Lögberg - 12.02.1890, Blaðsíða 3

Lögberg - 12.02.1890, Blaðsíða 3
LÖGBERG," MIDVIKUDAGINN 12. FEBRÚAR 1890 3 Svar til Logbsrginga. Eptir síra Jón Steingrlmsson. (Niðurl.). Herra E. H. segir þa5 líka satt vera, aö ósannindi hafi átt sjer staö meðal íslendinga vestra; þaö heföi líka orðiö ervitt að neita því nieð rjettu: en skyldi freniur verða mögulegt að neita því með rökum, að þetta ó- samlyndi þeirra hafi einhverju sögu- iega þýðingu? Eins og á stendur furða jeg mig reyndar ckkert á ósamlyndinu, þótt hr. E. H. spinni það upp, að jeg segi það. þess vegna ^r þess alls ekki getiö. En liinu þótti mjer vert að leiða athygli manna hjer að í þessu sambandi, hvernig það ósamlyndi minnir áþreif inlega á það ósam- lyndi, er átt hefur sjer staðanu- arsstaðar meðal íslendinga er- lendis. 0" hr. E. H. er víst ekki O sí Færeyjagikkur, að hann ekki muni eptir að til skamms tíma voru 3 Isleudingar á Stórbretalandi. sem hötuðu liver annan i’it af afskipt- um sínuin af Islandi. Og „Fjallk“: mun geta frætt hr. E. H. á, hvern- ig samlyndi ísl. stúdenta í Khöfn var til skamms tíma, ef hr. E. H. rekur ekki minni til þess af eigin reynd. Nú á það að vera hróplegt af mjer að segja að þetta ósamlyndi Isl. erlendis liafi verið „orðlagt“ hjer; meira segi jeg ekki í Fr. Hver ætli vilji neita því nú með hr. E. H. ? þá eru ekki lítið herraleg mótmælin, er sú grein Fr. 1888 sætir, sem getur um álit íslend- inga hjer á afskiptum (ekki Lögb. c i n s, svo sem hr. E. H. lætur nng sagt hafa, heldur) Vestur-ís- lendinga yfirleitt af málum manna hjer á landi. Hann gleymir því algerlega áfskiptum íslenzku prest- anna vestra af prestum hjer, kirkjumálum og kristindómi þessa lands, þótt hann gleymi því ekki að jeg er prestur. En má jeg nú fyrst spyrja: Hvernig gat hr. E. H. búizt við, að jeg færi að rannsaka í Fr., hvort „aðfinning- ar Vestur-Islendinga hafi ekki ver- ið á rjettum rökutn byggðar", þar sem hann sjálfur segir mjög rjett- lega í byrjun greina sinna, að „ekki sje um það að ræða, að skrifa neina sögu í eiginlegum skilningi“? Jeg þóttist ekki eiga þar við annað að gera, en skýra frá áliti manno hjer á þeim, eptir því sem jeg komst næst, auðvit- að þá þeirra manna, sem taka eptir því, hvað Vestur-íslendingar segja. Öllum hinum sorglegu spurn- ingum hr. E. H. svara jeg því, að þeim mönnum hjer, sem unna bróðurlegri sainvinnu við Vestur- Jslendinga í öllum framfaramálum Isíands og vænta að vestan þýðra og alúðarfullra bendinga til að siora í baráttunni við allt sem o liindrar fmmfarir þjóðarinnar, þeim þótti sorglegt að fá í þess stað stórmennsku-dóma og stóryrði, lít- ilsvirðing og fyrirdæming, háð og kulda frá mönnuin þeim, er gerst liafa ráðsmenn almenningsmála vestra. Jeg skal nú sleppa aðfor- um ísl. prestanna vestra gegn Is- landi og þjóð, en minnast á I-.ög- berg eitt, eins og hr. E. H. ger- ir. Honum má líka vera kunn- ngast um andann, tóninn og til- lögurnar í því blaði; hann nefnir 2 íslenzk mál úr blaðinu, st.jórn- Lreytingamálið og afnáin Möðru- vallaskólans; undirtektír Lögb. und- ir þau mál eiga að hrekja orð inín í Fr. eða veikja þau. í stjórnbrcytingamálinu stvðst hr. £ H. þó að eins við skilnaðar- Lrallið í „fjallkonunni“, sem þó reyndar komst í algleyminginn íyrst eptir að Fr, voru skrifaðar. <Jg nú getur hr. E. H. sjeð, hve Vel sá stafur styöur hann í þessu máli. Annars veit jeg, að hr. E. II. getur því nærri að þeim mönnum heí'ur ekki þótt undir- tektir Lögb. undir stjórnbreyting- amálið neitt gleðilegar, sem væntu þaðan liðsinnis við þá stefnu, sem fjöldinn hafði orðið ásáttur að halda fram, álíka og norska blað- ið „Verdens Gang“ segir að Norð- menn vestra hafi styrkt Norð- menn heima til að koma á lagi því í stjórnmálefnum, er þeir helzt vildu. En svo er afnám Möðruvalla- skólans. Jeg segi í Fr. að eins, að það hafi verið „flest“ framfara- mál hjer, sem leiðandi menn Vest- ur-Islendinga hafi virzt hafa á hornum sjer. ]).ið er því óráð- vandlega frá sagt af hr. E. H. þar sem hann vill láta mig hafa sagt öll inál undantekningarlaust; það virðist eins og hann hafi lang- að til að lýsa mig ósanninda- mann að einhverju, en til ]iess hefur hann orðið aö leggja mjer í munn þau orð, er jeg sjálfur hafði aldrei haft. ])ess vegna spyr hann ckki litið drýldinn: „þorir Jón prestur Steingrímsson að standa við það, að ölluin Islendingum heima hafi þótt sorglegt, hvernig vjer litum á það mál?“ En ímynd- ar nú hr. E. H. sjer að jeg hafi haft það mál sjerstaklega í huga í áminnztri grein, þar sem jeg sjálfur greiddi atkvæði móti til- lögunni á þingvallafundinum, í sömu andránni og hann ber mjer á brýn, að orð Fr. sjeu sleggju- dómar sprottnir frá rnínu brjósti? Hins vegar skilur hann að sum- um mönnum hjer kunni að hafá þótt þessar undirtektir Lb. „sorg- legar“, þeim sem annars hafa gef- ið þeim gaum; svo mikið fydgi hafi tillagan fengið víða um land. þá skal minnast á, hvort „leið- beiningar“ Lögb. í íslands málum hafi verið „hentugar“ („hentug ' meðmæli" hef jeg akhei sagt, það er tilbúningur hr. E. H., enda fer hann ])á uð tala uni „makalausa íslenzku“ hjá mjer o. s. frv.). Fyrst minnist hr. E. H. jí bók- monntirnar 1888; þar mælti hr- E. H. mest með því, sem sjera J/attías Jochumsson, uppáhald Liiffbergs, sagði um, að mönnum þætti prjedika „holdsins evangel- íum“. Ætli að þeim mönnum hafi þótt þau meðmæli hr. E. H. „hent- ugar leiðbeiningar"? þá eru tillögur íslendinga- fjelagans („iitstjórans“ segir Matt. Joeh.) í Lögb. ]>að á að vera goð- gá af mjer að segja, að menVi hjer hafi ekki talið þær „hentugar leiðbeiningar". Nú segir sr. Matt. Joch. um þær (í Lýð 17. ur. þ. á.): Flestuin mun fyrst verða fyrir að segja: ,,Heyr undur mikil og ör- lygi! heyr loptkastala! heyr „vest- urheimsku" á hæsta stigi! Ætlar hr. E. H. að þeir sem slíkt segðu muni hafa talið tillöguna „hent- ugar leiðbeiningar“? Sjálfur segir Matt: „Efiaust eru tillögur ísl.fjel. óframkvæmilegar í jafnstóruin stíl og á jafnstuttum tíma og hann tekur fram“. Ætli þetta sje sama sem Matt. álíti þær ,hentugar‘, eins og ástóð í vetur? Og mjcr verður spurn: Hver skyldi í vet- ur hafa látið þessar tillögur, byggð- ar eins og ]iær voru á 8 mjllí- ón ki’óna lántöku á næstu 10 áruin, „hentugar“, allra helzt eins og fjárhagur laridsins þá var: Með skuld við ríkissjóð Dana og þurð á tekjum landsins móts við útgjöld, eignum viðlagsjóðs f ö s t- uin í hallærislánuin o. v. og all- mörgum landsjóðsjörðuin 1 eyði o. s, frv? Eða er það „hentugt“, að þær 5 sýslur, §em aðalpóstleið liggur yfir milli Reykjavíkur og Akureyrar, borgi hver 18000 kr. á ári innan nrestu 10 ára í vexti af járnbrautarláni, þegar járnbraut- in varla borgaði sig fyrstu árin og sýslurnar ættu þar á ofan að veita henni sjerstök hlunnindi og að sjálfsögðu einnig á sama tíma taka þátt í að .koma upp verzl- unarflotum o. s. frv? þá koma or í^inhi: „cnda menn vestra mjög farnir að glata íslenzkri tungu og þjóðei ni.“ þessi orð skýrir hr. E. H. hcimildarlaust á þann hátt, að jeg „hljóti að eiga við það, að þessu sje svona varið al- mennt“ og segir mín orð þau að Isl. vestra „hafi glatað“ tungu sinni og þá verður hægra fyrir hann að segja orð mín „alsendis tilhæfulaus.“ Nú segir liann þó: „það má ineira en vera, að einstak- ir íslendingar, sem einhverra hluta vearna hafa einanorazt frá löndum o o sínum og eiga heima hjer og þar á stangli úti um Ameriku, hati að meira eða minna leyti glat- að tungu sinni“. Ekki koma þessi orð vel lieiin við það, er sr. Jón Bjarnason segir í ,,Sam.‘, 1888 nr. 0: „Gyðingar voru þá“ (eptir Babylónar-herleiðing) „rjett e i n s o g rruirgir íslendingar lijer í Ameríku nú, búnir a ð h á 1 f m i s s a s í n a c i g i n feðratungu“. þessi orð voru tekin upp í „þjóðviljann" nr. 13 sama ár og þeim ekki mótmælt þá af Lögbergi. Meira að segja: í Lögbergi sjálfu hljómuðu raddir eins og þessi: „íslenzkan má ekki deyja hjer í Ameríku" (Lögb. I. 3.). Sjálfur segir E. H. seinna í grcin sinni afdráttarlaust um íslendinga vestra: „M á 1 margra manna h j e r ermjögsvo ó v a n d a 8“ og talar uui „hættu fyrir jjóðerni vort“, sem stafi af þessu „blend- ingsmáli"; hann hafði líka í Lögb. 1888 komið með skýringar grein aðra eins og þessa: „Nú líður naumast svo pokkur dagur, að vjer ekki heyrum talað um hann L ö g b e r g, að þetta standi í h o n- um „Lögbergi (Lgb. I. 39); mcð öðrum orðum: Vestur-íslendingar voru farnir að karlkenna orðið Lögberg og béygja það eins og nafnið þorbergur! það kom enda fyrirspurn í Heimskr. um, hvers kyns Lögberg væri? Og hver vott- ur eru nafnabreytingarnar, sein Lögberg skrifaði svo vel um? Jeg gat ekki rengt vitnisburð síra Jóns Bjarnasonar ómótmæltan, en jeg sje okki, að jeg þurfi þess heldur enn sem koiniö er, og ineð honum standa mín orð í Fr. að minnsta kosti. En nú segir hr. E. H., að þótt þessi orð væru sönn og rjett, þá sje það fjarstæða að ætla, að þessi spilling málsins hafi nokkur áhrif á tillögur og skoðanir þeirra manna á ísl. málefnum, sem ekki sjeu farnir að glata tungu og þjóð- erni, og meðal þeirra sje hann sjálfur o. fl. En hjer ber að gæta þess sem er undanfari þessarar sýnilegu þjóðernishnignunar; svo er um stefnu þá, sem síra Jón B. minnist á í „Sam.“ 1888 iir. 2 með þessum orðum: „Smnir Islend* ingar verða, þegar til þessa lands (Am.) eru komnir, hreinir og bcin- ir Færeyjagikkir. þó þeir luití ekki kynnzt öðru en verstu og ruddalegustu einkenmun mannlífs- ins hjer, þá verða’ þeir svo upp með sjer af þessum nýjungum, sem þeir hafa sjcð og komizt inn 1, að þeim finnst allt sem íslenzkt er fyrirlitlegt og langt fyrir neð- an sig og apmingjí^ Íslgnd, ætt- jörðin sem þá bar, vorður wvo ó- merkileg í huga þeirra, að J>að er eins og þeir geti elýki skilið, að þar sje neltt gott oða jafnvel að nokkur maöur geti veriö þar með viti“. Og menn eru „roggnir og reigingslegir yfir tilveru sinni og ástæðuin hjer“ (í Am.; sjá Sam. 1888 nr. 3). I sambandi svo við þetta stendur í mínum auguni hinn vaxandi ókunnuglciki Vestur-Is- lendinga á Islands-málum, sem víða kemur í ljós; jafnvel íslendingafje- lagsmaðurinn fór í vetur að brigzla ritstjóra Heimskringlu um ókunn- ugleik (Lögb. II. 3). Mjer tínnst allt þetta bera að sama brunni og einuig í þessu máli eigi við lýsing og játning síra Jóns Bjarnasonar í Sam. 1888, nr. 8 bls. 123. Fyrir einhverjam meiri og minni áhrif- uin af þcssum þjóðlífseinkcnnum Vestur-Islendinga verða jafnvel hin- ir helztu menn þeirra, óafvitandi ef til vill; mun liver ólilutdrægur tslendingur sjá þetta t. d. í hall- ærismáli Islands. Jeg veit að lir. E. H. vill ekki við þetta kannast og ber líklega mjer á brýn ókunn- ugleik á Atneríku; jeg játa, að jeg er ekki þar nógu kunnugur nje þekki nægilega mál Islendinga þar; en í „Fr. frá íslandi“ setjeg ekkert nema það, sem stondur í þeirra eigin blöðum eða tímaritum eða mörgum markverðum brjefum samhljóða, og jeg hef ekki ástæöu til að rengja. Hr. E. H. kallar orð mín í Fr. um ósamlyndið og um hnignun þjóðevnisins „brigzl". Brigzl cr það engan veginri, þótt sagt sje með hógværum orðum frá því, sem miður hefir farið meöal Vestur-Islendinga. Eins og jeg hef getið þessa, eihs hef jeg líka getið þess, sem mjer hefur fundizt inega segja Vestur-Islendingum til hróss. Jeg skipti mjer ekkcrt af því í Fr. hvort einstöku mönnum kunni að líka betur eða ver að sjá viðburðina skrásetta. Hr. E. H. talar um, að „alls- endis óskyldum atriðum sje bland- að saman" hjá mjer. Getur vel verið, en hvernig á það öðruvísi að vera í annáls-beinagrind, eins og jeg vil láta Fr. vera? Kafla- skipting mín er ekki til neins anuars en hægðarauka. En frem- ur segir hr. E. H. aðjeg fullyrði sumt, sem „naumast nokkur flugu- fótur er fyrir"; þetta er ósatt; hinu get jog ekki viðgert, þótt orð mín í Fr. sjeu rangfærð og misskilin. Sem dæini upp á ástæðu- lausa staöhæfing hjá mjer tekur hann upp orð mín um fyrirlestur sr. Jóns B. „Island að blása upp“. „Ekki verður móti því borið, að höf. notar sumstaðar rangskilin dæmi sínu máli til sönnunar"’, en svo sleppir hr. E. H. orðunum: „eins og bent var á að nokkru leyti í mótmælum þcim er hann sætti h jer“; jmr var hr. E. H. innanhandar að sjá þessi clæmi, þótt jeg nefndi þau ekki. Eða mun nokkur, seni nægan kunnug- leik liefur, geta efazt uin, að það sjeu rangskilin dæmi hjá sr. J. B. eins og hr. J. Ól. sýndi fram á í Fjk. 1888 32: dæmi af stjórn- breytingamálinu á þingi 1887 og þjóðfulltrúunum þá, dæmin af Möðruvallaskólanum og búnaðar- skólunum og af verzlunarfjelögun- um. En að jeg segi þar með, að síra J. B. hafi beðið lægri • hlut í rildeilunuin, það cr heilaspuni hr E. H. Jeg skal ná láta ósagt, hvort hr. E. H. liefur náð tilgangi sínum, nl. þeim að sýna, að jeg sje „ó- trúlega ópennafær". Menn sjá að grein hans miðar því nær eingöngu til ]iess að hrekja að efninu til n»kkur orð í Fr. 1888 úm ísl. í Ainenku, og þá vil jeg leyfa mjer að spyrja, hvort það muni ekki dálítið gloprulega liugsað eða að minnsta kosti dálítið naglalegar á- lvktanir hjá hr. E. H., að jeg sje „ótrulega ópennafær" og þess vegna sjeu aðrir prestar íslands Jiað líka..? Mun það ékki heldur mega segja um hr. E. H., að „sá sem sannar of mikið, sannar ekki neitt'. Annars get jeg ekki að því gert, að mig grunar sterkloga, að ef jeg í Fr. hefði eingöngu borið hól á \ estur-fslendinga og Lögberg syerstaklega, en gert htið úr flestu hjcr, pá mnndi hr. E. H. hafu þótt jeg fullvel pennafær, jafnvel þótt jeg væri prestur á Islandi og eins meinlega illa og honum synist vera við þá stjett, af hverju seni það kaun að vera- Jeg vona, að menn geti nú að uokkru dæuit uui, hvort uinrædd atriði í Fr. sjeu ósönn eða sleggju- dómar, eins og hr. E. H. og líka síra Matt. Joch. (í Lýð) segja; en síra Matt. vil jeg segja það eitt, að þó að jeg sje ungur, eins og hann bregður mjer um, þá er jeg þó of gamall orðinn, til þess að ansa ósannindum lians greinar frekar en hjer er jafnframt gert. ATTUNDA ilíSSÁLAS OHEAPSIDE -ÞAKKARÁ VARP.---------- línn á ný )>ökkum viS okkar mörgu skiptavinum og nlþýðu rnanna yfir höfuð lyrir þá mklu velvild og þa3 traust, Sem okkur hefurverið sýní mcðan þessi Áttunda árs sala stóð yfir. I’rátt fyrir peningaleysið erum við f.erír unt að segja að sala okkar síðasta janúar hefur verið fullkomlega 20 prCt. rneiri en jafnvel fyrir ári sfðan, og sýnir það ónvitanlcga að árssalan í Cheai'SIDf. cr æfinlega á- reiðanleg og ekta. P. S. Miss Sigurbjörg Stefám- dótlir er hjá okkur og talar við ykkur ykkar eigið mál. Banfield k McKiechan. 578, 580 Main St. Fjelags-nppleysing. Hjermeð tilkynnist almenningi að víðí undirritaðir, sem um undanfarinn 4 ár höf- um haft eignir okkar og “Skó’verzlnn i sam- fjelagi hjer í bænurn, undir nafninu A. F. Reykdal & Co., höfum í dag, eptir beggja samkomulagi uppleyst fjelagið. Verzlaninni verður framvegis haldið á- fram af, og undir nafni A. F. Keykd.il, sem borgar allar skuldir hins nýuppleysta fjelags. Skiptavinir vorir eru vinsamlegast beðnir að borga herra A. F. Reykdal allt það er þeír hafa skuldað fjelaginu. pað er vor beggja ósk að íslendingar vildu framvegis halda áfram að verzlft við herra A. 1-. Reykdal, og sýna honum þá sörnu velvild er þeir að undanförnu hafa sý n; voru nú-uppleysta fjelagi. Winnipeg 25. Janúar 1S90. A. F. Reyltlal. II. Ij. Ilaldvinsson. ......................— nieö „Dominion Linunni“ frá Islandi til AVinnipeg: fyrir fullorðna yfir 12 úra ýi4,50 „ börn 5 til 12 úra.... 20,75 u „ 1 ,, 5 ara.... 14,75 seiur b. L. Baldvinsson 175 ROSS STR. WIJMNIPEG A. Haggart. James A. Ross. BAfifiART & ROSS. Málafoerslumenn o. s. frv. DUNDEE BLOCK. MAIN STIi Pósthúskassi Xo. 1241. íslendingar geta snúið sjer til þeirra meí» mál sín, fullvissir um, að þetr iáta sjer ver:i sjerlega annt um að g reiða þau sem ræki [egast.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.