Þjóðviljinn - 23.04.1958, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 23.04.1958, Blaðsíða 1
þlOÐVILIINN Miðvikudagur 23. apríl 1958 — 23. árgangur — 92. tölublað. ísiartd viðurkennir ekkert hámark á lengd grunnlínu með sfröndum þess RáSstefnan i Genfhefur gengiS frá reglum umskil- greiningu landgrunnsins og rétt til auSlinda þess íslenzku fulltrúárnir bafa í landhelgisnefndGenfar- Þágildi þeir sem grunnlínu ráðstefnunnar lagt áherzlu á að Island viðurkenni ekki neina hámarkslengd grunnlínu hér við land. Tvær af fimm nefndum ráðstefnunnar eiga enn eftir að liúka störfum, landhelgisnefndin og fiskverndarnefnd- in. Allsheriarfundur afgreiddi í gær endanlega tillögur landgrunnsnefndarinnar um skilereiningu landgrunns- ins og einkarétt strandríkis til auðlinda þess. Tillasra Islario1'? í fiskverndar- nefndinni um sérstöðu og sér- réttindi strandríkia sem eiga afkomu srna undir fiskve^'ðum var samhvkkt við aðra um- ræðu til allsheriarfundar með 29 atkyæðum gesrn 21, en 11 sátu • hiá. Víð fvrrí umræðu hafði hún verið sambvkkt með 25 a+Vvæðnm geP7i 18. Fr^ttfiritnri ríMsútvarpsins í Oenf skvrði bannisr i gær frá ganpi m^n á ráðstefnunni: Sem kuunup-t er fór atkvæða- greið-sia.n í landhe^srisnefndinni á Ipup-ardasinn á þá lund að me'riWnt'nn vár með 12 mílna fiskveiðilöp^ös-n. en móti 12 míina landhelei. Tillasa Iud- veria um 12 siómílna land- helpi var feHd með jöfnum at- kvæfinm, en tVHíJEra Kauflda- mánna um 12 mílna fiskveW- yprpöori, var Ramhvkkt með 38 atkv^ðnm PTPPri 36. í p-?»r p-prðn fulltrúarn'r grein fvrir ptkvæðum sínum frá latn3rP'-r'r>cnfnTi'niim. Gni^d- val1pr<siónarmið ís'eizku nefnd- arin^ar var að stfðiá sem víð- tækas+a fiskveiðiinprsöpni, en lá'ta landhe1P^'<«málið að öðru levti ijp-qna miili hluta. oa; yar þeirri stefnu fvlgt við alla at- kvæðaerreiðs^una. ' heimílaði strandríki eigi minna en 12 milna landhelgi og í henni fælist möguleiki á meira en 12 mílum. ísiand ereiddi þvi atkvæði með tillögtsiiisl seaaa var felld með 44 atkvæðurh gegn 29. ísland lagðist eindregið gegn bandarísfcu tillögunni sem var felld með naumum meirihluta og kann að koma fram aftur í breyttu formi, bó ekki sé það ákveðið enn þá. Islenzka nefndin vildi ekki vera með í flutningi tillagna um 12 milna landhelgi, þótt hún teldi þær skref í áttina, er mundi leysa okkar vanda- að miklu leyti, en þyrfti sérsteka.r staðir. Hámarkslengd grunnlínu. Niðurstaða • nefndarinnar varðandi grunnlínu varð sú að iþegar strönd er mjög vogskor- in, eða eyjaklasar í næsta ná- grenni má draga beina grunn- línu miðað við viðeigandi stað? á ströndinni. Yfirleitt er gert ráð fyrir að lengd slíkrar grunnlínu fari ekki fram úr 15 sjómílum. fslenzka nefndin vildi hafa sérstaka atkvæðagreiðslu mr það skUjrði og Iagði áheralv á aðþjóðréttarnefndin hefð' ekkí lagt til neina s]íka tak mörkiin. Islenzka nefndir væri hins vegar ekki í nein mn vaf a nm að undantekn ingaíreglan væri í gild' varðandi ísland, þ.e.a.s. að \ engln hámarkslengd grunn Iínu giíti þar. unni í heild atkvæði sitt. Töldu það heppilegra. Allsherjárfundur ræddi í dag Framhald á 12. siðu áslofí ekki aí ái doiiÍH m Vassili Smísloff, heimsmeist- ari £ skak, ætlar ekfei að gef- ast npp fyrr en í fulla hnef- ana. 19. skákinni í einvigi hans um titilimi \ið Mihaíl Botvinn- ik lauk í gær með sigri hans. Leikar standa þá þannig að Hdt\ inuik hefur 11 ^inninga, Smisloff 8. Snúsloff þarf að fá fjóra \inninga í peini fimnn skákum sem efttr eru til aS halda titlimmi.. 8igrún enii aflahæst Akranesi í gær. Frá fréttaritara. , 3 hæstu bátarnir á vertíðinní eru Sigrún með tæpar 700 lestir, Sigurvon með tæpar 600 lestir. og Keilir með 530 lestír. Um miðjan mánuðinn var aflí Akranesbáta 7578 lestir, en þeir eru samtais 17, sem leggja upp á Akranesi. Heildaraflinn er nú' 'orðinn nokkru meiri en i vertið- arlok i fyrra, og má þvi ætia, að vertíðin i á'r verði stórum betrí en sú siðasta. (Tölurnar eru mið- aðar við 17. þ. m..). - Afli hefur verið góður undan- farna daga. Sambandsríkl V- hdía stof naS Dáninn Mels Bohr er frægastur allra núlifandi vísiudamanna á £ gær var formiega sett I Trinidad fyrsta þing sambands- ríkis Vestur-Indía. í sambands- Tillaga Islands um að hafa ^l^l 11**™?™?!' ^™ ^ru mörg hundruð eyfr, til viðbótar' sérstaQca atkvæðagreiðslu um ráðstafanir. hámarkslengdina var felld og Þess vegna bar islenzká nefhd- Islendingar greiddu þá tiliög- in fram tillögu í fiskverndar- nefndinni um forgangsrétt til fiskveiða utan fiskveiðilögsögu í sérstckum tilfellum. stofnunin -mnn hafa nána sam- vinnu \ið hina \iðkunnu rann- sóknastöð sem ber nafn háns » í Kaupmannahöfh. «- stórar og smáar, i Karabiska hafinu sem verið hafa brezkai* nýlendur. Móti fvni hluta — með seínni Davið Ólafsson gerði grein fyrir atkvæðí lalands. Island greiddi atkvæði gegn fyrri hluta tillöeru Kánada um 5 mílná landhéleri eirigöngu, ef seinni hiuti tillögunnar næði ekki samþvkki. - En að siálfsögðu gre'ddi ís- land atkvæði með seinni hlutan- ; um um 12 sjómílna fiskveiði- l"gsögu, þ.e.a.s. 6 sjómDna fisk- iseiðasvæði utan sjálfrar land- | helginnar, þar sem strandríki . hafi algeran einkarétt til að : stunda veiðar. Islendirigar sátu síðan hjá við atkvæðagreiðslur um allar aðrar tillögur varðandi víðáttu landhelginnar, hvort hún ætti að vera 6 eða 12 sjómílur.' Island studdi tillðgu Sovéfcríkjanna. Þá kom að tillögu Sovétríkj- anna að það'^kyldi vera reglan yfirleitt að hvert ríki geti á- kyeðið sína' landhelgi 12 míl- ur.: ísland taldi sig-ekki geta • setið hjá yið atkvæðagreiðslu uan þ<issa tiJlögU, þar sem hún Islenzk tillaga felld. Landhelgisnefndin fiallaði um grunnlínu og tók Island þátt i undirnefnd eins og önn- ur ríki. sem gert höfðu breyt- ingartillögur. Þ.ióðréttamefnd- in hafði lagt til að sker sem yfir flæðir mætti ekki nota sem grunnlínustað. Felld var tillaga frá íslandi lun að fella niður þetta á- kvæði, en samþykkt tillaga frá Mexíkó þess efnis, að séu vit- ar reistir á slíkum stöðum, eða önnur svipuð mannvirki, Sóttmáli ism stofnun Atómvís- indcistofnuncEr Norðurlctnda Ríkissfjórnin leggur fyrír Alþingi tillögu um heimild til oð fullgílda sáffmálann Ríkisstjórnin hefur lagt fyrir Alþingi tillögu til þings- ályktunar um f ullgildingu á sáttttiála um stof nun Átóm- vísindastofnunar Noröurlanda til samvinnu á sviði fræöi- legra atómvísinda. í íithugasemdum við þingsá- lyktunartillöguna segir: Laust eftir 1950 var farið að Sjöunda þing konimúiiista í Jugóslavíe sett í gær Sjöunda þing Kommúnistabandalags Júgóslavíu var sett í Ljubljana í Slóveníu í gser, og er þaö fyrsta þing þess síöan áriS 1952. Það hefur sett svip á þingið að kommúínistajlokkar Austur Evrópu ákváðu á síðustu stundu að senda ekki fulltrúa á þing- ið. Sendiherrar þeirra ríkja voru þó viðstaddir setningarf undi'nn í gær. Nokkrir koramúnistaflokk- ar á vesturlöndum eiga fulttrúa á þinginu, þar eru t. d. mættir fulltrúar frá kommúnistaflókkun- um í Danrnörku, Svíþjóð, Noregi, ftalíu, Túnis og Indónesíu. .. Tító, forseti Júgóslavíu, svar- aði í gær gagnrýni þeirri serii að undanförnu hefur verið látin í íjós í ræðu og riti á stefnu flokks , hans í sumúm ríkjum Austur-Evrópu, einkum í Sovét- ríkjunum. Hann sagði að í ríkj- um Austur-Evrópu væri enn tor- tryggni gagnvart Júgóslavíu, varimat á framþróun landsins og efasemdir um . sósíalistískt eðli þess. >rÞar . virðist sú skóðun ríkja", sagði hann, ,,að alþjóða- íFrainhald-á 8; síðu, • hreyfa því meðal eðlisfræðinga á Norðurlöndum, að þörf væri á nánara samstarfi þessara landa í atómvísindum, þar sem rannsóknir á þessu sviði sækjast mun betur, ef unriið er í stærri heildum, heldur en ef starfsemin er di-eifð á margá staði. Dansk- ir, norskir og sænskir eðlísfræð- ingar komu saman 1953.. og ræddu þessi mál. Umræðum þessum var haldið. áfram á fundi í Stokkhólmi í nóvember 1955. þar sem mættir voru eð.isfræð- ingar frá Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð,. ogja fundi í Kaupmannahöfn í janúar 1956, þar sem mættir voru eðlisfræð- ingar frá öllUm "Nörðuflöndun- um. Á fundi þessum var gengið f rá tillögum um samvinnu á milli Norðurlandaríkjanna á sviði fræðilegra átómvísinda og áð komið yfðl á: íót sameigin- legri rannsóknarstöð í fræðileg- um atómvísindum í Kaupmanna- höfn. Norðurlandaráði og ríkisstjórn- um Norðurlanda. Hinn 21. fe- brúar 1957 samþykkti Norður- landaráðið að leggja til við rik- isstjórnir Norðurlanda, að komið yrði upp i Kaupmannahöfn sam- eiginlegri rannsóknarstöð fyrir fi-æðileg atómvísindi og að stjórtt rannsóknarstöðvarinnar ynni jafnframt að því að koma á frekári samvinnu milli Norður-1 landanna á sviði fræðilegra at- ómvísinda. Öll Norðurlöndin tjáðu sig fúð að taka þátt í samvinnu þessaril og hafa nú greitt fjárframlagi fyrir fyrsta starfsár í réttu hlut- falli við íbúatölu einstakra landa. Alls nam upphæð þessi s. kr. Framhald á 3. síðu. Bretar óttast nú óeirðir á Möltu Brezkum hermönnuin og f jöi* skyldum þeirra hefur veriS bannað að koma tii Valetta, höfuðborgar brezku nýlendunn-> ar lÆöltu. Bretar óttast óeirðir í borginni vegna Tiliögur þessar voru sendar l stjórnar Mintoffs. afsagnas"

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.