Dagblaðið Vísir - DV - 21.08.2001, Blaðsíða 8

Dagblaðið Vísir - DV - 21.08.2001, Blaðsíða 8
ÞRIDJUDAGUR 21. AGUST 2001 Viðskipti I>V Uinsjón: Viöskijjtabladiö Hagnaður TM eykst um 56% - miðað við sama tímabil í fyrra Hagnaður samstæðunnar fyrir tímabilið var 154,8 miHjónir króna en var 99,4 milljónir fyrir sama tímabil árið áður. Þetta er aðeins undir vænt- ingum miðað við spár fjármálafyrir- tækjanna sem birtust i 27. tölublaöi Viðskiptablaðsins vikuna 4.-10. júlí en þar gerðu þau ráð fyrir 170 millj- óna hagnaði. Þrjú stór brunatjón Það er mat félagsins að miðað við aðstæður sé afkoma tímabilsins við- unandi. Verulegt tap varð á eigna- tryggingum. Þrjú stór brunatjón lentu á félaginu á tímabilinu en einnig hef- ur verið viðvarandi nokkurt tap á fjöl- skyldu- og fasteignatryggingum sem ráða þarf bót á. Mikill bati er í af- komu ökutækjatrygginga. Ástæður þess eru einkum þær að iðgjalda- hækkanir í júlí á síðasta ári eru nú að skila sér inn í reksturinn og fyrstu fjórir mánuðir ársins voru óvenju tjónaléttir. Það veldur nokkrum áhyggjum að tjónaþungi jókst aftur i maí og júní og var rétt i meðallagi miðað við sömu mánuði undanfarin ár. Ökutækjatryggingar eru stærsta vátryggingagreinin, með 50% af heild- ariðgjöldum félagsins. Það skiptir því miklu máli fyrir afkomu félagsins hvernig til tekst með rekstur þeirrar greinar. Hreinn rekstrarkostnaður var 434,6 Tryggingamiðstööln hf. Þaö er mat félagsins að afkoma þess veröi svipuð á síöari hluta ársins og hún var á þeim fyrri. milljónir króna á móti 340,2 milljón- um árið áður og hækkaði um 27,7%. Þessa hækkun má að hluta rekja til þess að umboðslaunatekjur frá endur- tryggjendum lækkuðu um 11,7 millj- ónir króna frá sama tímabili í fyrra vegna breytinga á endurtryggingafyr- irkomulagi félagsins. Ef litið er fram hjá umboðslaunatekjum hækkaði rekstrarkostnaður um 20,8%. Fjárfest- ingartekjur, yfirfærðar á vátrygginga- rekstur, voru 738,0 milljónir króna á móti 429,6 milljónum árið áður og hækkuðu um 71,8%. Þessi mikla hækkun stafar af því að verðbólga var mikil á fyrri hluta ársins og vextir háir. Tap af fjármálarekstri var 18,4 milljónir króna á móti hagnaði um 86,4 milljónir árið áður. Þessi lækkun stafar af því að mun hærri fjárhæð var yfirfærð á fjárfestingartekjur af vátryggingarekstri en áður. Undir liðnum önnur gjöld er gjaldfærsla á afskrift á viöskiptavild vegna kaupa á Tryggingu hf., að fjárhæð kr. 55,0 milljónir. Bókfært verð hlutabréfa- eignar félagsins í félögum, skráðum á Verðbréfaþingi Islands, er 2.553,9 milljónir króna en skráð sölugengi þeirra 30. júní var 2.390,3 milljónir króna. Það er mat félagsins, að teknu tilliti til hlutdeildarfélaga, að mark- aðsverð heildarhlutabréfaeignar fé- lagsins sé hærra en bókfært verð. Afkoma svipuö á síöari hluta ársins Mjög erfitt er að áætla rekstrarhorf- ur til skamms tíma hjá vátryggingafé- lagi þar sem langstærsti gjaldaliður félagsins, tjónin, eru háð miklum sveiflum. Vonir standa til að tekist hafi að koma rekstri ökutækjatrygginga í við- unandi horf eftir mikinn taprekstur undanfarin ár. Verið er að huga að leiðum til að stöðva taprekstur í eignatryggingum, einkum í bruna- tryggingum, fjölskyldutryggingum og fasteignatryggingum. Það er mat félagsins að afkoma þess verði svipuð á síðari hluta ársins og hún var á þeim fyrri. Hagnaður VÞI dregst saman um 31% - aðstaeður á hlutabréfamarkaði hafa versnað Hagnaður Verðbréfaþings íslands á fyrri helmingi ársins eftir skatta nem- ur 9,0 m.kr. en var 13,1 m.kr. á sama tímabili í fyrra. Á það ber þó að lita að fyrri hluti ársins í fyrra var þing- inu sérstaklega hagstæður, m.a. vegna líflegs hlutabréfamarkaðar, einkum á fyrsta ársfjórðungi, og gjaldskrár- breytingar frá 1. mars 2000. Fram kemur í frétt frá VÞÍ að rekstrartekj- ur jukust um 41% milli tímabila og rekstrargjöld um 62%. Nokkrir þættir skýra þessar hækkanir: Þingið seldi fasteign sína að Engja- teigi 3 í maí 2001. Hagnaður af söl- unni, að frádreginni söluþóknun, nam 15,3 m.kr. Eftir að þingið tók nýtt viðskipta- keríl í notkun i lok október sl. hefur það endurleigt þingaðilum viðskipta- hugbúnað og tölvubúnað sem þeir nota í starfsemi sinni. Einnig inn- heimtir þingið nú línugjald af þingað- ilum til að vega upp á móti kostnaði við gagnaflutningssamband við móð- urtölvu viðskíptakerfis þingsins í Sví- þjóð. Tekjur og gjöld af þessum liðum námu rúmlega 24 m.kr. á tímabilinu en samsvarandi liðir voru ekki í rekstri þingsins á sama tímabili í fyrra. Tekjur af stofngjöldum skráðra verðbréfa og árgjöldum þingaðila og upplýsingaveitna lækka úr 27,2 m.kr. á fyrra árshelmingi 2000 í 13,8 m.kr. Þessi breyting skýrist fyrst og fremst af samdrætti á hlutabréfamarkaði og fækkun notenda hjá þingaðilum vegna samruna og hagræðingar. Á móti kemur að veltugjöld, sem eru tekjur af viðskiptum með skráð verð- bréf, hafa vaxiö úr 33,1 m.kr. í 40,5 m.kr. milli tímabila. Ástæðuna má fyrst og fremst rekja til gjaldskrár- hækkunar sem tók gildi 1. mars 2000. Aðstæður á hlutabréfa- markaði hafa versnað Aðstæður á hlutabréfamarkaði hafa versnað frá því sem gert var ráð fyrir í rekstraráætlun ársins. Við blasir að forsenda um nýskráningu félaga mun ekki ganga eftir. Þetta gildir bæði um kauphallarskráningu og skráningu á Tilboðsmarkað Verðbréfaþings. Þá hefur ekki tekist að vekja áhuga er- lendra þingaðila á fjaraðild að þing- inu. Einnig hafa innlendir þingaðilar sameinast og hagrætt í starfsemi sinni sem m.a. hefur leitt til fækkun- ar notenda hjá viðskiptakeríi þings- ins. Allir þessir þættir hafa umtals- verð áhrif á tekjur þingsins. Þá hefur forsenda um húsnæðismál þingsins breyst. Loks hefur samskiptakostnað- ur við móðurtölvu viðskiptakerfis þingsins í Svíþjóð og gagnasambönd innanlands hækkað, m.a. vegna tæknilegra breytinga, öfiugri sam- banda og gengisbreytinga íslensku krónunnar. Með hliðsjón af fyrrgreindum þáttum hefur rekstraráætlun ársins verið endurskoðuð. í endurskoðaðri áætlun kemur fram um 7% samdráttur í tekj- um af reglulegri starfsemi þingsins frá þvi sem áður var áætlað. Að teknu tilliti til söluhagnaðar fasteignar og fjármagnsliðum er þó gert ráð fyrir að afkoman í heild á árinu verði örlltið betri en í fyrri áætlun. Nú er gert ráð fyrir að hagnaður eftir skatta muni nema 9,6 m.kr. sem svarar til um 7,9% arðsemi eigin fjár. Kringlan Tekjur Þyrpingar vegna Kringlunnar vega nú um 40% af heildarafkomu fyrirtækisins. Árshlutauppgjör Þyrpingar: Mikið gengistap veldur taprekstri Herbergisþerna óskast í þrif á hóteli í miðborg Reykjavíkur strax. Upplýsingar í síma 847 7477. Mikið gengistap Þyrpingar á fyrstu sex mánuðum ársins leiddi til þess að 191 milljðnar króna tap varð af starf- semi Þyrpingar á tímabilinu en geng- istapið nam 494 milljónum króna. Þrátt fyrir bókfært gengistap hefur veiking íslensku krónunnar jákvæð áhrif á sjóðmyndun fyrirtækisins þar sem félagið hefur meiri tekjur en gjöld í erlendum myntum. Rekstrartekjur á tímabilinu námu 689 milljónum króna og jukust um 130 miUjónir frá sama timabili í fyrra. Rekstrargjöld námu 363 milljónum króna og jukust um 63 milljónir frá fyrra ári. Rekstrarhagnaður án fjár- munatekna og fjármagnsgjalda nam þvi 326 milljónum króna en hagnaður fyrir vaxtakostnað, skatta og afskrift- ir (EBITDA) nam 498 milljónum króna. Er að búa sig undir aukna samkeppni Óskar Magnússon, stjórnarformaður Þyrpingar, segir afkomu fyrirtækisins bærilega við þessar aðstæður: „Rekstrartekjur hafa aukist hlutfalls- lega meira en rekstrargjöld sem bend- ir til þess að rekstur fyrirtækisins sé á réttri leið. Gengisþróunin er þó þyngst á metunum en þrátt fyrir bók- fært gengistap hefur veik staða is- lensku krónunnar jákvæð áhrif á sjóð- myndun fyrirtækisins. Það er vegna þess að félagið hefur meiri tekjur en gjöld í erlendum myntum," segir Ósk- ar Magnússon. Á fyrsru sex mánuðum ársins námu tekjur Þyrpingar í er- lendum myntum 117 milljónum króna en gjöld 83 milljónum. Óskar segir fyrirtækið búa sig af kappi undir aukna samkeppni á kom- andi misserum og muni mæta henni með ýmsum aðgerðum, m.a. áfram- haldandi uppbyggingu í Kringlunni. Tekjur Þyrpingar vegna Kringlunnar vega nú um 40% af heildarafkomu fyr- irtækisins. Vegna aukinna umsvifa hefur vægi Kringlunnar í heildaraf- komu Þyrpingar minnkað smám sam- an á undanliðnum mánuðum. Heildareignir nema 12,4 milljorðum Heildareignir félagsins námu tæpum 12,4 milljörðum króna í lok tímabils- ins. Þar af er 11,1 milljarður bundinn í fasteignum í rekstri en 500 milljónir í fasteignum sem eru í þróun. Eigið fé nam 2,5 milljörðum eða sem svarar 20,2% af heildarfé. Tekjuskattsskuld- binding nam 325 milljónum eða 2,6% af heildarfé. Hlutfall eigin fjár og tekjuskattsskuldbindingar af heildar- fé er því 22,8% og er það töluverð rýrnun frá síðustu áramótum. Stafar þessi rýrnun af gengistapinu en eins og fram kom hér að ofan hafði gengis- tapið jákvæð áhrif á sjóðmyndun fyr- irtækisins. Austurbakki með kaupsamn- ing við Niko Austurbakki hf. hefur gert kaup- samning við Niko heildverslun hf. sem felur í sér að Austurbakki yfir- tekur rekstur og vöruumboð Niko frá og með 1. október nk. Helstu vörumerki Niko hf. eru Hawaian Tropic, sólarvörn, HIPP, lífrænn barnamatur, Avent, ung- barnavörur, One Touch, hárskol, Australian Bodycare, húðvörur, Aloe Vera+, sápur og sjampi. Alls er um að ræða 9 vóruflokka og umboð sem falla mjög vel inn í dagvöru- deild Austurbakka og hafa þar góð samlegðaráhrif. Vörurnar hafa verið til sölu í stórmörkuðum og apótekum. Tveir starfsmenn Niko, sem hafa sinnt markaðsstarfi í vörunum, munu hefja störf hjá Austurbakka frá sama tíma. Áætluð ársvelta á þessum vöru- ftokkum er um 90 milTjónir. Verðbólga hér mest í EES-löndum Samræmd vísitala neysluverðs í EES-ríkjum var 109,3 stig í júli sl. og lækkaði um 0,3% frá júní. Á sama tíma hækkaöi samræmda vísitalan fyrir ísland um 0,8%. Frá júlí 2000 til jafnlengdar árið 2001 var verðbólgan, mæld með samræmdri vísitölu neysluverðs, 2,6% að meðaltali í rikjum EES, 2,8% í Evruríkjum og 7,4% á ís- landi. Mest verðbólga á evrópska efna- hagssvæðinu á þessu tólf mánaða tímabili var á íslandi, 7,4%, og í Hollandi, 5,2%. Verðbólgan var minnst, 1,4%, í Bretlandi, og í Frakklandi 2,2%. frT^Wi'l 21.08.2001 kl. 9.15 KAUP SALA 98.160 Pfcjpollar 97,660 T'Pund 141,350 142,070 I*lKan. dollar 63,220 63,610 5|Dönskkr. 11,9810 12,0470 gNorskkr 10,9990 11,0590 53Sænsk •»• 9,4850- 9,5370 HrHn-nM|rk 15,0014 15,0915 JFra. frankl 13,5976 13,6793 f SBelg. franki 2,2111 2,2244 3] Sviss. franki 58,8100 59,1400 Holl. (<yllini 40,4745 40,7177 HÞýskt mark 45,6042 45,8783 | fjh.líre 0,04606 0,04634 CjAust sch. 6,4820 6,5209 aj§Port. escudo 0,4449 0,4476 CJjSpá. pesetj 0,5361 0,5393 Jap. yen 0,81100 0,81580 | ~jírskt pund 113,253 113,933 SDR 125,1000 125,8600 jgtecu 89,1941 89,7301 Þettahelst ¦¦'ívfi-f;- . " HEILDARVIÐSKIPTI ; Hlutabréf ; Ríkisbréf MEST VIÐSKIPTI 1600 m.kr. 70 m.kr. 1200 m.kr. l 0 íslandsbanki Tryggingamiðstöðin Pharmaco 22 m.kr. 10 m.kr. 7 m.kr. MESTA HÆKKUN ; Q Þróunarfélagiö \ O Sjóvá-Almennar 1 © Össur 14,4% 5,1% 3,9% MESTA LÆKKUN ;OSÍF QPharmaco ;© ÚRVALSVÍSITALAN ; - Breyting 3,1% 1,1% 1032 stig Q 0,19%

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.