Kópavogsblaðið - 01.11.2011, Blaðsíða 2

Kópavogsblaðið - 01.11.2011, Blaðsíða 2
Bíla­stæð­in­við­Heilsu­ gæsl­una­Hamra­borg Á fundi um hverf is- og sam- göngu nefnd ar 31. októ ber sl. var lagt fram er indi frá hjúkr un- ar for stjóra heilsu gæsl unn ar við Hamra borg en í er ind inu er ósk- að eft ir því að fá merk ing ar fyr ir 30 mín. stæði við hús ið og betri lýs ingu. Um hverf is- og sam göngu- nefnd sam þykkti að sett verði 30 mín merk ing ar við Hamra borg 8 og við Digra nes veg 1. Bygg­inga­leyfi­­ sam­þykkt Á af greiðslu fundi bygg inga full- trúa Kópa vogs bæj ar fyr ir sköm- mu voru tekn ir fyr ir um sókn ir um bygg ing ar leyfi, m.a. frá Sól- rúnu Hall dórs dótt ur, Hraun braut 36 sem sæk ir um leyfi til að gera breyt ing ar á glugg um og óupp fyllt rými sam ein að 0103 að Hraun- braut 36 sam kvæmt teikn ingu Krist ins Ragn ars son ar og sam- þykkti bygg inga full trúi er ind ið. Hólm steinn Stein gríms son. Hóf- gerði 11, sæk ir um leyfi til að gera breyt ing ar á innra skipu lagi og breyta kvisti að norð an verðu að Hóf gerði 11 sam kvæmt teikn ingu Sig urð ar Haf steins son ar og var er ind ið sam þykkt. Ágúst Ólafs son, Húsa lind 11, sæk ir um leyfi til að gera breyt ing ar á út vegg að Þrúð- söl um 2 sam kvæmt teikn ingu Arn- ar Inga Ing ólfs son ar. Bygg ing ar- full trúi sam þykkti er ind ið en það samým ist lög um nr. 160/2010. Fé­lags­mið­stöð­in­ Jemen­vann­Getkó Liðs menn fé lags mið stöðv ar inn- ar Jemen í Linda skóla stóðu uppi sem sig ur veg ar ar í Getkó, ár legri spurn inga keppni fé lags mið stöðva ung linga í Kópa vogi. Í öðru sæti varð fé lags mið stöð in Igló í Snæ- lands skóla og í þriðja sæti fé lags- mið stöð in Þeba í Smára skóla. Und ankeppn ir fóru fram í fé lags- mið stöð inni Jemen og Pegasus í Álf hóls skóla og úr slita keppn- in í fé lags mið stöð inni Kúl unni í Hörðu valla skóla. Mik il stemn ing var á úr slita kvöld inu þar sem liðs- menn Dimmu í Vatns enda skóla og Þebu kepptu um 3. og 4. sæt ið og liðs menn Igló og Jemen um 1. og 2. sæt ið. Liðs menn Jemen eru Arn ar Ingi Inga son, Jón Ágúst Þór- unn ar son og Sölvi Páls son. Til­laga­um­styrk­til­ Kára­Steins­send­ íþrótta­ráði­ Á fundi bæj ar ráðs ný ver ið lögðu full trú ar Sjálf stæð is flokks fram eft ir far andi til lögu: ,,Bæj- ar stjórn Kópa vogs sam þykk- ir að veita Kára Steini Karls syni, mara þon hlaupara úr Breiða bliki, sem kepp ir fyr ir Ís lands hönd á Ólymp íu leik un um í London á næsta ári, einn ar millj ón króna styrk til und ir bún ings og æf inga fyr ir leik ana.” Til löguflytj end- ur segja hefð hefð fyr ir því að íþrótta fólk í ein stak lings grein um sem keppi á Ólymp íu leik um fyr ir hönd íþrótta fé laga úr Kópa vogi, hafi feng ið styrk til undi bún ings og æf inga fyr ir þátt töku á Ólymp- íu leik um, þ.e.a.s. Rún ar Al ex and- ers son úr Gerplu og Jón Arn ar Magn ús son úr Breiða bliki. Til- lag an féll á jöfnu en tveir greid- du at kvæði með henni og tveir greiddu at kvæði á móti. Ólaf ur Þór Gunn ars son vék af fundi við af greiðslu til lög unn ar. Full trú- ar meiri hlut ans telja eðli legt að íþrótta ráð fjalli um styrki til af rek- s í þrótta fólks í Kópa vogi og þá á grund velli fjár heim ilda. Út­tekt­á­ starfs­stöðv­um Fé lags mála ráð Kópa vogs bæj- ar hef ur sam þykkt að haf in verði vinna við að skoða rekstr ar lega þætti starfs stöðva í mála flokki fatl aðs fólks, þ.e. starfs manna- hald, vakta fyr ir komu lag, ráðn- ing ar, inn kaup og aðra starfs- semi m.t.t. hag kvæmni. Þar sem Kópa vogs bær er nú ábyrg ur fyr- ir rekstri þess ara starfs stöðva er mik il vægt að slík út tekt fari fram á þess um tíma punkti. Fé lags mála- ráð vís ar mál inu til bæj ar ráðs enda um kostn að að ræða sem er ekki á fjár hags á ætl un. Bygg­inga­leyfi­vegna­ Laxa­lind­ar­13­–­15­ hafn­að Bæj ar stjórn hef ur hafn að um sókn um bygg inga leyfi vegna Laxa lind ar 13 – 15 en mál inu var vís að til bæj ar stjórn ar frá skipu- lags nefnd en þar var er ind inu einnig hafn að. Bæj ar stjórn stað- festi af greiðslu skipu lags nefnd ar og hafn aði er ind inu með tíu sam- hljóða at kvæð um. Einn bæj ar full- trúi sat hjá. Hraða­hindr­an­ir­á­ Borg­ar­holts­braut Á fundi um hverf is- og sam- göngu nefnd ar 26. júní sl. var lagt fram er indi Krist ín ar Þór ar- ins dótt ur og Tómas ar Þor stein- son ar þar sem ósk að er að gerða til að draga úr um ferð ar hraða. Um hverf is- og sam göngu nefnd óskaði eft ir um sögn skipu lags- nefnd ar um að gera Borg ar holts- braut að vist götu frá lóð ar mörk- um húss nr. 19 og 21 í austri vest- ur að gatna mót um við Kópa vogs- braut ar og Kárs nes braut ar. Er ind- inu var hafn að. Skipu lags nefnd bend ir á að ef Borg ar holts braut yrði breytt í vist götu með 15 km. há marks hraða mun um ferð in bein ast í aukn um mæli inn á aðr ar göt ur á Kárs nesi. Skipu lags nefnd álít ur að það sé mik il vægt að end- ur skoða um ferð og um ferð ar ör- yggi í eldri hverf um bæj ar ins. Vís- að var til vinnu við hverfa skipu- lag í end ur skoð un að al skipu lags Kópa vogs. Vel­ferða­svið­á­að­ tryggja­fé­lags­legt­ ör­yggi­íbúa Verk efni vel ferð ar sviðs Kópa- vogs bæj ar er að sjá um fé lags- þjón ustu í um boði sveit ar stjórn- ar. Þjón ust an mið ar að því að tryggja fjár hags legt og fé lags- legt ör yggi íbú anna í Kópa vogs- bæ á grund velli sam hjálp ar eins og kveð ið er á um í lög um nr. 40/1991 um fé lags þjón ustu sveit- ar fé laga. Með því að bjóða upp á skipu lagða fé lags þjón ustu er leit- ast við að tryggja íbú um fé lags legt ör yggi með heild stæðri fé lags legri þjón ustu, þar sem lögð er áher- sla á að rétt ur íbúa sé alltaf ljós og ein stak ling um ekki mis mun að. Þjón ust an er opin öll um íbú um og er í formi ráð gjaf ar og við eig- andi stuðn ings og með áherslu á sjálfs hjálp ein stak lings ins. Fé lags- þjón usta Kópa vogs heyr ir und- ir vel ferð ar svið og sinn ir öll um Kópa vogs bú um. Með al verk efna má nefna al menna fé lags lega ráð- gjöf, fjár hags að stoð, hús næð is- mál, mál efni aldr aðra, fé lags lega heima þjón ustu, mál efni fatl aðs fólks, og mál efni barna og ung- menna, þar með tal in vinnsla mála sam kvæmt barna vernd ar- lög um. Sviðs stjóri vel ferð ar sviðs er Að al steinn Sig fús son. Breyt­ing­ar­á­Zink­ stöð­inni­sam­þykkt­ar Á fundi skipu lags nefnd ar Kópa- vogs var ný lega lagt fram er indi Vil hjálms Ein ars son ar f.h. Bónax ehf. varð andi fyr ir hug að ar breyt- ing ar á hús næði Haga smára 2 (Zink stöð in) og fyr ir komu lag lóð- ar. Með til vís an til skipu lags laga var það mat skipu lags nefnd ar að um rædd breyt ing á hús næði Haga smára 2 og út færsla lóð ar hafi ekki grennd ar á hrif og sam- þykkti því er ind ið sem síð an var vís að til af greiðslu bæj ar stjórn ar. Nátt­fata­dag­ur­og­ laufa­brauðs­dag­ur Þann 28. októ ber sl. gerðu nem- end ur og starfs menn Vatns enda- skóla sér daga mun og mættu í nátt föt un um í skól ann. Leiða má rök um að því að morg un- verk in hafi ver ið með ein fald ara móti þenn an föstu dags morg un hjá þeim sem tóku þátt í þessu nátt fata þema. Laug ar dag inn 26. nóv em ber nk. mæta svo for- eldr ar í skól ann en þann dag er Laufa brauðs dag ur For eldra fé lags Vatns enda skóla, sem marg ir bíða spennt ir eft ir. Opin­vinnu­stofa­í­ Mol­an­um Sl. föstu dag hófst opin vinnu- stofa í ung menna hús inu Mol- an um, en hug mynd in er að þar öðlist gaml ir hlut ir eins og ferða- tösk ur, hill ur, stól ar, púð ar, tusku dýr, litil borð, hill ur, nátt- borð, koll ar o.fl. nýtt líf. Plan ið er að mæta og gera upp hús gögn og muni sem þarfn ast yf ir haln- ing ar og við halds. Hug mynd in er að mæta með hús gögn eða muni sem áhugi er á að gefa nýtt út lit. Svo verð ur púss að, sparsl að, mál- að, neglt og jafn vel bólstr að, allt eft ir behag. All ir mæta með þau verk færi/máln ingu sem þarf að nota en Mol inn út veg ar að stöð- una, kaff ið og tón list ina. Mæt ing er frjáls og fólk get ur mætt og unn ið þeg ar það vill með til liti til dag skrár Mol ans hverju sinni. Til- val ið að gera eitt hvað fal legt fyr ir jól in, en í þau eru bara fimm vik ur! Hús­næði­fyr­ir­fatl­aða Bæj ar ráð fel ur bæj ar stjóra að ganga til við ræðna um kaup á fast eign un um við Vall ar gerði 26, Mar bakka braut 14, Hraun tungu 54, Kárs nes braut 110 og Dimmu- hvarf 2 vegna þjón ustu við fatl- að fólk. Lagt var til að geng ið yrði til samn inga við Fastein ga- fé lag Jöfn un ar sjóðs og var til lag- an sam þykkt með fjór um sam- hljóða at kvæð um en Ár mann Kr. Ólafs son sat hjá en lét bóka að í ljósi þess að minn is blað ið var fyrst lagt fram á fund in um hafi hann ekki haft tæki færi til að kynna sér þetta mál nægi lega vel en mun gera það áður en mál- ið verð ur tek ið til loka af greiðslu í bæj ar stjórn. 2 Kópavogsblaðið Útgefandi: Borgarblöð ehf. Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188 Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson • Sími 564 5933, 898 5933 Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298 Heimasíða: borgarblod.is Net fang: borgarblod@simnet.is Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son Um brot: Valur Kristjánsson Prentun: Landsprent ehf. Dreif ing: Morgunblaðið 11. tbl. 14. árgangur Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi. S T U T T A R b æ j a r f r é t t i r Á Al þingi hef ur ver ið lögð fram þings á lykt un ar átta þing-manna úr fleiri en ein um stjórn mála flokki um heim speki sem skyldu fag í grunn- og fram halds skóla. Í álykt un inni seg ir að Al þingi álykti að fela mennta- og menn ing ar mála ráð herra að end ur skoða að al námskrár grunn skóla og fram halds skóla með það að mark miði að heim speki verði skyldu fag á báð um skóla- stig um inn an fjög urra ára. Mark mið til lög unn ar er að efla kennslu í heim speki og að kennd ur verði að með al tali einn áfangi á hverj- um tveim ur árum á grunn skóla stigi og að með al tali einn áfangi á hverju skóla ári á fram halds skóla stigi. Með vís an til 8. bind is skýrslu rann sókn ar nefnd ar Al þing is ,,Sið ferði og starfs hætt ir” í tengsl um við fall ís lensku bank anna 2008 er lagt til að tryggt verði að heim speki verði skyldu fag í grunn og fram halds skól um. Þetta er löngu tíma bær til laga sem yf ir stjórn mennta mála í land- inu hefði auð vit að átt að vera búin að inn leiða fyr ir löngu síð an, en nú ver andi ástand í efna hags mál um þjóð ar inn ar ger ir hana enn nauð syn legri. Heim speki hef ur ver ið kennd í sum um grunn- skól um, en alls ekki mark visst svo lög leið ing heim speki náms er afar brýnt verk efni lög gjafa valds ins. Fram kvæmd heim speki náms gæti ver ið örð ug leik um bund in í smærri sveit ar fé lög um lands ins vegna þeirr ar sér þekk ing ar sem krefjast verð ur. Það kann að reyn- ast örð ugt í minnstu sveit ar fé lög um lands ins sem telja að eins 60 íbúa og jafn vel í stærri sveit ar fé lög um. Brýnt er að sam eina sveit- ar fé lag á lands byggð inni meira en orð ið er og tal að um lág mark- s í búa fjölda 5.000 manns, en í dag ná að eins 9 sveit ar fé lag þeim íbúa fjölda og að eins 13 eru með fleiri íbúa en 4.000 manns. Það ætti einnig að telj ast til brýnni verk efna lög gjafa valds ins auk þess að að stoða heim il in í land inu eins og lof að hef ur ver ið. Tími smá- kónga í sveit ar stjórn um er ein fald lega lið inn. Kópa vogs bær ætti að ríða á vað ið og hefja kennslu í heim speki í öll um grunn skól um bæj ar fé lags ins og sýn ar þar með for dæmi sem svo sann ar lega yrði tek ið eft ir, því um 9,8% allra lands manna býr í Kópa vogi. Það yrði hvattn ing öðr um sveit ar fé lög um til að taka upp heim speki- nám og stuðla að auknu sið ferði þeirra sem land ið eiga að erfa. Geir A. Guð steins son Heim­speki­nám­mundi­ efla­sið­gæð­is­vit­und­barna NÓVEMBER 2011 Útfararþjónustan ehf. Stofnað 1990 Þegar andlát ber að Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar aðstoðað við undirbúning útfara. Alhliða útfararþjónusta Símar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is Rúnar Geirmundsson Sigurður Rúnarsson Elís Rúnarsson

x

Kópavogsblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Kópavogsblaðið
https://timarit.is/publication/1117

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.