi" í miklir möguleikar eru til fram- greiðslur af hendi án aukinna sambandi við bankana. En þessir kvæmda og alt veltur á því, fyr- lána. „smákongar“ eru atvinnurekend ir afkomu fólksins að fram-J Fjármálastjórn Framsóknar Ur, sem „íhaldið“ hefir alið upp kvæmdirnar sjeu sem mestar, en ættu engir að reyna að verja. til fylgis við sig.Gagnstætt þessu á hinn bóginn verður að sækja Hvað sem öllu öðru líður, þá er vilja Framsóknarmenn „beina afarmikið af rekstrarf jenu til út hún óverjandi. ,fjármagninu milliliðalaust til landa vegna fjárskorts, þar eri iþeirra manna, sem að fram- engin nauðsyn meiri en sú, að, Bankar og lánsf je. 1926 1.134.5 þús, 1927 949 — 1928 1.083 — 1929 1.251.7 — 1930 1.279 — 1931 1.514.6 — Geta menn því hugsað sjer, hvílík ósköp af framkvæmdum hafi þurft að felía niður við það, að þessi ,,gróði“ hvarf, þ. e., að farið var að innheimta tóbaks- tekjurnar með einfaldara og hentugra móti. Hafi svo kaupmenn auk þess haft ágóða af tóbakssölu, þá er það enn einn kostur. Það veitir atvinnu og er enn tekjustofn fyr ir ríkissjóð og bæjafjelög. Stefnur í skattamálum. Meðan sósíalistar geta ekki komið á fullkominni þjóðnýt- ingu atvinnufyrirtækjanna halla þeir sjer að ákveðinni stefnu í skattamálum, og hún er sú, að taka sem allra mest af ríkistekj- unum með því, sem kallað hefir verið „beinir skattar“. Eysteinn berst náttúrlega með miklum krafti fyrir þessari skattastefnu sósíalista. Hann vill láta ríkið fá „gróða af verslun með álagning- armiklar vörutegundir“ (þ. e. þjóSnýtíng hluta verslunarinn- ar), og svo „með beinum skött- um á tekjur og eignir“. Honum finst sjálfsagt að girða fyrir f jár söfnun innanlands með því, að taka í ríkissjóð sem mest af fjár munura, „sem umfram eru þurft- artekjur“. Þess vegna er hann mjög ánægður yfir frumvörpum þeim, sem fram hafa komið, og ganga út á það, að hækka stór- kostlega tekju og eignaskatt. f jármunaaukning geti orðið, og það ekki aðeins fyrir þá, sem f jármunina eignast, heldur fyrir alla. Eins og nú er, hafa bank- ar sitt langbesta. rekstrarfje þar leiðslustörfum vinna“. Á hann ef Um fátt hafa Tímamenn hald- til vill með þessu við þær milj- ið fram fleiri og meiri fjarstæð- ónir, sem S. í. S. hefir haft og um en um banka og lánsfje, og þaðan genglir til kaupfjelaga og kemst Eysteinn, þrátt fyrir góða þaðan svo til einstaklinga. Þar viðleitni, ekki yfir að nefna eru nú ekk milliliðirnir! sem innstæðufje landsmanna er. nema lítið úrval af þeirri vit-, Sannleikurinn er sá, að áður Væri það helmingi meira eða , ieySU allri í bækling sínum. 'en Framsókn komst að völdum, þrefalt meira, þá væri hagurj Þegar rætt hefir verið um f jár var engin pólitík í bankastarf- okkar allur annar.Þá væru margiSóun Framsóknarstjómarinnar, seminni. — Fjenu var beint til hafa þeir venjulega svarað, með þeirra, sem eitthvað voru að að- löngum kapítula um töp bank- hafast á sjó og landi, án tillits anna, rjett eins og þeir hjeldu til pólitískra trúarbragða. Hafi að ríkisstjómin og þingflokkarn- svo flestir þeir menn, sem eitt- ir stæðu fyrir lánveitingum bank hvað verulegt eiga á hættu í anna. Þá hafa þeir talað um þjóðfjelaginu, öðlast meira Þar sem auður er mikill og bankatöpin eins og alt það fje, traust á Sjálfstæðisflokknum en fjöldi hátekjumanna, eins og t. a.tVinnUrekenclUr ta.pa,ð hinum flokkunum, þá er það ekk hjá Englendingum, er eðli- 0g skollið hefir á bönkunum, ert annað en eðlilegur dómur falt meiri tök á því að lækka vexti, og greiðslujöfnuður við önnur lönd væri þeim mun betri, sem nemur vaxtafje af því stór- fje, sem við skuldum öðrum þjóð um. legt, að horfið sje að tekju- og eignaskatti að allmiklu leyti til fjáröflunar fyrir hið opinbera En í fátæku þjóðfjelagi, eins og okkar, er þetta á alt aðra leið. Hjá okkur er það hrein og bein nauðsyn, að láta skattana lenda sern mest á eyðslunni, en hlífa tekjunum, nema að því leyti, sem menn verja tekjum sínum til eyðslu. Þó að handhægt sje að ýmsu leyti að ná tekjum þess opinbera með beinum sköttum, og þó að þetta virðist sanngjamt við fljótlega athugun, þá er það því mjög varhugavert fyrir efna- hagsstarfsemi þjóðarinnar að nota þessa skattastofna um of. Hygg jeg, að þessi skattstofn sje nú þegar notaður of mikið hjer á Iandi, og eigi það sinn þátt í erf- iðleikum þeim, sem við eigum nú við að etja, atvinnuskorti og gi’eiðsluörðugleikum. Skilningur á þessu máli virð- ist helst til lítill hjá skattsjóran- um, Eysteini Jónssyni. Skuldaaukning Framsóknar. Eysteinn ver skuldaaukning Framsóknar með því, að telja upp framlög til banka og til þriggja fyrirtækja, samtals 11.4 miljónir. Það er góðra gjalda vert, að Tímamenn skuli þó vera famir að kannast við, að skuldaaukn- ing hafi átt sjer stað. Hitt er annað mál, þó að þeir kenni „1- haldinu“ um það alt, líkt og úlf- urinn lambinu forðum daga. Úr hörðustu átt kemur það þó„ þegar þeir kenna öðrum um þau skakkaföll, sem urðu út af að- fömm þeirra sjálfra gagnvart íslandsbanka, þegar þeir af póli- tísku ofstæki veltu honurn um koll, í stað þess að hlaupa undir baggann og skapa honum að- stöðu til þess að vinna sig upp. En þó að við sleppum þessu alveg, þá er enn eftir að svara einni spurningu: Hvernig stóð á því, að lán þurfti að taka til alls þessa og til fleiri hluta á þeim sama tíma, sem 16 miljónir kr. komu ian í ríkissjóðinn umfram áætlun? Þó að stjórninni hefði verið hafi streymt út úr landinu. Það þeirra manna, sem eiga mest ætti þó að vera hverjum manni undir því, að vel og viturlega og ljóst, að það fje, sem atvinnu- af kunnáttu og samviskusemi sje rekandi tapar, dreifist aðeins á farið með fjármál þjóðarinnar. aðrar hendur að mestu innan- En þegar Framsókn kom til lands. Þetta ætti því að vera al- sögunnar, þá breyttist þetta. Þar veg í anda sósíalista og Eysteins, komu menn snemma auga á það, sem telur stefnu Framsóknar sem Eysteinn orðar svo laglega, vera þá, að „vinna að jöfnun lífs að „yfirráðum í stjórnmálum á kjara í landinu“ með því að taka íslandi fylgja mikil yfirráð fyrir frá þeim, sem hafa eitthvað ,,um (sic) bönkum landsins“.Og rjett fram þurftartekjur“. og enn á eftir feitletrað: „Stjórnmála- hafa þeir sagt það oft og mörg- baráttan hjer hefir því að veru- um sinnum, að töpin verði bænd- legu leyti snúist um yfirráðin yf- ur að borga í ofháum vöxtum, ir veltufjenu í landinu.“ í aug- jafnframt því, að þeir halda því um Framsóknar hafa bankarnir fram, að bændur fái svo sem ekk verið pólitískt bitbein.Eitt þeirra ert af ríkisfjenu. Þetta er sýnishorn af þeim bankavísindum, sem Tímamenn hafa dreift út árum saman. En það hefir sennilega sínar orsak- aðal keppikefli hefir verið það, að raða sínum „fínustu“ mönn- um utan um bankana. Látum Evstein þekkja pólitík síns eigin flokks! (Meira). Hvífasunnan I bráðum komin og ennþá norðau- garður með jéljagangi, gott að hafa nóg að bíta og brenpá, besl að gera sjer g'laðan dag og tjalda því besla, sem til er frá Silla og Valda, þá er munni og maga vel borgið. Bökun i heímahúsum. Altaf enr beimabakaðar köknr I.estar, látið úrvals bökunarefnin frá ökkur aldrei vanta. Hangíkjötíð li.ióðfræga, nýkomið úr revk. Það eru íneiri ósköpin sem við erum búnir að selja af því í vctur, það er nú líka farið að síga á seinni ldutann, samt, geta allir fengið nóg núna, Kaupið það helst í clag eða á morgun. Ekki má vanta nýja B&mana, Jaffa Appelsínur, Delicious Eplin, þurk- aða ávexti, bestu tegundar, smjör, osta, egg á 12 anra, Harðfisk- inn, allskonar ofanálegg, Kex og knækkbrauð. Já, það verður best að gera sjer glaðan dag!

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.