Kópavogsblaðið - 01.11.2011, Blaðsíða 15

Kópavogsblaðið - 01.11.2011, Blaðsíða 15
Í Skóla hlaupi UMSK er tek in sam an hlut falls leg þátt taka skól­ anna í hlaup inu og fær sá skóli Bræðra bik ar inn til varð veislu í eitt ár sem hef ur hlut falls lega bestu þátt tök una. Í ár er það Linda skóli sem hlýt ur þenn an eft ir sótta bik ar en 94% barna í 4. ­7. bekk í skól an um tóku þátt í hlaup inu. Skól inn vann bik ar inn einnig í fyrra. Mik­il­ og­ góð­ þátt­taka­ var­ í­ hlaup­inu­ en­ á­ sjö­unda­hund­rað­ kepp­end­ur­ tóku­þátt.­Það­eru­all­ ir­ grunn­skóla­ á­ sam­bands­svæði­ UMSK­ sem­ hafa­ rétt­ til­ þátt­töku­ í­ hlaup­inu­ og­ voru­ kepp­end­ur­ frá­ sex­ skól­um.­ Bræðra­bik­ar­inn­ er­gef­inn­af­bræðr­un­um­Herði­og­ Ingólfi­Ing­ólfs­son­um­sem­voru­sig­ ur­sæl­ir­ frjáls­í­þrótta­menn­á­árum­ áður.­Keppt­hef­ur­ver­ið­um­bik­ar­ inn­15­sinn­um,­og­hef­ur­Linda­skóli­ bor­ið­sig­ur­úr­být­um­í­sjö­skipti. •­Í­flokki­4.­bekkj­ar­stelpna­varð­ Elín­ Hel­ena­ Karls­dótt­ir­ Linda­ skóla­ í­ 2.­ sæti­á­ tím­an­um­1:30,21­ og­Halla­Rakel­Long­Linda­skóla­í­3.­ sæti­á­tím­an­um­1:36,54 •­ Í­ flokki­ 4.­bekkj­ar­ stráka­sigr­ aði­Krist­inn­Hugi­Arn­ars­son­Linda­ skóla­á­tím­an­um­1:19,80 •­Í­flokki­5.­bekkj­ar­stelpna­varð­ Sól­veig­Rut­Þór­ar­ins­dótt­ir­Linda­ skóla­ í­ 2.­ sæti­á­ tím­an­um­1:30,31­ og­ Telma­ Sól­ Boga­dótt­ir­ Linda­ skóla­í­3.­sæti­á­tím­an­um­1:32,09 •­ Í­ flokki­ 5.­bekkj­ar­ stráka­sigr­ aði­ Ísak­Jón­Ein­ars­son­Linda­skóla­ á­ tím­an­um1:18,15­ og­ Jón­ Stein­ar­ Bene­dikts­son­­Linda­skóla­varð­í­3.­ sæti­á­tím­an­um­1:20,25 •­Í­flokki­6.­bekkj­ar­stelpna­varð­ Dan­í­ella­Dögg­Guðna­dótt­ir­Linda­ skóla­í­3.­sæti­á­tím­an­um­­2:58,09 •­ Í­ flokki­6.­bekkj­ar­ stráka­varð­ Vikt­or­ Örn­ Gunn­ars­son­ Linda­ skóla­í­2.­sæti­á­tím­an­um­2:56,35 •­Í­flokki­7.­bekkj­ar­stelpna­voru­ voru­ kepp­end­ur­ frá­ Linda­skóla­ í­ öll­um­ efstu­ sæt­un­um;­ Mar­ía­ Ómars­dótt­ir­ í­ 1.­ sæti­ á­ tím­an­um­ 3:03,50,­ Fann­ey­ Ein­ars­dótt­ir­ í­ 2.­ sæti­á­ tím­an­um­3:03,93­og­Freyja­ R.­Sig­þórs­dótt­ir­ í­ 3.­ sæti­á­ tím­an­ um­3:10,50 •­ Í­ flokki­7.­bekkj­ar­ stráka­varð­ Hörð­ur­Ás­munds­son­Linda­skóla­ í­ 3.­sæti­á­tím­an­um­2:47,11. 15KópavogsblaðiðNÓVEMBER 2011 HK keppti við Gróttu í N1 deild kvenna fyr ir nokkru og sigr aði 33­26. Jafn ræði var með lið un­ um fram an af en í hálf leik var stað an 19­14 fyr ir HK. Mesti mun ur inn í seinni hálf leik var 10 mörk en HK vann ör ugg an 7 marka sig ur. HK er í 3. sæti deild ar inn ar með 8 stig en HK­stelp urn ar töp uðu í síð asta leik fyr ir topp lið inu, Val, 25­32. Stelp­urn­ar­léku­fyrr­í­mán­uð­in­um­í­Evr­ópu­keppn­ inni­ við­ franska­ lið­ið­ Fle­ury,­ léku­ báða­ leik­ina­ er­lend­is,­ töp­uðu­ fyrri­ leikn­um­ 22­39­ og­ léku­ svo­ aft­ur­dag­inn­eft­ir­og­ töp­uðu­þá­enn­stærra,­ 18­46,­ eða­sam­tals­með­40­marka­mun­í­báð­um­leikj­un­um­ sem­varla­get­ur­talist­ásætt­an­legt­þó­franska­lið­ið­sé­ skip­að­breið­um­hóp­og­afar­sterk­um­hand­bolta­kon­ um.­Hlé­verð­ur­nú­í­N1­deild­kvenna­fram­til­14.­jan­ú­ ar­vegna­þátt­töku­Ís­lands­í­HM­í­Bras­il­íu. Karla­lið­HK­í­topp­bar­áttu HK­er­ í­ 4.­ sæti­ í­N1­deild­karla­með­9­ stig,­með­ einu­stigi­minna­en­Hauk­ar­og­Fram­en­jafn­mörg­stig­ og­FH.­HK­vann­afar­dýr­mæt­an­sig­ur­ í­ síð­asta­ leik­ gegn­Ak­ur­eyri­30­27­sem­tryggði­HK­áfram­hald­andi­ stöðu­ í­ topp­bar­áttu­deild­ar­inn­ar­en­ töp­uðu­síð­an­ fyr­ir­Val,­31­27.­Næstu­tveir­leik­ir­eru­báð­ir­úti­leik­ir,­ gegn­Hauk­um­næsta­sunnu­dag­og­svo­gegn­Gróttu­ fimmtu­dag­inn­24.­nóv­em­ber. Blik inn Esther Rós Arn ar dótt ir er ný í Af reks hópn um 2011­2012 í frjáls um íþrótt um. Frjáls í þrótta­ sam band Ís lands hef ur sent frá sér lista yfir þá ein stak linga sem náð hafa lág mörk um í Af reks­ hóp FRÍ 2011­2012. Í­ hópn­um­ eru­ fimm­ kepp­end­ ur­ frá­ Breiða­bliki,­ þau­ Arna­ Ýr­ Jóns­dótt­ir­ fyr­ir­ stang­ar­stökk,­en­ henn­ar­besti­ár­ang­ur­þar­er­3,45­ metr­ar;­ Esther­ Rós­ Arn­ars­dótt­ ir­ fyr­ir­ 400­ metra­ hlaup­ en­ hún­ á­ þar­ best­ 59,13­ sek;­ Ingi­ Rún­ ar­ Krist­ins­son­ fyr­ir­ tug­þraut­ en­ hann­hef­ur­náð­þar­6297­stig­um;­ Sindri­Hrafn­Guð­munds­son­ fyr­ir­ spjót­kast­ með­ 800­ gr.­ spjóti­ en­ hann­ hef­ur­ kastað­ lengst­ 57,86­ metra­og­Stef­an­ía­Valdi­mars­dótt­ ir­ fyr­ir­ 400­ metra­ grind­ar­hlaup­ en­þar­hef­ur­hún­best­náð­tím­an­ um­ 61,41sek.­ Af­reks­fólki­ í­ frjáls­ um­íþrótt­um­hjá­Breiða­bliki­fjölg­ ar­ stöðugt­ og­ verð­ur­ gam­an­ að­ fylgj­ast­með­þessu­vaska­ íþrótta­ fólki­ á­ frjáls­í­þrótta­völl­un­um­ á­ kom­andi­sumri. GETRAUNANÚMER Breiðabliks ER 200 GETRAUNANÚMER HK ER 203 HK­stúlk­ur­sigr­uðu­Gróttu­33-26­ og­eru­í­3.­sæti­deild­ar­inn­ar Breiða blik lagði Laug dæli í fyrsta leik í liðs ins 1. deild kvenna í Smár an um. Í sum ar var ákveð ið að tefla fram að nýju kvenna liði í körfu bolt an um. Blika­stelp­urn­ar­ byrj­uðu­ vel­ þrátt­ fyr­ir­að­vera­marg­ar­hverj­ ar­ að­ spila­ sinn­ fyrsta­meist­ara­ flokks­leik­og­þær­komust­í­10­­­2.­ Stelp­urn­ar­ frá­Laug­ar­vatni­börð­ ust­ þó­ vel­ og­ tókst­ að­ minnka­ mun­inn­ um­miðj­an­ 2.­ leik­hluta­ í­ fjög­ur­stig­í­stöð­unni­16­­­12,­eft­ir­ ágæt­is­ fram­lag­ frá­ Jó­hönnu­Sæv­ ars­dótt­ur.­ Blik­ar­ skelltu­ þá­ í­ lás­ í­ vörn­inni­ og­ skor­uðu­ næstu­ 17­ stig­án­þess­að­gest­irn­ir­frá­Laug­ ar­vatni­ næðu­ að­ svara­ og­ eft­ir­ það­var­sig­ur­blika­aldrei­í­hættu.­ Loka­töl­ur­voru­54­­­27. All­ir­12­leik­menn­liðs­ins­létu­til­ sín­taka­í­ leikn­um­en­stiga­hæst­ar­ voru­þær­ Jó­hanna­Björk­Sveins­ dótt­ir­ með­ 15­ stig,­ Aníta­ Árna­ dótt­ir­með­10­stig­og­þær­Ing­unn­ Erla­ Krist­jáns­dótt­ir­ og­ Sól­li­lja­ Bjarna­dótt­ir­með­8­stig­hvor. Síð­an­léku­Blik­ar­við­Skalla­grím­ frá­ Borg­ar­nesi­ í­ Smár­an­um­ en­ töp­uðu­60­72­og­við­KFÍ­á­Ísa­firði­ 5.­ og­ 6.­ nóv­em­ber­ sl.,­ tvo­ leiki.­ Fyrri­ leik­ur­inn­ tap­að­ist­ 58­36­ og­ þann­síð­ari­unnu­ Ísa­fjarð­ar­stúlk­ urn­ar­einnig,­67­55. Karla­lið­ið­í­2.­sæti Karla­lið­ Breiða­bliks­ í­ 1.­ deild­ inni­ eru­ í­ 2.­ sæti­ deild­ar­inn­ar­ á­ eft­ir­KFÍ­en­ lið­ið­vann­Ham­ar­ frá­ Hvera­gerði­ í­ síð­asta­ leik­ 102­92.­ Stiga­hæst­ur­ í­ þeim­ leik­ var­ Þor­ steinn­Gunn­laugs­son­með­36­stig­ og­ 21­ frá­kast,­ Arn­ar­ Pét­urs­son­ með­26­stig­og­11­stoðsend­ing­ar­ og­ Atli­ Örn­ Gunn­ars­son­ með­ 13­ stig­og­9­frá­köst.­Næsti­heima­leik­ ur­Blikanna­ í­ Smár­an­um­er­gegn­ FSu­föstu­dag­inn­18.­nóv­em­ber­nk. Körfuknattleikslið Breiðabliks í 1. deild kvenna. Kvenna­lið­Blika­í­ körfu­byrj­aði­vel Íþróttaskóli 3­6 ára barna nýtur vinsælda en hann er star­ fræktur á veturna í íþróttahúsi Breiðabliks í Smáranum. Vegna­mikillar­þátttöku­hefur­ íþróttaskólanum­ verið­ tvískipt,­ yngstu­börnin,­fædd­2008,)­mæta­ kl.­10.00­og­þau­eldri,­fædd­2006­ 2007,­mæta­kl.­11.00.­Íþróttaskóli­ hefur­verið­starfræktur­á­vegum­ Breiðabliks­ frá­ fyrsta­ starfsári­ hússins­ árið­ 1994. ­ Fyrsti­ skólastjóri­og­helsti­hvatamaður­ að­ stofnun­ skólans­ var­ Anton­ Bjarnason,­ lektor­ við­ Kennara­ háskóla­ Íslands.­Allt­ frá­upphafi­ hefur­Breiðablik­lagt­metnað­sinn­ í­að­þau­börn­sem­þangað­koma­ njóti­ leiðbeininga­ færustu­aðila;­ íþróttakennara,­ leikskólakennara­ og­grunnskólakennara. Linda­skóli­sigr­aði­í­ Skóla­hlaupi­UMSK Frá leik HK gegn Ak ur eyri í N1-deild karla. Þær sigr uðu þrefalt í flokki 7. ára stelpna og stuðl uðu að sigri Linda- skóla í Skóla hlaup inu og voru því glað ar með bik ar inn sem skól inn vann. F.v.: Fann ey Ein ars dótt ir var í 2. sæti, sig ur veg ar inn Mar ía Ómars dótt ir og Freyja R. Sig þórs dótt ir sem varð í 3. sæti. Fimm­Blik­ar­í­Af­reks­hópi­FRÍ Sími: 588 9705 www.skautaholl.is Opnunartímar: Mánud. Þriðjud og Miðvikud. 12:00 til 15:00 Fimmtudaga 12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30 Föstudaga 13:00 til 19:30 Laugardaga og Sunnudaga 13:00 til 18:00 Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags 10:00 til 15:00 Af reks kon an Stef an ía Valdi mars- dótt ir er með al fimm menn ing ana. Íþróttaskólinn­vinsæll

x

Kópavogsblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Kópavogsblaðið
https://timarit.is/publication/1117

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.