Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 3

Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 3
Nr. 24 GRØNLANDSPOSTEN 27!) duktion heraf er kun delvis solgt og tilmed til Priser, der ikke naar, hvad vi var vant til fra det danske Marked før Krigen. Fuglefjer, hvor- af vi ligger med anseelige Forsyninger, har vi hidtil ikke opnaaet Indførselstilladelse for i Ame- rika, men der synes i den sidste Tid at vise sig Tegn til, at dette Produkt begynder at interessere. Efterspørgslen paa Sælskind er stigende, og der er Mulighed for, at disse Skind i det kom- mende Aar vil blive eksporteret til Amerika i større Kvanta, end det hidtil har været Tilfældet. Af Produkterne fra Faareavlen ved Juliane- haab er eksporteret ca. 500 Tønder Lammekød og en halv Snes Tusinde Lamme- og Faareskind. Ogsaa disse Produkter er der nu et godt Marked for. Planerne for et Karte- og Uldspinderi ved Julianehaab maatte af flere Grunde opgives, men det lykkedes af faa et Spinderi i Canada til at behandle Ulden, saaledes at Grønland gennem den sydgrønlandske Uldproduktion nu kan forsyne sig selv med Uldgarn og derved aarlig indtjene adskillige Tusinde Kroner. Uldgarnet, der hidtil har været spundet i tretraadet Garn, vil i Aar blive spundet i totraadet, hvorved det vil blive lettere at benytte i Hjemmestrikkeriet. Vi har i Aar forsøgt Præservering af Torske- lever, Rødfiskelever og Rokkelever med Kemikalier. Olien af de præserverede Levere vil blive udvun- det i U.S.A. og derefter anvendt til Vitaminpræ- parater. Falder de foretagne Forsøg heldigt ud, vil vi sætte alt ind paa at udvikle Indhandlingen af de nævnte Produkter. Der er igen blevet sendt Prøver af Hajskind til Amerika, og vi venter nu paa Udfaldet. Ved Udstedet Kapisigdlit i Godthaab Distrikt er foretaget Forsøg med Tilvirkning af Stokfisk, hvoraf der som Prøver er tilvirket og afskibet 2 Tons. Som det fremgaar af foranstaaende, har der for saavel Hovedprodukternes som for de fleste saakaldte Biprodukters Vedkommende været rig- tig god Afsætning i 1943, og alt tegner foreløbigt godt for Afsætningen af næste Aars Produktion. I den kommende Sommer vil vi ved tidligere Salt- udsendinger i Forbindelse med allerede i Efteraa- ret modtagne Saltforsyninger, ved Opførelse af nye og Udvidelse af gamle Fiskehuse samt ved Tilførsel af de nødvendige Fiskeliner og Fiske- kroge, yderligere udvide det grønlandske Torske- fiskeri. Af allerede lagte Planer for nye Salterier kan nævnes Opførelse af Fiskehus ved Neria i Frederikshaab Distrikt, ved Kangamiut i Sukker- toppen Distrikt, ved SarfanguaK og KerrortussoK i Holsteinsborg Distrikt, Aulatsivik, Manermiut, Akunak og Nivak i Egedesminde Distrikt. Disse nye Huse i Forbindelse med Fiskehuse opført eller ud- videt i de sidste 2 Aar, vil formentlig medføre en Stigning i Produktionen, som vi for faa Aar si- den ikke mente mulig. Udsigterne for Sælfangsten synes nu betydelig bedre end noget foregaaende Aar. I de sidste Krigs- aar har der kun været drevet ringe Jagt paa Sæ- ler i og ved Drivisen omkring Labrador og New Foundland. Dette har haft til Følge, at Sortsiden, der er en af de vigtigste Sæler for Grønland, nu vender tilbage til Grønlands Kyster i Maj og Juni Maaned i større Flokke, end det har været Til- fældet tidligere. Denne uufrivillige" Fredning, der saaledes har fundet Sted paa den anden Side af Davis Strædet og i det nordlige Atlanterhav, vil i de kommende Aar komme den grønlandske Fan- gerbefolkning til Gode gennem forøgede Mulig- heder for Sælfangsten. Gennem Eksporten af saavel Hovedprodukter- ne, Saltfisk og Tran, som af de mindre betyd- ningsfulde Produkter har det grønlandske Sam- fund ydet et godt Bidrag til de Allieredes egne Forsyningsbestræbelser. Det er tilfredsstillende for os alle, at Grønland gennem sin Produktion kan yde Tak for de Varer, som Landets Befolk- ning selv nødvendigvis maa have tilført udefra. Saavel i Skrift som i Tale er det fra flere Si- der fremført, at der bør gøres noget mere for Selvforsyningen i Grønland. Dette er kloge og sande Ord, og ethvert Skridt fremad i denne Ret- ning har Administrationens fulde Støtte. Som nogle af Læserne maaske vil erindre, omtalte jeg denne Sag i mit sidste Radioforedrag (se »Grøn- landsposten" 1. Aargang, Side 2). Jeg henledte Befolkningens Opmærksomhed paa den sunde og næringsrige Føde, som Grønlænderne selv kan fremstille i Form af Tørfisk. For at faa udvidet Produktionen af Tørfisk er der i Aar paa Admi- nistrationens Foranledning fremstillet et Parti af denne Vare ved hvert Torskeindhandlingssted i Grønland. Før vi i 1943 begyndte paa Saltning af Torsk i Sydgrønland, blev der fremsstillet Tør- fisk af 3.000 Kilo sløjet og af nakket Torsk ved hvert Torskerensningsanlæg. Af Hensyn til Øn- sket om, at det fremstillede Produkt skulde blive saa godt som muligt, tillod vi dog enkelte Plad- ser i Nordgrønland at vente til Efteraaret med Fremstillingen. En stor Del af det saaledes tør-

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.