Morgunblaðið - 25.10.1934, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 25.10.1934, Blaðsíða 2
M0£Gl'}N8LAftíí) ?5» Útgef.: H.f. Árvakur, Keykíavtlr. Rltstjðrar: Jén KJartansson, Valtýr Stefá»»«on. Rltgtjorn ok afgrelBsla-: Austuratrætl 8. — Sfml 1600. Auglýslngast-ftSM: E. Hafberg. Auglýstngaskrlf stof a: Austurstrætl 17. — Slml Í700. Heimasímarrc J6a K£fartansaon nc. 3742. "Waltja- Stefánsson nr. 4ZS0, Áxnl Óla nr. 80S5. Bí Hafberg nr. 8770. Á*l-.riftagJ»W: Irmanlands kr. 2.00 á œánuOl. Utanlands kr. 2.50 á manuUl í lausasölu 10 aura etotaklð. 20 ailra metS I/esb6k. íslensku Gyðingarnir. ] íslenskum blöðum og útvarpi er oft minst á Gyðingaofsóknirnar í Þýskalandi. Seinast er að þessu vik- ið í dagblaði Tímamanna í fyrrad. Öftast er málið þannig sett fram, að þeir, sem orðið hafa fyrir ;„grimdaræði nazistanna" sjeu dýrð lingar einir, sem ekkert hafi til saka unnið annað en það að vera af Öðrum þjóðflokki en nazista-„böðl- arnir". Ntf er það vitað að þýska þjóðin stendur í fremstu röð um mentun alla og menningu. Þess vegna verður Gyðingahatur þeirra n;önnum al- gerlega óskiljanlegt, ef því er tíú- að, að hinir ofsóttu hafi ekkert til saka unnið. Hjer er ekki tilætlunin að bera blak af þýskum stjórnar- völdum hvorki fyrir meðferðina á Gyðingum nje á pólitískum and- stæðingum sínum. En hafa þá Gyðingarnir í Þýska- Jandi ekkert unnið til saka ? Er það bara „kvalaþorsti nazistanna", sem kemur þeim tií að svala sjer á al- saklausum mónnum? Það mætti mikið vera, ef heil þjóð fyltist slíku hatri algerlega tilefnislaust. Sannleikurinn er sá, að Gyðingarnir í Þýskalandi hjeldu saman og mynduðti öfluga hags- múnaklíku, ríki í ríkinu. Þótt þeir væri aðeins örlítið brot af þýsku þjóðinni, höfðu þeir komið ár sinni svo fyrir borð, að þeirra menn voru í æðstu stöðum. Þjóðverjar litu á Gyðingana eins og aðskotadýr, nokkurskonar „setu- lið", sem hafði lag á að ota sínum tota altaf og alstaðar þar sem feitt ?var á stykkinu. Og aðferðir þessara aðkomnu manna þóttu oft á tíðum ekki allskostar drengilegar. Almenn ingi sveið yfirgangur þeirra. Fleiri og fleiri stofnanir lentu í höndum þeirra , bankar, samgöngufyrirtæki, skólar o. s. frv. Hatrið á þjóðflokknum stafar af því að einstakir menn af Gyðinga- ætt höfðu misbeitt á ýrasan hátt, þeirri aðstöðu, sem þjóðfjelagið veitti þeim. Það er í rauninni hatr- ið á klíkuskapnum, sem hjer er orðið að þjóðhatri. ^ En það þarf enga Gyðinga til, að vekja á sjer andúð, þegar þess eins er gætt, að sjá hagsmunum fá- mennrar klíku borgið. Höfum við ekki sjeð eittbvað þessu líkt hjer á landi? Hefir ekki Tímaklíkan að ýmsu leyti leikið líkt hlutverk og Gyðingarnir í Þýskalandi? Klíkan hefir fyrst af öllu hugsað um það, að koma sínum eigin trúbræðrum í sem flestar stöður. Hún þurfti að ná sem mestum umráðum yfír fjár- málum landsins. Þess vegna varð að umsteypa bankana. Hún þurfti að ná sem mestum tökum á æsku- Landlæknir birti rann- sóknir Vestdals vegna umræðanna á Alþingi. Hann ætlaði að vinna að, undirbún- ingi laga í kyrþey fyrir næsta þing. Iðnrekendur vilja bætta löggjöf og eftirlit. , Stjórn fjelags iðnrekenda hjelt fund í gær, til þess að ræða ,um matvælarannsóknirn- ar. — Eftir því sem frjest hefir, ætl ar fjelagsstjórnin að mælast til þess mjög eindregið, að gerð verði gangskör að því að fram- vegis verði ákveðnari reglur, en nú eru fyrir hendi, sem styðjast við lagafyrírmæli, um ' það hvernig hver einstök matvöru- tegund skuli vera, og hvernig hún skuli nafngreind eftir efna- innihaldi sínu. Því það er öllum ljóst, að eins og það er hið mestá áhuga- mál fyrir almenning að til mat- vöru sje vandað sem best, bg kaupendur hafi tryggingu fyrir því, að rjett sje skýrt frá um matvörutegundir og efnainni- hald þeirra; eins er það og ekki síður áhugamál iðnrekenda, að sem tryggilegast sje frá öllu .gengið í þessu efni, svo hin inn- lenda framleiðsla jafnist fylli- lega við erlenda framleiðslu á sömu sviðum, og enginn geti haft svik í tafli. Landlæknir skýrir frá afstöðu sinni. í gærkvöldi átti blaðið tal við Vilmund Jónsson landlækni um matvælarannsóknirnar. — Er ekki nauðsynlegt, að halda þessu máli áfram, spurði blaðið landlækni, svo almenn- ingur fái að vita hvaðan þær vörur eru, sem reynst hafa öðru vísi en vera ber? — Það var í raun og veru ekki ásetningur minn að birta niðurstöðurnar af rannsóknum lýðnum. Þess vegna var um að gera að kennararnir væri „rauðir''. Hún gæfti þess altaf að skipa í embætti fyrst og fremst með tilliti til póli- tískra skoðana. Ef hið „rjetta hug- arfar" var í lagi gerði ekkert til þótt embættismaðurinn væri áhuga- laus, óreglusamur og trassafenginn. Og klíkan heldur áf ram uppteknum hætti. Alstaðar eiga klíkubræðurnir að vera instu koppar í búri. Til hvers eru borin fram öll einokun- arfrumvörpin, sem nú liggja fyrir Alþingi ? Til þess að koma verslun inrii að sem mestu leyti í hendur íslcnsku Gyðinganna. Þýska Gyðingahatrið er sprottið af því, að einstakir menn þess þjóð- flokks, þóttu hafa rangt við í leikn- um. — Það er erfitt að fyrirbyggja það, að andúðin snúist til öfga, ef því fer fram að ranglátir menn og ó- þjóðhollir vaða uþpi í þjóðfjelög- unum. Og í því efni skiftir það engu máli, hvort þeir eru ættaðir frá Jerúsalem eða Hriflú. Jóns Vestdal fyrri en heilbrigð- ¦isskýrslur koma út um áramót- in. — Jeg fjekk Jón til að gera rannsóknir þessar, til þess að fá einhverja vitneskju um, hvort ekki væri tími til kominn að setja hjer eftirlit með fram- leiðslu matvæla eins og tíðkast í öðrum löndum. Alstaðai", þar sem jeg þekki til hafa komið fram ýmsarmeiri og minni mis- fellur á framleiðslu matvæla uns gerð hefir verið gangskör að því, meS.lagafyrirmælum og eftirliti að koma í veg fyrir slíkt. ' Rannsóknir þessar eru gerð- ar þannig, að tekin voru sýn- isho<rn til reynslu af handa- hófi. Jeg tel því vafasamt að rjett sje að birta nöfn þeirra framleiðenda, sem gert hafa vörur þær er Jón rannsakaði, því það gæti orðið til þess að almenningur fengi rangar hug- myndir um málið. Tilviljun ein rjeði hvaðan vörurnar voru. Ef nöfn fram- leiðenda væri birt gæti það orð- ið til þess, að fóík drægi þær ályktanir að ékkert væri at- hugavert við samskonar vörur frá öðrum framleiðendum. Að jeg birti niðurstöður þess- ar kom til af því, að á Alþingi komu fram ummæli um það, að íslenskar efnagerðavörur væru sjerstaklega vandaðar yfirleitt. En það tel ieg ekki rjett vera, enda sýna rán'nsóknirnar að svo er ekki. Ennfr. er' þess að gæta, að gera má ráð fyrir að innflutn- ingshömlur hafi gert það að verkum að érfitt hafi verið að fá þau efni sem þurft hefði að nota í vörurnar. Hitt er annað mál, að meðan lagafyrirmælum og reglum er hjer mjög ábótavant er ekki von á því, að þessi iðnaður okk- ar sje á háxi stigi. — En er þá ekki með birting rannsókna þessara beinlínis ver ið að hnekkja þessari atvinnu- grein, og gera samkepnina erf- iðari við erlenda framleiðslu? Og hvað hugsar landlæknir "sjer að gera, til þess að draga úr því að svo verði? Þarf ekki að hraða því, að lög, reglur og nauðsynlegt eftir- lit komi hjer á? — Jú, vissulega. En ekki er hægt að semja lög og reglur um þetta á nokkrum dögum. — En heilbrigðisstjórnin get- ur vafalaust fengið góðamstuðn ing einmitt hjá framleiðendum í því verki, er ekki svo? — Jeg býst við því, segir landlæknir., Enda mun jeg vinna að því að semja frumvarp til almennra laga, sem veitir heimild til þess að gefnar verði Yfirlvsing. Ut af orðrómi, sem borinn hefir verið út síðustu dagana im það> að Jriii»fiokkur Sjálfstæðismanna stæði óskiftur gegn Mjólk- urlöganuBi er fyrir Alþingi ¦ Jiggja, var þess óskað á fundi þiug- flokks S.iálfslæoismanna í gærkvökli, að því yrði lýst yfir að sá. oríSi-óniui- væri ósannur og að svo margir þingmenn Sjálfstæðis- fiokksins í báðuni deildum væru málinu fylgjandi, að því væri trygSur framgangur á Alþingi ef þingmenn Framsóknarflokksins og Bændai'Iokksiiis fylgdu því. Lít af því skal hjermeð yfirlýst að mál þetta er ekki. flokksmál í Sjáifstæðisilokknum og að málið hefir fylgi svo margra þingmaima fiokksius í báðum deildum Alþingis, að framganguf þess veltur eA- gjörléga ;i fylgi Kramsóknarflokksins og Bændaflokksins við það. Ólafur Thors. Oirfki og einræði soslaiisio á miiinai. Sveitar- og bæjar- ¦jöldin. g' Athyglisverðar.-umr. fóru fram í Ká. í sambandi við frv. G. ísbergs um liæjargjöld á Akure,yri. Frv þetta fer fram á, að heimila bæjansíjórn Akureyrar að leggja nokkurt g.jald á vöruflutning til og ii'ii Akureyrarhöfn og þess getið í grg., að bæjarst.jórn sjái engin ráð til þess að n;i inu )iauðsynlegum tekjum með áÍagning iitsvara, eins og nú væri komið. Vestmannaey.iakaupstaðui- hefir áður fengið samskonar heimild. Eysteinn Jónsso'n lagði á móti frv. þessu, og taldi að bæjarstjórnir gætu náð sama marki með því að fara einhverja ' „teynda leið", sem sje að leggja á rekstursútsvör. Jakob Mötter gaí ekki sjeð að neitv væri hagkvæmara fyrir skatt- greiðendur. að lijer væru farna lernigötur; væri vissulega nær að set.ja um þetta lög, svo menn vissu að hverju þeir ættu að ganga. '"' Annars væri frv. þetta bein af- leiðing hinnar óviturlegu skatta- stefnu núv. ríkisstjórnar og stjórn- arflokka, að vera sí og æ að ganga á fiðaltekjustofn sveitar- og bæjar- fjelaga, með síhækkandi tekju- skatti. Afleiðing þessarar stefnu rrði óhjákvæmilega sú, að sveitar- Qg bæjarfjelögin yrðu útundan og hei'ðu engin ráð til þess að afla tekna til sinna þarfa. ' Jónas Gufímundsson sagði að svo væii komið í fléstum kaupstöðum, að ómögulegt væri áð ná nauðsyn- legum tekjum bæjanna með útsvör- um einum. Og ékki nóg með það, heldur yæri rekstrar-útsvörin einn- ie orði)) svo há víðast hvar, 'M v.nn\vw«t'<4wmatm<m>rrim'm»,w út ákveðnar reglur um hvernig matvælin eigi að vera, sem hjer eru framleidd, hvernig meðferð þeirra á að véra og hvernig þau eigi að nafngreina. En að þessu ætlaði jeg að vinna í kyrþey, og hafa frum- varp þetta til fyrir næsta þing. Það verður ekki hægt að hraða þessu máli meira en svo. En ,umtal það, sem rannsókn- ir þessar hafa komið á stað, ætti að vera nægileg áminning til þess, að menn brjóti ekki ákvæði almennra hegningar- laga um vörusvik. ]>au yrðu eklti hækkuð. Því raBri eðlilegt að fleiri leiðir væru farnav, }). 'a. m. sú, sem stungið væri upj» á í frv. Ekki síst væri það eðlilegt, þar sem samvinnufjel. hefðu náS miklum vexti, því þau nytu stór- feldra ívilnana hvað skatta- og út- svarsálagningu srrerti. Þar yrði því að fara aðrar leiðir; en þörfin fyr- ir slíka löggjöf væri allsstaðar. Jón á Beynistað dró einnig mynd af ástandinu í sveitunum. Sveitar- Og sýslufjelög væru að verða gef- samlega ráðþrota. Alþingi væri sí og æ að leggja auknar kvaðir 'á sveitarf jelögin, án þess að sjá þéfm fyrir nokkrum tekjum til þess i& standast kostnaðinn. Afleiðing þes« arar stefnu yrði óhjákvæmilegá' sfe, að sveitarfjelögin gæfust upp (ðg hefðu nokkur þegar gert það) :ðg færu á sýslufjelögin. Og þegar sýsluf jelögin ekki gætu lengur risiS undir byrðunum, þá yrðu þau einá- ig til neydd að gefast upp — 'ög þá yrði ríkissjóður að taka við. Jóh. Þ. Jós. tók mjög í sáiás, streng og þeir Jónar G. og J. Sig. Frv. fór til 2. umr. og allshu. Vinnumiðlunar- skrifstofan. Það fór svo enn, að ekki dug|Si dagurinn í gær til þess að Ijúka 2. umr. um þetta mál. Gísli Sveinsson flutti um mál þetta snjalla og ýtarlega ræðu á þriðjudag. Sýndi' hann fram á, að það væri einkum tvent sem ein- kendi núv. stjórnarflokka. 1 fyi-sta lagi það, að þeir vildu ráðast á og sölsa undir sig atvinnurjettindi ein- staklinganna, enda þótt stjórnar- skráin fyrirskipaði, að hjer skyldi atvinnufrelsi vera og engin bönd mætti á það leggja, nema „almenn- ings þörf" krefði. Spurði svo G. Sv. hvort almennings þörf krefðist þess t. d., að ríkið einokaði eld- spýtur, vindlingapappír, ilmvötn o. s. frv. , Hitt einkenni stjórnar.flokkanna væri það, að ganga á rjett sveitar- og bæjarfjelaganna, svifta þau um- ráðarjetti sinna mála, enda þótt stjórnarskráin byði að þau skyldm þar ein ráða. Þessi stefna .stjórnarflokkanna væri því furðulegri, þar sem þeir væri sí og æ að skreyta sig með lýð- ræðisnafninu. Einræði og frekja þeirra manna

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.