Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 7

Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 7
15 tilstand, om Størrelsen af sin aar- lige Indtægt og sin Formue. Stk. 3. Udviser nævnte Erklæ- ring, at den, der søger Optagelse har en Indtægt eller Formue, som overstiger det i Ministerens Bekendt- gørelse desangaaende anførte, skal det i § 9 nævnte Udvalg afgøre, om den paagældendes økonomiske Forhold desuagtet tillader hans Optagelse. Er Indtægt eller For- mue mindre, end hvad der er fast- sat i de nævnte Regler, men Be- styrelsen dog skønner, at vedkom- mendes hele økonomiske Forhold ikke berettiger til Optagelse i Syge- kassen, afgøres ogsaa dette af nævnte Udvalg. Stk. 5. Naar et som ubemidlet optaget nydende Medlems økono- miske Forhold ændres saaledes, at han maa kunne skønne, at det er tvivlsomt, om han kan anses for ubemidlet, skal han give Medde- lelse derom til Sygekassens Besty- relse, for at det kan blive under- søgt, om han er berettiget til ved- blivende at nyde Tilskud fra Staten. Stk. 6. Undlader et Sygekasse- medlem dette, skal det F § 9 om- handlede Udvalg, hvis det senere finder, at han ifølge sine økonomi- ske Forhold er uberettiget til at være ubemidlet nydende Medlem af Sygekassen, og at hans Indtægt eller Formue i 2 Aar eller mere har ligget i væsentlig Grad over de Grænser, som er fastsat i Med- før af § 6, Stk. 2, indberette Sagen til Direktøren for Sygekassevæsenet, der i grove Overtrædelsestilfælde kan paalægge paagældende at ud- rede et Beløb, dels til Sygekassen, svarende til den Sygehjælp han maatte have oppebaaret fra Syge- kassen i Løbet af de 2 sidste Aar med Fradrag af, hvad han har be- talt, dels til Statskassen, svarende til det Statstilskud, som Sygekassen har oppebaaret for Medlemmet i Løbet af nævnte Tidsrum. I Medfør heraf fastsættes herved følgende: A. Udvalgets Opgave. Denne er dels at træffe Beslut- ning om, hvorvidt nogen efter sin økonomiske Stilling kan optages eller forblive som ubemid- let nydende Medlem af en aner- kendt Sygekasse, saaledes at Syge- kassen er berettiget til at oppebære Tilskud fra Staten for paagældende, dels at foretage de i denne An- ledning lovbefalede Indberetninger til Direktøren for Sygekassevæsenet. B. Udvalgets Sammen- træden. Stk. 1. Den i Anordningens § 9, Stk. 2, omhandlede Sammentræden af Udvalget bør finde Sted sna- rest og senest inden 1 Maa- ned efter, at Kommuneskattelistens Fremlæggelse til Eftersyn er ophørt. C. Udvalgets Forhand- lingsmaade. Stk. 1. Udvalget skal ved sine Beslutninger følge Reglerne i den Bekendtgørelse, der i Henhold til Anordningens § 6, Stk. 2, udstedes af Ministeriet til Vejledning om de Indtægts- og Formuesforhold samt øvrige Omstændigheder, der som Regel betinger en Persons Opta gelse eller Forbliven i en aner- kendt Sygekasse med Ret for denne til at nyde Tilskud fra Sta- ten for den paagældende. Stk. 2. Sagen forhandles i Reglen mundtlig mellem Udvalgets Med- lemmer. Stk. 3. Formanden for hvert Ud- valg fører en Forhandlingsprotokol, i hvilken Udvalgets Beslutninger indføres. Forhandlingsprotokollen, der betales af vedkommende Kom- mune, opbevares af Udvalgets For- mand. Stk. 4. Saafremt Udvalget vælger at fordele Arbejdet saaledes, at der hvert Aar kontrolleres 1/3 af Med- lemmerne, maa Udvalget hvert Aar i Sygekassens Medlemsfor- tegnelse sætte et Mærke — f. Eks. „U. B.“, vedføjet Aarstallet,

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.