Þjóðviljinn - 16.04.1978, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 16.04.1978, Blaðsíða 6
6 SIÐA — ÞJÖÐVILJINN Sunnudagur 16. apríl 1978 SIGURJÓN PÉTURSSON: ATVINNUSTEFNA — Kosningaáróður eða raunhæft markmið Eins og Reykvikingar muna þá eru nú um þessar mundir rétt fjögurárliöinstöan byltinghófstl Reykjavik. Græna byltingin hófst meö miklum látum, fundahöldum, kortagerð og haganlega gerðum teikningum af brosandi fólki á gangi eða i leik á iðjagrænum túnum með lágvöxnum runna- gróðri og einstaka þriflegu tré inni á milli, eða fólk, ýmist á reið- hjólum eða hestum, var að ferð- ast um bogahvefld undirgöng undir hraðbrautir borgarinnar i nánd við margra hæða umferða- mannvirki — allir i góðu skapi og undantekningalaust i logniog sól- skini. Nú er græna byltingin senni- lega búin. Það talar enginn um hana, það sér enginn árangur hennar og það, sem verst er, það trúir enginn lengur að henni hafi nokkrusinni verið ætlað aö fram- kvæma neitt. Græna byltingin var kosninga- áróðursplagg og sem slik gagnað- ist hún ihaldinu einar kosningar. Kosninga- byltingar Fyrir þá sem eru langminnugir kemur slikt kosningaáróðurs- plagg ekki undarlega fyrir sjónir. Það er orðin áratuga gömul regla hjá ihaldinu að slá upp slik- um „kosningabyltingum”. Það er engin tilviljun að ræktun ogfegrun umhverfis var gert að kosningamáli fyrir fjórum árum. öllum var farið aö blöskra áhugaleysið um frágang eftir gatnagerð, óhirða opnu svæð- anna, moldarhaugarnir þar sem gangstéttir áttu að vera, og skorturinn á göngustigum: A árunum fyrir „Grænu bylt- inguna” var nánast ekkert gert i þvi að fegra umhverfið heldur var allt látið drabbast niður og með þvi móti undirbúið heppilegt and- rúmsloft fyrir „Græna byltingu”. Kosningaáróðursplagg ihalds- ins fyrir þessar kosningar ,,at- vinnubyltingin” á sér álika und- irbúning og Græna byltingin. Um langt skeið hefur borgin nánast ekkert gert til að hafa áhrif á atvinnuþróun. Jaðrað hef- ur við atvinnuleysi á almennum vinnumarkaði s.l. tvöárogskóla- fólk hefur þurft að þola umtals- vert atvinnuleysi á hverju sumri. Hverjir fagna? Hættan á að hér verði umtals- vert atvinnuleysi er raunveruleg og uppvekjandi. í sliku andrúms- lofti vekja tillögur um stefnuskrá i atvinnumálum eðlilega athygli. Atvinnurekendur hafa fagnað ákaflega stefnuskrá borgarstjóra og tæplega erhaldinn sá fundur á vegum atvinnurekendasamtaka að borgarstjóri sé ekki ræðumað- ur. Tillagan hefur hins vegar litið verið kynnt fýrir almenningi og raunar þekkir allur almenningur ekkert til efnis tUlagnanna. Þrátt fyrir það vita aUir að borgarstjóri hefur lagt fram tillögur að stefnuskrá I atvinnumálum og vegna uggs aUs launafólks við vofu atvinnuleysisins, þá fagna allir stefnu i atvinnumálum þótt þeir þekki hana ekki. Hávær þögn Jafn vist og það er að aUur al- menningur veit aö borgarstjóri hefur lagtfram tillögur i atvinnu- málum er vist að aUur »1- nWMÍtsr v«k «kki að á sama kma •« áargarit^árl lagði trmm sina tillögu, lagði Alþýðubanda- lagið fram I borgarstjórn itarlega tillögu um atvinnuuppbyggingu i ReykjavUí. Rikisfjölm iölarnir hafa ekki séð ástæðu til að geta þeirra tillagna, siðdegisblöðin „frjáls og óháð”hafaheldurekkifundið hjá sér neina hvöt til að kynna þær. Atvinnurekendasamtökin hafa ekki óskað eftir þvi að tUlögur Alþýðubandalagsins væru kynnt- ar á fundum þeirra og það er tæp- ast hægt að segja að Þjóðviljinn hafi frétt af tillögunum. Ástæðan fyrir þvi að fjölmiðlar leggja áherslu á að auglýsa að borgarstjórihafi lagtfram tUlögu að stefnumótun i atvinnumálum án þess að geta um efni hennar er að sjálfsögðu þaö að hér er komið enn eitt kosningaáróöursplaggið. Aðalatriðið er að fá almenning tilað trúa þvi að borgarstjóri'hafi á hendi tUlögur er tryggi áfram næga atvinnu. Aukaatriði virðist vera hverjar tillögurnar eru, hvað þá hvort aðrar séu fyrir hendi. Stefna borgarstjóra Þótt tillögur borgarstjóra séu meiri að málskrúði en efni, þá marka þær þó ákveðna pólitiska stefnu, sem rétt er fyrir allan al- menning að gera sér ljósa grein fyrir. Sú stefna sem þar er mörkuð er orsök þess að atvinnurekendur fagna svo mjög tillögum borgar- stjóra. « Huginyndir hans eru i stuttu { máli þær að styrkja atvinnurek- endur af almannafé án nokk- urra kvaða til þeirra af hálfu samfélagsins. • Það á að lækka rafmagns- verð tU fyrirtækja, sem þýðir um leið hækkað raforkuverð til annarra notenda, það á að létta af fyrirtækjum greiðslu gatna- gerðagjalda. • Það á að láta Reykvikinga greiða kostnað við hagkvæmn- isrannsóknir vegna fyrirtækja og afhenda siðan væntanlegum atvinnurekendum þessar rann- sóknir þeim að kostnaðarlausu. • Það á að láta Reykjavikur- borg og reykviska skattgreið- endur aðstoða við að byggja yfir iðnfyrirtæki og jafnvel við að stofna fyrirtæki, sem einkaaðil- ar siðan yfirtaka — ef rekstur- inn skilar hagnaði. • Það á að leggja niður at- vinnumálanefnd borgarinnar, sem skipuð er meðal annars fulltrúum frá samtökum at- vinnurekenda og verkafólks en i stað hennar ætlar borgarstjóri sjálfur að stjórna atvinnuupp- byggingunni með aöstoð borg- arhagfræðings og borgarráös. Allir þessir þættir falla vel að sjónarmiöum atvinnurekenda. Þvi minna sem þeim er gert að leggja til samfélagsins þess meiri verður hagnaður þeirra, þvi minni kvaðir sem fylgja gjöfun- um, þess fr jálsari eru þeir að ráð- stöfun hagnaðarins og þvi minni afskipti sem nefndir skipaðar fulltrúum launþega hafa af mál- inu þess minni deilur verða um rekstur fyrirtækjanna og ráðstöf- un teknanna. Tillögur Alþýðu- bandaUgsins Tillögur Aiþýðubandalagsing eru eins og öllum má vera ljóst af • allt öðrum toga spunnar. Það sem er sameiginlegt mmö tiWkgam Alþýtata«aÉ«tagains «« tiStfum tirgirstjáw «r það «itt, að báðar gera ráö fyrir að áhersla verði lögð á uppbyggingu fram- leiðsluiðnaðar og gjaldeyrisspar- andi þjónustuiðnaðar. Þótt ýmislegtsé talið upp af þvi sem þörf er á að gera i sambandi við einstaka málaflokka i tillög- um beggja þá er munurinn alltaf sá að I tillögum Alþýðubanda- lagsins er gert ráð fyrir skipu- legri stefnumótun en I tillögum borgarstjóra eru allar beinar framkvæmdir einversstaðar i þokukenndri framtiö. Eitt höfuðatriöiö 1 tillögum Alþýðubandalagsins er það að at- vinnumálanefnd borgarinnar verði efld, og henni verði ásamt og meðskrifstofu borgarhagfræð- ings falið það hlutverk að vinna að stefnumótun og framkvæmd- um I atvinnumálum. Gerð verði fjögurra ára áætlun um uppbygg- ingu atvinnustarfsemi i borginni og atvinnumálanefnd hafi þar frumkvæði og forystu. Borgm hafi fr«Bkv«IÍ VMIeggýani MtfnMfaerila á það aö borgin sjálf hafi frumkvæöi og forystu um uppbyggingu á at- vinnustarfscmi. Að borgin verði beinn þátttak- andi i atvinnulifinu á t.d. sviði iönaðarogframleiöslugreina eins og borgin er nú þegar eigandi aö stóru útgerðar- og fiskvinnslu- fyrirtæki. Við teljum sjálfsagt að borgin hafi samstarf bæöi við einstak- linga og féiög um uppbyggingu atvinnullfs og við teljum að borg- in eigi aö hafa frumkvæöi aá stofnun framleiðslu-samvinnufé- laga á sem flestum sviöum at- vinnulif s. Til þess að vinna að áætlunar- gerö og nauösynlegum undirbún- ingi stefnumótunar i atvinnumál- um var lagt til að verja 15. miljónum króna á þessu ári. t atvinnumálatiitógum Alþýöu- bandatagsins eru ekki færri en 32 ábenéinjgar og tillögur um eiastók verkefni. Hluti af þvi eru að sjálf- sögöu tiiögur sem ééur hafa ver- iö ftattar I berguMáþárn «a ekki •M fraai aá gaaga m aáaar rrm aýjar. Lögð er áhersla á betri nýtingu þess sjávarafla, sem berst á land með aukinni fullvinnslu afurða og stóraukinni rannsóknarstarfsemi á hagnýtingu þess, sem nú er kallaður fisk,,úrgangur” en er I sjálfu sér verðmætt hráefni. Bent er á fjölmörg verkefni á sviði bæði framleiðsluiðnaðar og gjaldeyrissparandi þjónustuiðn- aðar og einnig bent á nauðsyn þess að hin mörgu og smáu iðn- fyrirtæki i borginni hafi sem nán- asta samvinnu sin á milli til að vera samkeppnisfær við erlenda aðila um stærri verkefni. Rétturinn til vinnu I þessari grein eru ekki nokkur tök á að gera viðhlitandi skil á öll- um þeim fjölmörgu einstöku verkefnum sem eru I atvinnu- málatillögum Alþýðubandalags- ins. Aöeins tvennt vil ég nefna aö lokum. Það fyrra er sú áhersla sem við leggjum á „jafnan at- vinnurétt allra borgarbúa og þvi einnig þess fjölmenna hóps vinnufærra einstaklinga sem vegna aldurs eða fötlunar af ein- hverju tagi stendur höllum fæti i samkeppninni á vinnumarkaðn- um”. Ég vil leggjasérstaka áherslu á mikilvægi þess að jafn stór at- vinnurekandi og Reykjavikur- borg er og jafn áhrifarikur aðili á vinnumarkaði móti stefnu er kveður á um rétt' allra til atvinnu Seinasta einstaka atriðið, sem ég vil nefna úr atvinnumálatillög- um Alþýðubandalagsinsertillaga um að þegar verði hafist handa um að „tryggja næg verkefni fyrir þá hópa skólafólks, sem koma á vinnumarkað I vor”. Það er að verða meiriháttar vandamál að finna næga atvinnu fyrir skólafólk. Kunningsskapur- inn og klikuskapurinn er allsráö- andi á þeim vinnumarkaði. Þvi efnaðri og betur settir sem for- eldrarnir eruþvi öruggari og bet- ur launuð er sumaratvinna barn- anna. Breytingar i atvinnuháttum hafa orðið til þess að jafna mikið vinnuaflsþörfina árið um kring og þvi verður stöðugt erfiðara að finna atvinnu handa skólafólki. Aðgerða er þöri Það er ekki lengur hægt að láta reka á reiðanum með það, hvort ungmenni — sem mörg hver verða að kosta sig að hluta eða að fullu til náms, fá sumaratvinnu og það er dæmigert verkefni borgarstjórnar að tryggja að jafnan séu næg verkefni fyrir hendi. Þeir sem kynnst hafa atvinnu- leysi vilja mikið leggja á sig til að koma I veg fyrir að það endurtaki sig. Fátt er meira niðurlægjandi fyrir vinnufúsa hönd en það aö fá hvergi verk a ð vinna og þa ð fengu ýmsir að reyna fyrir aðeins ein- um áratug. Það skiptir höfuðmáli gagnvart atvinnuöryggi á höfuð- borgarsvæðinu aö þegar I stað verði hafist handa# um stefnu- mörkun I atvinnumalum. Kosningaáróðursplagg borgar- stjórans, sem hann kallar stefnu- mörkun I atvinnumálum, kemur þar að litlu gagni. Óákveðin loforð einhvers stað- ar i framtiðinni eða fjárgjafir til einstakra atvinnureken da tryggja aldrei örugga atvinnu. Dæmin um að atvinnurekendur leggi niður atvinnurekstur, sem fjöldi manna starfar við, þegar þeim þykir gróðinn of lítill, eru of mörg og dýr tii að endurtakast. Til að tryggja atvinnuöryggi verður borgin sjálf að hafa frum- kvæði ag forystu eins og við Alþýðiihiaintaginfln taggjuin til.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.