Morgunblaðið - 10.07.1940, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 10.07.1940, Blaðsíða 3
Miðvikudagur 10. júlí 1940. MORGUNBLAÐIÐ Þjónusta Islands erlendis skipuð með lögum Bráðabírgðalog titgefin í gær R íkisstjórnin hefif gefið út bráðabirgðalög um utanríkisþjónustu íslands erlendis, þar sem nánar eru mörkuð störf og launakjör þeirra fulltrúa, sem starfa erlendis í þjónustu ríkisins. í greinargerðinni er vitnað til aðgerða Alþingis 10. apríl s. 1., þar sem ákveðið var, að ísland tæki meðferð utanríkismál- anna að fullu í sínar hendur. En nauðsynlegt sje að ákveða í löggjöf, ,,hvernig skuli skipað um starfrækslu utanríkisþjónust- unnar, en sjerstaklega sje það aðkallandi um meðferð slíkra mála erlendis, m. a. til þess að tryggja rjettargildi ýmissa g.jörn- inga sendimanna í þjónustu íslands þar". Sveinn Björnsson sendiherra hefir verið með í ráðum um samning laganna, en Iögin eru svohljóðandi: 1. gr. Ríkisstjórnin ákveður með tilskipun, á hvaða stöðum skuli vera sendiráð. Forstöðumenn sendiráða eru sendiherrar (encoyé extraordinaire ét ministre ¦ plenipotentiaire) eða sendi- íulltrúar (chargé d'affaires) og eru kipaðlr af ríkisstjórninni. Ef ríkisstjórnin telur æskilegt, má fela forstöðumanni sendiráðs að veita forstöðu sendiráðum í fleiri löndum en einu. Ríkisstjórnin skipar starfsmenn sendiráða. 2. gr. Ræðismenn eru sumpart send- ir út af ríkisstjórninni (útsendir aðal- ræðismenn, ræðismenn og vararæðis- menn,_ eða kjörnir meðal þeirra rtlanna,1 er hæfir þykja (kjörræðismenn), á þeim stöðum erlendis, er ríkisstjórn- in telur æskilegt. 3. gr. Ríkisstjórnin ákveður með tilskipun, á hvaða stöðum útsendir læðismenn skuli vera, og skipar þá. 4. gr. Laun sendiherra skulu vera 1000Ö kr. Laun sendifulltrúa og út- sendra aðalræðismanna skulu vera 8000 kr. Laun útsendra ræðismanna jj skulu versf 4200 kr. Auk þess skulu útsendir menn fá greiddar launabæt- ur (staðaruppbætur), sem ríkisstjórn- in ákveður fyrir hvern stað með hlið- sjón af kostnaði lífsnauðsynja (fæð- is ,húsnæðis o. s. frv.) á dvalarstaðn- um. Oheimilt er útsendum fulltrúum að táka laun eða þóknun fyrir aukastörf. sc-ndh' til útfararinnar, þ. á. m. 5 gr. Kjörræðismenn þurfa ekki frá eftirfarandi stof'.mnum: Bún- að vera íslenskir ríkisborgarar. Þeir aðai'f.jelapi íslands, Hólaskóla, taka pg engin, laun. IRæktunarfjelapi Norðnrlands, Bún 6 gr. Nú starfa tveir eða fleiri ac:H1.salllbandi Suðurlands og GarS fulltrúar fyrir ríkisstjórnina í sama yr^ufjeíagd íslands. sýslunefnd landi, og setur hún þá fyrirmæli um embættisafstöðu þeirra hvor til ann- ars, með tilliti til dvalarstaðar, þekk- r í Fossvogskirk.iu Jarðaiför Sigurðár Sigurðssonar búnaðarmálastjóra Jarðarför Sigurður Sigurðsson- ar fyrv. búnaðarmálastjóra, fór frani í gær. Búnaðarfjelag' íslands kostaði útförina í heiðurs- skyni við hinn látna f orystumann búnaðarmálanna. Húskveðja var á Iieimili dætra hans h.jei' í bæmim og flutti sr. Ásmundur Gíslason frá Hálsi, hú> kveðjuna. Líkfylgdin staðnæmdist í Lækj- argötu, við hús Búnaðarfielags ís- lands. Þaðan var kistan borin, að kirlqudyrum. Tveir flokkar skift- ust á um það, og voru starf'smenn Búnaðarfjelags Islands í öðrum, en nemendur Sigurðar í hinum. Báru Búiiaðarf.ielagsstarfsmeimirn kistuna í kirkju, en nemend- urnir úr kirkjunni. Sr. Ólafur Mngnússon frá Arn- arbæli hjelt kirkjuræouna. At- höfninni í kirkjunni var útvarpað. Kistan var fagurlega blóm- skreytt. Msrgir blómsveigar höfðu verið Þrír íslendingar Hert miog endurbygðu á notkun talstöðva Bönnuð samtöl úr landi við skip Arnessýslu manna. JarðaíS ¦* M.iólkurbúi Flóa- carði. LOFTÁRÁS Á ÞÝSK HERSKIP B reska flotamálaráðuueytið tilkvuti í gær, að gerðar M TFORN Fjögra íarþega landfiugvjel F ~~ ingar og persónulegra ástæðna. Falið skal sendiráðum að annast ræðismannsstörf jafnframt öðrum Bæmlur hjeðan úr nágrenninu störfum. i <>K austan úr sveitum báru kist- 7. gr. Útsendum starfsmönnum, una inn í "¦arðinn oo- oarðyrkju- sem veita forstöðu sendiráðum eða menn úr Garðyrk.iuf.jelagi Tslands ræðismannsskrifstofum, er heimilt að síðasta ST>51Íné tíl iirafar. framkvæma þau störf í 'umdæmum --------* * * sfcium, sem notarius publicus fer með á íslandi og varða löggerninga is- lenskra ríkisborgara, og einnig ef ann ar aðilinn ^er útlendur ríkisborgari. Skjðl, sem gefin eru út í því sam- bandi á löglegan hátt, skulu hafa sama gildi á íslandi og notarialskjöl, ¦ iiefðu verið loftárásir á 4 þýsk sem gefin eru^ þar út. , herskip. að Hkindum tundurspilla Ef ástæður mæla með því, getur eða Ijett beitiskip, skamt frá -------_ i Vilhelmshafen. FEAMH. k SJÖTTU tíBV ' Tvö skip voru hæfð. Póst- og símamálastjórnin tilkynnir: Et) tilliti til ástandsins í landinu, eru h.jermeð sett- ar ef'tirfarandi rephir um við- skifti talstöðva óg loftskeyta- stöðva í íslenskunt skipuni: 1. Öll samtdi við einstaklinp'a í landi eru bönnuð. 2. ÖII viðskifti við land, hvort sem er frá talstöðvum eða loftskeyta,stöðvuiiii, fari fram í skeytaformi, og afrit af skeytunum sendist póst- Og símamálast.iórninni, strax efl ir liA'er mánaðamót. 3. ÖIl samtöl milli skipa fari aðeins frani á 188 metra öldu- lenp-d, en þó skal 181,8 metra ölduleng'd notuð til ])ess. og eimmpis til þess, að kalla upp aðrar stöðvar og til neyðar- þjónustu. 4. Samtöl milli skipa mega að- eins innihalda nauðsynlepustu tilkynninpar, er varða bein- Knis fiskveiðarnar eða sigl- inp'u skipsins. 5. Samtöl, er fela í sjer dulmál. eru stranplepa bönnuð. svo Og samtiil á öðrum tunpuniál- iini en íslensku. 6. Dulmál op símnefni í íoft- skeytrm op talskeytum eru bönnuð. 7. Fult nafn sendanda skal vera j undir h.verju skeyti. 8. ÖIl loftskeytaviðskifti. nema neyðarþ.jónusta Og uppkiillun annara stöðva, skal fara fram á 800 meti'a öldulenpd, en loftskeylaviðskifti á 188 metra öldulenpd. Hinsvepar á að nota 600 metra öldulenpd op 181,8 metra öldulenpd til neyð ar]rjónustu op ti] þess að kalla upp aðrar stöðvar, en eiuunpis til þess. í). 1 hvert skifti, sem skipatal- stöð kallar á annað skip eða strandarstöð, skal hún nefna preinilepa nafn skipsins, sem hún er í, op umdæmisbókstafi og tölu. 10. Brot gepn þessum replum hef- ir í för með sjer tafarlausa lokun stöðvarinnar, endurköll- un leyfisbrjefs op starfskír- teinis, nema ]iynpri refsinp lip'pi við samkvæmt lögum. 11. Framanpreindar reglur panga í pildi þepar í stað. Póst- op símamálastjórmn, 9. júlí 1940. 30skip biðu lönd- unar á Sigiufirði f^RÁTT fyrir stanslausa losun ¦^ nótt og dag, biðu í gær uni 30 skip eftir losun á Siglufirði. ()11 komu skipin að austau. .l^l'ettastar eru síldartorfurnar út af Raufarhiifn og vestur um Rifs- tanpa. Fjöldi skipa hafa sprengt nætur í stórnm torfum. Kvarta sjómenn yfir því, hve seint neta- bætinpafólk ko,m norður. Það hafi tafíð nijöp og valdið tjóni. t pa>r var blíðviðri á niiðunuui. en ekki miklir hitar. iNIiirp skip hafa fengið 3—4' hleðslur síðan um fyrri helgi. Raufarhöfn. Nýja verksmiðjan á Raufarhöfn vann síðasta sólaxhringinn úv 47A)0 málum. Ef ekken óhftpp kem ur fyrir, ættu afköstiu nú að auk ,ast dap frá depi. Búist var við, að hæpt yrði að taka 12 þús. mál í þrærnar á Raufarhöfn í pærkveldi op nótt. Hjalteyri. irjalteyrarverksmiðjan er nú ,tekin til starfa og hefir fenpið 13 þús. mál. Tveir Ivsispevmar, 2000 tonn hvor, hafa verið bypðir á H.ialteyri í sumar. Austfirðir. Mikil síldarpanpa var í pær í minni Reyðarfjarðar op veiddist síkl þar í lapnet op fvrir ádrætti. lugfloti Islands hefir verið stækkaður um helm- ing, úr einni flugvjel í tvær. Þetta er e. t. v. ekki í frásögur færandi, þegar tillit er tekið tiL hve flugmálum annara þjóða hefir 'fleygt fram síðustu árin, ef ekki stæði svo á, að þessi 100 % aukning er að þakka dugnaði nokkurra áhugamanna og þó ekki síður verkhygni þriggja íslenskra vjel og verkfróðra manna. Því að hin nýja flugvjel TF—ÖRN er að nokkru leyti ís- lensk smíði. Hún hefir verið smíðuð upp úr leyfunum af flug- vjelinni TF—ÖRN, sem hvolfdi á Skerjafirði í vetur. Þegar flugvjelinni hvolfdi var talið að hún hefði gereyði- lagst. Aðeins" flotholtin virtust vera brúkleg.-Þessi flotholt hafa nú verið sett undir hina nýju flugvjel TF—^SGL, sem varð all- miklu ódýrari, vegna þess, að ekki þurftu að fylgja með henni ný flotholt. En alt annað úr TF—ÖRN ver talið verðlítið. Keypti Ftug-' fjelag Akureyrar (síðarv Flug- fjelag Islands h.f.) alt flakið, með flotholtunum og öðrum út- búnaði, sem flugvjelinni fylgdu, þ. á m. hjól undir hana og skíði, sem aldrei höfðu verið notuð, fyrir 7500 krónur. Þegar hjer var komið, var farið að athuga á hvern hátt væri best hægt að hagnýtá flakið. Og hjer var það, sém þeir Gunnar Jónasson og Björn Olsen í Stálhúsgögn og Brandur Tómasson vjelamáður, komu til skjalanna. Þeir hafa nú á nokkrum mánuðum, eða frá því í febrúar í vetur endurbygt TF—ÖRN og gert flugvjelina sem nýja. Gunn ar og ;Björn hafa smíðað flug^ vjelarbolinn en Brandur hef- ir lagfært og smíðað hreyfilinn. Til endurbyggingarinnar hafa þeir fjelagar fengið frá útlöndum: Báða efri væng- ina og allar burðarstoðir. Eri annar neðri vængurinn var næstum heill og hinn neðri vænginn smíðuðu Gunnar og Björn. Þeir gerðu og að öllu leyti við skrokkinn og klæddvi hann að nýju. Mælingaáhöld í sambandi við hreyfilinn voru send til Ame- ríku og gert við þau þar. En að öllu öðru leyti hefir viðgerðin farið fram hjer á landi. Flugvjelin er nú sem ný og var flogið með hana reynslu- flug í fyrrakvöld. Reyndist hún að öllu leyti hin fullkomnasta, og nú, eftir að búið er að fljúga henni til reynslu, verður hún trygð. En síðan verður hægt að fara að nota hana, til farþega- flutninga. Flugv.ielin tekur 4 farþega (auk flugmanns) eins og gamla TF—ÖRN. Sænska landvarnalánið var í -Það er aðeins ein mikilvæg gær orðið rúmlega 472 miljónir (af 500 sem beðið vaf um). FRAMH. Á SJÖTTU Sfi)U.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.