Þjóðviljinn - 08.11.1969, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 08.11.1969, Blaðsíða 1
Hundruð þúsunda manna munu taka þátt í „Moratorium“-mótmælunutn gegn Viet- nemstríðinu sem ákveðin hafa verið í Washington um næs-tu helgi, nánar tiltekið dagana 13. -15. nóvember. — Ymislegt bendir til bess að þau mótmæli verði ekki eins friðsamleg og hin sem látin voru í ljós um gervöll Bandaríkin um miðjan síðasta mánuð. — Á 3. síðu blaðs- ins er skýrt nánar frá þessu. Ragnar Arnalds, formaður AlþýSuhandalagsJns i sjónvarpsfrétfum i gœr: Q Ragnar Arnalds, formaður Alþýðubanda- íog-sins, sagði í sjónvarpsviðtali í gærkvöld, að Alþýðubandalagið væri algjörlega andvígt aðild tslands að EFTA, enda væri tilgangur slíkra býttdalaga að knýja fram verkaskiptingu með því að styrkja þá stóru en drepa bá smáu. Q Fastaráði EFTA hefur nú verið falið að ganga frá vndirbúningi að hugsanlegri aðild ís- lands að EFTA og er gert ráð fyrir því að málið verði frágengið 1. marz 1970, samþykki alþingi að óska aðildar. Sjö gerðir þvottaefnis eru nú efnagreindar í rannsóknarstofnun utlaus rannsókn þvottaefni hafin — á vegum Neytendasamtakanna □ Rannsókn á þvotta- efnum stendur yfir á vegum Neytendasamtakanna og er framkvæmd hjá rannsóknar- stofnun iðnaðarins. Verða efnagreindar 7 tegundir af bvottaefni; fjórar þeirra eru •'slenzkar og 3 erlendar. Flestir , sjónvarpsáhorfendur, a.m.k. börnin, eru orðin • fuil- viss utn hvaða tegundir þvotta- efnis það eru sem ,,hafa hemil a froðu“, „eru lógfreyðandi“ eða : rnák'ljúfar. sjálfrar náttúrunn- hvaða tegund „leysir upp abletti, kaikóbletti og jafn- 1 blóðbletti" — að ekki sé r.innzt á „Vex seim segir séx“. Svo veigamikinn sess skipar 'pvottaefnið í auglýsingatímum sjónvarpsins. B'orráðaimenn Neytendasaim- takanna voru hinsvegar ekiki al- veg vissir um að mest augilýsta eða dýrasita þvottaefnið væri endilega þaö bezta og ákváðu því að láta fraim fara hlutiausa, aihliða rannsókin á þvottaefnum. Verða 7 tegundir etfinagreindar og niðurstöður rannsólknarinnar birtar í næsta blaði Neytenda- samtakanna. Kristján Þorgeirsson, fram- kvæmdastjóri saimtakanná sagði i viðtalli er blaðið átti við hamn í gser, að rannsóknin væri eteki fraimlkvæmd af neinu ákveðnu tilefini. — Við töfcuim fyrir edna vörutegund í einu og eniginn veit hvaða tegund okkur dettur í hug að láta ramnsalkia næst, sagði Kristján. Mörg atriði þarf að kanna í samibandi við þvottaefn- ið ,t.d. fara sjéífvirkar þvottavél- ar illa, freyði þvottaefndð of mikið. | Ráðherraíundur EiFTA-land- anna fól fastaráðinu þessi verk- efni og i tilefni þess ræddi sjón- varpið í gærkvöld við formenn allra stjórnmóiaflokkanna o,g leitað'i álits þeirra á aðild Is- lands að EFTA. Ragnar Arnalds formaður Alþýðubandadagsins mælti á þessa leið: Ragnar Arnalds Alþýðubandalagið er algerlega andvígt því, að ísland gerist að- ih að EFTA. Eftir hægrisinnaða s-tjórnar- stefnu í heádan áratug, býr þjóð- ia’i nú við stórfellt atvinnuleysi og versnandi lífsikjör. Aðild að EFTA er likleg til aö gera á- standið enn verra. Með lækkuð- um tollurn mun innlendur iðn- aður lenda í enn erfiðari aðstöðu hér á heimamarkaði en noikkru sinmd fyrr, og aðstaða útfllutn- ingsins, sem að tmikilu leyti er sjávarafurðir, mun ekki batna aö sama sikapi. Alþýdubandalagið er að sjólf- sögðu eindregið fylgjandi þvi, að Islendingar taki þátt í alþjóð- legu efnahaigssamstarfi, og sér- staklega er sjálfsagt að fylgjast vel með tilraunum Norðurlanda- þjóðanna tid aukins samstarfs. En þegar uim er að ræða efna- hags- og viðskiptabandalög má1 eteki gleymast, áð ’ tilgangur slíkra bandalaga er að knýja fram hag- kvæma verkaskiptingu með því að styrkja þá stóru og drepa þá smáu. Fjártmiagnið, sem áður var dreift, leitar inn að m-iðju og safnast á fáar, stórar hendur. Kjai-ninn styrkist, en svæði í út- jöðrunum veikjast. Við skuiliuim heldur etoki gleyma því, að ísland er og verð- ur útkjálki- í Evrópu. Ef íslamd rennur inn í stóra efnahags- heild, mun að þvi, stefna, að landið verði fyrst og fremst úti- bú fyrir erlenda auðhringi og veiðistöð fyrir samevrópskan markað. Aðildin að EFTA er e'inmdtt spor i þessa átt. Þeir sem hins vegar skilja, hve gífurlega mikilvaagt það er fyr- ir örsmáa þjóð eins og okkur íslendinga, að í landinu verði í framtíðinni sitarfrækt íslenzk fyrirtæki, af íslendingum og i þeirra þágu, munu leggja á það allt kaipp að vemda ísiemztea atvinnuvegi og reyna að tryggja, að þjóðin verði áfram efniahags- lega sjálfstæð eining. Aðrir formenn Gyifi Þ. Gíslasom talaði í sjón- varpið fyrir hönd Alþýðuflotoks- ins. Saigði hann að með aðild að EFTA opnaðist stóir markaður fyrir framleiðsluvörur iðnaðairins, og síðair í ávarpi sínu vísaði ráðherrann algerlega á bug öll- um röksemdum andstæðinga EFTA-aðildair. Ólafur Jóhannessón formaður Framsóknarflokkisins sagði að stjóm FramsóknartBlokilcsins hefði ekiki fjaliað um málið í ljósi nýrra viðhorfa,. frá Genf. Teldi flokkurinn skynsamlegast að flýta sér hægt. Bjarni Benediktsson sagði að það væri meiri áihætta að láta sér þetta tækiifæri úr greipum ganga en að geraSt aðilar; Enda þótt málgögn stjórnar- hmar látt -enn líta~svo út. sem viðskiptin við Sovétríkin muni llegt að sterkir aði'lar innan halda áfram þrátt fyrir EFTA- EFTA eru andvígir því að Is- aðild og viðskiptamálaráðherra land haldi áfram viðskiptum við haifi ítrekað þá staðhæfingu í Sovétríkdn. Þannig var frá því sjónvarpinu í gærkvöld er greini- I greint í sjómvarpsfréttum í gær- tevöld, að fulltrúi Breta í ráð- herranefndinni í Genf hefði. rætt um nauðsyn þess að Islendingar endui'Skoðuðu afstöðu sdna tö.l viðskipta viö Sovétríkin. Samþykkt flokksráðs Alþýðubandalagsins: Alþýðuhandalagið alger■ lega gegn aðild að EFTA Á fiokksiráðsfundi • Allþýðu- bandalagsiins 4. og 5. október siðastliðinn markaði flokkur- inn afsitöðu sína til aðildar Is- lands að Fríverzlunarbanda- laginu með eftirfarandi álykt- un: ,,Þar sem. ríkisstjórnin hef- ur nú um skeið staðið í samn- ingum um aðild Islands að Fríverzlunarbandaiagi Evrópu EETA og þar sem líklegt er að hún leggi á næstunni fram á alþingi tillögur um það efni vill Alþýðubandalagið lýsa yfir að miðað við þær að- sitæður sem nú eru fyrir hendi eru flokfcurinin algjörlega and- vígur þvi að Island gerist að- ili aðEFTA. Meginástæður fyr- ir þessari afstöðu eru þessar: 1. Eins og nú er háttað framleiðslu og útfflutningi hefði aöild að EiFTA engim telj- andi áhrif til hagnaðar fyrir útflutning landsmanna. Þýð- ingarmestu útflutningsvörurn- ar eru nú sjávarafurðir, en aðeins óveruilegur hluti þeirra fellur undir tollalækkunará- kvæði EFTA-saimoingsins. Verðlag á frystum fiskflökum heíur verið þannig um nofck- urn tíma að jafnvel þó að niður yrði felldur 10% inn- flutningstollur í Bretlandi er hæpið að þangað yrði selt nokkurt teljandd magn af fisk- fflökum. 2. Augljóst er að aðild ís- lands að EFTA hlyti að gera samikeppnisaðstöðu innlendr- ar iðnaðarframleiðslu stéruim erfiðairi en nú er. Hætt er því við að EFTA -yki enn frekar atvinnuleysið í landinu og beinlínis leiddi til þess að ýmsar iðngreinar hefðu eklci lengur rekstrargrundvöll. 3. Ef Island gerðist aðili að EFTA á óibreyttum grundvelli EFTA-sátitmáilans fengju er- lendir aðilar jáfnréttisaðstöðu á við landsmenn tii aitvinnu- reksturs á vissum sviðum og óvíst er _ með öllu hvernig tækist að tryggja forgangsrétt lands-manna yfir öllum grein- uim atvinnulífsihs. 4. Nii hflrfí? EFTA þegar sótt um aðild, að 1 Einahagsbandalagi Evrópu og gera sér miklar vonir um að slík aðild verði samiþykkt áð- ur en langt um líður. Engin ástæða er til að Island, sem hvorki viR eða getur gerzt að- ili að Efnahaigsbandalagihu laggi kapp á að ganga í EFTA við slíkar aðstæður. Alþýðubandalagið telur eigi að síður brýnt að fylgzt verði ' gauimgæfilega með öllum breytingum á viðskiptareglum þeirra landa. sem mesta þýð- ingu hafa fyrir utanríktovið- skipti landsins og að unnað verði markvissit að því að tryggja hagsmuni þjóðarinnar með gagnkvæmum viðskiipta- samningum. Sérstaka áherzlu leggur AI- þýðubandalagið á, að fylgzt verði með tilraunum annarra Norðurlandarikja til aúkins saimstairfs í viðskiptamálum og að jáfnan verði reynt að tryggja sem bezt menningar- leg og efnahagsleg temgsl Is- Stiórnarflokkarnir enn sameinaðir í borgarstjórn: Á móti skipun nefndar til að fjalla um EFTA □ Stjórnarflokkarnir í borgarstjórn Reykjavíkur stóðu sa’man gegn því að skipuð yrði sérsitök nefnd af hálfu borgarstjórnarinnar til þess að safna gögnum og semja greinargerð um atvinnuvegi borgarinnar tneð tilliti til hugs- anlegrar aðildar að EFTA. Borgarfuilltrúar stjórnarfflokic- anna — 10 tailsins — lögðust all- ir á eitt um að hafna þeim sjálf- sagða hlut áð borgin fæli sér- stafcri nefnd að fylgjast með um- ræðum og athugunum vegna fyr- irhugaðrar EFTA-aðildár. Kristján Benediktsson fflutti tillögu um nefndarskipan og hlaut hún eindreginn stuðndng borgarful'ltrúa Aliþýðubandalags- ins. Framsö'gumaður Kristján Bene- diktsson benti á þá hættu sem iðnfyrirtipekin lenbu í við EFTA- aðild, en í landinu eru starfandi 457 iðnfyi'irtæki í tollvernduð- um iðnigreinum og starfsmenn þeirra siamtals tæp fjögiui' þús- ur.d. Langfflest þessara fyrirtækja eru í Reykjavík og því sérstök ástæða fyrir borgarstjórn Rvík- ur að gaumgæfa þessi 'mól. Tillagan var á þá leið að borgarsitjórn skipaði fimm manna nofnd undir forustu borgaa'haig- fræðirbgs með fulltrúuim allra flokka. Skyldi nefhdin hafa það verkefni að safna fyllri gögnum uffl atvdnnuimál Reykvtfkinga, einkum iðnaðinn og að semja greinargerð um áhrif hugsanlegr- ar aðildar okkar að EFTA á rekstur þeirra iðnfyrirtækja sem í boi-ginni starfa. Bragi Hannesson mælti . fyrir afstöðu stjórnarflokkanná. Sagðd liann, að samtök iðnaðarins hefðu fylgzt með EFTA-málinú gaumgæfilega. 1 tollvernduðum iðngreinum störfuðu um 3.800 manns, éða 5% alls vinnandi fólks í landinu, 15% þeirra sem starfa við iðnaðinn. Hann kyað rangt að iðnaður hefði dregizt sama'n síðústu árum. Saigð'i hann -aO iðnlá'na- sjóðsgjaild hefði .1963 numið 11 milj. kr„ en 1968 26.9 milj. kr. en miðað. við dýrtíðáraukningu svaraði þetta ' til 66°/n. hækkunar Framhald á 3. síðu A

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.