Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 11.05.1967, Blaðsíða 1

Atuagagdliutit - 11.05.1967, Blaðsíða 1
1OTTO GRØNLANDSPOSTEN ukiut 107-iat sisamångorne-K 11. maj 1967 Nr. 10 Landsrådet åbner den 23. maj . -.¦.-¦ Det konstituerende møde ventes at blive af kort varighed. Man lægger vægt på, at landsrådets nye repræsentanter i Grønlandsrådet er udpeget, inden dette råd træder sammen den 6. juni. Det nye landsråd er nu indkaldt til konstituerende møde. Åbningen finder sted tirsdag den 23. maj. Traditionen tro indledes mødet med fællesgudstjeneste 1 Godthåb kirke. Jørgen Olsen, der har størst anciennitet i rådet, skal åbne og lede det konstituerende møde. Det er også ham, der har indkaldt til mødet. Det er han pligtig til ifølge loven om landsrådet. En dagsorden for mødet er endnu Jkke fastlagt. Den vil først blive ud- arbejdet af et dagsordensudvalg, der nedsættes efter åbningen. Men det star fast, at der skal gøres rede for landsrådsvalget, og at der skal foreta- Ses valg af formand og næstformand, hgesom der vil være valg af medlem- mer til udvalg og repræsentationer. I indkaldelsen er der nævnt to forslag, som vil blive optaget på dagsordenen. ¦Det er forslag om ændring af lands- rådets forretningsorden og forslag om vederlag til medlemmer af de grøn- landske råd. Derudover vil ganske enkelte sager af særlig hastende karakter blive be- handlet. EN GRØNLÆNDER MERE Det konstituerende møde kommer til at vare kort. Man skal blandt andet tage hensyn til Grønlandsrådets møde, der begynder den 6. juni. Ordstyreren Jørgen Olsen lægger vægt på, at landsrådets nye repræsentanter i Grønlandsrådet bliver udpeget inden dette råd træder sammen. Som bekendt vælges der tre nye repræsentanter blandt landsrådets medlemmer ind i Grønlandsrådet. Landsrådet får en grønlandsk repræ- sentant mere i Grønlandsrådet. Lands- høvdingen, der hidtil har været valgt medlem af Grønlandsrådet, udtræder og bliver tilforordnet. Der er også en anden ting, som må- ske vil medvirke til, at det konsti- tuerende møde bliver af kort varig- hed. Der er sendt en indbydelse til den kommende formand i forbindelse med festlighederne omkring tronføl- gerparrets bryllup, der som bekendt finder sted den 10. juni. SEKS FORMANDSEMNER Det vigtigste på det konstituerende møde bliver valget af formand og næstformand. Ordstyreren Jørgen Ol- sen mener ikke, at det vigtige valg finder sted umiddelbart efter mødets åbning. Der er mange nye medlemmer i det nye landsråd. Derfor vil det være naturligt, at medlemmerne først lærer hinanden at kende. Man må desuden have tid til at føle hinanden på tæn- derne. Hvem der bliver valgt som formand, er det i øjeblikket helt umuligt at spå om. Men det er muligt, at fire gamle medlemmer, Erik Egede, Erling Høegh, Peter Heilmann og Jørgen Olsen, vil stille op til formandsvalget. Af nye medlemmer' kan man muligvis finde Marius Abelsen og Karl Skou som kandidater til formandsposten. Ifølge loven om landsrådet kan alle medlemmer stille op til formandsval- get og stemme på sig selv. Hvis der ikke bliver opnået flertal ved første valg, foretages der en ny afstemning. Hvis denne heller ikke giver flertal, sker der et bundet valg mellem de to kandidater, der har fået fleste stem- mer. Hvis stemmerne står lige, afgø- res det ved lodtrækning. Næstformanden vælges efter akku- rat samme regler. I tilfælde af for- mandens fravær skal næstformanden (Fortsættes side 3). Landsrådsmedlem Jørgen Olsen, der skal være ordstyrer under det konsti- tuerende møde, bydes velkommen til Godthåb af sin kollega Peter Heilmann. Det er Jørgen Olsens datter, der står til venstre. landsrådimut ilaussortaK Jørgen Olsen, atautsimérKårnerme sujulerssuissussug- ssaK, Nungmut tikitdluarKuneKartoK ilaussortaKatiminit Peter Heilmannimit. såmerdliuvdlune erssfpoK Jørgen Ol- senip pania. 23. maj atautsimivfiusaoK landsrådip atautsimérKårnigsså sivikitsuinåusangatineKarpoK. pingårtineKartoK landsrådip Grønlandsrådime sivrrissugssai tor- KarncKarersimåsassut, råde tåuna junip 6-iåne atautsimilersi- nago landsråde nutåK måna atautsimi- kiarKuneKarpoK sujuligtaissugssamik Kinersisavdlune. atautsimineK ang- marneKåsaoK mardlungornerme majip 23-åne, ilernussordlo maligdlugo a- tautsimineK autdlarnerneKåsaoK Nup OKalugfiane nålagiaKatigingnermik. Inuit-partiets tillægsmandat i brændpunkt for valgprotest Tillægsmandatet kan skifte ejer, hvis protest mod 71 stemmers ugyldighed tages til følge. Der er opstået uenighed om resultatet af landsrådsvalget i Godthåb. Enkelte vozlgere har rejst påstand om, at et betydeligt antal stemmer, der er blevet er- klæret ugyldige, får gyldighed, og resultatet kan blive, at Inuit-partiets tillægs- mandat tages fra Thomas Berthels og gives til Kaj Narup. lait 108 af de i Godthåb afgivne J798 stemmer, dvs. 6 pet., er efter fin- tællingen blevet erklæret ugyldige. Heraf er der for 71 stemmers ved- kommende ikke tvivl om, på hvem stemmen er afgivet. Blot er der på disse stemmesedler skrevet mere end kandidatens navn. Mange vælgere har °gså skrevet kandidatens bopæl, Godt- håb, og en del har tillige tilføjet det løbenummer, kandidaten havde på kandidatlisten. Er bopælen del af navnet? Forklaringen menes at være, at naange vælgere simpelthen har holdt sig for bogstaveligt til den kandidat- liste, der var ophængt både i valglo- kalet og i stemmerummene. Her var kandidaternes navne nemlig forsynet nied både løbenummer og bopæl, mens ^algbekendtgørelsen kun kræver en hste med deres navne anbragt i valg- lokale og stemmerum. Disse 71 stemmesedler er af valg- bestyrelsen blevet erklæret ugyldige 1 henhold til valgbekendtgørelsens § 21, hvor der står: „En stemmeseddel er ugyldig___3) når der på stemme- sedlen findes skrevet, tegnet eller på anden måde af vælgeren anbragt no- get udover navnene på den eller de Personer, han ønsker valgt". Klagerne, købmand Kaj Narup og arkitekt Søren Johnsen, mener, at når iøbenummer og bopæl blev betragtet som en del af navnet på de officielle kandidatlister, må de også accepteres som en del af navnet på stemmesed- lerne. Valgbestyrelsen i Godthåb, der be- står af købmand Ane Holm, overassi- stent Rasmus Berthelsen, købmand .£hornas Berthels, overassistent Niels Hammeken og assistent Klaus Møller, afviste klagen med fire stemmer mod n. Den kendsgerning, at nummer og bynavn var påført kandidatlisten i stemmerummet, kunne efter valgbe- styrelsens opfattelse ikke tillægges større betydning, da det forud for val- get var gjort klart, at der kun måtte skrives kandidatens navn på stemme- sedlen. TRE MEGET TVIVLSOMME STEMMER Herefter er klagen sendt videre til landshøvdingen, der er øverste anke- instans for valget i Grønland. Går landshøvdingen imod valgbestyrelsen i sin afgørelse, kan det betyde, at Peter Heilmann får 26 stemmer mere, OdaK Olsen 1 stemme, LårséraK Svendsen 2, Thomas Berthels 11 og Kaj Narup (Fortsættes side 3). Jørgen Olsen, landsrådime sivisuner- påmik ilaussortausimassoK angmåi- savdlunilo atautsimérKårnermik suju- lerssuisaox. tåuna åma atautsimikiar- kusswok, taimailiortugssautitauvorme landsrådimik inatsisit maligdlugit. atautsiminigssame uvdlormut OKa- luserissagssat sule aulajangerneicå- ngitdlat, aitsåtdlo tutsiukumårput a- tautsiminerup angmarneKarnerata ki- ngornagut udvalgimik uvdlormut OKa- luserissagssanik isumagingnigtugssa- mik pilersitsissoKarérpat. aulajanger- neKarérsimavordle landsrådimut Ki- nersineK navsuiauteKarfigineKåsassoK åmale KinersineKåsassoK sujuligtai- ssugssamik tugdligssånigdlo, taima- tutdlo KinersineKåsassoK landsrådip udvalgine åssigingitsune ilaussortag- ssainik. atautsimikiarKussissume taineKarsi- måput sujunersutit mardluk uvdlor- mut OKaluserissagssanut ilånguneKar- tugssat, tåssa landsrådip sulissugssau- nermine maligtarissagssainik avdlå- nguteKartitsinigssamik sujiinersut å- ma nunavtine rådit aningaussarsiaisa avdlånguteKartineKarnigssånik sujii- nersut. tåuko saniatigut sujunersutit atau- siåkåginait nukingingnartutdlo kisi- mik suliarineKartugssauput. kalåtdlit ilåsassut atautsiméncårnigssaK sivisusångilaK. ilåtigut åma nautsorssutigineKartug- ssauvoK Grønlandsrådip aiautsiminig- sså junip arferngdne autdlartitugssaK. sujulerssuissugssap Jørgen Olsenip pingårtipå landsrådip Grønlandsrådi- me sivnissortagssai torxarneKarérsi- mdsassut, råde tåuna ataulsimilersina- go. sordlo naluneKångitsoK landsrådimit Grønlandsrådime sivnissugssanik nu- tånik pingasunik torKaissoKasaoK, landsrådip tåssane autdlartitai kalåt- dlit atautsimik ilåsavdlutik. landshøv- dinge månamut Kinigauvdlune Grøn- (Kup. 3-me nangisaoK) partip sivnissua taorserneKasava? sivnissortaii avdlamik taorserneicarsinauvoK taisinerit 71 ngitsutineKarnerånik målaorut malingneKåsagpat atu- Nungme landsrådimut ilaussortagssanik Kinersinerup inernera akerdlerissu- taulerpoK. ninersissartut ardlatcångitsut kigsautigisimavåt inuit ardlaKanissul taisinere a'a'mgitsutineKartut atortineKdsassut, tamatumalo kingunerisinauvå Inuit-partiata Kinigagssångortitaisa ardlagdlit kåtusseKatigingnikut sivnissorili- gåta Thomas Berthelsip tunuartineicarnera Kaj Narupimigdlo taorserneicarnera Den nye socialdirektør ikiuinikut pissortartåx Den nye socialdirektør, den 37-årige Alfred Dam, er nu kommet til Godthåb for at organisere socialarbejdet i Grønland. Her ses han ved modtagelsen mel- lem kontorchef Kronborg og landshøvding N. O. Christensen. ikiuinikut pissortartåK 37-nik ukiulik Alfred Dam, måna Nungmut tikipoK nunav- tfne ikiuissarne« årKigssut/savdlugo nutåmik. tåssa Alfred Dam (Kiterdlex) tikit- dluarKuneKartoK kontorchef Kronborgimit landshøvding N. O. Christensen- imitdlo. Nungme Kinersissut 1798-it ilaisa 108, tåssa 6 procentisa, taisinere kisit- serKigsårnerup kingorna atorsinåu- ngitsutut OKautigineKarsimåput. ator- sinåungitsut ilåine 71-ine inuit kikut KinerneKarsimagaluartut Kularnaute- KångilaK. taisivfingnile tåukunane Ki- nigagssångortitat arKe avdlamik ila- neKartarsimåput, Kinersissut ardlaKa- Kissut Kinigagssångortitut igdloKarfiat Nuk agdlagtarsimangmåssuk, ilaisalo Kinigagssångortitut agdlagsimavfine Kinigagssat tugdleriårdlutik normu- lersornerine normue agdlagtarsimang- matigik. najugaK atermut ilauva? tamatumunga pissutaugunarpoK Ki- nersissut amerdlaKissut Kinigagsså- ngortitut agdlagsimavfiat inime Ki- nersivingmitoK åmalo inérKane Kiner- sivfingnitoK åssilinardlugo agdlagtar- simanerat, nauk KinersineK pivdlugo nalunaeriime piumassatuaugaluartoK Kinigagssångortitut arue inime Kiner- siviussume inérKanilo taisivfiussune isassut. agdlagartat Kinersivit 71 Kinersi- nerme pissortaussunit atungitsutut o- KautigineKarput KinersineK pivdlugo nalunaerutip § 21-at ima OKausertalik maligdlugo: taisineK atungitsusaoK ... 3) taisivfigssame KinersissoK Kinerni- agkame atautsip ardlagdlitdlunit ar- Kisa saniatigut KanoK itumigdhinit agdlagsimagpat titartaisimagpatdlflnit. målaoruteKartut, niuvertOK Kaj Na- rup igdlugssanigdlo titartaissartOK Søren Johnsen, isumaKarput Kinigag- ssångortitut agdlagsimavfine tugdle- riårdlutik normulersorneKarnerine normue igdloicarfilo Kinigagssångorti- tut agdlagsimavfinut tamanut atugag- ssianut ilautineKarsimagunik åma ag- dlagartane taisivfingne atermut ilau- tineKarnere akuerissariaKartut. Nungme Kinersinerme pissortaussut tåssåuput niuvertOK Ane Holm, over- assistent Rasmus Berthelsen, niuver- tOK Thomas Berthels, overassistent Niels Hammeken åmalo assistent Klaus Møller, tåuko ilaisa sisamat må- laorut maligtariaKartingilåt atautsip maligtariaKartutut issigalugo. Kinigag- ssångortitut arKisa tugdleringner- mingne normulersugauvdlutik igdlo- Karfigtalersugauvdlutigdlo inérKane taisivfingne nivingatitaunerat Kiner- sinerme pissortaussut isumåt malig- dlugo angnertumik pingåruteKartita- riaKångilaK, KinersineK sujoncutdlugo (Kup. 3-me nangisaoK)

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.