Umbrot - 10.05.1978, Blaðsíða 7

Umbrot - 10.05.1978, Blaðsíða 7
Yfirhafnsögumaður lítur yfir höfnina á annasömum degi. ingu. Þar stendur hvorki á tækjum né mannafla. Líklega eru kosningar í nánd og gæti oltið á nokkrum at- kvæðum. Bara að það verki nú ekki öfugt. Bókihald og reiknings- skil Eins og reglugerð Akraneshafnar mælir fyrir um, annast skrifstofa bæj- arins bókhald og reikningsskil fyrir hafnarsjóð og má það teljast eðlilegt fyrirkomulag. En eins og málum er nú komið og lítillega hefur verið vik- ið að hér að framan kunna að leynast í'því vissir veikleikar. Benda má á að skv. fjárhagsáætlun 1978 hefur stjórn kaupstaðarins hækkað um 70 % frá síðasta ári og hrís mörgum orðið hugur við bákninu. Er ekki furða þótt einhversstaðar þurfi að grípa í peninga til rekstursins, enda eiga menn bágt með að festa auga á stjórn- semi á heimilinu því. Ég tel fullvíst að endurgr. skrif- stofukostnaður hafnarsjóðs sé a.m.k. helmingi of hátt reiknaður, fyrir þá vinnu sem fram er lögð. Sé þetta rétt metið, meðtalin síð- asta samþykkt hafnarnefndar um allt að 5 millj. kr. tilraunaævintýri með Ferju II og fleira, sem hagræða mætti, er ljóst að ekki minna en 10 millj. kr. af framkvæmdafé hafnar- sjóðs á yfirstandandi ári er spillt til lítils gagns fyrir framtíðina. Fleira mætti nefna. Búnaður og starfsskil- yrði Um þessi atriði þarf ekki að hafa mörg orð, nægir að vísa í reikninga hafnarsjóðs til athugunar, auk þess sem hér að framan hefur verið nefnt. Enga aðstöðu er þar að finna fyrir starfsmenn hafnarinnar, enda ekki von, þar sem ,,Hafnarhöllin“ er 1 eigu Tollgæslu ríkisins. Gaman væri hins vegar ef heilbrigð- isnefnd staðarins heimsækti slotið og bæri saman ákvæði þar um í heilbrigð- isreglugerð og kjarasamningum. Akraborg, ferjubryggja Ekki get ég undan skotið örfáum orðum um þessi mál, svo skyld sem þau eru mínum gerðum og margt orðakastið hefur af sér leitt. Það er þó svo viðamikið að um mætti skrifa margar bækur, þótt örfá orð verði að nægja að sinni. Þrátt fyrir mikil blaðaskrif með gagnrýni, ásak- anir og hrakspár um það efni, hefi ég valið þann kost að svara því engu, hef talið tíma mínum betur varið til átaka við þau verkefni sem mér voru falin á því sviði og nú er lokið um sinn a.m.k. Mun tíminn leiða í ljós, og hefur raunar þegar gert, að þar var stigið stórt skref fram á við til lausnar einu veigamesta atriði í nútímalegu samfélagi, þ.e. greiðum samgöngum við umheiminn, sem allir ráðamenn hvers héraðs leggja einna mesta áherslu á. Vil ég undirstrika það, að núverandi Akraborg er keypt vegna einróma áskorunnar frá bæjarstjórn Akraness, eftir að út kom nefndarálit um sam- göngur fyrir Hvalfjörð 1972, er sýndi ljóslega eftir 5 ára rannsóknir, að alþingi Islendinga skildi ekki vanda- málið. Hitt er annað mál, sem engan þarf að undra, að þegar vinna verður að jafn viðamiklu máli nánast gegn sjálfu ,,kerfinu“ kunna að koma upp ýmsir erfiðleikar og eftirköst sem óhægt er að yfirvinna. Það var tvímælalaust besta lausnin fyrir notendur Akraneshafnnar að byggð skyldi vera ný bryggja, ferju- bryggjan. Við það vannst, að hafnar- garðurinn, sem hún lá áður við nýtist nú að fullu til afgreiðslu vöruflutn- inga og fiskiskipa. Að hálfu er einnig hægt að nota ferjubryggjuna fyrir fiskiskip til veiðibúnaðar og viðlegu og er gert. Hefur því reyndin orðið veruleg aukn- ing viðlegurýmis, sem kemur öllum notendum hafnarinnar til góða og því engan veginn réttmætt að telja kostn- að við gerð ferjubryggjunnar eingöngu vegna Akraborgar eins og mönnum er tamt. Þar lætur nærri að til þriðjunga megi skipta. Þrátt fyrir að Akraborgin flytji í dag um 38 þús. bíla og 150 þús. far- þega á ári, sýnir umferðartalning að fyrir Hvalfjörð aka enn um 200 þús. bílar, eða svipaður fjöldi og áður en þetta skip kom til landsins. Nem- ur aksturskostnaður þeirra um ein- um milljarði króna árlega, skv. út- reikningum F.I.B. Hefur hún því ekki gert betur en að taka aukningu um- ferðarinnar svo dæmið er í sjálfu sér jafn óleyst og áður var, enda flutn- ingageta þess að fullu nýtt, miðað við ferðafjölda og þess sem eðlilegt má telja. Það ber því brýna nauðsyn til þess að fengið verði annað skip, er gangi á móti þessu a.m.k. níu mániiði árs- ins, þangað til skilningur ráðamanna fjármagns og framkvæmda hrindir af stað byggingu brúar yfir Hvalfjörð hjá Innra-Hólmi. Það er eina fram- tíðarlausnin og ég tek undir öll orð hins framsýna Friðriks Þorvaldssonar og annarra um það efni og hef lengi verið sömu skoðunar. Um hafnargjöld Akraborgar og áhrif mætti ýmislegt segja. Til ársins 1963 var skilningur ráðamanna Akraness á þýðingu góðra samgangna slíkur, skv. ákvæði í reglugerð, að farþegaskip milli Akraness og Reykjavíkur skyldi aðeins greiða bryggjugjald einu sinni á ári. Væri ákvæði þetta enn í gildi myndi Akraborg greiða skv. því kr. 3.950 á ári. Skv. núgildandi reglugerð ber henni hinsvegar að greiða um það bil 3 milljónir á ári, sem er ca. 25% af öllum lestar- og bryggjugjöldum hafnarsjóðs og nemur þó stærð hennar ekki meiru en 2% af öllum skipakom- um til hafnarinnar. Mætti að mínum dómi eitthvað á milli vera. Um neikvæð áhrif á skipakomur og flutninga af völdum Akraborgar hef- ur mikið verið rætt og ritað. Tel ég meira gert úr því en efni standa til. Hitt þarf engann að undra þótt jafn byltingarkennd og róttæk breyt- ing á flutningatækni hafi í för með sér einhverja breytingu frá því sem verið hefur og get ég ekki tekiö undir þau eftirfarandi orð bæjarfull- trúa sem látin voru falla við málefna- lega umræðu: ,,Hvað varðar okkur um þjóðarhag?“ Sé þjóðhagslega hagkvæmara að flytja vöruslatta með Akraborg, en senda eftir honum dýr skip, verður svo að vera, enda sannast þar enn gildi hennar. Ég er þess þó fullviss að Akraborg og þær samgöngubætur sem hún hef- ur skapað hefur m.ö. verkað til örf- unar á skipakomur og flutninga til Akraness, enda getur hver sem vill kynnt sér þá aukningu sem orðið hefur frá 1974, í bókum Akranes- hafnar. Þar tala staðreyndir. Ég tel það engan álitsauka fyrir bæjarstjórn Akraness að gera sér framlag ríkissjóðs til ferjubryggju að sérstakri féþúfu, enda er það stað- reynd að hagkvæmara hefði verið fyrir útgerð Akraborgar þegar fram í sæk- ir að byggja þessa bryggju fyrir eigin reikning, eins og málum er nú komið. Niðurstöður •— Liokaorð Allar hugleiðingar mínar síðustu misseri um málefni hafnarinnar, benda til þess að þau séu af of miklu leyti vanrækt handahófskennd og stjórnlít- il. Sé því einmitt nú kjörið tækifæri til þess að færa stjórnunarleg mál hennar í nútí'malegt horf, sem vænta megi af meiri árangurs. Beri því núverandi hafnarstjóra að biðjast lausnar frá því starfi, og bæjarstjórn að taka á sig rögg. Verði ummæli mín hins vegar hrakin með fullum rökum, svo ég sannfærist, skal ég fyrstur manna biðjast opinber- lega afsökunar á 15 ára veru minni og störfum í hafnarnefnd og játa að ég hafi misskilið hlutverkið. Ég geri að vísu ekki ráð fyrir að þessi skrif mín hafi mikil áhrif til bóta á mál- efni hafnarinnar, og nú þyki ýmsum meira en nóg sagt. Ég bendi þó á, að miklu fleira er ósagt enn og sumt þannig vaxið að það verður aldrei sagt. Mannleg skyn- semi leyfir það ekki. Ég vona nú samt að þessi orð veki ráðamenn til alvarlegri umhugsunar um málefni hafnarinnar en nú virðist um skeið hafa verið og jafnframt að notendur hafnarinnar haldi vöku sinni og láti reglulega frá sér fara upplýs- ingar um óskir sínar og þarfir. Það eitt megnar að veita nauðsynlegt að- hald stjórnendum opinberra mála, og tryggir réttláta skiptingu sameigin- legra fjármuna til hinna ýmsu fram- kvæmda á þeim vettvangi. Ekki má þó skiljast við skrif þessi, án þess að geta um ljósa punkta, eitt glimt í öllu djamminu. Verkstjóri hafnarinnar færði mér hróðugur samanburðarlista yfir grjót- námskostnað á 6 stöðum á landinu, sem sýnir hagstæðasta útkomu fyrir Akranes. Ber að sjálfsögðu að fagna því sérstaklega. Sá galli er þó á, að fjölmargar upp- lýsingar vantar svo að hægt sé að meta orsök og ástæður hinna mismun- andi talna. En ég vil undirstrika það sérstaklega, að þetta er aðeins einn þáttur af fjölmörgum, sem hagsmuni hafnarinnar varða og skárra væri nú ef hvergi sæist glæta. En þótt útkom- an sé Akranesi hagstæð hafa athug- ulir menn, sem sjá og heyra, bolla- lagt um hvort ekki hefði getað munað meiru, ef lagi hefði verið beitt. Alla vega sést ekki ástæðan fyrir því, að verkstjóri hafnarinnar skuli ,,tekinn á gjöf“ inná bæjarskrifstofu 8 mánuði ársins, eins og sauðfé, þegar næg verkefni liggja fyrir í öllum áttum, jafnvel þótt fordæmi finnist fyrir slíku hjá Hafnarmálast. ríkisins. Nær væri að senda hann út um land til hjálpar þeim sem ekki virðast kunna til slíkra verka. Ég virði að sjálfsögðu vilja og vald hafnarstjóra, hafnamefndar og bæjar- stjórnar að því marki, sem ekki brýtur í bága við almenna skynsemi um fram- vindu mála og meðferð fjármuna. Orki það hinsvegar tvímælis, ég tala ekki um. sýnist augljóst að ekki sé rétt á málum haldið er hætta á ferðum. Ég get því tekið undir orð Gísla Sig. sem hann lét falla, er hann sagði sig úr bygginganefnd. ,,Ég nenni ekki að eyða tímanum í þessa vitleysu. “ Með leikskólakveðju. B.H.B. P.s. Nefndin. Nefndin er niðurbrotin nær ekki andanum. Þrekið og kraftur þrotin það tjáist landanum. Hér stend ég lúinn. lotinn leiður á fjandanum. Akraneskaupstaður STARFSVÖLLUR verður starfræktur í sumar í u.þ.b. þrjá mánuði, eins og verið hefur. Umsóknir um starf umsjónarmanns þurfa að berast fyrir 10. maí n.k. Nánari upplýsingar eru veittar á bæjar- skrifstofunni. BÆJARRITAKI 7

x

Umbrot

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Umbrot
https://timarit.is/publication/1333

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.